Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАвтоматизація розподільних електричних мереж в умовах балансуючого ринку електроенергії навчальний посібник 2014

Автоматизація розподільних електричних мереж в умовах балансуючого ринку електроенергії навчальний посібник 2014
Сторінка1/13
Дата конвертації28.05.2017
Розмір1.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Навчальний посібник
2014
УДК 621.
Електродвигу́н, Електромото́р (рос. электродвигатель, англ. electric motor, нім. Elektromotor) - електрична машина, двигун, що перетворює електричну енергію на механічну.
Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
313


Л49

Л. Добровольська, В. Лесько, В. Черкашина

Автоматизація розподільних електричних мереж в умовах балансуючого ринку електроенергії /. –2014. – 188 с.Рецензенти:
В. М. Кутін, доктор технічних наук, професор

П. С.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Добровольські - польські і українські роди. За деякими даними прізвище Добровольський надавалось у Речі Посполитій і Російській імперії євреям, які визнавали християнську віру.[джерело?]
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Євтух
, доктор технічних наук, професор

М. Л.
Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Лисиченко,
доктор технічних наук, професор

Рекомендовано до друку

Вченою радою Луцького НТУ від _____________ 2014 року.

У міжвузівському навчальному посібнику розглянуті питання .автоматизації розподільних електричних мереж в умовах ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку електроенергії, навчальний посібник включає виклад основних положень задач, структури характеристик і технологічних процесів автоматизації розподільчих мереж.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Видання призначене для студентів напрямку 6.050.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
70103 «Електротехніка та електротехнології», під час вивчення дисциплін: «Електричні системи і мережі», «Автоматизовані системи в електротехнічних системах», «Основи релейного захисту і автоматики» і «Автоматизація електричних мереж».
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.ISBN

УДК 621.313
©Л. Добровольська, В. Лесько, В. Черкашина, 2014
Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»Любов Наумівна Добровольська

Владислав Олександрович Лесько

Вероніка Вікторівна Черкашина
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Навчальний посібник
Редактор: Костюхіна В. Е. , Гринюк О. С.

Комп’ютерний набір та верстка: Лесько В.О.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомтелерадіо України

Серія ДК №3880 від 20.09.2010р.

Держа́вний коміте́т телеба́чення і радіомо́влення Украї́ни (Держкомтелерадіо України) - орган виконавчої влади, відповідальний за інформаційну політику в державі (зокрема, за мовну політику, видавничу справу, захист суспільної моралі (див ще: Нацкомморалі, доступ до публічної інформації).


Підписано до друку

Гарнітура Times New Roman Формат 60х84/16 Папір офсетний

Друк цифровий Ум. друк. 11,5 Тираж 300 прим. Зам.№ 314

Друк - РВВ Луцького НТУ

Свідоцтво Держкомтелерадіо України

Серія ДК №3880 від 20.09.2010 р.

43018, м. Луцьк, Львівська, 75

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………..6


1. РОЗПОДІЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ ТА ЗАДАЧІ ЇХ АВТОМАТИЗАЦІЇ В УМОВАХ РИНКУ ДВОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ І БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.……………………………………………………7

1.

Наклад, тираж - загальна кількість примірників видання однієї назви.
Електропі́ч (англ. electric furnace) - електротермічний пристрій, що має закритий робочий простір, в якому здійснюється процес електронагрівання.
1 Модель ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку електроенергії в Україні ………………………………………………………7

1.2 Функціонування розподільних електричних мереж в умовах ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку електроенергії…..………..14

1.3 Стратегія автоматизації розподільних мереж в умовах ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку електроенергії……………17

1.4 Основні аспекти розвитку автоматизації розподільних електричних мереж в умовах ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку електроенегії………………………………………..........................................19

1.5 Принципи автоматичного регулювання у розподільних електричних мережах………………………………………………………………………..

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
22

1.6 Закони та критерії якості автоматичного регулювання процесів в розподільних електричних мережах…………………………………………..

Автомати́чне регулюва́ння - підтримування без втручання людини потрібних значень фізичних величин, що характеризують режим роботи машин, апаратів, установок тощо, за допомогою автоматів-регуляторів.
25

1.7 Автоматичне регулювання розподільної електричної мережі, як об'єкту багатозв’язного керування……………………………………………………31

1.8 Контрольні запитання…………………………………………………….35
2. СТРУКТУРА АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ……………………………………………………………………….37

2.1 Характеристика схем релейного захисту і автоматики розподільних електричних мереж…………………………………………………………..38

2.2 Схема релейного захисту і автоматики розподільних електричних мереж з одноланцюговими (радіальними) лініями з одностороннім живленням без автоматичного секціонування……………………………...40

2.3 Схема релейного захисту і автоматики розподільних електричних мереж з одноланцюговими (радіальними) лініями і автоматичним секціонуванням ……………………………………………………………….41

2.4 Блокова схема «лінія-трансформатор» релейного захисту і автоматики розподільних електричних мереж…………………………............................43

2.5 Схема релейного захисту і автоматики розподільних електричних мереж з автоматичним мережевим резервуванням і автоматичним секціонуванням за допомогою вимикачів………….......................................44

2.6 Використання вимикачів навантаження для автоматичного секціонування ліній 10 кВ в мережах з автоматичним резервуванням…………………………………………………………………492.

Вимика́ч наванта́ження (конта́ктний) (англ. (mechanical) switch) - контактний комутаційний апарат, здатний вмикати, проводити і вимикати струми під час нормальних умов у колі, втому числі під час нормованих робочих перевантажень, а також витримувати протягом нормованого часу струми під час нормованих ненормальних умов у колі, таких як коротке замикання
7 Пристрої релейного захисту і протиаварійної автоматики розподільних електричних мереж……………………………………………………………52

2.7.1 Характеристики пристроїв релейного захисту розподільних електричних мереж……………………………………………………………52

2.7.2 Характеристики пристроїв протиаварійної автоматики розподільних електричних мереж……………………………………………53

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13  • АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ
  • ISBN УДК 621.313 ©Л. Добровольська, В. Лесько, В. Черкашина, 2014
  • Любов Наумівна Добровольська Владислав Олександрович Лесько Вероніка Вікторівна Черкашина
  • ЗМІСТ