Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБаза даних — упорядкований набір взаємопов'язаних даних про предметну область. Веб-камера

Скачати 39.22 Kb.

База даних — упорядкований набір взаємопов'язаних даних про предметну область. Веб-камера
Скачати 39.22 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір39.22 Kb.

Ключові поняття
Анімація — спеціальний відео- чи аудіоефект, який можна застосувати до тексту або будь-якого об'єкта мультимедійної презентації.

База даних — упорядкований набір взаємопов'язаних даних про предметну область.

Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.Веб-камера — цифровий пристрій, призначений для передачі відео у реальному часі через інтернет.

Веб-сайт (від англ. website — місце, майданчик в інтернеті) — сукупність доступних для перегляду в інтернеті взаємопов'язаних електронних сторінок (інформаційних ресурсів), наповнених змістом різнобічного характеру (тексти, зображення, відео, звуки тощо).

Віртуальний кабінетелектронний сервіс у інтернеті, який користувач має можливість налаштувати для власних потреб.

Електронна пошта (від англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail —електронна пошта) — популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін текстовими повідомленнями та вкладеними файлами будь-якого змісту: текстовими документами, аудіо-, відеофайлами, архівами, програмами тощо.

Електро́нний се́рвіс, е-сервіс (англ. e-service) - всі види послуг і сервісу, які надаються за допомогою електронних засобів (як приклад, за допомогою Інтернету).

Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).Електронний документообіг — процес обміну та розповсюдження документів, інформація в яких зафіксована в електронному вигляді.

Інтернет (від англ. International netwark — міжнародна мережа) — всесвітнясистема взаємосполучених комп'ютерних мереж.

Інструменти ІКТ – комп’ютери, сенсорні дошки, мультимедійні проектори, програмні засоби тощо.

Інформаційна безпека — стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства й держави, який запобігає нанесенню шкоди через неповноту, невчасність та невірогідність інформації, яку використовують; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій;

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.

Інформаційно-комунікаційні технології — сукупність методів, засобів і прийомів, що забезпечують пошук, збирання, зберігання, опрацювання та обмін інформацією.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.Локальна мережа — група персональних комп'ютерів або периферійних пристроїв, об'єднаних між собою високошвидкісним каналом передачі цифрових даних на відносно невеликій території.

Медіазасоби — технічні засоби створення, запису, копіювання, тиражування, зберігання, розповсюдження, сприймання інформації й обміну нею між автором медіатексту й тим, хто його сприймає.

Медіапростір — сукупність технічних і програмних медіазасобів для передання соціокультурного досвіду через засоби масової інформації.

Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.Медіатекст — повідомлення, викладене в будь-якому вигляді й жанрі медіа (телепередача, відеокліg мультфільм, комп'ютерна гра тощо).

Мультимедійна презентація — набір кольорових слайдів, оформлених засобами інформаційних технологій та призначених для розкриття певної теми

Мультимедійні технології, або мультимедіа — технології, призначені для оброблення статичної (текст, графічні зображення) та динамічної. (аудіо-, відеофайли) інформації різних типів і представлення її на одному носієві.

Нетикет (від англ. net— мережа) — правила поведінки та спілкування користувачів інтернету.

Нік (від англ. nick,nickname — прізвисько, анонім) — особисте, переважно вигадане, ім'я, яким підписуються користувачі мережі в чатах, на форумах,сайтах тощо.

Онлайн-засідання — зібрання людей з метою обговорення чи розв'язання певної проблеми, що відбувається в мережі в режимі реального часу.

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.Операційна система — базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуально машини та забезпечує керування обчислювальним процесом і взаємодію з користувачем.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.Поштовий сервер — програма, що забезпечує роботу електронної пошти.

Програмне забезпечення—сукупність програм системи оброблення інформації та програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.Сайт — сукупність логічно пов'язаних програмних, інформаційних та медіазасобів, оформлених у вигляді сторінок та доступних у мережі.

Сервер (від англ. server— пристрій обслуговування) — потужний комп'ютер, що забезпечує роботу локальної чи глобальної мереж.

Слайд — окремий кадр мультимедійної презентації, що може містити заголовок, текст, графіку, діаграми тощо.

Точка доступу (від англ. wireless access point — бездротова точка доступу) —центральний пристрій бездротової мережі, що використовують для організації з'єднання між бездротовими клієнтами, а також для з'єднання дротового і бездротового сегментів;

Бездротова мережа - тип комп'ютерної мережі, яка використовує бездротове з'єднання для передачі даних й підключення до мережевих вузлів.

Бездротова точка доступу (англ. Wireless Access Point) - центральний пристрій бездротової мережі, яку використовують для з'єднання між бездротовими клієнтами, а також для з'єднання дротового і бездротового сегментів (виконує функції моста між ними).

виконує функції моста між ними.

Форум — інтернет-ресурс для спілкування користувачів у межах певної теми.

Хмарні технології — модель забезпечення зручного доступу через мережу до спільного джерела ресурсів (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), які користувач має можливість налаштовувати для своїх потреб.

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Тобто з будь-якої точки світу з будь - якого комп'ютера можна під'єднатися до віддаленого сервера, який підтримує хмарні технології, запустити потрібну програму і працювати в ній так, ніби вона встановлена на вашому комп'ютері. При цьому файли користувача зберігаються на тому самому сервері й доступні з будь-якої точки земної кулі у будь-який момент часу.

Хмарні технології (англ. Сloud Technology) - це парадигма, що передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам мережі Інтернет, доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.

Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.Чат — мережевий програмний засіб для швидкого обміну текстовими повідомленнями між користувачами інтернету в режимі реального часу.


Скачати 39.22 Kb.

 • Веб-камера
 • Віртуальний кабінет — електронний сервіс
 • Електронний документообіг
 • Інструменти ІКТ
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Локальна мережа
 • Медіапростір
 • Медіатекст
 • Мультимедійні технології, або мультимедіа
 • Нетикет
 • Онлайн-засідання
 • Операційна система
 • Поштовий сервер
 • Слайд
 • Форум