Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБаза тестового контролю з медичної біології до пмк 1 Під час опитування студентів за темою: “Молекулярня біологія” викладачем було задане запитання: “Чому генетичний код є універсальним?

База тестового контролю з медичної біології до пмк 1 Під час опитування студентів за темою: “Молекулярня біологія” викладачем було задане запитання: “Чому генетичний код є універсальним?
Сторінка1/3
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипПитання
  1   2   3

База тестового контролю

з медичної біології до ПМК 1
 1. Під час опитування студентів за темою: “Молекулярня біологія” викладачем було задане запитання: “Чому генетичний код є універсальним?”Правильною повинна бути відповідь: “Тому що він…”:

A єдиний для більшості організмів

B містить інформацію про будову білка

C є триплетним

D кодує амінокислоти

E колінеарний


 1. У студента 18 років виявлено збільшення щитоподібної залози.
  Щитоподібна залоза Щитоподібна залоза (лат. glandula thyroidea) - непарний орган ендокринної системи, що складається з двох долей, перешийка та рудиментарної пірамідальної долі. Розташований на передній поверхні шиї, попереду трахеї, і є периферійним гіпофіз-залежним органом ендокринної системи, який регулює основний обмін і забезпечує кальцієвий гомеостаз крові.
  При цьому був підвищений обмін речовин, збільшення частоти пульсу. Ці ознаки спостерігаються при гіперсекреції гормону тироксину. Які органели клітин щитовидної залози найбільш відповідальні за

секрецію і виділення гормонів:

A комплекс Гольджі

B мітохондрії

C рибосоми

D центросоми

E лізосоми
 1. При вивченні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані з плазмолемою.
  Комплекс Ґольджі (також званий як Апарат Ґольджі, тільце Ґольджі та інші) - одномембранна органела, що є переважно в еукаріотів.
  Підшлункова залоза Підшлунко́ва за́лоза - це залоза внутрішньої та зовнішньої секреції, розташована позаду шлунка, складається з частини (головки), тіла і хвоста. Це залоза змішаної секреції, що виробляє як травний сік (екзокринна функція), так і гормони (ендокринна функція).
  Електронний мікроскоп - прилад для отримання збільшеного зображення мікроскопічних предметів, в якому використовуються пучки електронів. Електронні мікроскопи мають більшу роздільну здатність у порівнянні з оптичними мікроскопами, окрім того вони можуть застосовуватися також для отримання додаткової інформації щодо матеріалу й структури об'єкта.
  Вкажіть ці органели:

A ендоплазматична сітка

B мітохондрії

C центросоми

D рибосоми

E комплекс Гольджі


 1. Під дією різних фізичних і хімічних агентів при біосинтезі ДНК у клітині можуть виникати пошкодження.
  Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР, від лат. reticulum - «сіточка») або ендоплазматична мережа - внутрішньоклітинна органела еукаріотичних клітин, що являє собою розгалужену систему з оточених мембраною сплющених порожнин, бульбашок і канальців.
  Здатність клітин до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК

називається:

A репарація

B траскрипція

C реплікація

D трансдукція

E трансформація
 1. Експериментально була встановлена кількість та послідовність амінокислот у молекулі гормона інсуліна. Ця послідовність кодується:

A Кількістю та послідовністю нуклеотидів у екзонних частинах гена

B Послідовністю структурних генів

C Кількістю та послідовністю азотистих основ ДНК

D Певним чергуванням екзонних та інтронних ділянок.

Азо́тисті осно́ви - гетероциклічні органічні сполуки, похідні піримідину і пурину, що входять до складу нуклеїнових кислот. До них відносять аденін, гуанін, тимін, цитозин і урацил.

E Кількістю та послідовністю нуклеотидів у інтронних ділянках гена


 1. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і місять безліч різноманітних гідролітичних ферментів Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

A Лізосоми

B Центросоми

C Ендоплазматичну сітку

D Рибосоми:

E Мітохондрії


 1. Біля ядра виявлена органела. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками. Було з’ясовано, що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і являє собою:

A Центросому

B Рибосому

C Ендоплазматичну сітку

D Мітохондрію

E Лізосому
8. Підтримка життя на будь-якому рівні зв'язано з явищем репродукції . На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A молекулярному

B субклітинному

C клітинному

D тканинному

E рівні організму


9. Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

A Екзоцитоз

B Осмос

C Ендоцитоз

D Активний транспорт

E Полегшена дифузія

10. Рибосоми – це органели, які здійснюють зв’язування амінокислот у поліпептидний ланцюг. Кількість рибосом в клітинах різних органів неоднакова і залежить від функції органу. Вкажіть, в клітинах якого органу кількість рибосом буде найбільшою:

A Секреторні клітини підшлунковоі залози;

B Епітелію сечового міхура;

Акти́вний тра́нспорт - опосередкований транспорт біомолекул, неорганічних іонів та малих молекул через цитоплазматичну або будь-яку іншу мембрану клітини. На відміну від пасивного транспорту, цей процес вимагає хімічної енергії у формі АТФ або різності концентрацій іншої речовини з двох боків мембрани.
Пепти́ди (грец. πεπτος - поживний) - родина природних чи синтетичних хімічних сполук, молекули яких складаються із двох і більше залишків α-амінокислот, з'єднаних у нерозгалужений ланцюг ковалентними пептидними зв'язками -C(O)-NH-.
Сечови́й міху́р (лат. vesica urinaria) - непарний порожнистий м'язовий орган видільної системи, який лежить у передній частині порожнини малого тазу і служить для накопичення витікаючої з нирок сечі і періодичного її виведення через сечовипускний канал.

C Епітелію канальців нирок;

D Верхнього шару клітин епідермісу шкіри;

E Епітелію тонкого кишечника.

Тонки́й кише́чник - відділ гастроінтестінального тракту, в якому неперетравлені поживні речовини шлункового вмісту підлягають подальшому інтенсивному гідролізу, чому сприяють секрети підшлункової залози, печінки та власне кишечника, а продукти гідролізу транспортуються через стінку кишечника у внутрішнє середовище організму.


11. В ядрі клітині з молекули незрілої і- РНК утворилася молекула зрілої і-РНК, яка має менший розмір, ніж незріла і-РНК. Сукупність єтапів цього перетворення має назву:

A Процесинг;

B Реплікація;

C Рекогніція;

D Трансляція

E Термінація.


12. Деякі триплети і-РНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити трансляцію. Ці триплети мають назву:

A Стоп-кодони

B Оператори

C Антикодони

D Екзони

E Інтрони


13.В пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини в пресинтетичному періоді?
Соматичні клітини (грец. σὠμα/soma - тіло) - загальна назва для усіх клітин багатоклітинних організмів, які не є статевими (гамети і гоноцити), а отже є носіями диплоїдного набору хромосом. Також до соматичних клітин не належать ембріональні стовбурові клітини.

A 46 молекул ДНК

B 92 молекули ДНК

C 23 молекули ДНК

D 69 молекул ДНК

E 48 молекул ДНК


14. В анафазі мітозу до полюсів розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом має клітина людини в анафазі мітозу?

A 92 хромосоми

B 46 хромосом

C 23 хромосоми

D 69 хромосом

E 96 хромосом

15. Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид більшості тварин має певне і стале

  1   2   3 • Активний транспорт