Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАстахова В. І. Наукові дослідження у приватних внз: перші досягнення, перспективи / Валентина Астахова // Вища освіта України. – 2003. – № – C. 22–27

Астахова В. І. Наукові дослідження у приватних внз: перші досягнення, перспективи / Валентина Астахова // Вища освіта України. – 2003. – № – C. 22–27
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір87 Kb.
  1   2


Астахова В. І. Наукові дослідження у приватних ВНЗ: перші досягнення, перспективи / Валентина Астахова // Вища освіта України. – 2003. – № 1. – C. 22–27.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.


Можна з упевненістю стверджувати, що приватні вищі навчальні заклади поступово усвідомлюють роль науки у своєму розвитку та становленні, починають розуміти, що на сучасному етапі основними завданнями науки у вищій школі є відтворення та збереження науково-педагогічного потенціалу держави, утримання на відповідному рівні кадрової бази народного господарства, науки та освіти згідно з сучасними потребами регіонів і держави;

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

це, нарешті, втілення наукових розробок і нових знань у господарський комплекс України та відповідного регіону, кадрове забезпечення цього процесу.

І найголовніше – це розуміння того, що без науково-дослідної роботи немає нормального навчального процесу, немає виховної роботи і в цілому немає і не може бути повноцінного вищого навчального закладу.

Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.

Ка́дрове забезпе́чення - комплекс дій, направлених на пошук, оцінку і встановлення заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою як в самій компанії для подальшого просування по кар'єрній драбині, так і поза її межами для нового найму тимчасових або постійних робітників.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.

Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Питання такої складності швидко не вирішуються. Але поступово накопичується позитивний досвід, спираючись на який, можна прискорити рух уперед. Протягом останніх шести років, виконуючи функції координаційного центру з наукових досліджень Асоціації закладів освіти України недержавної форми власності, Народна українська академія щорічно отримує інформацію про науково-дослідну роботу від приватних вищих навчальних закладів та готує аналітичні довідки за цією інформацією про стан наукової роботи у ВНЗ Асоціації.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Ця довідка щороку обговорюється на семінарі проректорів з НДР приватних закладів освіти України, який проводиться на базі НУА в День науки, а потім публікується у виданні Асоціації «Економіка і управління».

Слід відзначити, що ця робота розгорталася дуже повільно, не завжди легко, але поступово кількість звітів збільшується, а якість, хоч трохи, але поліпшується. Якщо спочатку, в 1995 р., відгукнулося менше 20 ВНЗ недержавної форми власності зі всієї України, то в наступні роки підсумкових звітів з науково-дослідної роботи одержано від українських ВНЗ позабюджетного фінансування:: 1997 р. – 25; 1998 р. – 27; 1999 р. – 35; 2000 р. – 40; 2001 р. – 42; 2002 р.

Де́нь нау́ки (з 1997 року) - професійне свято працівників науки України. Відзначається щорічно у третю суботу травня.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

– 46 звітів. Збираючи та обробляючи інформацію, ми ставили за мету проведення щорічного комплексного аналізу стану науки й наукових досліджень у приватних ВНЗ, класифікацію наукових напрямів, виділення характеристик наукової діяльності окремих приватних ВНЗ, узагальнення позитивного досвіду провідних закладів освіти й на підставі цього – відпрацювання порад та деяких рекомендацій для всіх вищих навчальних закладів.

Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Аналіз одержаних матеріалів та порівняння з науковими публікаціями щодо розвитку наукових досліджень у приватних ВНЗ дають змогу зробити висновки з таких основних напрямів: 1) хід виконання комплексної тематики; 2) стан підготовки науково-педагогічних кадрів; 3) розгортання видавничої діяльності; 4) проведення наукових конференцій.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.

Саме такі напрями розвитку освітянської науки дають найчіткіше уявлення про стан цієї галузі діяльності.

Як свідчить аналіз комплексної наукової тематики, в недержавних ВНЗ досліджуються насамперед проблеми, пов’язані з утвердженням цього освітянського сектора освіти: подолання державної монополії в галузі вищої освіти, забезпечення її багатоукладності, використання різних джерел фінансування, вдосконалення і демократизація форм управління, створення систем навчання різних типів. При цьому докладаються зусилля для того, щоб змінити психологію всього суспільства у ставленні до освіти взагалі і заснованої на альтернативних формах власності, зокрема, визнати її активною складовою частиною життєдіяльності суспільства, сформувати ставлення до освіти як найвищої цінності. Крім освітянських проблем, дослідження спрямовані на розроблення тематики, пов’язаної з профілем підготовки спеціалістів в окремих навчальних закладах.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

За останні шість років проаналізовано понад 80 наукових тем, які можна розглядати як комплексні. Ця робота має позитивну тенденцію розвитку, але розгортається дуже повільно. Серед ВНЗ, які визначились і працюють над цілісною комплексною науковою тематикою (КНТ), можна відзначити:


 1. Бердянський інститут підприємництва (тема «Методологія і методика формування підприємця і менеджера в школі і ВНЗ»).

 2. Донецький інститут ринку і соціальної політики (тема «Обґрунтування проблем сталого розвитку Донецького регіону і пріоритетів соціальної політики в період трансформації суспільства»).

  Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.

  Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. 3. Інститут адвокатури при Київському університеті ім. Тараса Шевченка (тема «Дослідження проблем захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина»).

 4. Інститут економіки і підприємництва (Тернопіль) (тема «Організаційні і фінансово-економічні засади розвитку підприємницької діяльності»).

 5. Інститут психології та підприємництва (Донецьк) (тема «Формування творчої особистості фахівця в умовах ринкових відносин»),

 6. Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти (тема «Формування професійної і моральної культури вчителя: учитель XXI століття»).

  Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи.

  Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.

  Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.

  Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання. 7. Хмельницький інститут бізнесу (тема «Проблема становлення і розвитку підприємництва на Хмельниччині»).

Окремо можна навести приклади розроблення комплексної тематики в харківських приватних ВНЗ:

 1. Гуманітарний інститут «Народна українська академія» багато років працює над комплексною науковою темою «Формування інтелектуального потенціалу нації: економічні, політичні, соціокультурні оцінки та прогнози».

 2. Інститут бізнесу і менеджменту запропонував у 2000 р. КНТ «Проблеми реформування економіки України в умовах транзиції» та «Основи стабільності політичного режиму в Україні».

 3. Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум» – «Дослідження питань лексикографії східних та української мов і стилістичний, лексикографічний аналіз тексту».

  Політи́чний режи́м - характерний тип, характер влади в країні; сукупність засобів і методів здійснення політичної влади, яка відображає характер взаємовідносин громадян і держави.

  Міжнаро́дні відно́сини - система міждержавних взаємодій, суб’єктами яких є держави і міждержавні та неурядові організації, приватні особи. Наука про міжнародні відносини є комплексною та міждисциплінарною. 4. Інститут соціального прогресу працює над темою «Застосування інфотехнологій в організації та управлінні виробництвом, економіці та прикладній лінгвістиці».

  Соціальний прогрес - це ідея, яку суспільство може зробити або поліпшити в плані їх соціальних, політичних та економічних структур. Це може статися внаслідок безпосередньої дії людини, як у соціального підприємства або через соціальну активність, або як природний аспект соціокультурної еволюції. 5. Соціально-економічний інститут працює над виконанням комплексного дослідження, присвяченого з’ясуванню ролі та місця профспілок на сучасному етапі розвитку країни.

6. Інститут управління запропонував комплексну наукову програму «Дослідження актуальних, фундаментальних та прикладних проблем управління». На її базі розроблено кафедральні теми з регіональних проблем управління соціальними та економічними процесами в Україні.

Аналіз наукової роботи останніх років свідчить, що в цілому приватні ВНЗ відповідальніше ставляться до КНТ: зникають теми, які не вписуються в поняття комплексних. Вінницький інститут регіональної економіки і управління, наприклад, переглянув дуже великий та різноманітний перелік своїх комплексних тем, залишивши дві: «Проблеми управління розвитком багатоукладної соціально орієнтованої ринкової економіки на рівні регіону (Вінницької області) (1999 – 2003)», «Розроблення та впровадження прогресивних форм технології навчального процесу».

Регіональна економіка - це галузь економічної науки, яка вивчає територіальну організацію виробництва. Вона описує економічні процеси та явища, які пов'язані з ринковим розвитком господарства різних регіонів та їх включення у єдиний економічний простір.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

На жаль, досі не визначилися з комплексною тематикою Інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (Харків), Коломийський коледж права і бізнесу, Одеський інститут управління та менеджменту. Комплексна тематика деяких кафедр Волинського інституту економіки і бізнесу має неосяжний характер («Актуальні проблеми гуманітарних дисциплін»), але тематика кафедри обліку і аудиту приваблива і конкретна: «Фінансування і нормування витрат на освіту закладів різних форм власності».

Таким чином, у провідних ВНЗ сформувалася доволі чітка комплексна тематика, пов’язана насамперед з проблемами освіти, роботою провідних наукових шкіл щодо вдосконалення системи освіти в Україні.

Наукова школа (рос. научная школа, англ. scientific school, нім. wissenschaftliche Schule f, Richtung f) - форма організації колективної наукової праці співробітників НДІ, ВНЗ, наукового центру тощо під керівництвом лідера школи, як правило, відомого вченого.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Як взірець можна навести тематику наукових досліджень Міжнародного інституту лінгвістики і права, Народної української академії, Волинського інституту економіки і менеджменту.

У роботі багатьох приватних ВНЗ помітно, що наукові школи й напрями лише формуються. Через те в багатьох закладах домінують кафедральні наукові напрями та індивідуальні теми.

Аналіз комплексної тематики приватних ВНЗ засвідчує: 1. У провідних ВНЗ сформувалися пріоритетні напрями, якими є проблеми освіти, економіки, екології, лінгвістики.

2. У більшості приватних ВНЗ зберігається роздрібнення тематики, внаслідок чого далеко не кожний з них має сьогодні власне наукове обличчя.

3. Зацікавленість ВНЗ в підготовці власних науково-педагогічних кадрів призводить до усвідомлення необхідності формування наукових шкіл та комплексних наукових напрямів, пов’язаних з основними напрямами підготовки фахівців з конкретних спеціальностей.

Аналіз форм наукової роботи свідчить, що в рамках виконання комплексної тематики основними формами наукової діяльності провідних приватних ВНЗ є науково-дослідна робота на кафедрах і в лабораторіях згідно з комплексною тематикою;

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.

виконання дисертаційних досліджень, підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру; проведення наукових семінарів, конференцій, нарад за основною тематикою; видавнича діяльність; залучення студентів до науково-дослідної роботи (НДРС); упровадження наукових результатів у практику і навчальний процес.

Кілька років тому деякі ВНЗ, які активно займаються наукою, гостро відчули необхідність входження до державної наукової тематики, координаційних планів Мі­ністерства освіти і науки, галузевих наукових програм.

Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».

Оскільки фінансування НДР у приватних ВНЗ відбувається переважно за власні кошти, для державних керівних структур це залишається досить незвичною ситуацією. Вони без великого бажання відгукуються на пропозиції приватних ВНЗ віддати їм свої наукові розробки безкоштовно, не виявляють зацікавленості в цих напрацю-ваннях. Створюється замкнене коло проблем, розв’язати які міністерства пропонують шляхом приєднання до державних ВНЗ для розроблення спільної тематики.

Характерною рисою наукової активності приватних ВНЗ є укладання угод про науково-технічну та творчу співпрацю з різними академічними установами, управлінськими структурами, створення науково-навчальних та виробничих комплексів. У цьому напрямі найбільш результативно працюють Донецький інститут ринку та соціальної політики, Народна українська академія, Міжнародна академія лінгвістики і права, Азовський регіональний інститут управління та ін.

Важливим фактором наукової діяльності приватних ВНЗ є відкриття та функціонування на їх базі наукових проблемних лабораторій. Так, наприклад, з метою координації наукових досліджень з проблем вищої освіти та широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів до розроблення фундаментальних проблем розвитку освіти та формування інтелектуального потенціалу суспільства в умовах його трансформації в Народній українській академії відкрито проблемну наукову лабораторію з безперервної освіти, яка почала працювати 2000 р. як підрозділ Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України.

У Рівненському економіко-гуманітарному інституті в 2000 р. почала діяти наукова лабораторія з дослідження стану здоров’я людей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та неповнолітніх дітей. Крім того, в інституті працюють чотири наукові лабораторії, поряд з «Центром з проблем соціологічних досліджень» тут діють три лабораторії, які виконують теми «Удосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах при переході до ринкових відносин»;

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

«Виховання учнівської молоді в умовах ринкових відносин»; «Виховання учнівської молоді на ідеях миру в навчально-виховному процесі школи і ВНЗ».

Науково-дослідна соціологічна лабораторія Донецького інституту ринку та соціальної політики з метою підвищення ефективності впливу наукової діяльності на навчально-виховний комплекс інституту протягом останніх двох років провела прикладні дослідження з таких тем: «Схильність студентів-першокурсників до девіантної поведінки»; «Експертне дослідження сучасних проблем соціального захисту населення України та регіону в умовах трансформації суспільства»;

Прикладні́ науко́ві дослі́дження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.

За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 грудня 2016 року чисельність наявного населення України становила 42 603 854 осіб (без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

«Проблеми професійного самовизначення студентів» і т. ін.

У приватних ВНЗ не припиняється пошук альтернативних форм фінансування наукових досліджень, зокрема виконання господарсько-договірних тем.

Один з найважливіших напрямів наукової діяльності ВНЗ пов’язаний з підготовкою власних науково-педагогічних кадрів. У приватних закладах активно йде процес становлення аспірантури, докторантури, захисту, заклади звертаються з клопотаннями до ВАКу України про відкриття спеціалізованих рад.

Ви́ща атестаці́йна комі́сія Украї́ни (ВАК України) - колишній центральний орган виконавчої влади України, підвідомчий Кабінету Міністрів України. ВАК займався атестацією наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

У багатьох приватних ВНЗ усвідомлюють, що необхідно виховувати свої молоді кадри, а не забирати їх у державних ВНЗ. При цьому одразу вирішується декілька завдань і на перспективу: формування власної наукової тематики, що має свою специфіку та відрізняється від інших; забезпечення надійної кадрової бази, формування нових наукових шкіл.


Таблиця 1


ВНЗ

Кількість аспірантів

Кількість здобувачів

Кількість докторантів

Рівненський економіко-гуманітарний інститут

14

19

6

Народна українська академія

27

40

24

Павлоградський коледж економіки та управління

4

4

_

Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права

25

16

4

Азовський регіональний інститут управління

7

15

3
  1   2