Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАудиторський висновок

Скачати 132.92 Kb.

Аудиторський висновок
Скачати 132.92 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір132.92 Kb.
  1   2АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

незалежного аудитора

про фінансову звітність за 2012 рікТовариства з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «Фенікс»

Надасться керівництву

ТOB «ФК «Фенікс»

м. Львів 27 березня 2012 р.

Згідно Договору № 5-13 від 04 березня 2013 р. між незалежною Аудиторською фірмою «НІКА-Аудит», та TOB «ФК «Фенікс», надалі "КОМПАНІЯ", аудитором Озоряном Володимиром Олександровичем, Сертифікат АПУ серія А № 003519 від 25.06.1998 р. дійсний до 25.06.2013 р., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ серія А № 001504 видане Національною комісією з регулювання ринку фінансових послуг від 14.08.2012 р. дійсне до 25.06.2017 р., Аудиторської фірми «НІКА-Аудит», яка здійснює свою діяльність на підставі Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 003997, що ведеться Аудиторською палатою України, Рішення від 31.05.2007 р.

Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.
Аудиторська палата України (далі - АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.
Свідоцтво дійсне до 31.05.2017 р., проведена перевірка достовірності фінансової звітності Компанії станом на 31.12.2012 р.
Місцезнаходження АФ «НІКА-Аудит»: м. Львів, вул. Миколайчука 10/45.

Код ЄДРПОУ 35101565

Телефон/факс - 38 (067) 704-44-84
Перевірка проводилась в термін з 12.03.2013 р. по 27.03.2013 р. за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 5.
Основні відомості про Компанію наведено в додатку № 1 «Основні відомості про Компанію» до даного Висновку, який є його невід'ємною частиною.
Аудитор провів аудиторську перевірку фінансових звітів Компанії, що включають Баланс станом на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіт про власний капітал за 2012 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік, які показують зміни в фінансовому стані Компанії за період, що завершився 31.12.2012р.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.

Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо фінансових звітів Компанії на підставі аудиторської перевірки.
Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, що фінансові звіти Компанії не містять суттєвих помилок.
Під час аудиторської перевірки зроблені дослідження шляхом тестування доказів, отриманих по даним синтетичного бухгалтерського обліку на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності Компанії. Також у перевірку входила оцінка використаних Компанією принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінка подання фінансової звітності в цілому.
Перевірка інформації здійснювалась вибірково. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві помилки. Аудитором межа суттєвості визнана на рівні 5,0 відсотки до валюти балансу Компанії.
Перевірка проводилась відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 700, 701. 720, 800.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

Аудитор в своїй діяльності керувався законодавством України у сфері господарської діяльності, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, прийнятими в Україні Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Аудиторський висновок формувався у відповідності до Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 152 від 05.12.2003 р.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Для проведення аудиту були використані облікові аналітичні реєстри з обліку банківських операцій, заробітної плати, розрахунково-кредитних операцій; регістри бухгалтерського обліку; оборотно-сальдові відомості; поточна звітність за 2012 рік.
Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення думки.
Аудитор вважає, що надана інформація дає, в цілому, дійсне і повне уявлення про реальність складу активів і пасивів балансу Компанії станом на 31.12.2012 p., а фінансові звіти сформовані у відповідності до прийнятої облікової політики та норм Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Аудитор вважає, що фінансова звітність Компанії представлена об'єктивно у всіх суттєвих аспектах, в цілому відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та реально відображає його фінансовий стан на 31.12.2012 р. по результатах операцій з 01.01.2012р. по 31.12.2012 р.
На думку аудитора, Компанією, у відповідності до встановлених нормативів, зокрема до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в цілому достатньо розкрито інформацію за видами активів, зобов'язань та про власний капітал.

Вартість чистих активів Компанії станом на 31.12.2012 р. становить 8046 тис. грн. і відповідає вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2012 р. сформований в повному обсязі та становить 8.000.000,00 (вісім мільйонів) гривень.
Обґрунтування думки аудитора наведено в Додатку № 2 «Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності» до даного Висновку, який є невід'ємною його частиною.


Директор АФ «НІКА-Аудит»

Аудитор, сертифікат АПУ «А» №003480

Н. Семенова
Аудитор АФ «НІКА-Аудит»

Сертифікат АПУ «А» № 003519, Свідоцтво про

внесення до Реєстру аудиторів які можуть

проводити аудиторські перевірки фінансових установ

001504 від 14.08.2012 р. В. Озеран

ДОДАТОК № 1

до Аудиторського Висновку

від 27 березня 2013 року


  1   2


Скачати 132.92 Kb.

  • «Фінансова компанія «Фенікс»
  • Аудиторської фірми