Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідповідальність аудитора

Відповідальність аудитора
Сторінка2/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір59.9 Kb.
1   2

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо вищевказаної фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством Фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання Фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази та відповідну основу для висловлення нашої аудиторської думки.Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством було занижено суму кредиторської та дебіторської заборгованості, на 543,4 тис.
Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
грн. (дивіться статті Інша дебіторська заборгованість та Поточна кредитна заборгованість звіту про фінансові результати).

На нашу думку частина платежів, що надійшла на рахунки Інвестиційного фонду мають бути відображені як сума кредиторської заборгованості до з’ясування та на відповідну суму збільшена дебіторська заборгованість у зв’язку із відсутністю достатніх реквізитів у платіжних документах.

Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.
Однак у зв’язку із обмеженням строків проведення аудиту ми не мали змоги отримати додаткові підтвердження щодо вказаних невідповідностей від окремих дебіторів у вигляді відповіді на запит про стан взаєморозрахунків.


Висловлення думки

На нашу думку, крім впливу обмежень у проведенні аудиторських процедур, про які вказано вище, фінансові звіти достовірно відображають у всіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан станом на кінець дня 31.12.2013 року та результати діяльності ПАТ "ЗНВКІФ "СОРДАНТ" за рік, що завершився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

м.Київ

31.03.2014 р.
Генеральний директор

Аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит»

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р. )

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний номер 81 Серія П № 000081 (строком дії до 04.11.15р.

Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.
Уча́сники ри́нку ці́нних папе́рів - емітенти, інвестори та особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.
)

Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків від 30.08.2007 року №0000018 (строк дії продовжено рішенням Комітету з питань аудиту банків 03.12.2009 р. №18 – до 01.01.15).

Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків від 17.09.2012 року №0000007 (строком дії до 17.09.2017 року)

О.В. Денисюк


Аудитор

Сертифікат Аудиторської палати України від 29.04.2004р. Серія А № 005788 (продовжено рішенням АПУ 26.03.09р. №200/2)О.В. Кучинська


ІІ.Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Цей розділ Аудиторського висновку від 31.03.2014 року складено нами згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених рішенням НКЦПФР від 11.06.2013р. за №991.
Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової звітності Компанії за 2013 рік, на основі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами виконаних аудиторських процедур нами не помічено суттєвих фактів (крім невірного відображено суми Іншої дебіторської та Іншої кредиторської заборгованості), та які могли б викликати сумніви в тому, що звітність ПАТ "ЗНВКІФ "СОРДАНТ" у всіх суттєвих аспектах відповідає до МСФО та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР.


Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Компанії.

1. інформація щодо відповідності розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України
Відповідно до чинного Статуту Товариства, державна реєстрація якого була проведена 22.08.
Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
2013 року, статутний капітал Компанії з урахуванням випуску акцій з метою здійснення спільного інвестування дорівнював 500000000 (п'ятсот мільйонів) гривень.

Станом на початок 2013 року статутний капітал ПАТ "ЗНВКІФ "СОРДАНТ" сплачений в розмірі 1450 тис.грн. грошовими коштами, що підтверджується аудиторським висновком, виданим 25 січня 2013 року Товариством з обмеженою відповідальністю «РІАЛ АУДИТ», ідентифікацій код 38013592 (свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане за рішенням Аудиторської палати України №4506 від 23.02.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
2012, діє до 23.02.2017 р.)

Після 01.01.2013 року та станом на дату випуску цього аудиторського висновку Товариство не збільшувало статутний капітал та не оголошувало про наміри такого збільшення.

Проспект емісії акцій ПАТ "ЗНВКІФ "СОРДАНТ", затвердженого в новій редакції Наглядовою радою 23.08.2013 року (протокол №12/2013), містить наступні основні дані про проголошений випуск акцій з метою спільного інвестування: • Загальна вартість 500 000 000,00 грн.
  Акція - вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про власність на визначену частку статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства і надає її власнику (акціонеру) певні права, зокрема: право на участь в управлінні товариством, право на частину прибутку товариства у випадку його розподілу (дивіденд), а у випадку ліквідації - на частину залишкової вартості підприємства.
  ;

 • Номінальна вартість 1,00 грн. за 1 шт.;

 • Кількість акцій 500 000 000 штук.

Вартість чистих активів (розмір власного капіталу) Товариства на кінець дня 31 грудня 2013 року становить 22 372 тис.грн. Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного цивільного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

Циві́льне законода́вство - це система нормативних актів, які містять в собі цивільно-правові норми.
Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.


2. інформації про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності
2.1. Активи

2.1.1 Статті основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу
Товариство не контролювало основні засоби та нематеріальні активи станом на дату складання фінансової звітності.
2.1.2 Статті фінансових інвестицій
Перевіркою бухгалтерського обліку встановлено, що Компанія станом на 31.12.2013р.
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
контролювала короткострокові фінансові інвестиції (фінансові активи, утримувані для продажу) загальною вартістю 2300тис.грн. у вигляді акцій українських емітентів.
Цінні папери оцінені за вартістю придбання з урахуванням вимог законодавства та нормативних документів НКЦПФР.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

2.1.3 Статті дебіторської заборгованості та коштів

Стаття Інша поточна дебіторська заборгованість, оцінена за теперішньою вартістю, та сформована із залишків дебіторської заборгованості за договорами кредитів (права вимоги грошових зобов’язань третіх осіб) на суму 24394тис.грн.,заборгованості за придбаними фінансовими активами у сумі 6000 тис.грн. та заборгованісті за договором наступного відступлення права вимоги відповідно у сумі 5000 тис.грн.


На нашу думку сума Іншої дебіторської заборгованості занижена на суму 543,4 тис. грн. Детальний опис за даного питання наведено у пункті 2 (Поточна кредиторська заборгованість).
Стаття Грошові кошти становила 3790тис.грн. (залишок на поточному рахунку).
Під час проведення аудиту було встановлено заниження суму кредиторської та дебіторської заборгованості у розмірі 543,4 тис. грн., яка на нашу думку повинна відображатись як кредиторська заборгованість до з’ясування, що призводить до заниження дебіторської заборгованості. Наша думка базується на тому, що реквізит «призначення платежу» за окремими платіжними документами не надає достатнію інформацію про зв'язок суми платежу із конкретними договорами кредитів.
2. Зобов`язання
Стаття Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги дорівнює 19112 тис.грн.

Ця кредиторської заборгованість повністю сформована за рахунок фінансових зобов’язань у вигляді залишку заборгованості за придбаними фінансовими активами -19112 тис.грн.;


Зобов’язання Товариства збільшились за фінансовий рік на суттєву суму 19112тис.грн. за рахунок операцій з придбання активів ІСІ.
В ході проведення аудиту встановлено, що Товариство отримало кошти у сумі 543,4тис.грн. з призначенням платежу «за договорами купівлі-продажу частки інших Товариств […]».
До́гові́р купі́влі-про́дажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (цивільний кодекс України, ст. 655)
Дані кошти були спрямовані на погашення кредитної заборгованості ТОВ «СП «Кіпарис», яка була придбана за договором відступлення прав вимог. На нашу думку, дана сума повинна відображатись як Кредиторська заборгованість із сумами до з’ясування, що в свою чергу призводить до збільшення Іншої поточної дебіторської заборгованості на дану суму.
У зв’язку із коротким строком на проведення перевірки, ми не мали можливість зробити запити на контрагентів щодо отримання інформації по вищезазначених сумах.
Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

Під час проведення аудиту було встановлено заниження суму кредиторської у розмірі 543,4 тис. грн., яка на нашу думку повинна відображатись як кредиторська заборгованість до з’ясування.
3. Доходи, витрати та фінансові результати, їх вплив на розмір чистого прибутку (збитку)

.

У звітному році ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» отримало дохід від виконання вимоги боржниками 14673 тис.грн.


Адміністративні витрати в 2013 році становили  151 тис.грн.

Таким чином, чистий прибуток,отриманий Товариством у 2013році,становив 14522 тис.грн., що підтверджується свідченнями отриманими під час аудиту.

4. Власний капітал

4.1. Статутний капіталу
Розмір зареєстрованого статутного капіталу станом на 31.12.2013 року становив 500000 тис.грн. Розмір сплаченого статутного капіталу за 2013 рік збільшився на 6 416 тис.грн. та станом на 31.12.2013 року становить 7 866 тис. грн. Детальні відомості та висновки дивіться у пункті 1 Звіту про інші правові та регуляторні вимоги.
4.2. Додатковий капітал
Станом на 31.12.2013 року Товариство не мало додаткового капіталу.
4.3. Розмір нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2013 року становить 14522 тис.грн.

Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2013р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність вимогам чинного законодавства.

5. Окрема інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок визначення вартості чистих активів ІСІ.
Розрахунок вартості чистих активів ІСІ Товариство проводиться як на регулярній основі, так і в окремих випадках, передбачених Законом України «Про інститути спільного інвестування».
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» при розрахунку вартості чистих активів до 01.01.2014 року керувалася Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим рішенням ДКЦПФР від 02.07.2002 № 201.

На дату складання цього аудиторського Звіту ми отримали від Компанії Інформацію про склад структуру та вартість чистих активів ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» станом на 31.12.2013 року, складену у відповідності до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 01.08.2002 № 216.

Показники, розкриті у формах вищевказаної фінансової інформації, кореспондують з відповідними статтями проміжної (квартальної) фінансової звітності Компанії, тобто при їх складанні не допущено помилок та перекручень, які б вказували на відсутність належної співставності показників фінансово-господарської діяльності.Ми ознайомилися з відомостями, що лягли в основу складання вищезгаданої звітної інформації. На основі її аналізу ми робимо висновок про відсутність в Інформації про склад, структуру та вартість чистих активів пропусків, перекручень та суттєвих суперечностей з інформацією наведеною у фінансовій звітності Компанії.
6. Відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі ІСІ, вимогам законодавства
ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ», контролюючи відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ», до 01.01.2014 року керувалася Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 11.01.2002 № 12.

При аудиторській перевірці ми не помітили нічого такого, що могло б вказувати на порушення Товариством вимог, що висуваються вищевказаним положенням.


7. Дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ
ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ», контролюючи відповідність вимогам щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ», до 01.01.2014 року керувалася Положенням про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 02.07.2002 № 196.

При аудиторській перевірці ми не помітили нічого такого, що могло б вказувати на порушення Товариством вимог, що висуваються вищевказаним положенням.

До складу витрат включалися:


 • винагорода компанії з управління активами (у розмірі, що не перевищував розмір встановлений та затверджений регламентом Товариства);

 • Інші витрати (у розмірі, що не перевищував 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року)

  • послуги аудиту;

  • послуги нотаріуса;

  • реєстраційні послуги;

  • депозитарні послуг та послуги зберігача;

  • послуги з оренди приміщення;

  • послуги банку;

  • винагорода торговцю цінними паперами.


8. Інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки
У 2013 році робота служби внутрішнього аудиту регулювалась наступними внутрішніми документами:

- Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю), затвердженого рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «КУА «ДОМІНІОН КАПІТАЛ» від 12 лютого 2013 року (Протокол №01/02/13);

- посадовими інструкціями працівників служби.
Положення визначає порядок діяльності служби внутрішнього аудиту Компанії, його структуру, основні завдання, функції та порядок взаємодії з іншими підрозділами.

У звітному періоді відділ внутрішнього аудиту підпорядковувався безпосередньо Загальним зборам учасників ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ».

Посадо́ва інстру́кція - документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція - це обов'язковий кадровий документ.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Функції служби внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата визначаються частиною другою статті 151 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

На службу внутрішнього аудиту (контролю) Компанії покладаються такі завдання:

сприяння розвитку системи внутрішнього контролю ліцензіата та операційних процедур;

здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінки та аналізу виконання посадовими особами і персоналом ліцензіата установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операцій у межах наданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) ліцензій на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

надання на схвалення наглядовій раді, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління ліцензіата, керівнику ліцензіата пропозицій з оцінки та управління ризиками;

своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності ліцензіата;

Оптимальне рішення - рішення, що приймається таким чином, що ніякі інші доступні варіанти не приведуть до кращого результату. Це важливе поняття в теорії прийняття рішень. Для того, щоб порівняти різні результати рішення, один зазвичай призначає відносну корисність для кожного з них.

виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;

оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків ліцензіата;

виявлення сфер потенційних збитків для ліцензіата, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів ліцензіата;

надання наглядовій раді, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління ліцензіатом, керівнику ліцензіата висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.

Відповідно до наказу по ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»від 03.01.2013 року №06-1 на посаду Начальника служби внутрішнього аудиту ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» призначено Коваля Сергія Анатолійовича.

На нашу думку:

- процедури внутрішнього аудиту відповідають нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- процедури внутрішнього контролю та аудиту протягом 2013 року, які здійснює служба внутрішнього аудиту, в цілому відповідають Положенню про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.07.2012 № 996.
9. Допоміжна інформація
9.1. Щодо пов’язаних осіб
Ми отримали розуміння характеру та обсягу відносин з пов’язаними особами. Такий характер та обсяг не був визначальним (суттєвим). Ми не отримали докази того уся необхідна інформації про відносини з пов’язаними особами включена до приміток звітності. Однак така невідповідність ПБО не є визначальною (суттєвою).

До пов’язаних сторін з числа юридичних осіб відносяться:

Хайтоп Лімітед (реєстраційний номер 015988) Сейшельські острови
До пов’язаних сторін з числа фізичних осіб відносяться:

Доброва Світлана Костянтинівна


В порівнянні з 2012 роком перелік пов’язаних осіб змінився.


7.2. Щодо подій після дати балансу

Ми розглянули операції Товариства після 31 грудня 2013 року та провели опитування представника засновників Товариства щодо подій після вказаної дати.

В результаті цих процедур ми не знайшли нічого такого, що відноситься до подій та фактів, які б потребували коригування балансу та/або додаткового розкриття інформації.
7.3. Інформація про ступінь ризику ІСІ, наведена на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності ІСІ
Відповідно частини третьої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» компанії з управління активами зобов’язані дотримуватися пруденційних нормативів.

Компанія повинна дотримуватися Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затверджене рішенням НКЦПФР від 09.01.2013 №1 (із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2892 від 17.12.2013 року). Пункт 1.2. пункту 1 розділу VІ Положення, який визначає періодичність розрахунку пруденційних показників набирає чинності з 1 липня 2014 року.

На основі вищевказаного ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»на дату складання фінансової звітності не проводила відповідні розрахунки для ІСІ, які перебувають в її управлінні.

8. Основні відомості про аудиторську фірму


  • повне найменування: Аудиторська фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит»;

  • номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р.);

  • номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний номер 81 Серія П № 000081 (строком дії до 04.11.15р.);

- Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, що брав участь в проведенні огляду; номер, серія, дата видачі сертифіката (АПУ): Кучинська Оксана Володимирівна, Сертифікат аудитора серії А №005788, виданий рішенням Аудиторської палати України № 134 від 29.04.2004 (термін чинності продовжено Рішенням Аудиторської палати України від 26.03.2009 № 200/2 – до 29.04.14)

  • місцезнаходження: 01023, м. Київ, бул. Л.Українки 10, к.61;

  • адреса для листування: 01103, м. Київ, вул. М. Драгомирова, 10/10, оф. 60-61,

  • телефон (факс): (044)  501 64 67, тел. (044) 501 15 11;

Підставою для проведення перевірки є договір про надання аудиторських послуг №717 від 17.03.2014р. між ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ», в інтересах та за рахунок Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ», та АФ ТОВ «Інтер-аудит».

Перевіркою було охоплено період фінансово-господарської діяльності Компанії з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Початок перевірки – 20.03.2014 року,

Кінець перевірки – 31.03.2014 року


Генеральний директор

Аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит»

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р. )

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний номер 81 Серія П № 000081 (строком дії до 04.11.15р.)

Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків від 30.08.2007 року №0000018 (строк дії продовжено рішенням Комітету з питань аудиту банків 03.12.2009 р. №18 – до 01.01.15).

Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків від 17.09.2012 року №0000007 (строком дії до 17.09.2017 року)

О.В. Денисюк


Аудитор

Сертифікат Аудиторської палати України від 29.04.2004р. Серія А № 005788 (продовжено рішенням АПУ 26.03.09р. №200/2)О.В. Кучинська

м.Київ


31.03.2014 року


--

1   2 • Підстави для висловлення умовно-позитивної думки Товариством було занижено суму кредиторської та дебіторської заборгованості
 • Генеральний директор Аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит»
 • О.В. Денисюк Аудитор
 • О.В. Кучинська ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
 • Під час проведення аудиту було встановлено заниження суму кредиторської у розмірі 543,4 тис. грн., яка на нашу думку повинна відображатись як кредиторська заборгованість до з’ясування.
 • Таким чином, чистий прибуток,отриманий Товариством у 2013році,становив 14522 тис.грн., що підтверджується свідченнями отриманими під час аудиту.
 • Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2013р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність вимогам чинного законодавства.
 • 5. Окрема інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок визначення вартості чистих активів ІСІ.
 • 6. Відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі ІСІ, вимогам законодавства
 • 7. Дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ
 • 8. Інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки
 • 9. Допоміжна інформація 9.1. Щодо пов’язаних осіб
 • 7.2. Щодо подій після дати балансу
 • 7.3. Інформація про ступінь ризику ІСІ, наведена на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності ІСІ
 • 8. Основні відомості про аудиторську фірму