Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАудиторський висновок про фінансову звітність

Скачати 115.08 Kb.

Аудиторський висновок про фінансову звітність
Скачати 115.08 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір115.08 Kb.


Аудиторський висновок


про фінансову звітність

товариства з обмеженою відповідальністю

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ«ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ»
за 201
1 рік


Адресат: керівництво КУА «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ»

учасники КУА «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ»

м. Донецьк

2012 р.

Дата видачі висновку

Аудиторський висновок видано “13” лютого 2012 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет - аудит”.

Код за ЄДРПОУ: 32569696

Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3287 , видане рішенням АПУ від 27.11.2003 р. № 129.

Термін дії свідоцтва: до 30 жовтня 2013 року.

Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серії АБ № 001132, видане відповідно до рішення Комісії від 07.12.2010 № 1866.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.


Термін дії свідоцтва: 30 жовтня 2013 року.

Номер, серія і дата видачі сертифіката директора аудиторської фірми: Сертифікат аудитора серії А № 003626, виданий за рішенням Аудиторської палати України № 74 від 29.01.1999р.
Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.


Термін дії сертифіката: рішенням Аудиторської палати України № 184/6 від 15.11.2007р. продовжено до 29 січня 2013 року.

Місцезнаходження: 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.

Телефон/факс: (062) 385-98-10.

E-mail: office@paritet.dn.ua.

Основні відомості про Компанію

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ: 35398197.

Місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 20.

Дата державної реєстрації: 06.09.2007 р., Виконавчий комітет Донецької міської ради.

Основні види діяльності:

Код виду діяльності (КВЕД)

Назва виду діяльності

65.23.0

Інше фінансове посередництво

65.21.0

Фінансовий лізинг

65.22.0

Надання кредитів

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 25-А від 09 лютого 2012 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з 09.02.2012 по 13.02.2012 р.

Перелік перевіреної фінансової інформації

Під час аудиту було перевірено: • Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2011 року.

 • Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2011 рік.

 • Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2011 рік.
  Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


 • Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2011 рік.

 • Примітки до фінансової звітності (Форма №5) за 2011 рік.

 • Оборотна відомість та регістри бухгалтерського обліку за 2011 рік.

 • Первинні документи за 2011 рік (вибірково).

Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності ТОВ КУА «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ», визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні та внутрішніми положеннями Компанії.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Відповідальність стосовно зазначеної фінансової інформації згідно МСА 700 несе управлінський персонал Компанії.

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

- вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають особливостям діяльності Компанії;

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з ціллю виключення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цієї звітності на підставі проведеного аудиту.

Опис обсягу аудиторської перевірки.

Незалежну перевірку проведено у відповідності Закону України про “Аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р. N 140-V та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 р.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
N 122/2 в якості національних, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 720. Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Відповідно до „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528, програма аудиторської перевірки включає аудит:


 • визначення, класифікації та оцінки активів;

 • реальності розмірів зобов’язань;

 • правильності визначення власного капіталу та чистих активів;

 • реальності фінансових результатів;

 • іншої інформації, розкритої емітентом у регулярній звітності.

Аудит проведений з використанням принципу вибіркової перевірки, тобто до уваги брались лише суттєві помилки. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку нормативним вимогам що до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки

До модифікації думки аудитора призвело наступне:

Аудитори не приймали участі в проведенні інвентаризації оборотних і необоротних активів та зобов’язань, тому не мають змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, проте доходять висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Аудиторський висновок щодо фінансових звітів в цілому

Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.

На думку аудитора:

дійсний фінансовий стан та результат діяльності ТОВ «КУА «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ», за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», в цілому відповідає річній фінансовій звітності Компанії станом на 31.12.2011;

визначена концептуальна основа фінансової звітності, використана при складанні фінансових звітів, відповідає діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності;

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

інформація в фінансових звітах, які відповідають діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності відображена справедливо й достовірно, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.Аудиторські висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів

Ми провели аудиторську перевірку балансу Компанії станом на 31.12.2011 року, а також звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився.


Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо нематеріальних активів, згідно з П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 „Баланс”, П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” та визначеною обліковою політикою Компанії.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо основних засобів, згідно з П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 „Баланс”, П(С)БО 7 „Основні засоби” та визначеною обліковою політикою Компанії.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо грошових коштів та їх еквівалентів, згідно з П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 “Баланс”, П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” та визначеною обліковою політикою Компанії.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, згідно з П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 “Баланс” та П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.


На нашу думку :

а) фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні необоротні та оборотні активи Компанії в сумі 7063 тис. грн. станом на 31.12.2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;


б) Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку активів та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.
Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс” та П(С)БО №11 “Зобов’язання”.
На нашу думку :

а) фінансові звіти достовірно відображають інформацію про зобов’язання Компанії в сумі 48 тис. грн. станом на 31.12.2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;


б) Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку зобов’язань та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.
Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс” та П(С)БО №5 “Звіт про власний капітал”.
На нашу думку :

а) фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію про структуру власного капіталу Компанії, загальною сумою 7015 тис.

Власний капітал компанії Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
грн., та його призначення станом на 31.12.2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;


б) Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку власного капіталу та його відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.
Висловлення думки щодо розкриття інформації про обсяг чистого прибутку (збитку).
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок що облік, відображення та розкриття інформації щодо: • доходів - в цілому відповідає П(С)БО 15 „Дохід” та визначеній обліковій політиці Компанії.

 • витрат - в цілому відповідає П(С)БО 16 „Витрати”, та визначеній обліковій політиці Компанії.

 • обсягу чистого збитку - відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” та визначеній обліковій політиці Компанії.


На нашу думку :

а) фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні доходи та витрати, а також про розмір чистого збитку в сумі 4 тис. грн., отриманого Компанією протягом 2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;


б) Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку доходів, витрат та чистого збитку та його відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.
Протягом звітного року Компанія не здiйснювала операцiї з iпотечними облiгацiями. Станом на 31.12.2011 року такi облiгацiї на балансi Компанії не облiковуються.

Компанія не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.


На погляд аудитора Компанія має перспективи для подальшого розвитку та існує вірогідність її безперервного функціонування як суб’єкта господарювання.

Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні станом на 31.12.2011.

Аудиторський висновок виконано у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишено в архіві аудиторської фірми.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.


Директор І.Ю. Захаркіна

(Сертифікат серії А № 003626 вид. Аудиторською

палатою України 29.01.99 р.)

Аудитор Є.В. Подолинний

(Сертифікат серії А № 003703 вид. Аудиторською

палатою України 26.03.99 р.)Адреса: 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.
Каталог: files -> builders -> 3557 -> documents -> 20226
builders -> Титульний аркуш
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів
builders -> Аудиторський висновок
builders -> Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
builders -> Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
20226 -> Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами «інтелект капітал» за 2012 рік Адресат: керівництво куа «інтелект капітал»


Скачати 115.08 Kb.

 • «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» за 201 1 рік
 • Основні відомості про аудиторську фірму Назва
 • Номер і дата свідоцтва
 • Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів
 • Термін дії свідоцтва
 • Термін дії сертифіката
 • Телефон /факс
 • Код за ЄДРПОУ
 • Основні види діяльності: Код виду діяльності (КВЕД)
 • Основні відомості про умови договору про проведення аудиту Дата та номер договору на проведення аудиту
 • Законом України
 • Опис обсягу аудиторської перевірки.
 • Підстава для висловлення умовно – позитивної думки
 • Аудиторський висновок щодо фінансових звітів в цілому
 • Аудиторські висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів
 • Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
 • Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
 • Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
 • Висловлення думки щодо розкриття інформації про обсяг чистого прибутку
 • Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні станом на 31.12.2011.
 • Директор І.Ю. Захаркіна
 • Адреса