Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАвтоматичний потенціометр псмр2-10. Технічний опис та інструкція з експлуатації

Скачати 321.37 Kb.

Автоматичний потенціометр псмр2-10. Технічний опис та інструкція з експлуатації
Скачати 321.37 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.04.2017
Розмір321.37 Kb.
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Київська обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Білоцерківський професійний ліцей»

Автоматичний потенціометр

ПСМР2-10.

Потенціо́метр (англ. potentiometer)- Прилад для вимірювання електрорушійної сили або зміни напруги (іноді - струму), або величин, функціонально пов'язаних з ними. Потенціометр у сукупності з відповідними перетворювачами може вимірювати електричний струм і потужність, температуру, тиск тощо.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Обласна державна адміністрація (ОДА) - місцева державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.Технічний опис та інструкція з експлуатації

Розробив:

майстер виробничого навчання

Білоцерківського професійного ліцею

Чижов Юрій Миколайович

м.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Ліцей - навчальний заклад середньої базової освіти. Назва походить від грец. Λύκειον - район на околиці Стародавніх Афін, де був зведений давній храм Аполлона Лікейського. В афінському лікеї викладав своїм учням Аристотель.

Біла Церква

2016 р

Призначення.
Електронний, автоматичний, показуючий, самописний потенціометр ПСМР2-10 призначений для одночасного запису,виміру і регулюванню температури, ЕРС або напруги постійного струму в одній контрольованої точці, а також для сигналізації їх велечин від заданого значення.

Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

Запис проводиться пером на діаграмної стрічці шириною 100 мм. Прилади працюють в комплекті з термопарами градуювань ХК, ХА, ПП-1 або радиоционными пирометрами і з датчиками, які є джерелами ЕРС або напругою постійного струму, причому опір останніх разом з лінією зв'язку не повинен перевищувати 100 ом. Прилади ПСМР2 призначені для роботи в стаціонарних умовах при температурі навколишнього повітря від 5о до 50о С і відносній вологості до 80 %
Основні технічні характеристики приладу ПСМР2-10.

Дава́ч (у багатьох джерелах - да́тчик, се́нсор) (рос.

Найвища температура, досягнута за участі людини, ~ 10 трлн К (що є порівнянним з температурою Всесвіту у перші секунди його існування) була досягнута у 2010 році під час зіткнення іонів свинцю, прискорених до світлових швидкостей. Експеримент було проведено на Великому адронному колайдері.

датчик, англ. sensing element, detector, transducer sensor; нім. Meßgeber m, Geber m, Fühler m) - вимірювальний пристрій у вигляді конструктивної сукупності одного або декількох вимірювальних перетворювачів величини, що вимірюється і контролюється, та котрий виробляє вихідний сигнал, зручний для дистанційного передавання, зберігання та використання у системах керування і має нормовані метрологічні характеристики.

Термопа́ра - чутливий елемент термоелектричного перетворювача у вигляді двох ізольованих провідників з різнорідних матеріалів, з'єднаних на одному кінці, принцип дії якого ґрунтується на використанні термоелектричного ефекту для вимірювання температури.

Воло́гість - міра насиченості речовини водою. У поняття вологості не входить вміст хімічно зв'язаної (конституційної), а також кристалогідратної води.
 1. Основна похибка показань приладу не перевищує /- 1,0% від області вимірювання приладу

(в мв).

 1. Основна похибка запису приладу не перевищує /- 1,0% від області вимірювання.

 2. Варіація показів не перевищує абсолютної величини допустимої основної похибки.

 3. Поріг чутливості приладу складає не більше 0,2% від області вимірювання.

 4. Похибка пристрою дистанційної передачі свідчень не перевищує /- 1,5% від діапазону вимірювання, вираженого в мв.

 5. Живлення силовий схеми приладу здійснюється змінним струмом напругою 220В і частотою 50 гц.

  При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

  Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).

  Абсолюти́зм (від лат. absolutus - необмежений, незалежний, безумовний, самодержавство, абсолютна монархія) - форма правління державою, за якої верховна влада (суверенітет тощо) належить одній особі (царю, імператору, королю тощо), та для якої характерний найвищий ступінь централізації державної влади.

  Абсолютна величина чи модуль - у математиці, величина, значення або число незалежно від знака. Абсолютна величина числа n записується |x| (іноді - Abs(x) ) і визначається як додатній квадратний корінь з x².

  Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом. 6. При зміні напруги живлення на /- 10% або частоти /-5% від оптимальних значень похибка показань приладу не повинна виходити за межі допустимої основної похибки.

 7. Живлення вимірювальної схеми приладу здійснюється від стабілізованого джерела живлення, вбудованого в прилад.

  О́птимум (рос. оптимум, англ. optimum, нім. Optimum n) - сукупність найсприятливіших умов для будь-чого. Найкращий варіант вирішення задачі або шлях досягнення мети за даних умов та ресурсів.

  Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила. 8. Конструкція забезпечує можливість отримання в кожному приладі наступних швидкостей просування діаграмної стрічки 20, 60, 120км/ч.

  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності. 9. Запис в приладах здійснюється за допомогою пера чорнилом червоного кольору у вигляді безперервної лінії, товщина лінії запису не перевищує 0,6 мм.

 10. Час проходження кареткою з пером і вказівником всій шкали не перевищує 6 сек.


Вимірювальна схема прилада
1.Принцип дії схеми

В основу роботи приладу покладено компенсаційний метод вимірювання напруги.

Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.

Вказівник, іноді посилання та покажчик (англ. pointer або англ. reference) - тип даних в комп'ютерних мовах програмування. Значення вказівника посилається на інше значення, що записане будь-де в пам'яті комп'ютера (фактично містить його адресу).

Черво́ний - колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком. Діапазон червоних кольорів в спектрі з довжиною хвилі 630–760 нанометрів, межа сприйняття залежить від віку. Один з трьох «основних» кольорів в системі RGB, додатковий колір до нього - синьо-зелений.

Компенсаці́йний ме́тод вимі́рювання (англ. compensating measuring method) або нуль-ме́тод (англ. null point method of measurement) або ме́тод зрівнова́ження з регульо́ваною мі́рою - метод прямого вимірювання з багаторазовим порівнянням вимірюваної величини та величини, що відтворюється мірою, яка регулюється, до їх повного зрівноваження.

Цим методом можна вимірювати різні параметри (наприклад, температуру). Спрощена вимірювальна схема потенціометра (мал.

Найвища теоретично можлива температура - планківська температура. Вища температура за сучасними фізичними уявленнями не може існувати, оскільки надання додаткової енергії системі, нагрітої до такої температури, не збільшує швидкості частинок, а лише породжує у зіткненнях нові частки, за цієї обставини кількість частинок у системі зростає й зростає маса системи. Вище за планківську температуру гравітаційні сили між частинками стають порівняними із силами решти фундаментальних взаємодій. Можна вважати, що це температура «кипіння» фізичного вакууму. Вона приблизно дорівнює 1.41679(11)×10 K (~ 142 нонільйони K).

1) зображена у вигляді чотирьохплечего "містка" плечі якого складаються з опорів Rн, Rм, Rк, Rb і колиброванного реохорда Rр. У дигональ "моста" СД підключений джерело постійного струму Ec:\users\администратор\pictures\2013-02-25\.bmp

Мал.1

1- нуль - індикатор


1.

Напруга в інший діагоналі мосту АВ залежить від положення движка на реохорде.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Для вимірювання невідомої напруги Ех в діагональ моста АВ вмикаються послідовно датчик і чутливий нуль-індикатор, причом напруга Ех направлена назустріч напрузі вимірювальної схеми в точках А і В.

Нуль-індикатор (рос. нуль-индикатор, англ. null-indicator, нім. Nullindikator m, Null(an)zeiger m, Nullinstrument n) - прилад, яким виявляють нульове значення різниці порівнюваних величин. Як нуль-індикатор застосовують гальванометр, фотоелемент тощо.Для кожного значення Ех можна знайти таке положення движка В на реохорде , коли струм в діагоналі АВ буде дорівнювати нулю. Це відповідає рівності напруг Ех і напрузі схеми в точках А і В.

Таким чином, кожному значенню Ех відповідає певне положення движка і жорстко пов’язаного з ним вказівника.

У приладах ПСМР2 урівноваження невідомої напруги Ех здійснюється автоматично за допомогою електронного підсилювача, увімкнутого в діагональ схеми замість нуль-індикатора (мал.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

Електронний підсилювач - підсилювач електричних сигналів, у підсилювальних елементах якого використовується явище електричної провідності у газах, вакуумі та напівпровідниках. Електронний підсилювач може являти собою як самостійний пристрій, так і блок (функціональний вузол) у складі якої-небудь апаратури - радіоприймача, магнітофона, вимірювального приладу тощо.

1
) Если ЕРС датчика не дорівнює напрузі схеми в точках А і В, то нескомпенсованное напряжение постоянного струму подається на вхід підсилювача, де посилюється до розміру достатнього для приведения в дію реверсивного електродвигуна РД-09А Реверсивный електродвигун, вращаясь. Пересуває рухливий контакт з реохорда до настання рівноваги в схемі. Коли електричний двигун зупиняється, движок реохорда і покажчик займають позицію.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

Електродвигу́н, Електромото́р (рос. электродвигатель, англ. electric motor, нім. Elektromotor) - електрична машина, двигун, що перетворює електричну енергію на механічну.

відповідн
о вимірюваної ЕРС.

Подальше зміни вимірюваної ЕРС знову викликають обертання двигуна і переміщення движка реохорда і покажчика. Таким чином. В електронних автоматичних отенціометрах вимірювальний пристрій стежить за зміною вимірюваних розмірів. Перо, жорстко пов’язано з покажчиком, безперервно записує на движушейся диаграмной стрічці значення вимірюваних розмірів.

На малюнку 2 наведена повна принципова схема пристрою ПСМР2.

Покажчики - довідковий матеріал, який допомагає читачеві швидко знайти потрібний текст у виданні.

Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).


Опри вимірювальної схеми прилада мають наступні призначення:

Rp-реохорд, Rш - опір, що служить для підгонки опору реохорда до стандартної величини, що дорівнює 90 ом. Rп,rп – опір. Служить для підгонки межі вимірювання при градуюванні приладу.

R3, Rg. Rpт – опір. Обмежуючий струм в вимірювальної схемі.

Rо – опір сигналізації ланцюга датчика. R1-опір контролю справності приладу.

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.

Rм – мідна опір, що служить для автоматичної компенсації вільних кінців термопари. R'м, Rб – опір плечей порівняння. Rн,rн – опір, що служить для підгонки початку шкали при градуюванні приладу. Rк – опір, що служить для перевірки робочого струму вимірювального ланцюга.мал. 2
Кінематичні елементи вимірювальної схеми
Як вже було сказано вище, напруга що виникає в діагоналі схеми в результаті порушення рівноважного стану посилюється підсилювачем і подається на затискачі реверсивного електродвигуна РД-09А. Обертання двигуна, через зубчасту передачу передається на центральну вісь, на якій закріплено движок реохорда.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Зу́бчаста переда́ча - механізм або частина механізму в складі якого є зубчасті колеса, що використовуються для зміни швидкості й напряму руху ведучої частини при відповідних змінах обертового моменту, коли необхідне точне відношення швидкостей ведучого і веденого вала в будь-який момент часу.

З цієї ж віссю за допомогою троса пов'язана каретка з покажчиком і пером.


Таким чином. Одночасно з обертанням реверсивного электродвигуна відбувається переміщення движка реохорда, каретки з пером і вказівником уздовж шкали. Обертання реверсивного електродвигуна припиняється тоді. Коли движок реохорда займе положення відповідне рівноважного стану вимірювальної схеми і покажчик приладу покаже за шкалою значення вимірюваної величини.
Основні вузли вимірювальної схеми
Вимірювальна схема пристрою складається з наступних основних елементів;

а)- вузла реохорда, б) –панелі з котушками, в)- джерела живлення вимірювальної схеми, г) –пристрої контролю справності, д) –компенсаційного опору, е) –електронного підсилювача.
а) – Вузол реохорда

Відповідальним вузлом у приладі є реохорд. Увімкнутий в мостову вимірювальну схему. Калібрований опір реохорда виготовлено у вигляді спіралі, намотаної з великою рівномірністю на мідну ізольовану основу.

Калібр (рос. калибр; англ. caliber, gauge; нім. Kaliber n, Kalibermaß n, Lehre f) - у військовій справі, вимір діаметра ствола вогнепальної або іншої зброї. Є одним із способів стандартизації зброї та набоїв.

Спіраль укладається в одну з канавок основи реохорда.

2.
У другу канавку основи укладається така ж спираль. яка є струмовідводом. Потенціал з робочою спіралі знімається за допомогою контактів, що переміщаються одночасно по спіралям.

Весь реохорд закривається знімним сталевим кожухом, який захищає реохорд від пилу і одночасно є додатковим антимагнитным екраном.

Від фр. róle - список, перелік, роль, початкове згорток, на якому записувалися слова окремого актора, зводиться до лат. rotulus (rotula) - згорток, кільце, похідного від лат. rota - колесо.

Ста́ль чи кри́ця (рос. Сталь; англ. Steel; нім. Stahl) - сплав заліза з вуглецем, який містить до 2,14 % вуглецю і домішками (кремній, марганець, сірка, фосфор та гази).

На основі реохорда розташовані котушки вимірювальної схеми
Rш, Rn, rn. Rн, гн, RI.
б) - Панель з котушками

Частина катушок опорів, що утворюють мостову вимірювальну схему, розташовується в порожнині кронштейна приладу, Зазначені опору виготовлені з манганина, намотані на каркас з фенопласта.

Кронште́йн (нім. Kragstein - консоль), або кремпіль - консольна опорна деталь або конструкція, що служить для кріплення на вертикальній площині (стіни чи колони) виступаючих або висунутих в горизонтальному напрямку частин машин або споруд.

Панель з котушками має чохол, виготовлений з низьковуглецевої сталі.
в) - Джерело живлення вимірювальної схеми.

Вимірювання ЕРС компенсаційним методом можливо тільки за умови постійного струму, який живить схему.

У приладах ПСМР2 застосований джерело стабілізованого живлення.

Принципова електрична схема джерела живлення ИПС-148П наведена на мал.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.

3

c:\users\администратор\pictures\2013-02-25\009.bmp

мал. 3

Джерело стабілізованого живлення призначено для живлення вимірювальної схеми автоматичного потенціометра, що має постійний опір вимірювального ланцюга.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Вихідна напруга стабілізованого джерела живлення 5 в при навантаженні 1000 ом.

г) - Пристрій контролю несправності.

У вимірювальної схемі потенціометра передбачен пристрій, що дозволяє контролювати якість роботи приладу. Кнопка контролю розташована  в нижній частині кронштейна При натисканні кнопки контролю закорачиваются кінці термопари і компенсаційнийй опір. (мал. 2). Одночасно опір Rн гн шунтується опором R1. Розмір опору Rн гн і R1 підбираються таким чином, щоб у справном приборе. при натисканні кнопки "контроль" движок реохорда автоматично перемістився в положення, відповідне початкової позначки шкали..В приладах з двосторонею шкалою при натисканні кнопки "контроль" покажчик стає проти позначки "0".

д) – Компенсаційний опір.

При температурі вільних кінців термопари, яка відрізняється від 00С, виникає додаткова похибка, для її автоматичної компенсації в схему пристрою увімкнено мідний опір.

Поверхня Сонця має температуру близько 6000 K, а сонячне ядро - близько 15 000 000 K.

Rм, ця котушка розташована на задній колодці пристрою поряд з клемами підключення холодних кінців термопари. Цим досягається рівність температур компесационной котушки і холодних кінців термопари.

Найнижча температура, яка досягнута людиною, була отримана у 1995 році Еріком Корнеллом та Карлом Віманом із США під час охолодження атомів рубідію. Вона перевищувала абсолютний нуль менше ніж на 1/170 мільярдну частку кельвіна (5,9×10 K).Компенсація здійснюється за рахунок того, що зміна напруги на опорі Rм однаково по велечіне і протилежно за знаком зміни ЕРС термопари, вызваному змінної температури в місці розташування котушки Rм і вільних кінців термопари

Величина опору Rм залежить тільки від градуювання приладу, тому вона однакова для всіх приладів які мають однакове градуювання, незалежно від межі вимірювання.

Рекордно низьку температуру на поверхні Землі −89.2 °С було зареєстровано на радянській внутрішньоконтинентальній науковій станції «Восток», Антарктида (висота розташування 3488 м над рівнем моря) 21 червня 1983 року.

Градуюва́ння (рос. градуирование, англ. graduation, calibration, graduation marks, graduation lines, calibrations; нім. Kalibrieren n) - метрологічна операція, за допомогою якої засіб вимірювань (міра або вимірювальний прилад) забезпечується шкалою або градуювальною таблицею (кривою).

У приладах. працюючих не з термопарами. і які не вимагають компенсації, опір
Rм не ставиться (замінюється перемичкою).

е) - Електронний підсилювач.

Нескомпенсированая напруга постійного струму з вимірювальної схеми подається на вхід електронного підсилювача, перетворюється в ньому в змінну напругу частотою 50 герц, посилюється і надходить на обмотку реверсивного двигуна .Реверсивный двигун почне обертатися в ту або іншу сторону залежно від полярності нескомпенсированного сигналу і переміщує движок реохорда в таке положення, при якому вимірювальна схема виявиться в рівновазі. Електронний підсилювач складається з наступних елементів: перетворювального каскаду, підсилювача напруги. підсилювача потужності, випрямляча, негативного зворотного зв'язку і силового трансформатора.

Перетворювачний каскад підсилювача (мал.4) складається з вібраційного перетворювача та вхідного трансформатора. Вібраційний перетворювач складається із сталевого якоря (3), постійного магніту, обмотки збудження і пари контактів. ((2-4).

Колива́ння- специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюванність в часі. Якщо це відбувається через однаковий проміжок часу - період Т, то коливання називають періодичними.

Перетво́рювач - пристрій, елемент електричних, гідравлічних, пневматичних та інших схем, який перетворює один вид енергії на інший або сприяє цьому.

Збу́дження - стан нервового піднесення, неспокою, хвилювання, підвищеної активності, пожвавлення.

Вібра́ція (англ. vibration) - рух матеріальної точки або механічної системи, при якому почергово зростають і спадають за часом значення величини, що характеризує цей рух. Проявляється у вигляді механічних коливань пружних тіл.

Силови́й трансформа́тор (англ. power transformer) - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї-ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.

Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.

Напруга постійного струму подається на вхід підсилювача, Якір (3) коливається з частотою струму живлення обмотки збудження, замикаючи при цьому то одну, то іншу половину первинної обмотки трансформатора. При цьому у вторинній обмотці индуктируется змінний струм частотою 50 герц

3

f:\010.bmp

мал. 4
Для отфильтрования вищих гармонік паралельно вторинної обмотки трансформатора включений конденсатор С1. Вхідний трансформтор помішаний в пермаролевый екран для зменшення наведень з боку зовнішніх магнітних полів.

Конденсáтор (англ. capacitor; нім. Kondensator m) - система з двох чи більше електродів (обкладок), які розділені діелектриком, товщина якого менша у порівнянні з розміром обкладок. Така система має взаємну електричну ємність і здатна зберігати електричний заряд.

Географічна паралель або рівнобі́жник (грец. παράλληλος - уздовж одне одного) - лінія перетину поверхні земної кулі площиною, паралельною (рівнобіжною) до площини екватора.

Магні́тне по́ле - складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично зарядженими частинками.

Слід отметить. що завдяки наявності вхідного трансформатора перетворюючий каскад не тільки перетворює, але і підсилює сигнал по напрузі приблизно в 10 разів.


Перетворений і посилений сигнал надходить на вхід підсилювача напруги. Живлення ламп підсилювача напруги здійснюється від випрямляча. Регулювання чутливості проводиться змінним опором.

З підсилювача напруги сигнал надходить на підсилювач потужності, навантаженням якого є керуюча обмотка реверсивного двигуна, При надходженні сигналу на вхід підсилювача за керуючої обмотці протікає струм частотою 50 герц, пропорційний поданому вхідному сигналу і створює поле, яке взаємодіє з полем мережевий обмотки. двигуна. Поле, створюване струмом, мережної обмотці двигуна, зсунута по фазі щодо поля керуючої обмотці на 900. (з-за включення конденсатора у ланцюг живлення мережної обмотці).

Взаємодія - широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів (тіла, елементарної частинки, біологічної істоти, людини, співтовариства), при якій результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку.

Підси́лювач (англ. amplifier, нім. Verstärker m) - пристрій, в якому здійснюється збільшення потужності вхідного сигналу за рахунок енергії допоміжного джерела живлення. За видом використовуваної енергії розрізняють П.

Харчови́й, або трофі́чний ланцюг - набір взаємовідношень між різними групами організмів, які визначають послідовність перетворення біомаси й енергії в екосистемі. Наприклад, енергія сонця служить джерелом енергії для рослин, що служать їжею рослиноїдним, які, у свою чергу, служать їжею для хижаків.В результаті взаємодії вказаних полів утворюється результатирующее обертове магнітне поле, яке захоплює за собою ротор двигуна. При зміні полярності сигналу на вході підсилювача двигун змінює обертання на зворотне. Для забезпечення кращого заспокоєння рухомий системи приладу при підході до положення рівноваги в підсилювач вбудована схема зворотного зв'язку.

Живлення усіх елементів підсилювача здійснюється від вбудованого в підсилювач силового трансформатора.
  1   2   3


Скачати 321.37 Kb.

 • Авто матичний потенціометр
 • Технічний опис та інструкція
 • Призначення. Електронний, автоматичний, показуючий, самописний потенціометр ПСМР2-10 призначений для одночасного запису,виміру і регулюванню температури
 • Вимірювальна схема прилада 1.Принцип дії схеми В основу роботи приладу покладено компенсаційний метод вимірювання
 • Кінематичні елементи вимірювальної схеми
 • Основні вузли вимірювальної схеми