Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір59.9 Kb.
  1   2


Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

Аудиторської фірми у вигляді

товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит»

щодо фінансової звітності

ПАТ «ЗНВКІФ «CОРДАНТ», активи якого

перебувають в управлінні


Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами

«ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»

станом на кінець 31.12.

Фінансова звітність Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
2013року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Керівництву ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»Наглядовій раді ПАТ "ЗНВКІФ "СОРДАНТ"

Адреса: 01042, м.
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Київ, вул. Івана Кудрі, будинок 37-А

усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів
І. Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф

Цей висновок (звіт) складено щодо фінансової звітності інвестиційного фонду, основні відомості про якого наводяться нижче:Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОРДАНТ" (далі - ПАТ "ЗНВКІФ "СОРДАНТ",Товариство, ІСІ).

Код за ЄДРПОУ: 38013531.

Вид діяльності за КВЕД:

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний);

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.


Тип, вид та клас фонду: закритого типу, недиверсифікованого виду, клас не встановлений.

Свідоцтво про внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 15 лютого 2012 року.

Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300008.

Строк діяльності 15.02.2112

Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, будинок 37-А

Основні відомості про компанію з управління активами:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ».

Код за ЄДРПОУ: 37356012.

Вид діяльності за КВЕД:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.Місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Драгомирова , 10/10, оф. 60
Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України та Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затвердженого рішенням НКЦПФР №991 від 11.06.

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Інвестиці́йний фонд (англ. Investment Fund, англ. Collective Investment Scheme) - один з учасників фондового ринку. Інвестиційний фонд акумулює кошти інвесторів та передає їх в управління інвестиційному управляючому.
2013 року.

До складу перевіреної фінансової звітності Компанії входять:


  • Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року,

  • Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 рік,


Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, нормативно-правових актів України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)


  1   2  • І. Звіт щодо фінансової звітності Вступний параграф
  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
  • Опис аудиторської перевірки
  • Відповідальність управлінського персоналу
  • Міжнародних стандартів фінансової звітності , нормативно-правових актів