Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАспект пізнавальної діяльності учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища навчання

Аспект пізнавальної діяльності учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища навчання
Дата конвертації30.03.2019
Розмір45.5 Kb.
УДК 004.9:373 Соколюк О.М., к.пед.н, с.н.с., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.
Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Київ Аспект пізнавальної діяльності учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища навчання Зміна парадигм освіти, зокрема середньої, з традиційної (суспільно орієнованої, знаннєвої) на інноваційну (особистісно-орієнтовану, компетентнісну) вимагає й запровадження відповідних сучасній парадигмі освіти технологій навчання, створення якісно нового освітнього середовища для учнів, яке відповідає потребам їх особистості, сприяє індивідуалізації освітньої траєкторії, розкриттю здібностей, саморозвитку. Нової якості освітнє середовище набуває, перш за все, під впливом інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Відбувається зміна дидактичних засобів, методів і форм навчання. Традиційне освітнє середовище трансформується в якісно нове - ІКТ-насичене освітнє середовище, під яким розуміють «сукупність умов, що реалізуються на базі інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на здійснення освітньої діяльності, яка сприяє формуванню значимих і соціально важливих якостей особистості в умовах інформатизації суспільства» [1, с. 202]. Особливостями такого середовища є: використання локальних і глобальних мереж та ресурсів; підтримка і розвиток якісно нових технологій обробки інформації;
Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
активне використання сучасних засобів, методів і форм навчання в освітньому процесі [2]. Організація діяльності в умовах сучасного інформаційно-освітнього середовища навчання передбачає й відповідні зміни у структурі процесу навчання: від ланцюжка «отримання інформації – розуміння – запамятовування – відтворення – застосування (здебільшого, за зразком)» до «отримання інформації – розуміння – застосування (творче) – аналіз – оцінювання – створення». Саме така структура процесу навчання лежить в основі системно-діяльнісного й компетентнісного підходів і забезпечує активну навчальну, насамперед пізнавальну, діяльність учнів.
Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.
У нашому дослідженні ми спираємося на науковий доробок вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів, у працях яких висвітлені проблеми пізнавальної діяльності учнів у навчально-виховному процесі (Б. Ананьєв, О. Вишневський, М. Данилов, Б. Єсипов, М. Лісіна, О. Леонтьєв, А. Маркова, О. Матюшкін, М. Махмутов, В. Лозова, О. Савченко, М. Скаткін, І. Харламов, Т. Шамова, Г. Щукіна та ін.). Зокрема, О. Леонтьєв у своїй моделі пізнавальної діяльності виходив з того, що така діяльність спрямована на засвоєння нових знань й умінь в певній галузі і, впродовж розвитку ідей Л. Виготського щодо інтеріоризації, вказує, що інтеріоризація є поступовим перетворенням зовнішніх дій у внутрішні; Г. Щукіна розглядає пізнавальну діяльність як інтеграцію пошукової спрямованості в учінні, пізнавального інтересу та його задоволення за допомогою різних джерел знань; І. Харламов відзначає пізнавальну активність, як діяльнісний стан учня, що характеризується його прагненням до учіння, розумовою напругою і проявом особистих зусиль в процесі оволодіння знаннями. Пізнавальну діяльність визначають і як своєрідний сплав інформаційних процесів і мотивації, як спрямовану, вибіркову активність пошуково-дослідницьких процесів, що лежать в основі придбання та переробки інформації [3].
Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
При цьому виділяють два аспекти: інформаційний (сприйняття, зберігання, перетворення і використання інформації) і мотиваційний (активність і спрямованість думки, що визначаються інтересами і цінностями особистості). І, оскільки навчання з використанням ІКТ відбувається в інформаційно-освітньому середовищі, дане визначення особливо точно відображає наші погляди на пізнавальну діяльність. Спираючись на сучасні дидактичні концепції пізнавальної діяльності в інтернет-середовищі [4], констатуємо, що процес включення учнів в пізнавальну діяльність в умовах інформаційно-освітнього середовища навчання має відбуватися через організацію системи інформаційно-комунікаційних взаємодій учнів, опосередкованих веб-технологіями і реалізованих за допомогою педагогічних технологій, метою яких є, на початковому етапі, придбання пізнавальних навичок і умінь діяльності в ІОС, а в подальшому, освоєння і вдосконалення пізнавальної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі. Можна виділити наступні види такої діяльності в інформаційно-освітньому середовищі навчання: пошукова діяльність (спрямований пошук; вільна гіпертекстова навігація або спрямована на результат, вирішення певної задачі, або на процес); практичне освоєння нових технологій (підготовлене, інтуїтивне); інтернет-комунікація в пізнавальних цілях; навчання з використанням електронних освітніх ресурсів; спільна робота над проектним завданням в позаурочний час шляхом використання веб-застосунків; участь в онлайн-дискусіях; отримання онлайн-консультацій; використання електронних соціальних мереж (ЕСМ) [5]. Використання вищезазначених видів діяльності матиме ефективний вплив на формування й розвиток у школярів стійких мотивів учіння, насамперед, пізнавального інтересу як прояву пізнання, тільки за умови чіткого розуміння вчителем механізму його формування, а також оптимального використання технологій, методів, засобів навчальної діяльності відповідно до конкретних педагогічних завдань й ситуацій. Список використаних джерел Подковырова В.Н. Формирование профессиональной компетентности педагога в области проектирования цифровых образовательных ресурсов В.Н. Подковырова Мир науки, культуры, образования. – 2009. № 2 (14). Соколюк О.М. Сучасне середовище навчання фізики:  можливості мережної взаємодії О.М. Соколюк Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”, Херсон 15-16 вересня 2016 р. Укладач: В.Д. Шарко – Херсон: Видавництво ХНТУ. – 2016. – 164 с., С. 112-113 Лагунова М.В., Юрченко Т.В. Управление познавательной деятельностью студентов в информационно-образовательной среде вуза [Текст]: монография М. В. Лагунова, Т. В. Юрченко; Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т – Н.Новгород: ННГАСУ, 2011. – 167 с. Раицкая Л.К. Дидактическая концепция самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов в интернет-среде : автореф. дис. … д-ра пед. наук; специальность: 13.00.01 Лилия Климентьевна Раицкая. – М., 2013. – 56 с. Соколюк О.М. Проблема розширення кола дидактичних засобів навчання фізики: ІКТ аспект [Електронний ресурс] О.П. Пінчук, О.М. Соколюк Матеріали Десятої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.
Інформа́тика (англ. informatics, information science; нім. Informatik; рос. информатика) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Київ, 2015. http:lib.iitta.gov.ua11076
Каталог: Images -> Files
Files -> Комбінування засобів віртуалізації у навчанні бакалаврів інформатики дисципліни "операційні системи та системне програмування"
Files -> Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №№19-21, 2009 р
Files -> Програмові вимоги – 2015 на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів
Files -> Криптографічні можливості microsoft windows
Files -> Огляд програмного засобу blueberry flashback express для створення відеолекцій
Files -> Підтримка організації навчання у вищій школі за допомогою мобільних технологій
Files -> Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах
Files -> Оптимізація обчислювальних процесів в комп’ютерно орієнтованих системах за рахунок використання хмарно-туманних технологій