Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАудиторський звіт незалежної аудиторської фірми “Фінком-Аудит„

Скачати 134.65 Kb.

Аудиторський звіт незалежної аудиторської фірми “Фінком-Аудит„
Скачати 134.65 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.04.2017
Розмір134.65 Kb.
  1   2Аудиторський висновок

незалежних аудиторів та фінансова звітність
товариства з обмеженою відповідальністю

Фінансова компанія “Вікторія”станом на кінець дня 31.12.2013 року
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

Незалежної аудиторської фірми “Фінком-Аудит„

за наслідками аудиту фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія”Вікторія”

станом на кінець дня 31.12.2013 р.
-Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-Керівництву ТОВ «Фінансова компанія « Вікторія ».
Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності

Вступний параграф

Основні відомості про Компанію.Показник

Дані

1.

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія»

2.

Код за ЄДРПОУ

34727227

3.

Місцезнаходження

02100 м. Київ, вул. Краківська, буд.7, бокс 27Б

4.

Державна реєстрація – дата

Орган реєстрації


№ запису

28.11.2006 р.

Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією

1 067 102 0000 0095515.

Реєстрація як фінансової установи

Свідоцтво серії ФК № 178, видане Держфінпослуг 18.12.2007р.

6.

Засновник Товариства

Фізична особа – громадянин України Ґудзь Юрій Геннадійович (Ід.код 2148807293)

7.

Учасники Товариства на 31.12.2010 р.

1 особа – засновник

– 100% статутного капіталу8.

Основні види діяльності за КВЕД

65.12.0 – Інше грошове посередництво

65.21.0 – Фінансовий лізинг

65.22.0 – Надання кредитів

67.13.0 - Інша допоміжна діяльність в сфері фінансового

посередництва


9.

Наявність ліцензій та дозволів на провадження діяльності

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 20.06.2011 р. № 77, видана Національним банком України

10.

Кількість відокремлених підрозділів

13

11.

Директор

Ґудзь Юрій Геннадійович

12.

Відповідальний за ведення бухгалтерського обліку

Прийма Валентина Григорівна

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ” ФК ”Вікторія” що додається, яка складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) - Форма №1 станом на 31.12.2013 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід)- Форма №2 за 2013 рік, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, який закінчився, Приміток та іншої пояснюючої інформації до цієї фінансової звітності (надалі разом – «фінансова звітність»).
Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної річної фінансової звітності у відповідності з вимогами ПСБО. Ця відповідальність включає планування, впровадження та підтримку належного внутрішнього контролю, необхідного для підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики;
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
та прийняття облікових оцінок, які відповідають певним обставинам.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.Висловлення думки
Безумовно-позитивна думка

На нашу думку фінансова звітність ТОВ ”ФК ”Вікторія” справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Компанії на 31.12.2013 р. Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Компанії у відповідності до вимог ПСБО та чинного законодавства України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Можна стверджувати, що фінансову звітність Товариства складено на підставі реальних даних бухгалтерського обліку, и вона достовірно відображає фактичний фінансовий стан товариства на 31.12.2013 р.
Розділ 2 Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Розкриття інформації відповідно до вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
2001 року №2664-ІІІ; Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності  фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2005 р.  №5224 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків  фінансових послуг України від 19 жовтня 2006 р. №6337), Положення про  внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру  установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фі нансових компаній,затвердженого Державною комісією з регулювання  ринків фінансових послуг від 05.12.2003 року №152 та Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим  статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами  та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати  послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Держав ної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня  2004 року N27.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
; Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг


Каталог: files -> builders -> 3171 -> documents
builders -> Титульний аркуш
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів
builders -> Аудиторський висновок
builders -> Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
builders -> Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
documents -> Звіт незалежних аудиторів аудиторської фірми тов "Фінком-Аудит" про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю „ Фінансова компанія"Вікторія" станом на 31 грудня 2014 р м. Київ 2015 рік аудиторський звіт
  1   2


Скачати 134.65 Kb.

  • -Національній комісії, що здійснює державне регулювання
  • Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності Вступний параграф
  • Показник Дані
  • Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
  • Відповідальність аудитора
  • Міжнародних стандартів контролю якості
  • Розділ 2 Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів