Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБбк 26. 325. 31я73 К77 Рецензенти

Скачати 1.58 Mb.

Ббк 26. 325. 31я73 К77 Рецензенти
Скачати 1.58 Mb.
Сторінка 1/14
Дата конвертації 03.06.2017
Розмір 1.58 Mb.
Тип Навчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

О. м. кРАЙНЮКОВ

А. Н. НЕКОС
МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ

(МОНІТОРИНГ НАФТОГАЗОНОСНИХ ТЕРИТОРІЙ)

Навчальний посібник

до виконання практичних робіт

харкІв – 2015

УДК 504.064.3 (075.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].

Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.

8)

ББК 26.325.31я73

К77

Рецензенти:

Г.І. Рудько – доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, академік Академії гірничих наук, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин;

Геоло́гія (від грец. γῆ - земля, і грец. λογος - наука) - комплекс наук про тверду оболонку Землі, історію її розвитку та процеси, що її створили.

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.

Доктор географічних наук - вищий науковий ступінь у галузі географічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Акаде́мія нау́к ви́щої шко́ли Украї́ни (АН ВШУ) - громадська наукова академічна організація, яка об'єднує провідних фахівців насамперед університетської ланки науки.Т. В. Дудар – доцент кафедри екології Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник.

Авіа́ція (фр. aviation - від лат. avis - птах) - галузь техніки, пов'язана з польотами в атмосфері апаратів важчих за повітря.

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.

Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.

Розробка та друк виконані за спонсорської підтримки Представництва «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б. В.» у рамках виконання Програми університетських досліджень відповідно до Угоди про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах ділянки Юзівська.

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

Спо́нсорство - діяльність як фізичних, так і юридичних осіб, з метою отримання якої-небудь матеріальної вигоди або прибутку для себе, або в обмін на рекламу.

Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.


Затверджено до друку рішенням Вченої ради

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол № 8 від 28 серпня 2015 року


К77


Крайнюков О. М., Некос А.Н.

Моніторинг довкілля (Моніторинг нафтогазоносних територій): навч. посіб.: метод. вказівки до викон. практик. робіт / О. М. Крайнюков, А. Н. Некос; худож.-оформлювач В. М. Карасик. – Харків: Фоліо, 2015. – 110 с.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Скачати 1.58 Mb.

2021