Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАзаренкова А.І., учитель методист математики Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О

Азаренкова А.І., учитель методист математики Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О
Сторінка1/5
Дата конвертації02.05.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол засідання
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ –

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання науково-методичної ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

27.05.2016 № 14ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

17.06.2016 № 364-ОДНавчальна програма з позашкільної освіти

дослідницько-експериментального напряму

«Основи науково-дослідницької роботи у відділеннях математики, економіки, фізики та астрономії, комп’ютерних і технічних наук»

3 роки навчання

м.

Сумська обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Сумської області.
Суми – 2016Автори:

Азаренкова А.І., учитель – методист математики Сумської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 10 імені Героя Радянського Союзу О.

Герой Радянського Союзу Геро́й Радя́нського Сою́зу - державна нагорода часів Радянського союзу (1934-1991). Встановлена постановою Центрального Виконавчого Комітету СРСР від 16 квітня 1934 року як відзнака за особисті або колективні заслуги перед радянською державою, пов'язані зі здійсненням «героїчного подвигу».
Бутка, керівник гуртка комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Лопаткін Р.Ю., керівник гуртка комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; к.ф.м.н., завідувач науково-дослідницького центру навчально-наукових приладів ІПФ НАН України.

Герасименко О.В., завідувач дослідницько-експериментального відділу комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Олех А.П., керівник гуртка комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Рецензенти:

Ячменьов В.О., к.ф.м.н, доцент кафедри математичного аналізу і методів оптимізації Сумського державного університету.

Оптиміза́ція (англ. optimization, optimisation) - процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, оптимізація виробничих процесів і виробництва). Задача оптимізації сформульована, якщо задані: критерій оптимальності (економічний - тощо; технологічні вимоги - вихід продукту, вміст домішок в ньому та ін.)
Математи́чний ана́ліз - фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих. Сучасний математичний аналіз включає в себе також теорію функцій, теорії границь і рядів, диференційне та інтегральне числення, диференціальні рівняння та диференціальну геометрію.
Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.

Крекотіна Т.М. методист вищої категорії комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним із найважливіших завдань сучасної освіти є створення умов для розвитку творчого, аналітико-синтетичного, логічного та образного мислення учнів у процесі науково-дослідницької, пошукової і творчої діяльності в позашкільному навчальному закладі.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Оволодіння учнями такими видами мислення забезпечуватиме мотиваційно-оцінний, навчально-пізнавальний, діяльнісно-пошуковий і контрольно-рефлексивний аспекти навчання, сприятиме фаховому виборові та майбутньому самоутвердженню в обраній професійній сфері.

Метою програми є формування творчих та інтелектуальних здібностей вихованців у процесі науково-дослідницької, пошукової діяльності, поглиблення теоретичних і практичних знань із математики, фізики, економіки, надання додаткових знань у галузі технічних і комп’ютерних наук; пізнання актуальних напрямів сучасних наукових досліджень у різних галузях;

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
упровадження проектів пропедевтичного напряму, орієнтованих на виявлення та формування в дітей здібностей до науково-дослідницької діяльності; виховання інтересу до творчої, пошукової, аналітичної діяльності.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

пізнавальної: поглиблення математичних, фізичних, інформаційних, економічних знань; розширення знань з економіки; оволодіння сучасними засобами розроблення програмного забезпечення; оволодіння знаннями з конструювання; розвиток позитивної мотивації до цілеспрямованої пізнавальної та науково-дослідницької діяльності; формування в учнів наукового світогляду;

Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.

практичної: розвиток практичних умінь, навичок роботи з науковою літературою, довідниками; формування вмінь використовувати самостійно здобуті знання для розв’язання визначених навчальних завдань; формування навичок написання розв’язання завдань науково-дослідницької роботи з обраної проблематики; розвиток вміння правильно формулювати та вільно висловлювати свої думки; формування навичок презентації отриманих результатів дослідження та публічного виступу

творчої: розвиток аналітичного мислення, творчих і мовленнєвих здібностей, мотиваційної сфери, здатності генерування нових ідей, умінь творчо підходити до розв’язання навчальних завдань; підвищення інтересу до пізнавально-пошукової діяльності; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості (наполегливості, цілеспрямованості, здатності аргументовано обстоювати свою думку).

соціальної: формування стійкого інтересу до науково-дослідницької діяльності; розвиток загальної культури, моральних якостей, громадянської позиції, уміння організовувати власну пошукову, дослідницьку діяльність, оволодіння етикою співробітництва.

Зміст програми спрямовано на поглиблення знань з математики, фізики, економіки, технічних і комп’ютерних наук для учнів – слухачів навчальних сесій МАН, знайомить із деякими нестандартними методами, оригінальними ідеями розв’язування задач підвищеної складності та сприяє оволодінню методами наукового дослідження й прогнозування діяльності

Програма ґрунтується на державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, а також на сучасних інноваційних методах навчання, технологіях, міжпредметних зв’язках.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
За основу програми «Основи науково-дослідницької роботи у відділеннях математики, економіки, фізики та астрономії, комп’ютерних і технічних наук» взято програму «Основи науково-дослідницької діяльності», автори – О.О. Артем’єва, Г.А. Литвинчова, С. О. Лихота, що рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-9328 від 01.06.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
2013) та навчальні програми з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму «Економіка» автори – О.І. Ілічкієва, О.В. Лісовий, С.О. Лихота, А.П.Олех, Л.М. Приймак, В.В. Сандугей, В.О. Шевчук (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-16381 від 11.11.2015).

Програма розрахована на три роки навчання на вищому рівні, при цьому забезпечуються принципи наступності, послідовності, доступності та науковості.

На опрацювання навчального матеріалу надається кожного року навчання по 36 годин базової дисципліни та організації дослідницької роботи учнів за різними науковими профілями, відділеннями та секціями незалежно від напряму дослідження. Програма вищого рівня розрахована на дітей старшого шкільного віку (9-11 класи) віком від 14 до 17 років, які бажають поглибити знання з математики та фізики і долучитися до науково-дослідницької діяльності. Склад навчальної групи – 10-15 учнів.

Основний зміст програми 1-го року навчання:

• закріплення та вдосконалення математичних, фізичних знань;

• ознайомлення з формами та методами наукових досліджень, науковою термінологією, правилами роботи з літературою та іншими джерелами інформації;

• розкриття сутності науково-дослідницької діяльності; ознайомлення із вимогами до написання науково-дослідницької роботи.

Основний зміст програми 2-го та 3-го років навчання:

• продовження роботи щодо вдосконалення математичної та фізичної бази;

• підготовка вихованців до різних конкурсів;

• ознайомлення з методами обробки результатів пошукової діяльності, вимогами до оформлення робіт, тез, виступів, підготовки звітів та доповідей, визначення можливостей практичного застосування отриманих результатів.

Зміст програми реалізується з огляду на здібності та вікові особливості учнів за допомогою як традиційних форм і методів навчання, так і інтерактивних методів, комп’ютерних та проектних технологій, методів активізації пізнавальної діяльності учнів, формування та стимулювання пізнання.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Передбачається застосування різноманітних засобів навчання: наочних посібників, роздаткового матеріалу, технічних засобів навчання.
При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.
Окрім того, заняття має будуватися за принципом розумного поєднання та чергування видів діяльності, що дає змогу зберегти інтерес вихованців до математичних, фізичних, науково-технічних, економічних та комп’юторних наук та якісного поглиблення знань з базових дисциплін.

Індивідуалізація і диференціація процесу роботи надає можливість участі слухачів у науково-освітніх конкурсних заходах вже з першого року їх навчання.

Знання учнів оцінюють під час проведення письмових контрольних робіт, тестування, представлення рефератів або виступів на семінарах, конференціях, участі у диспутах, конкурсах, олімпіадах, у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.

За цією програмою можна проводити заняття у групах індивідуального навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 11.04.2004 р. № 651 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123).

Програма є орієнтовною. Науковий консультант може вносити зміни й доповнення до змісту програми, плануючи свою роботу з огляду на інтереси слухачів і стан матеріально-технічної бази закладу.

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Керівник гуртка, зважаючи на рівень підготовки й інтереси дітей, може вносити зміни й доповнення до порядку і змісту тем, самостійно визначити, скільки годин потрібно на опанування навчального матеріалу, і вносити до програми відповідні корективи.

Вищий рівень, перший рік навчання, 9 клас

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН№ з/п

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичних

практичних

І. Математика

36

11

25

1.1

Елементи теорії множин

4

2

2

1.2

Основи комбінаторики. Сполуки без повторень елементів.

3

1

2

1.3

Цілі числа. Подільність цілих чисел

3

1

2

1.4

Діофантові рівняння

3

1

2

1.5

Алгебраїчні рівняння, нерівності та їх системи

3

1

2

1.6

Функції та їх графіки. Квадратична функція.

3

1

2

1.7

Послідовності та прогресії. Метод математичної індукції та його модифікації

3

1

2

1.8

Основні методи доведення нерівностей

3

1

2

1.9

Текстові задачі

3

1

2

1.10

Розв’язування планіметричних задач

3

1

2

1.11

Конференції, конкурси, тематичні заходи

3

-

3

1.12

Підсумок

2

-

2

ІІ. Фізика

36

24

16

2.1

Вступ

4

2

2

2.2

Оптика

4

2

2

2.3

Механіка

4

2

2

2.4

Динаміка

4

2

2

2.5

Робота та енергія

4

2

2

2.6

Теплота

4

2

2

2.7

Електрика

4

2

2

2.8

Магнетизм

4

4
2.9

Атом і атомне ядро

4

2

2

ІІІ. Основи науково-дослідницької роботи у відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки, комп'ютерних і технічних наук з секцій:

- математики; прикладної математики, математичного моделювання;

- економічної теорії та історії економічної думки; мікроекономіки та макроекономіки; фінансів, грошового обігу та кредитів;

- комп’ютерних систем та мереж; безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем; технології програмування;

- інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту;

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.
Грошови́й о́біг - це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві.
Прикладна математика - галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.
Економі́чна тео́рія - наука, що вивчає проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів для максимального задоволення потреб людей. Складається з багатьох шкіл і направлень. Економічна теорія розвивається і доповнюється новими даними з часом, тому її розвитком в історичній перспективі займається такий напрямок, як історія економічних вчень.
Шту́чний інтеле́кт (англ. Artificial intelligence, AI) - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.
Internet технологій та WEB дизайну; мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм;

- теоретичної фізики; експериментальної фізики;

Експериментальна фізика - складова частина фізики, сукупність дослідженнь, пов'язаних із отриманням даних про фізичні явища й світ загалом. Основним методом дослідження експериментальної фізики є спостереження.
астрономії та астрофізики;

- технологічні процеси та перспективні технології; електроніка та приладобудування; матеріалознавства; авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка;

- інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій; екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження; науково-технічної творчості та винахідництва36

13

23

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Розділ І. Математика (36 год.)

 1. 1 Елементи теорії множин (4 год.
  Перспективні технології - технології, які, як очікується, мають змінити рівень технологічного та соціального розвитку людства. Перспективні технології базуються на досягненнях останніх років та окремих досягненнях минулого століття, які до цих пір залишалися спірними та не отримали розвитку свого потенціалу, такі як 3D-друк, передімплантаційна генетична діагностика і генотерапія, які датуються 1981, 1989 і 1990 роках відповідно.
  Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
  Тео́рія множи́н - розділ математики, в якому вивчаються загальні властивості множин (переважно нескінченних). Виділення теорії множин в самостійний розділ математики відбулося на рубежі XIX і XX століть.
  )


Теоретична частина. Множина. Елементи множини. Види множин (порожня множина, скінченні та нескінченні; упорядковані та невпорядковані множини). Підмножина. Операції з множинами (об’єднання, переріз і різниця). Кількість підмножин скінченної множини.
Скінченна множина - це множина, кількість елементів якої є скінченна, тобто існує натуральне число k, що є числом елементів цієї множини. В протилежному випадку множина є нескінченною. Визначення 2. Множина, що не має рівнопотужної з нею власної підмножини, а також порожня множина, називається скінченною
Розбивання на класи. Способи задання множин. Діаграми Ейлера-Вена.

Практична частина. Розв’язування задач на основні операції з множинами. Використання діаграм Ейлера-Вена під час розв’язування задач.

  1. Основи комбінаторики (3 год.)

Теоретична частина. Основні правила комбінаторики (правило додавання та правило множення). Комбінаторні задачі та безпосередній перебір. Сполуки без повторень елементів. Перестановки, розміщення, комбінації. Властивості комбінацій. Трикутник Паскаля. Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів.

Практична частина. Розв’язування комбінаторних задач. Використання основних правил комбінаторики та сполук без повторень. Розв’язування рівнянь і нерівностей, що містять комбінаторні вирази. Використання бінома Ньютона.

  1. Цілі числа. Подільність цілих чисел (3 год.
   Трикутник Паскаля - це геометрично, на зразок трикутника, розміщені біноміальні коефіцієнти. Це математичне поняття названо на честь Блеза Паскаля. Таку назву вживають переважно в західному світі, адже математики Індії, Персії, Китаю та Італії знали цей трикутник ще за кілька століть перед Паскалем.
   Ці́лі чи́сла - в математиці елементи множини Z = =\lbrace \ldots -3,\,-2,\,-1,\,0,\,1,\,2,\,3\,\ldots \rbrace } яка утворюється замиканням натуральних чисел відносно віднімання. Таким чином, цілі числа замкнуті відносно додавання, віднімання та множення.
   )


Теоретична частина. Подільність і остачі. Китайська теорема про остачі. Прості та складні числа. Основна теорема арифметики. Конгруенції. Періодичність останньої цифри під час зведення до степеня. Ознаки подільності. НСК, НСД. Алгоритм Евкліда.
Алгоритм Евкліда (також називається евклідів алгоритм) - ефективний метод обчислення найбільшого спільного дільника (НСД). Названий на честь грецького математика Евкліда, котрий описав його в книгах VII та X Начал.
Десятковий запис числа. Останні цифри точного квадрату.

Практична частина. Дії над цілими числами. Використання алгоритму Евкліда. Різні задачі на подільність. Знаходження остач.
  1   2   3   4   5 • Автори
 • Рецензенти
 • Вищий рівень, перший рік навчання, 9 клас
 • ІІІ . Основи науково - дослідницької роботи у відділеннях математики , фізики та астрономії
 • Розділ І. Математика (36 год.) 1 Елементи теорії множин
 • Основи комбінаторики ( 3 год.) Теоретична частина.
 • Трикутник Паскаля
 • Цілі числа. Подільність цілих чисел ( 3