Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАвтоматизація математичних обчислень

Скачати 55.11 Kb.

Автоматизація математичних обчислень
Скачати 55.11 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір55.11 Kb.
ТипУрок

Урок 2                                                 
Тема:Автоматизація математичних обчислень
Мета: Навчальна.
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
 Сформувати уявлення про автоматизацію обчислень у Gran1; ознайомити з послідовністю виконання обчислень значень арифметичних виразів;
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.
сформувати навички здійснювати арифметичні обчислення в середовищі математичного процесора; навчити використовувати вбудовані функції.

Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення, інформатичну компетентність.

Виховна. Виховувати всесторонньо розвинену людину.
Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ в кабінеті інформатики, презентація Power Point, програмний засіб навчання GRAN1

Хід уроку

І.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.
Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

IV. Мотивація навчальної діяльності

V. Вивчення нового матеріалу

1. Побудова математичних виразів.

2. Визначення змінних.

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

3. Арифметичні оператори.

4. Функції.

Виконання обчислень у GRAN1


Однією з найбільш поширених функцій математичних процесорів є виконання різноманітних математичних обчислень. Програмний засіб GRAN1 має розвинуті можливості щодо цього. cosa


Рис. 1.7. Вікно Калькулятор
Обчислення виконуються у вікні Калькулятор (Операції Калькулятор). Уведення виразів можна здійснювати або з клавіатури, або використовуючи кнопок вікна Калькулятор.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Після завершення введення виразу потрібно натиснути Enter або вибрати кнопку Обчислити у вікні Калькулятор. Числові вирази подаються за правилами, близькими до правил табличного процесора Excel 2007. Усі допустимі функції та операції подано на кнопках Калькулятора (рис. 1.7).

Пропуск у записі виразу не допускаються. Дробова частина у записі чисел відокремлюється від цілої крапкою. Пріоритет операцій загальноприйнятий. Для його змінення використовуються дужки. Редагування введеного виразу здійснюється традиційними способами.

У таблиці 1.2 подані умовні позначення арифметичних операцій та функцій:

Таблиця 1.

Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат.
2. Умовні позначення арифметичних операцій та функцій

Позначення

Функція

Позначення

Функція

Позначення

Функція

Позначення

Арифметична операція

Sin

Синус

Cos

Косинус

Tg

Тангенс

*

Множення

ASin

Арксинус

ACos

Арккосинус

Atg

Арктангенс

/

Ділення

Exp

Експонента

Ln

Логарифм натуральний

Log

Логарифм з довільною основоюДодавання

Sqrt

Арифметичний квадратний корінь

Int

Ціла частина числа

Pi

Число π

-

Віднімання

CTg

Котангенс

ACTg

Арккотангенс

Abs

Модуль

^

Піднесення до степеня 1. Приклади розв’язування математичних завдань.

Розглянемо використання Калькулятора на такому прикладі:

Задача. Задано сторони трикутника: AB=7,2; BC=11,2; AC=9,85. Потрібно обчислити міри його кутів (у радіанах).

Для розв’язання даної задачі потрібно виконати таку послідовність дій: 1. Запустити програму GRAN1.

 2. Виконати Операції  Калькулятор.

 3. Обчислити значення косинуса кута A за формулою , увівши в поле Вираз таку послідовність символів (7.2^2 9.85^2-11.2^2)/(2*7.2*9.85) (рис. 1.7).

Результат обчислень: 0,1651

 1. Обчислити міру кута А (в радіанах) за формулою А=arccos (cos (A)), увівши в поле Вираз таку послідовність символів AСos(0.1651).

Результат обчислень: 1,405.

VI. Засвоєння нових знань

Робота з підручником.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Виконання завдань за зразком.VII. Формування вмінь та навичок

Робота за комп’ютером

Практична робота №1 «Автоматизація математичних обчислень»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.


 1. Виконайте обчислення значень виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

  1. Y=2sin(x), при х = 0

  1. Y=| |x-1|-|x-2| |, при x = -2; 0; 15

  1. Y= cos2x, при x = 0

  1. Y= , при a=2; b=8; c=3

  1. Y=2x, при x = 0

  1. , при r = -3; 9

  1. Y=(x-1)2 / (x-2)3, при x = -3
 2. Радіус Місяця дорівнює 1740 км. Обчисліть площу його поверхні та об’єм космічного тіла, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1.
  Ко́смос (від грец. κόσμος - «порядок») - одне з ключових понять давньогрецької історії та культури. Вживалося на позначення встановленого Богом (богами, Божеством) Всесвітнього Ладу, Порядку - на противагу Хаосу - Всесвітньому Безладу.
  Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

VIII. Підбиття підсумків уроку.

IX. Домашнє завданняЗавдання за підручником: п.1.1. стор. 4-18, виконати завдання 5-6.


Скачати 55.11 Kb.

 • Розвиваюча.
 • Обладнання
 • Організаційний етап ІІ. Перевірка домашнього завдання ІІІ. Актуалізація
 • V . Вивчення нового матеріалу
 • Калькулятор Обчислення виконуються у вікні Калькулятор (Операції 
 • Enter
 • Умовні позначення арифметичних операцій та функцій
 • Позначення Функція Позначення Функція
 • GRAN1 . Виконати Операції  Калькулятор
 • А= arccos ( cos ( A ))
 • VII . Формування вм і нь та навичок