Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАпв нааа україни м. Полтава

Скачати 80.34 Kb.

Апв нааа україни м. Полтава
Скачати 80.34 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір80.34 Kb.

Інститут свинарства і АПВ НААА України

м. Полтава
УДК 636.4.082.456.087
СИНХРОНІЗАЦІЯ ПОЛОГІВ СВИНОМАТОК КОМПЛЕКСОМ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ
Мельник В. О. – кандидат біологічних наук, доцент

Поручник М. М. – аспірант*

Бондар А. О. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Миколаївський національний аграрний університет


Рецензент доктор біологічних наук Крамаренко С. С.

Сільськогосподарські науки - це широка міждисциплінарна область, яка охоплює частини точних, природничих, економічних та суспільних наук, які використовуються в сільському господарстві.

Біологія Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.

Біологічно активні речовини (БАР) - (грец. bios - життя, що означає зв'язок із життєвими процесами і відповідає слову «біол.» + лат. activus - активний, тобто речовина, яка має біологічну активність) - це сполуки, які внаслідок своїх фізико-хімічних властивостей мають певну специфічну активність і виконують, змінюють або впливають на каталітичну (ферменти, вітаміни, коферменти), енергетичну (вуглеводи, ліпіди), пластичну (вуглеводи, ліпіди, білки), регуляторну (гормони, пептиди) або інші функції в організмі.

Націона́льний університе́т біоресу́рсів і природокористува́ння Украї́ни, (до 2008 - Націона́льний агра́рний університе́т, до 1992 - Украї́нська Сільськогоспо́дарська Акаде́мія) є провідним вищим аграрним закладом освіти України, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет.

Доктор біологічних наук - вищий науковий ступінь у галузі біологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.


У статті наведено результати застосування комплексу біологічно активних препаратів для синхронізації пологів свиноматок в умовах племзаводу СВК Агрофірми «Миг-Сервіс-Агро». Одержані наслідки застосування в комплексі препаратів (Естрофан, Триовет-F, Окситоцинвет) свідчать про ефективність синхронізації пологів, скорочення терміну поросіння, профілактики післяпологових ускладнень свиноматок та збільшення кількості живонароджених поросят.
Ключові слова: синхронізація, свиноматка, комплекс біологічно активних препаратів, Естрофан, Триовет-F, Окситоцинвет
Вступ. Велике значення в свинарстві має синхронізація опоросів, профілактика післяпологових патологій і підвищення відтворювальних якостей у свиноматок. Значні відхилення в тривалості поросності у свиноматок істотно ускладнюють ритмічне ведення свинарства, особливо формування груп маток для отримання синхроних поросінь і груп одновікових поросят при відлучені [1, 2].

* Науковий керівник – к.б.н., доцент Мельник В. О.

Згідно з існуючими технологіями, свиноматки, осіменені у фіксований термін, повинні пороситися протягом трьох днів. Фактично цей період коливається від 5 до 8 днів, що викликає порушення ритму всього виробничого циклу. Тому доводиться проводити додаткове формування і створення нових груп тварин, що обумовлює виробничі проблеми [4].

Враховуючи це, в практиці свинарства все більше застосовують різні методи синхронізації поросіння. Які націлені на викликання одночасних пологів та отримання фізіологічно зрілого приплоду, який не потребує додаткового догляду [2, 4].

Відомо, що тривалість поросності та пологів у свиней впливає на кількість мертвонароджених поросят. Так тривалість пологів більше 6 годин обумовлює збільшення кількості мертвонароджених поросят. Використання синхронізації пологів дозволяє зменшити кількість таких поросят [3].

Тому актуальним залишається вивчення дії комплексу біологічно активних препаратів на викликання пологового процесу у свиноматок і збільшення виходу живих поросят.Метою роботи. Було вивчення дії запропонованого комплексу біологічно активних препаратів на синхронізацію пологів у свиноматок їх багатоплідність, і збереженість поросят.

Матеріали та методи досліджень. Науково-господарський дослід проводили в умовах племзаводу СВК Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро» Миколаївської області.

Миколаївська область Микола́ївська о́бласть - область в Україні. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована на півдні країни в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями.

Для синхронізації та стимуляції пологів використовували аналог простагландина F2α – естрофан і гормональний препарат – окситоцинвет. Естрофан діє лютеолетично на жовті тіла яєчників, знімає гальмівну дію прогестерону на гіпоталамо-гіпофізарний комплекс. Підсилює скорочення матки.

Окситоцинвет – гормональний препарат, який містить синтетичний аналог поліпептидного гормону задньої долі гіпофіза окситоцину. Окситоцинвет надає тонізуючу дію на гладку мускулатуру матки, посилюючи її тонус і скорочення.

Гладенька мускулатура (непосмугована м'язова тканина, гладенька м'язова тканина) - один із типів м'язової тканини, що складається із великих веретеноподібних клітин, міоцитів, без поперечної посмугованості із одним центральним ядром, міститься у стінках порожнистих органів, крім серця, зокрема в кровоносних судинах, травному тракті, матці, сечоводах, сечовому міхурі, сечівнику тощо.

Застосували вітамінний препарат Триовет-F, в якому містяться вітамін А, Д, Е, F.

Було сформовано дослідну і контрольну групи свиноматок за принципом аналогів за живою масою, кількістю опоросів, породою. Дослідній групі свиноматок ін'єктували препарати Єстрофан (1мл), Триовет-F (5мл) внутрішньом'язово в область верхньої третини шиї за вухом, одноразово на 113-й день поросності о восьмій ранку. Окситоцинвет ін'єктували безпосередньо після народження шести поросят. Контрольній групі свиноматок ін'єктували Триовет-F (5 мл) і Окситоцинвет (30 МЕ).

За тваринами спостерігали з моменту введення їм препаратів. Після введення препарату естрофану загальний стан супоросних свиноматок дослідної групи не відрізнявся від контрольної.Результати й обговорення. Результати проведених досліджень, представлені в таблиці1.

Тривалість поросності у 36 свиноматок контрольної групи коливалась у межах 107-120 днів, в середньому цей показник склав 115,5±0,37 днів. Дослідна група свиноматок після введення біологічно активних препаратів, опоросилась на 114 день в передбачуваний денний час. В результаті синхронізації поросінь свиноматок дослідної групи час з моменту введення препаратів до народження першого поросяти в середньому склав 24,9±0,63 годин.

При введенні Естрофана дослідній групі свиноматок скоротився час тривалості родового процесу на 35,7 хвилин у порівнянні з контрольною групою. Комплекс біологічно активних препаратів скоротив тривалість періоду між народженням поросят. У свиноматок контрольної групи час був 24,4±1,35 хв, а в дослідній групі 14,9±1,11 хв, що на 9,5 хв менше ніж у контрольній групі свиноматок.

Встановлено, що у свиноматок дослідної групи при народженні отримано поросят на 17 голів більше ніж у контрольній. В тому числі ділових поросят також на 47 голови більше у свиноматок дослідної групи в порівняні з контрольною. З них гіпотрофіків при народжені дослідна1. Синхронізація пологів свиноматок комплексом біологічно активних препаратів

Показники

Група свиноматок

Контрольна

%

Дослідна

%

Кількість свиноматок, гол

36

36

Жива маса, кг

262±6,51

265±7,63

Тривалість періоду:

– поросності, дн

– від інєктування до народження першого поросяти, год

– родового процесу, хв

– період між виведенням поросят, хв

115,5±0,37

260,9±13,15


24,4±1,35


114,0


24,9±0,63

225,7±10,62*


14,9±1,11**Отримано поросят від групи свиноматок, гол:

– всього;

– діловых;

– гіпотрофіків (менше 1 кг);

– задушенних після опоросу;

– мертвонароджених (асфексія);

– муміфікованих;


439


387

17

1019
6


100


88,1

3,9


2,3

4,3
1,4
456


434

12

25
3


100


95,2

2,6


0,4

1,1
0,7
Отримано поросят від свиноматки в середньому, гол:

– всього;

– ділових;

12,2±0,66

10,8±0,58
12,7±0,36

12,1±0,31
група свиноматок мала на 5, задушених після опоросу на 8 голови менше, ніж контрольна група свиноматок.

Зменшилась кількість мертвонароджених та муміфікованих поросят у дослідній групі після введення комплексу біологічно активних препаратів на 3,2%, на 0,7% в порівнянні з контрольною групою свиноматок.
Висновки. Таким чином, комплекс біологічно активних препаратів (Естрофан, Триовит-F, Окситоцинвет) є ефективним для синхронізації опоросів. Ведення препаратів викликало у свиноматок дослідної групи синхронні поросіння на 114 день, що дозволило спланувати роди в денний період робочого часу, скоротити тривалість родового процесу і час виведення одного поросяти, зменшити кількість мертвонароджених, задушених після пологів.

Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.


Література

1. Синхронизация опоросов [Електронний ресурс]Режим доступу : http: // fermer-hvalynsk.narod.ru/index/0-65

2. Смертина Е. Ю. Применение гормональных препаратов при синхронизации опоросов [Електронний ресурс] / Е. Ю. Смертина, Е. С. Коновалова // Режим доступу : http://borona.net/hight-technologies/veterinary/Primenenie_gormonalnyh_preparatov_pri_sinhronizacii_oporosov.html

3. Современные методы стимуляции опоросов у свиноматок. Проверка эффективности. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://svinovodstvo.blogspot.com/2014/01/stimuljacii-oporosa-svinomatki.html

4. Грабенко А. А. Синхронізація опоросів – основа ритмічної технології відтворення свиней та виробництва продукції / А. А. Грабенко, М. І. Харенко, О. М. Чекан // Ветеринарна медицина України. – 2012. – № 6. – С. 25–28.

Мельник В .А., Поручник М. Н., Бондар А. А. Синхронизация опоросов свиноматок комплексом биологически активных препаратов

В статье приведены результаты применения комплекса биологически активных препаратов для синхронизации опоросов свиноматок в условиях племзавода СПК Агрофирмы «Миг-Сервис-Агро». Полученные последствия применения в комплексе препаратов (Естрофан, Триовет-F, Окситоцинвет) свидетельствуют об эффективности синхронизации опоросов, сокращение срока поросности, профилактики послеродовых осложнений свиноматок и увеличение количества живорожденных поросят.


Ключевые слова: синхронизация, свиноматка, комплекс биологически активных препаратов, Естрофан, Триовет-F, Окситоцинвет
Melnik V., Poruchnik M., Bondar A. Synchronization farrowing complex of biologically active drugs

This article contains the results of complex biologically active drugs to synchronize sows parturition in conditions VCA breeding farm Agrofirm "Mig-Service-Agro". The results obtained with the use of drugs (Estrofan, Tryovet-F, Oksytotsynvet), demonstrate the effectiveness of synchronization sows parturition, shorten farrowing, the effectiveness of prevention of sows obstetric complications, augmentation the number of piglets born.


Keywords: Synchronization, sow, complex biologically active drugs, Estrofan, Tryovet-F, Oksytotsynvet


Скачати 80.34 Kb.

  • Мельник В. О.
  • Матеріали та методи досліджень.
  • Результат и й обговорення .
  • 1. Синхронізація пологів свиноматок комплексом біологічно активних препаратів
  • Мельник В .А., Поручник М. Н., Бондар А. А.
  • Melnik V. , Poruchnik M ., Bondar A.