Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАзаров денис Сергійович

Скачати 305.74 Kb.

Азаров денис Сергійович
Скачати 305.74 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації12.04.2017
Розмір305.74 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

Розділ 3 – “Основні напрями вдосконалення вітчизняного кримінального законодавства у сфері комп’ютерної інформації” складається з двох підрозділів.

У підрозділі 3.1. “Аналіз зарубіжного та міжнародно-правового досвіду” здійснено порівняльно-правовий аналіз тієї частини кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки, Франції, Іспанії, Федеративної Республіки Німеччини, Великої Британії, що передбачає відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації.

Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (англ. United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) - конституційна федеративна республіка в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія.
Німе́ччина (нім. Deutschland) - країна в Центральній Європі, демократична федеративна республіка. Офіційна назва - Федерати́вна Респу́бліка Німе́ччина (нім. Bundesrepublik Deutschland, МФА: [ˈbʊndəsʁepuˌbliːk ˈdɔʏtʃlant]).
Криміналізація суспільно небезпечних діянь у сфері комп’ютерної інформації в різних державах, як правило, здійснюється в один із трьох способів. Перший з них – це створення нових спеціальних кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за аналізовані посягання. Другий – це розширення меж складів “некомп’ютерних”, більш традиційних злочинів. Окремі країни обрали третій, змішаний спосіб – за частину посягань відповідальність установлена спеціальними нормами, а частина охоплюється загальними складами. Саме останній спосіб, за висновками здобувача, доцільно обрати в процесі вдосконалення вітчизняного кримінального законодавства про відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації.

Аналізуються також найбільш важливі міжнародно-правові документи щодо кримінально-правової протидії злочинам у сфері комп’ютерної інформації. Зокрема, Рекомендації № R (89) 9 Комітету міністрів Ради Європи, які адресовані державам-членам щодо злочинів, пов’язаних з комп’ютером; глава 30 розділу XII Модельного Кримінального кодексу для держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 17 лютого 1996 р.

Співдружність Незалежних Держав, СНД - регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни.
; Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації від 1 червня 2001 р.; Конвенція про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 р. Наголошується на необхідності якнайшвидше наблизити, гармонізувати чинне кримінальне законодавство України з положеннями останнього міжнародного нормативно-правового акта.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Ще одним результатом цього порівняльно-правового аналізу стало обґрунтування висновку про те, що у реальній дійсності існує значно більша кількість суспільно небезпечних діянь у сфері комп’ютерної інформації, ніж нині криміналізовано в Україні.

У підрозділі 3.2. “Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь у сфері комп’ютерної інформації” визначені основні напрями вдосконалення чинного кримінального законодавства, що передбачає відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації.

Базуючись на результатах вивчення зарубіжного і міжнародно-правового досвіду кримінально-правової протидії аналізованим посяганням, а також матеріалів вітчизняної слідчої та судової практики, автор робить висновок про невідповідність закріплених у законі ознак суспільно небезпечних діянь у сфері комп’ютерної інформації тим ознакам, що дійсно притаманні цим посяганням. Пропонується нова теоретична модель системи норм, яка передбачає криміналізацію таких діянь: 1) незаконне втручання у процес обробки комп’ютерної інформації; 2) комп’ютерний саботаж; 3) незаконна зміна, пошкодження чи знищення комп’ютерної інформації; 4) незаконний доступ до комп’ютерної інформації; 5) незаконне заволодіння комп’ютерною інформацією; 6) незаконні дії зі шкідливими комп’ютерними програмами; 7) незаконне розповсюдження даних, які призначені для отримання доступу до комп’ютерної інформації.

На думку дисертанта, передбачені ст. 363 КК діяння потрібно декриміналізувати, оскільки вони повністю охоплюються складом службової недбалості (ст. 367 КК). За цією ж статтею потрібно кваліфікувати й інші діяння, про необхідність криміналізації яких висловлювались думки в літературі (наприклад, недбалість при розробленні програмно-обчислювальних комплексів).

У разі втілення цих пропозицій необхідно буде виключити з тексту ч. 3 ст. 190 КК слова “або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки”, оскільки такі дії повністю охоплюватимуться незаконним втручанням у процес обробки комп’ютерної інформації, вчиненим з корисливих мотивів. Цим самим складом охоплюватиметься й використання підроблених електронних засобів доступу до банківських рахунків, а тому слова “використання чи” потрібно буде виключити із тексту ст. 200 КК.

Узагальнюючи ознаки запропонованих до криміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері комп’ютерної інформації, автор визначає останні як умисні суспільно небезпечні дії, що посягають на суспільні відносини щодо здійснення інформаційної діяльності стосовно комп’ютерної інформації, предметом і знаряддям вчинення яких є така інформація.

У висновках сформульовані основні результати дослідження проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації. Наголошується на необхідності створення єдиної збалансованої системи кримінально-правових норм, які б передбачали відповідальність за реально існуючі суспільно небезпечні діяння у сфері комп’ютерної інформації. Пропозиції щодо розробки такої системи знайшли своє відображення у проекті Закону України “Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації”, який підготовлено дисертантом з урахуванням положень Конвенції про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).


Список опублікованих автором праць за темою дисертації:

 1. Азаров Д.С. Порушення роботи автоматизованих систем – злочин у сфері комп’ютерної інформації // Право України. – 2000.– № 12. – С. 69 – 73.

 2. Азаров Д.С. Щодо криміналізації окремих діянь у сфері комп’ютерної інформації // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права
  ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України. – 2000.
  Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
  Союз юристів України - сучасна українська громадська організація, що об'єднує діячів правової сфери України.
  – Вип. 8. – С. 343 – 348.

 3. Азаров Д.С. Про міжнародний характер злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Проблеми пенітенціарної теорії та практики. – К.: “МП Леся”. – 2001. – С. 25 – 31.

 4. Азаров Д.С. Про об’єкт злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса: “Юридична література”. – 2001. – С. 717 – 722.

 5. Музика А.А., Азаров Д.С. Деякі пріоритетні напрямки наукових досліджень у галузі кримінального права та кримінології // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – № 1 (4). – С. 71 – 77.

 6. Азаров Д.С. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: деякі критичні міркування // Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки).
  Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
  Запорізький національний університет (ЗНУ) - це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, центр освіти і науки, осередок збирання і розповсюдження цінностей української культури Придніпровського регіону, один із найвідоміших класичних університетів України.
  Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДУ. – 2001. – № 1. – С. 107 – 114.

 7. Азаров Д.С. Про основні напрями вдосконалення кримінального законодавства щодо захисту суспільних відносин у сфері комп’ютерної інформації // Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДУ. – 2001. – № 2. – С. 263 – 269.

 8. Азаров Д.С. Застосування норм про кримінальну відповідальність за “комп’ютерні” злочини // Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доповідей наук.-практ. конф.: У 2-х ч. – К.: Національна академія внутрішніх справ України. – 2002. – Ч. 1. – С. 57 – 58.

 9. Музика А., Азаров Д. Коментар до статей розділу XVI Особливої частини КК України “Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж” // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 109 – 114.

Азаров Д.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут держави і права ім. В.М.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Корецького НАН України, Київ, 2002.

Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації. Вивчений ступінь і характер суспільної небезпеки цих посягань та розглянуті питання, пов’язані з їх міжнародним характером. Здійснений юридичний аналіз ознак складів цих злочинів, а також санкцій, передбачених за їх вчинення. Узагальнений зарубіжний та міжнародно-правовий досвід протидії “комп’ютерним” злочинам. Створене теоретичне визначення суспільно небезпечних діянь у сфері комп’ютерної інформації, які пропонуються до криміналізації. Підготовлений проект Закону України “Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації”.

Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.


Ключові слова: кримінальна відповідальність, злочини у сфері комп’ютерної інформації, комп’ютерна інформація, кіберзлочинність.

Азаров Д.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2002.

Диссертация является комплексным научным исследованием проблем уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации. Автор анализирует состояние и динамику преступности в сфере компьютерной информации в Украине, исследует факторы, которые предопределяют значительный уровень ее латентности. Рассматривается характер и степень общественной опасности этих посягательств. Диссертант делает вывод о том, что преступлениям в сфере компьютерной информации присущ международный характер, поскольку они предусмотрены международно-правовыми актами; ответственность за совершение преступлений данного вида наступает согласно национальному уголовному законодательству; объективные признаки их составов одновременно могут проявляться в общественной жизни разных государств; эти преступления, в отличие от международных, не посягают на мир, суверенитет государств, существование наций.

В работе анализируется объект преступлений, которым, по мнению диссертанта, являются общественные отношения в сфере компьютерной информации. Они возникают и существуют по поводу осуществления субъектами отношений правомерной информационной деятельности с компьютерной информацией (предмета этих отношений), – то есть ее создания, сбора, обработки, накопления, сохранения, поиска, распространения, использования, потребления, введения, копирования, считывания, уничтожения, регистрации и т.п.

На основании анализа учения о предмете преступления приведены дополнительные аргументы в пользу признания предметом преступления не только вещей материального мира, а и других материальных образований, в частности, компьютерной информации. В работе доказывается, что предметом преступлений в сфере компьютерной информации следует признавать исключительно компьютерную информацию и такую ее разновидность, как компьютерные программы (в частности, компьютерные вирусы и программные средства защиты компьютерной информации).

Исследование признаков объективной стороны составов преступлений в сфере компьютерной информации показало, что их законодательное отображение не отвечает реальной действительности. Диссертант считает такой недостаток следствием того, что при создании анализируемых уголовно-правовых норм не учтен механизм совершения соответствующих посягательств. Основная его особенность состоит в том, что эти преступления совершаются в виртуальном пространстве. В нем получает свое проявление общественно опасное действие, начинают проявляться общественно опасные последствия, и даже орудия совершения этих преступлений являются виртуальными. Ими выступает компьютерная информация. Орудия преступления необходимо отличать от предмета преступления: виновный использует одну компьютерную информацию (орудие) для осуществления преступного воздействия на другую компьютерную информацию (предмет).

Анализ субъективных признаков свидетельствует, что преступлениями в сфере компьютерной информации законодателю целесообразно признавать исключительно умышленные посягательства. Основываясь на этом, диссертант считает необходимым дополнить статьи об анализируемых общественно опасных деяниях такими квалифицирующими признаками, как их совершение администратором компьютерной системы или телекоммуникационной сети и совершение их из корыстных мотивов.

Изучение соответствующей части уголовного законодательства отдельных зарубежных стран, а также материалов следственной и судебной практики показывает, что в действительности существует большее количество общественно опасных действий в сфере компьютерной информации, чем ныне криминализировано в Украине.

Все предложения автора относительно усовершенствования действующего уголовного законодательства нашли свое отображение в проекте Закона Украины “О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации”, подготовленном с учетом положений Конвенции о киберпреступности от 23 ноября 2001 г.

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления в сфере компьютерной информации, компьютерная информация, киберпреступность.

Azarov D.S. The criminal liability for crimes in sphere of the computer information. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s Degree in Law Science in speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal-executive law. – Koretsky Institute of State and Law National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 2002.The dissertation represents complex scientific research of problems of the criminal liability for crimes in sphere of the computer information. The degree and character of public danger of these encroachments are studied, the questions connected to their international character are considered. The legal analysis of attributes of structures of these crimes, and also the sanctions stipulated for their fullfilment is carried out. It is generalized foreign and international experience of counteraction “computer” crimes. Aauthor has formulated the theoretical definition of socially dangerous acts in sphere of the computer information, which must be made by criminal. It is prepared the draft bill of Ukraine “About the amending the Criminal Code of Ukraine concerning the responsibility for crimes in sphere of the computer information”.

Key words: the criminal liability, crimes in sphere of the computer information, the computer information, cibercrime.
1   2   3


Скачати 305.74 Kb.

 • “Аналіз зарубіжного та міжнародно-правового досвіду”
 • Федеративної Республіки Німеччини
 • Співдружності Незалежних Держав
 • “Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь у сфері комп’ютерної інформації”
 • Список опублікованих автором праць за темою дисертації: Азаров Д.С. Порушення роботи автоматизованих систем
 • Запорізького державного університету
 • Азаров Д.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації.
 • Азаров Д.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.
 • Azarov D.S. The criminal liability for crimes in sphere of the computer information.