Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБанк тестових завдань

Банк тестових завдань
Сторінка1/15
Дата конвертації28.04.2017
Розмір2.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Медичний факультет

БАНК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

до тестового контролю за рік


ГІСТОЛОГІЧНА ТЕХНІКА
Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»
2014 р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)


2013 р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)


2012 р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)


2005-2011 рр.
Найбільш якісні гістологічні препарати можна отримати використовуючи для заключення:

 1. *Канадський бальзам

 2. Каніфоль

 3. Кедровий бальзам

 4. Желатину

 5. ПолістиролЦИТОЛОГІЯ. КЛІТИННА ОБОЛОНКА. ПОВЕРХНЕВИЙ КОМПЛЕКС.
2014 р.
На електронній мікрофотографії представлений міжклітинний контакт, основою якого на кожній клітині є пластинки прикріплення;
Міжкліти́нні конта́кти - спеціалізовані ділянки поверхні клітини, якими вона кріпиться до інших клітин або позаклітинного матриксу. До основних функцій міжклітинних контактів належить утримання клітин разом, забезпечення «спілкування» між ними, правильна їх орієнтація одна відносно іншої, регулювання переміщення клітин.
міжклітинний проміжок заповнений електронно-щільною речовиною, в якій розрізняються трансмембранні фібрилярні структури. Назвіть цей контакт:

A * Десмосома

B Синапс

C Щільний замикальний

D Нексус

E За типом замка


2013 р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)


2012 р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)


2005-2011 рр.
Дія мікробних токсинів на клітини обумовила значне пошкодження глікокаліксу. Яка мембранна функція клітин відчутно порушиться?

 1. *Рецепторна

 2. Транспортна

 3. Дихальна

 4. Контактоутворююча

 5. Захисна

Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в клітинах печінки та крові.

Екологі́чні фа́ктори, екологічні чинники або фа́ктори середо́вища - сукупність усіх чинників середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, демоцен, плейоцен, біом, біосфера).
Який шар плазмолеми постраждав насамперед? 1. *Кортикальний

 2. Ліпопротеіновий

 3. Надмембранний

 4. Інтегральний

 5. ГлікокаліксЦИТОЛОГІЯ. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНЕЛИ. ВКЛЮЧЕННЯ.
2014 р.
У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?

A * До включень

B До мікрофіламентів

C До лізосом

D До екзоцитозних вакуолей

E До гранулярної ендоплазматичної сітки


Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення синтезу білків у гепатоцитах.
Біоси́нтез (або просто синтез) білкі́в - процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинтез амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну модифікацію білків.
Підшлунко́ва за́лоза - це залоза внутрішньої та зовнішньої секреції, розташована позаду шлунка, складається з частини (головки), тіла і хвоста. Це залоза змішаної секреції, що виробляє як травний сік (екзокринна функція), так і гормони (ендокринна функція).
Токси́ни (від грец. toxikon - «отрута для використання на стрілах») - отруйні речовини, що виробляються живими клітинами або організмами. Індивідуальні сполуки, що спричинюють отруєння. Токсини майже завжди є білками, здатними до породження хвороби при контакті або абсорбції тканинами тіла через взаємодію з біологічними макромолекулами, наприклад ферментами або рецепторами.
Які органели найбільше постраждали від інтоксикації?

A *Гранулярна ендоплазматична сітка

B Мітохондрії

C Мікротрубочки

D Лізосоми

E Комплекс Гольджі


2013 р.
Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР, від лат. reticulum - «сіточка») або ендоплазматична мережа - внутрішньоклітинна органела еукаріотичних клітин, що являє собою розгалужену систему з оточених мембраною сплющених порожнин, бульбашок і канальців.
Комплекс Ґольджі (також званий як Апарат Ґольджі, тільце Ґольджі та інші) - одномембранна органела, що є переважно в еукаріотів.

У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

A *Рибосом

B Лізосом

C Ендоплазматичної сітки

D Мікротрубочок

E Комплексу Гольджі
В клітині порушена структура рибосом. Які процеси в першу чергу постраждають?

A *Синтез білку (трансляція).

B Синтез білку (транскрипція).

C Синтез вуглеводів.

D Синтез ліпідів.

E Синтез мінеральних речовин.
При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена найбільш ймовірно?

A *Центросома

B Глікокалікс

C Пластичний комплекс

D Мікрофібрили

E Мітохондрії

2012 р.
У клініку госпіталізований хворий з отруєнням. Встановлено, що в печінці порушені механізми детоксикації. Які з органел гепатоцитів в першу чергу обумовили цей стан?

A *Агранулярна ендоплазматична сітка (ЕПС)

B Мітохондрії

C Гранулярна ендоплазматична сітка ЕПС)

D Комплекс Гольджі

E Рибосоми
На електронній мікрофотографії нервових клітин спиномозкового вузла виявлено органели, які складаються із цистерн , сплющених в центральній частині і розширених на периферії, та дрібних пухирців.
Нерво́ва ткани́на - тканина ектодермального походження і є системою спеціалізованих структур, що утворюють основу нервової системи і забезпечують умови для реалізації її функцій.
Як називаються ці органели?

A *Комплекс Гольджі

B Центріолі

C Лізосоми

D Пероксисоми

E Мітохондрії
У дитини (7-ми років) із вродженою "хворобою накопичення" у клітинах організму виявлені аномальні біополімери. Про порушення функції яких органел йде мова?

A *Лізосом

B Рибосом.

C Гранулярної ендоплазматичної сітки.

D Мітохондрій.

E Пероксисом.
Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних ферментів. Про активність яких органел з означених нижче свідчить цей факт?

A *Лізосом

B Мітохондрій

C Полісоми

D Ендоплазматичної сітки

E Клітинного центру
На електронній фотографії представлена органела, що являє собою великий поліпротеазний комплекс, що складається з трубкоподібної та двох регуляторних частин, які розташовані на обох кінцях органели. Остання виконує функцію протеолізу. Назвіть цю органелу.

A *Протеасома.

B Центріоль

C Включення

D Рибосома

E Комплекс Гольджі
Під час гістохімічного дослідження гепатоцита у цитоплазмі клітини виявлено пухирці діаметром 0,05-1,5 мкм заповнені ферментами перекисного окислення - каталазою, пероксидазою.
Цитопла́зма - основна за об'ємом частина клітини, її внутрішній вміст. За фізичними властивостями це напіврідка маса колоїдної структури - цитозоль, в якій знаходяться всі клітинні органели, крім ядра.
Як називаються ці органели?

A * Пероксисоми.

B Лізосоми.

C Меланосоми.

D Ліпосоми.

E Фагосоми.
В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?

A *Гранулярної ендоплазматичної сітки

B Агранулярної ендоплазматичної сітки

C Мітохондрій

D Комплексу Гольджі

E Лізосом
2005-2011 рр.
В яких із перерахованих компонентів клітини формуються лізосоми?

 1. *В комплексі Гольджі.

 2. В ядрі.

 3. В рибосомах.

 4. В мітохондріях.

 5. В клітинному центрі.

Мікротрубочки містять білок: 1. *Тубулін.

 2. Десмін.

 3. Динеїн.

 4. Кальмодулін.

 5. Віментин.

Після імпрегнації солями срібла гістологічного препарату спинномозкового вузла у псевдоуніполярних нейронах виявляється органела, що приймає участь у глікозилюванні білків та ліпідів з утворенням глікозаміногліканів. Назвіть органелу?A *Комплекс Гольджі

B Мітохондрія

C Гранулярна ендоплазматична сітка

D Агранулярна ендоплазматична сітка

E Центросома
Жінці 67 років видалена пухлина матки. При гістологічному дослідженні в пухлинних клітинах виявлені багатополюсні мітози - картини розбіжності не до двох, а до декількох полюсів.
Злоя́кісна пухли́на - патологічний процес, зумовлений неконтрольованим розмноженням клітин, інвазією та, іноді, метастазуванням. В залежності від типу тканини, клітини якої перетворились на злоякісні, розрізняють рак, саркому, лімфому та інші види злоякісних пухлин.
З порушенням стану, яких органел найбільш вірогідна поява багатополюсних мітозів?

A * Центриолей

B Вторинних лізосом

C Гладенької ендоплазматичної сітки

D Гранулярної ендоплазматичної сітки

E Пероксисом


При ультрамікроскопічному дослідженні популяції "темних" гепатоцитів в цитоплазмі клітин визначається розвинута гранулярна ендоплазматична сітка. Яку функцію в даних клітинах виконує ця органела?

A *Синтез білків плазми крові

B Синтез вуглеводів

C Дезінтоксикаційну

D Продукція жовчі.

Плазма крові - рідка частина крові, що містить розчинені у воді іони, неорганічні й органічні речовини, зокрема білки, вуглеводи, солі, біологічно активні речовини (гормони, цитокіни, вітаміни тощо), а також продукти клітинної дисиміляції, які підлягають виведенню із організму.

E Депонування іонів кальцію


Клітину обробили речовиною, що блокує процес фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений?

 1. Ресинтез АТФ

 2. Синтез мітохондріальних білків

 3. Окислювальне фосфорилювання

 4. Інтеграція функціональних білкових молекул

 5. Фрагментація крупних мітохондрій на менші


ЦИТОЛОГІЯ. ЯДРО. КЛІТИННИЙ ЦИКЛ.
Клітинний цикл - це проміжок часу від моменту виникнення ядерної клітини до її загибелі або до наступного поділу, тобто серія подій між одним поділом клітини і наступним. Це процес, завдяки якому одна клітина (така як запліднена яйцеклітина) розвивається у сформований організм, і процес, завдяки якому відновлюються волосся, шкіра, клітини крові, а також деякі внутрішні органи.

2014 р.
У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

A * Ядерний хроматин

B Ядерце

C Комплекс Гольджі

D Клітинна оболонка

E Ядерна оболонка


2013 р.
Я́дерна мембра́на (або нуклеолема) - подвійна мембрана клітинного ядра, котра огортає генетичний матеріал клітин еукаріотичних організмів та відмежовує його від цитоплазми.

На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина ?

A *В профазі.

B В анафазі.

C В метафазі.

D В телофазі.

E В інтерфазі.
2012 р.
На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-тубулінів, що утворюють веретено поділу.
Веретено поділу (син.: ахроматинове веретено) - система мікротрубок у клітині, яка ділиться. Забезпечує розходження хромосом у мітозі і мейозі.
Які етапи клітинного циклу будуть порушені?

A * Мітоз

B Пресинтетичний період

C Синтетичний період

D Постсинтетичний період

E G - нульовий період
На гістологічному препараті видно соматичну клітину людини, що знаходиться у метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки, враховуючи, що кожна хромосома містить дві сестринські хроматиди.
Сестри́нські хромати́ди (англ. Sister chromatids) - ідентичні хроматиди, що утворилися в результаті реплікації хромосоми, і сполучені у області центромери. Під час мітозу (англ. mitosis) і II ділення мейозу (грец. meiosis)
Метафаза (від давньогрец. μετά (поруч) та φάσις (стадія)) - одна зі стадій мітотичного поділу клітини. Протягом метафази ядерна мембрана руйнується і утворюється веретено поділу, а хромосоми прикріпляються до його центру.


A *46 хромосом

B 92 хромосоми

C 23 хромосоми

D 48 хромосом

E 24 хромосоми
При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра).
Амніоти́чна рідина́, також Навколоплі́дні во́ди, плодові во́ди - біологічна рідина, що заповнює порожнину амніона, забезпечує вільні рухи плоду, захищає його від пошкоджень, бере участь в обміні речовин плода.
Про що з зазначеного це може свідчити?

A *Розвиток плода жіночої статті

B Розвиток плода чоловічої статті

C Генетичні порушення в розвитку плода

D Трисомія

E Поліплоїдія
2005-2011 рр.
Відомо, що під впливом колхіцину блокується біосинтез білків тубулінів. Який етап клітинного циклу при цьому порушується?

 1. *Постсинтетичний (премітотичний) період інтерфази.

 2. Профаза мітозу.

 3. Синтетичний період інтерфази.

 4. Формування метафазної пластинки.

 5. Пресинтетичний (постмітотичний) період інтерфази

При мікроскопічному вивченні ядра гепатоцита виявили дуже малий вміст гетерохроматину. Про який функціональний стан клітини це свідчить?A *Збільшення синтезу білків

B Апоптоз

C Некроз

D Зменшення синтезу білків

E Вступ в мітоз
На електронній мікрофотографії клітини, взятої у тварини після впливу хімічної речовини в ядрі спостерігається його ущільнення.
Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
Який стан ядра в цій клітині?

A * Каріопікноз.

B Мітоз.

C Амітоз.

D Поліплоїдія.

E Мейоз.
На електронній мікрофотографії клітини ядро оточене тонкою пластинкою, побудованою з біологічної мембрани. Як вона називається?

A * Нуклеолема.

B Плазмолема.

C Цитолема.

D Ядерна пора.
Я́дерна по́ра, або нуклеопо́ра - великий білковий комплекс, що проходить крізь нуклеолему (подвійна мембрана, що огортає ядро в клітині еукаріотів), і формує в ній проникний канал. Звичайно на поверхні ядра хребетних знаходиться близько 2000 нуклеопор, але ця кількість може варіювати в широких межах залежно від кількості транскрипцій, що відбулись з клітиною.


E Комплекс пори.
На препараті, забарвленому гематоксиліном і еозином, в ядрі визначаються темно-сині зерна і грудочки хроматину. В якій фазі клітинного циклу знаходиться ядро ?

A * Інтерфаза

B Профаза

C Метафаза

D Анафаза

E Телофаза
Для дослідження взято декілька клітин епітелію ротової порожнини.
Рот (лат. stoma, -atis) - тілесний отвір у тварин, через який приймається їжа і, у багатьох випадках, здійснюється дихання. У багатьох хребетних у роті розміщені зуби і язик. Зовнішньо рот може мати різну форму.
Після спеціальної обробки гістологічного препарату, в ядрах досліджуваних епітеліоцитів було виявлено статевий хроматин (тільце Бара).
Спеціа́льна обро́бка - є одним із видів бойового забезпечення військ, і входить в комплекс заходів Радіаційного, хімічного, біологічного захисту (РХБЗ).
Із якої хромосоми утворюється статевий хроматин?

A *Х – жіночої конденсованої хромосоми.

B Х – жіночої неконденсованої хромосоми.

C Х – чоловічої конденсованої хромосоми.

D Х – чоловічої неконденсованої хромосоми.

E Y – конденсованої хромосоми.
Відомо, що послідовність нуклеотидів в іРНК визначає послідовність амінокислот у поліпептидного ланцюга.
Білки́ - складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками. В однині (білок) термін найчастіше використовують для посилання на білок як речовину, коли неважливий її конкретний склад, та на окремі молекули або типи білків, у множині (білки) - для посилання на певну кількість білків, коли точний склад важливий.
Чому дорівнює число нуклеотидів в і-РНК, в якому закодована інформація про молекулу інсуліну, що складається з 21 амінокислотного залишку.

A 63


B 78

C 105


D 21

E 42
У процесі синтезу білка інформація з ДНК передається в послідовність нуклеотидів іРНК. По ділянці Ц-Т-Г-А молекули ДНК синтезована ділянка молекули іРНК з послідовністю :

A Г- А -Ц -У

B Ц- А -Ц -У

C Г- А- Ц- Т

D Г -Г -Ц -Т

E Г- А- Ц- А
У процесі синтезу поліпептидного ланцюга тРНК транспортує певну амінокислоту на іРНК . Яким повинен бути антикодон т -РНК, що відповідає кодону 5/ГУАЗ / в і -РНК ?

A 5/ЦАУЗ /

B 5/УТЗЦ /

C 5/УАЦЗ /

D 5/АУГЗ /

E 3/ЦАУ /


У інтерфазі клітинного циклу виділяють три періоди . Під час S- фази клітинного циклу відбувається :

A Реплікація ДНК

B Мейоз

C ЦитокінезD Мітоз

E Амітоз
У інтерфазі мітозу відбувається реплікація ДНК. Якщо один з ланцюгів ДНК має нуклеотидну послідовність 3/ААТГТЦЦТТА/5 , то другий ланцюг буде мати наступну будову :

A 5/ТТЦААГГААТЗ /

B 5/ТТГТТЦЦААТЗ /

C 5/УУЦААГГААУЗ /

D 5/ААГТТЦЦТТАЗ /

E 3/ТТГТТЦЦААТ5 /
З метою отримання каріотипу людини на клітини в культурі тканин подіяли колхіцином - речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена розподілу .

Нуклеотидна або генетична послідовність - послідовність букв, що представляють первинну структуру реального або гіпотетичного ланцюжка нуклеїнової кислоти (зазвичай ДНК), що може нести генетичну інформацію.
На якій стадії припиняється мітоз ?

A * Метафаза

B Телофаза

C Інтерфаза

D Анафаза

E Профаза


Відомо, що апоптоз – запрограмована смерть клітин, яка спостерігається у людини протягом всього онтогенезу. Які з нижче перелічених ознак є характерними для апоптозу?

A *При апоптозі відбувається активація генів, продукти яких вбивають клітини.

B Відбувається конденсація ядра і цитоплазми

C Клітина, яка гине, часто розпадається на фрагменти

D В процесі апоптозу активуються гени, які розщеплюють ДНК спочатку на великі, а потім на дрібні фрагменти

E Апоптоз часто відбувається в ембріональному періоді
Упродовж ембріогенезу спостерігається поширене фізіологічне явище, що є запрограмованим генетично контрольованим процесом, який індукується кілерними генами. При цьому спостерігається ущільнення ядра, конденсація хроматину і розпад ядра на “мікроядра”, конденсація цитоплазми та її фрагментація. Клітина розділяється на тільця, що містять “мікроядра”, які фагоцитуються макрофагами. Як називається це явище.

A *Апоптоз

B Пікноз

C Некроз

D Ендомітоз

E Ендорепродукція

У хворого виявлена пухлина в пілоричному відділі шлунку. Які білки здатні інгібувати мітотичний поділ новоутворених клітин? 1. *Кейлони.

 2. Рибонуклеаза.

 3. Лізоцим.

 4. Гемоглобін.

 5. Міоглобін.

За допомогою шпателя зроблено зішкріб зі слизової оболонки щоки, виготовлено мазок і пофарбовано метиленовим синім.

Мітоз (рідше: каріокінез або непрямий поділ) (від грец. mitos - нитка) - найпоширеніший спосіб поділу клітин. Під час мітозу відбувається ділення ядра клітини, за якого клітина розподіляє два ідентичні набори хромосом, утворені внаслідок реплікації ДНК, кожен до нового ядра.
Метиле́новий си́ній (метиле́нова синь, метиле́новий блаки́тний) С16Н18ClN3S·3H2O - органічний барвник, темно-зелені кристали з бронзовим блиском, легкорозчинний у спирті, гарячій воді, гірше - в холодній.
Слизова́ оболо́нка (лат. tunica mucosa, часто говорять просто слизова) - внутрішня оболонка порожнистих органів, яка контактує з зовнішнім середовищем (тобто органами дихання, сечової, статевої та травної систем).
Під мікроскопом біля внутрішньої мембрани ядер епітеліоцитів видно напівсферичні грудочки гетерохроматину. Що це за структура?A *Тільця Барра

B Плямки Фордайса

C Жирове тіло Біша

D У-хромосома

E Рибосоми
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15