Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБд. Види бд. Субд їх призначення та функції. Моделі бд. Робота з файлами. Типи даних

Скачати 57.23 Kb.

Бд. Види бд. Субд їх призначення та функції. Моделі бд. Робота з файлами. Типи даних
Скачати 57.23 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір57.23 Kb.
ТипУрок

Урок 17
Тема: БД. Види БД. СУБД їх призначення та функції. Моделі БД. Робота з файлами. Типи даних.
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.

Навчальна мета: Засвоїти відомості про роботу з БД і СУБД
Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами
Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.
Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу (лекція)
Структура уроку

 1. Організаційний момент

 2. Етап орієнтації

 3. Етап проектування

 4. Етап навчальної діяльності

 5. Робота за ПК

 6. Контрольно-оцінювальний етап

 7. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «БД. Види БД. СУБД їх призначення та функції. Моделі БД. Робота з файлами. Типи даних.».


II. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з програмами для роботи з БД і навчитися працювати в СУБД


III. Етап проектування

План уроку

 1. БД. Види БД. Архітектура БД. Моделі БД.

 2. СУБД їх призначення та функції.

 3. Робота з файлами. Типи даних.


ІV. Етап навчальної діяльності

БД. Види БД. Архітектура БД. Моделі БД.

База даних (БД) — це іменована сукупність структурованих взаємопов'язаних даних, що відносяться до визначеної предметної області.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.


Класифікація баз даних

1 . За способом організації даних:

 • фактографічні(оперують фактами (даними) різних типів, що зв'язані в системі в більш чи менш складні структури);

 • документальні (зорієнтовані на обробку та зберігання документа, який неподільний з точки зору системи).
  Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається


2. За технологією обробки даних:

 • централізована БД зберігається в пам'яті однієї комп'ютерної системи.
  Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
  (часто застосовують у локальних мережах);

 • розподілена БД складається з декількох частин, збережених у пам'яті різних комп'­ютерів обчислювальної мережі. Робота з такою базою здійснюється за допомогою системи уп­равління розподіленою базою даних (СУРБД).

3. За способом доступу до даних:

 • локальні —доступ до даних здійснюється з одного комп'ютера;

 • мережні — доступ можливий із різних ПК комп'ютерної мережі.

Архітектура БД
1 . Файл-сервер. (виділення однієї з машин мережі як центральної (сервер файлів, а всі інші машини ме­режі виконують функції робочих станцій.
Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
Недолік — за великої інтенсивності доступу до тих самим даних про­дуктивність інформаційної системи знижується.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

2. Клієнт-сервер (центральна машина (сервер бази даних), окрім збереження цент­ралізованої бази даних, повинна забезпечувати виконання основного обсягу обробки даних.)
Модель даних — сукупність структур даних і опера­цій їх обробки.
Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.
В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
За структурою організації інформації в БД розрізня­ють такі моделі баз даних: ієрархічна, мережна та реляційна.

Ієрархічна модель БД. (представляє собою структуру даних, які впорядковані за підля­ганням від загального до конкретного, нагадує «дерево», має складові: рівень, вузол, зв'язок. Модель працює за таким принципом: кілька вузлів нижчого рівня з'єднуються за допомогою зв'язку з одним вузлом вищого рівня.

В ієрархічній моделі зв'язок даних "один до одного" (1:1) означає, що кожному значенню (екземпляру) елемента даних А відповідає одне і тільки одне значення, пов'язаного з ним елемента В. Наприклад, поміж такими елементами пар даних, як код готової продукції і її найменуванням є вищезазначений зв'язок, так як тільки кожному коду продукції відповідає одне її найменування.

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.Мережна модель БД. Загальним виглядом на схожа на ієрархічну. Має такі самі складові структури. Між елементами структури зв'язок довільний обмежений кількістю елементів.

В мережевій моделі зв'язок "один до багатьох" (1:В) означає, що значенню елемента А відповідають багато (більше одного) значень, пов'язанню з ним елементів В. Наприклад, поміж елементами даних "код виробу" (елемент А) і "кодом матеріалів" (елементи В) існує такий взаємозв'язок бо на виготовлення одного виробу використовується багато різних матеріалів.Реляційна модель БД Модель побудована на взаємовідношеннях між складовими структури. Складається з таблиць взаємопов’язаних між собою.

В реляційній моделі зв'язок "багатьох до багатьох" (В:В) указує на те, що декільком значенням елементів даних А відповідає декілька значені елементів даних В. Наприклад, поміж елементами даних "код операції технологічного процесу" і "табельний номер працівника" існує зазначені взаємозв'язок, так як багато операцій технологічного процесу можуть виконувати різні працівники (табельні номери) і навпаки.

Реляційна модель даних - логічна модель даних. Вперше була запропонована британським ученим співробітником компанії IBM Едгаром Франком Коддом (E. F. Codd) в 1970 році в статті «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks».
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Структурні елементи реляційної БД

Поняття бази даних тісно пов'язано з такими поняттями структурних елементів, як поле, запис, файл.Файл (таблиця)сукупність екземплярів записів однієї структури. (наприклад, для БД «школа» можуть бути таблиці Викладачі, Учня, Предмети та ін..)

Поле — елементарна одиниця логічної організації даних, що відповідає неподільній одиниці інформа­ції— реквізиту. (наприклад, для БД «школа» таблиці «Викладачі» можуть бути поля Прізвище, Ім’я, Предмет, який викладає, Стаж, Посадовий оклад і т.д.
Посадовий оклад - щомісячний розмір погодинної оплати праці, установлюваний, як правило, для керівників, професіоналів, спеціалістів і технічних службовців. Основою посадових окладів є мінімальна тарифна ставка.
)

Запис (кортеж)сукупність логічно пов'язаних полів. (наприклад, для БД «школа» таблиці «Викладачі» поля «Прізвище» можуть бути записи Лановська, Шевченко, Аркушина і т.д.)

Поле, кожне значення якого однозначно ідентифі­кує відповідний запис, називається простим ключем (ключовим полем). У кожній з таблиць є ключове поле, дані в якому повторюватися не можуть. (наприклад, для БД «школа» таблиці «Викладачі» може бути ключове поле № вчителя або код вчителя за яким ми зможемо з’язати цю таблицю з таблицею Предмет чи Школа)Щоб зв'язати дві реляційні таблиці, необхідно ключ першої таблиці увести до складу ключа другої табли­ці (можливий збіг ключів). В іншому випадку по­трібно увести в структуру першої таблиці зовнішній ключ — ключ другої таблиці.
Зовнішній ключ - атрибут (набір атрибутів) в деякому відношенні R, який відповідає первинному ключу іншого відношення або того ж таки відношення R.

СУБД їх призначення та функції.

Системи управління базами даних (СУБД) — це засіб управління базами даних який зберігає і обробляє дані, представляє інформа­цію в зручному для користувача вигляді, автоматизує рутинні задачі, такі, як уведення платіжних докумен­тів, карток обліку, складання розкладу тощо.

За ступенем універсальності розрізняють два класи СУБД:

 • системи загального призначення (не орієнтовані на певну предметну область чи на інформаційні потреби якої-небудь групи користувачів);

 • спеціалізовані системи(орієнтовані на певну предметну область створюються у виняткових си­туаціях за неможливості чи недоцільності вико­ристання СУБД загального призначення).

Широко використовуються такі СУБД:

 • Microsoft Access;

 • Microsoft FoxPro 2.6 for DOS;

 • Microsoft FoxPro 2.6 for Windows.

 • Paradox for DOS 4.5;

 • Paradox for Windows, версія 4.5 компанії Borland.


Робота з файлами. Типи даних.Створення бази даних поділяється на такі етапи:

 1. Проектування (на папері або в спеціальних про­грамах).

 1. Програмна реалізація — технологія створення БД.

 2. Експлуатація БД.


VI. Контрольно-оцінювальний етап
VII.Домашнє завдання

Вивчити терміни, конспект,§ 17 пит. 1,2,3,4,5 с. 161


Скачати 57.23 Kb.

 • Навчальна мета
 • Виховна мета
 • Хід уроку І. Організаційний момент
 • II. Етап орієнтації
 • ІV. Етап навчальної діяльності БД. Види БД. Архітектура БД. Моделі БД. База даних (БД)
 • Класифікація баз даних 1 . За способом організації даних
 • 2. За технологією обробки даних
 • 3. За способом доступу до даних: локальні
 • 2. Клієнт-сервер (
 • Модель даних
 • Реляційна модель БД
 • Структурні елементи реляційної БД
 • Щоб звязати дві реляційні таблиці, необхідно
 • СУБД їх призначення та функції. Системи управління базами даних (СУБД)
 • За ступенем універсальності розрізняють два класи СУБД
 • Широко використовуються такі СУБД
 • Робота з файлами. Типи даних.
 • VI. Контрольно-оцінювальний етап VII.Домашнє завдання