Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБісіркін Петро Михайлович

Скачати 229.57 Kb.

Бісіркін Петро Михайлович
Скачати 229.57 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір229.57 Kb.
Бісіркін Петро Михайлович науковий співробітник відділу лабораторних комплексів засобів навчання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.
Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.
Київ. e-mail: bisirkin@ukr.net Особливості використання комп’ютерних та Інтернет-технологій в процесі практичних занять з трудового навчання учнів основної школи. Анотація. У статті розглядаються особливості використання Інтернет-технологій в процесі практичних занять з трудового навчання. Навчальними програмами передбачено вивчення різних технологій з використанням веб-ресурсів. Інформаційна мережа Інтернет розширює наявні можливості учнів моделювати та досліджувати технологічні процеси і створювати власні вироби та проекти в рамках предмету трудове навчання.
Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Трудове́ навча́ння - предмет технічного та профільного напряму у середніх загальноосвітніх школах. Трудове навчання - загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія».
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Ефективне використання навчальних Інтернет-ресурсів залежить від наявності засобів ІКТ, їх технічного рівня, вміння користувачів продуктивно здійснювати пошук і використання потрібних навчальних та довідкових ресурсів на різних етапах навчального процесу. Ключові слова: інформаційні технології, Інтернет-технологіі, трудове навчання. 1. Вступ Постановка проблеми. На сьогодні поширення застосування інформаційних технологій при проведенні та підготовці до практичних занять з трудового навчання відкриває широкі можливості пошуку та доступу до значної кількості навчальних та довідкових веб-ресурсів, пов’язаних з вивченням навчального предмету. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
№ 1392 вказується на те, що основною умовою реалізації технологічного компонента є технологічна та інформаційна діяльність та метою освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток  проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві.
Інформаці́йна дія́льність - це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави
Вітчизняні та зарубіжні довідкові та навчальні веб-ресурси, в тому числі з трудового навчання, як відомо, постійно оновлюються. Для успішного використання учнями названих ресурсів необхідним є дослідження такої важливої проблеми, як забезпечення продуктивного пошуку потрібних ресурсів для використання на різних етапах навчального процесу та засобами ІКТ, технічний рівень яких, відповідає сьогоденню. В процесі дослідження активного використання Інтернет-технологій у трудовому навчанні необхідно також урахування особливостей технічного, організаційного та психолого-педагогічного характеру, пов’язаних із застосуванням названих технологій. Аналіз останніх досліджень. Численна кількість навчальних та довідкових матеріалів з предмету «трудове навчання» для основної школи розміщена на електронних ресурсах мережі Інтернет та має відповідні посилання до їх доступу в пошукових системах та освітніх порталах. [1,2,3,4,5.10,12.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
,14,16,17 та ін.]. В наш час проведені дослідження руду аспектів, безпосередньо пов’язаних з трудовим навчанням та використанням Інтернет-технологій, зокрема, таких, як створення проектів на заняттях з трудового навчання з використанням інформаційно-пошукових технологій, формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів (Герасименко О.А. Рєзіна О.В. )та застосування систем інформаційного пошуку у навчальному процесі, підвищення ефективності інтерфейсу користувача, та персоналізований адаптивний пошук навчальних матеріалів в Інтернет-мережі (Дубінський О.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.
Г, Келеберда І.М. , Киричек Г. Г., Месюра, В. І. , Ночевнов Д.П. Оксанич І.М.).  Дослідження, пов’язані з аспектами створення мультимедійних та Інтернет-ресурсів, проводились також численним рядом авторів, (Т. О. Божко, В.В. Лапінський, А.С. Сімонік, Т.П. Сорока, Б.М. Терещук, В. П. Тименко, І. Ю.Ходзицька, І.Цідило, Ю. Б. Шведова та ін.). Слід зазначити, що у складі предмету «трудове навчання» є така освітня галузь як «Технологія». В наш час зазначена галузь зазнає перманентних змін з розвитком науково-технічного прогресу та інтенсивно використовує ІКТ.
Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Можливості використання Інтернет-ресурсів в рамках навчальних програм з трудового навчання можуть вміщувати цілий ряд компонентів: від пошуку навчальних веб-ресурсів, за допомогою відомих діючих пошукових систем, до Інтернет уроків, відео-конференцій та організації дистанційних індивідуальних занять. Однією з форм застосування Інтернет-технологій є Інтернет-уроки, які мають свої організаційні особливості, зокрема, поділяються на декілька видів та типів, а також потребують наявності персонального компютера, підключеного до мережі Інтернет, програми Macromedia Flash, облікового запису Google, аудіо - та відеоконференцзвязку. [13] [6] В мережі Інтернет на навчальних сайтах доступні також відео-уроки та такі сервіси, як особистий кабінет та онлайн-репетитор.
Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.
Adobe Flash (вимовляється [флеш]; колишня назва - «Macromedia Flash») - мультимедійна та програмна платформа використовувана для авторської розробки векторної графіки, анімації, ігор і насичених інтернет-застосунків (RIA), які можна переглядати, програвати чи виконувати в Adobe Flash Player.
Особистий кабінет надає учням можливості індивідуальної роботи сортування інформації, відображення пройдених тестів та роботи на тренажерах, а також збереження заміток до кожного уроку, що надає можливість записати необхідну йому інформацію, в тому числі у процесі перегляду відео-уроків. Онлайн-репетитор у режимі реального часу дозволяє отримати учням відповіді на виникаючі питання.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
[9] Інтернет-мережі предмет «Трудове навчання» представлений рядом веб-ресурсів якими можуть скористатися учасники навчально-виховного процесу, серед яких: 1. Електронні навчально-методичні комплекти «Трудове навчання (технічні види праці),( 6,7,8,9) клас», «Основи безпеки життєдіяльності, 10-11 класи», «Основи дизайну 10 клас». 2. Варіативні модулі: «Технологія токарної обробки деревини», «Технологія інкрустації», «Технологія обробки деревини», «Технологія електротехнічних робіт», «Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням» та ін..[8], [1] Уроки трудового навчання містять в собі ілюстративні матеріали, схеми, таблиці, інтерактивні моделі, аудіо -, відео – фрагменти. Даними засобами супроводжуються виклад теоретичного матеріалу та практичні роботи. [14] Для допомоги у реалізації завдань практичних занять з трудового навчання для вивчення такого розділу, як «Технології» можуть використані демонстраційні можливості програмних та мультимедійних засобів, розміщених на навчальних веб-ресурсах. [5], [3], [4]. На веб-сторінці «Лабораторія технологій» представлений ряд розділів серед яких таккі, як Інформаційно-методичне середовище,    Графічне середовище,    Технологічне середовище, Технічні види праці, Обслуговуючі види праці, Сумісне навчання та ін.. Окремо представлені такі посилання, як: «Спільнота вчителів трудового навчання та технології» та «Банк ідей» [1] Канал мультимедійних інструкцій на ЮТУБі надає можливості у користування десятками завантажень навчальних матеріалів з трудового навчання та налічує тисячі переглядів.[17]. Такі завантаження є засобами мультимедіа, які характеризуються, у свою чергу рядом екстра полярних особливостей. При наявності в учнів необхідного досвіду вони можуть користування такими веб-ресурсами, як «Сreate your own custom fabrication projects» та створювати власні проекти виготовлення виробів, передбачені навчальною програмою з трудового навчання, зокрема, для 9 класу. Створення таких проектів складається з послідовних етапів, які надають можливість вибору та творчого підходу в процесі досягнення фінальних етапів проекту, демонстрації виробу та його рекламної презентації. [18] Формування інформаційно-пошукових і дослідницьких умінь учнів, як підкреслює Резіна О.В, відбувається на базі використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет, орієнтованих на їх систематичне та цілеспрямоване використання.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Необхідно постійно удосконалювати уміння учнів класифікувати інформацію за видами використання, за допомогою сучасних технологій пошуку інформації. Ефективним є застосування методу (дослідження Ночевова Д.П.) адаптивного інформаційного пошуку, на основі контекстної моделі користувача, що реалізується в наш час, втому числі, у вигляді інформаційно-пошукового модуля автоматизованих бібліотечних систем. Важливим, на нашу думку, є уміння вибирати зрозумілі форми представлення інформації та використання технології аналізу і відбору навчальних матеріалів (за дослідженням Келеберди І.М.) на основі формування множини метаданих навчальних матеріалів, адекватних персональним характеристикам субєкта навчання. Важливим аспектам є також урахування трансформації ціннісних орієнтацій особистості під впливом новітніх компютерних та інтернет-технологій. Метою статті на нашу думку може стати визначення особливостей застосування Інтернет-технологій у в навчальному процесі на уроках та практичних заняттях з трудового навчання сприятиме, на нашу думку, реалізації завдань, передбачених програмами МОН з даного предмету, серед яких: засвоєння учнями елементарних технічних, технологічних, сільськогосподарських і господарсько-побутових знань; формування практичних умінь і навичок; систематичне розширення політехнічного кругозору; розвиток технічного мислення і конструкторських здібностей; сприяння професійній орієнтації та створення умов роботи з Інтернет-ресусами при вивченні предмету трудове навчання. 2. Методи дослідження. Пошук шляхів активного та ефективного використання Інтернет-технологій пов’язаний із вивченням сукупності існуючих наявних веб-ресурсів пов’язаних з вивченням трудового нявчання та останніми дослідженнями даній галузі. Цілеспрямоване використання Інтернет-ресурсів сприяло б, на нашу думку, успішному виконанню ряду завдань програми з трудового навчання, зокрема: формуванню у школярів конструкторських здібностей та технічного мислення; політехнічного світогляду та самостійності у навчальному процесі; забезпеченню політехнічної спрямованості уроків, за допомогою комплексу технічних задач і різнотипних дослідницьких, конструкторсько-технологічних та організаційних завдань. [12] Інтеграція Інтернет-технологій в навчальний процес, які придатні для колективної та індивідуальної роботи, обумовлюється подальшою розробкою освітніх методик та механізмів соціологічного оцінювання ефективності діяльності щодо реалізації конкретних функцій і можливостей мережі. Більш активне включення учнів у навчальні та дослідницькі процеси є одним з позитивних наслідків розвитку освітніх Інтернет-технологій. [11] 3. Результати дослідження. Використання Інтернет-технологій відкриває перед учасниками навчально-виховного процесу ряд можливостей, таких як: використання інформаційно-пошукових систем, баз даних, розподілених ресурсів Інтернет для добору навчально-методичної інформації; зберігання структурованої інформації та електронних документів з гіперзвязками;
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
візуалізацію обєктів, процесів і явищ, що вивчаються; створення мультимедійних програмних засобів навчального призначення за допомогою інструментальних систем; здійснення інформаційної взаємодії між учасниками навчального процесу. Формування навичок конструювання і моделювання технологічних процесів відбувається з використанням засобів мультимедійних та інформаційно-комунікаційнх технологій навчання. Удосконалення процесу трудового навчання, як вважається авторами досліджень, може здійснюватись за умов застосування електронних засобів та інформаційних технологій навчання і доступності інформації про високі технології і нову техніку.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Висо́кі техноло́гії (англ. high technology, high tech, hi-tech) - найновіші і найпрогресивніші технології сучасності. До високих технологій належать найбільш наукомісткі галузі промисловості.
Характерною особливістю професійно-трудового навчання є те, що з більшістю прийомів праці учні попередньо знайомляться у процесі виконання вправ, при цьому, застосовуючи Інтернет-ресурси а засвоєння прийомів і операцій учнями здійснюється за операційно-комплексною системою. Наступним кроком є використання засвоєних прийомів у комплексних практичних завданнях, які складаються з різних операцій. Серед таких операцій є: самостійне виготовлення виробу з включенням більшої кількості операцій у складніших їх комплексах та перенесення набутих умінь і навичок, здобутих у шкільних майстернях, у процес виробничої праці та виробничої практики. При цьому вчитель створює умови, за яких діяльність учнів матиме не лише суто виконавчий, а все більше інтелектуальний характер. [10] Якщо завданням уроку є навчити учнів певних трудових прийомів, операцій, доцільно поєднати пояснення з демонструванням прийомів, то одним з сучасних ефективних засобів демонстрації є значна кількість мультимедійних матеріалів та презентацій, доступних, завдяки застосуванню Інтернет-технологій на різних етапах навчального процесу. Наявність необхідних умінь і навичок користувачів та належного технічного рівня ІКТ, розширює можливості здійснювати за допомогою Інтернет-технологій демонстрації ряду параметрів приладів, інструментів та моделювання різноманітних технологічних процесів.[16] Інформаційно-комунікаційні технології здатні вирішувати багато педагогічних завдань, відкриваючи нові можливості для творчості, придбання і закріплення професійних навичок, дозволяють реалізувати нові форми і методи навчання, зокрема, підготовку та проведення уроків в тому числі з “Технологій” в програмі з трудового навчання.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Доступні в Інтернет-мережі мультимедійні уроки піднімають процес на новий якісний рівень, та розвивають в учнів дослідницький інтерес. Використання компютера на уроці підвищує ефективність засвоєння матеріалу та готовність до комунікації на основі отриманих знань та досвіду. [17] Освітня галузь «Технологія» у складі предмету «трудове навчання» характеризується рядом особливостей, а саме: початком формування професійних інтересів школярів та інтенсивним розвитком їх інтелектуальних та сенсорно-рухових здібностей; врахуванням фізіологічних особливостей дітей та їх інтересів; диференціації навчального матеріалу для хлопців та дівчат, міста і села; орієнтацією діяльності учнів під час занять на домінування практичних робіт суспільно корисного характеру; провідним місцем технологічних операцій на уроках.
Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
[12] Значна кількість Інтенет-ресурсів з трудового навчання та технологій є засобами мультимедіа. Зазаначені засоби та характеризуються рядом переваг та недоліків. Серед переваг найбільш суттєвими, на нашу думку є: 1. Забезпечення високого рівеня інтерактивності між учнем і матеріалом. 2. Можливість розробляти і вдосконалювати різноманітні навчальні стилі і взаємодії завдяки застосуванню інтерактивного відео та приваблення значної кількості користувачів, які навчаються. 3. Збереження даних у цифровому форматі надає більших можливостей для навчання, матеріал може розглядатися покроково з різними рівнями деталізації. 4.
Цифровий формат (англ. digital data) - тип сигналів і форматів даних в електроніці, що використовують дискретні стани (на відміну від аналогового сигналу, який використовує безперервні зміни сигналу).
Різна швидкість показу (відтворення) дозволяє аналізувати рух, або окремі кадри, доповнювати коментарями тексти, графіку, стоп-кадри, зображення рухів у динаміці. 5. Є можливість одержати доступ до будь-якого відеокадру або їхній послідовності практично миттєво та створювати різноманітні варіанти переміщень статичного та динамічного відео. 6. Порівняно легко навчитися працювати з дискусійними форумами та вибирати темпи та час освоєння матеріалу, скорочуючи час, витрачений на заняття. Серед найбільш суттєвих недоліків, на нашу думку, є те, що: 1. Кожному учню необхідний доступ до мультимедійного компютера. 2. Internet надає величезну кількість інформації, яка може заважати учням зорієнтуватися та для декого з учнів можливо важко сприймати інформацію з екрана. 4.
В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.
Системи мультимедіа представляють насичене інформацією середовище і для того, щоб експлуатувати їх у повному обсязі, потрібний добір значної кількості матеріалів. 5. Неможливе також передавання особистого відношення або поведінки. [4] Робота в Інтернет-мережі учасників навчально-виховного процесу обумовлюється низкою організаційних аспектів: Робота з веб-посиланнями, що містять електронні та мультимедійні засоби навчання. Навички пошуку навчальних матеріалів та довідкової інформації. Уміння користуватись отриманою інформацією. [11] Продуктивне користування веб-ресурсами Інтернет-мережі, в тому числі при проведенні Інтернет-уроків, дистанційних індивідуальних занять, веб-конференцій, пов’язане з рівнем культури “Інтернет-комунікацій”. Вони характеризуються такими аспектами, як: 1. Інтерактивність, гнучкість, швидкість. 2. Професійна спрямованість. 3. Відсутність границь та психологічного ризику. 4. Діалогізаця навчального процесу (людина – комп’ютер та людина – комп’ютер – людина).[7] Якщо завданням уроку, є навчити учнів певних трудових прийомів та операцій, доцільним є поєднання пояснення з демонструванням цих прийомів та операцій. Засобами реалізації зазначених завдань з використанням Інтернет-технологій на ранніх етапах навчання можуть бути презентації, в тому числі відеоматеріали та проекти, створені учнями особисто. Темами проектів можуть бути різноманітні моделі та вироби, враховуючи індивідуальний вибір для хлопчиків та дівчат. При цьому, вчитель створює умови, за яких діяльність учнів матиме не лише суто виконавчий, а все більше інтелектуальний характер. [11] Сучасні засоби ІКТ дозволять працювати з компонентами, які містять вищенаведені засоби навчання, в тому числі, використовуючи можливості Інтернет-мережі. 4. Висновки та перспективи подальших досліджень. Особливості процесу навчання на уроках трудового навчання з використанням Інтернет-технологій характеризуються, на нашу думку, перш за все-урахуванням аспектів, методичного практичного та організаційного змісту, як передумови активної інтеграції в інтернет-простір, використовуючи, ІКТ та інтернет-технології, а саме: -ефективно здійснювати пошук веб-ресурсів ресурсів; -уміння здійснювати відбір та використання та довідкових навчальних веб-ресурсів, за тематикою навчальних завдань; -використання веб-ресурсів відповідно до навчальних програм МОН з трудового навчання; - підтримка належного технічного рівня ІКТ; -відповідність навчальних веб-ресурсів ресурсів до вікових особливостей учасників навчально-виховного процесу. Урахування вищезазначених критеріїв надавало б можливості розвитку використання веб-ресурсів в умовах навчально-виховного процесу на уроках та практичних заняттях з трудового навчання засобами Інтернет-технологій. Математико-статистичний аналіз рівня розвитку в учнів вищезазначених критеріїв та рівня володіння учнями уміннями та навичками, передбаченими навчальними програмами МОН з трудового навчання та у перспективі надав би можливості визначити та намітити шляхи їх подальшого удосконалення в умовах навчального процесу на уроках та практичних заняттях із трудового навчання з використанням Інтернет-технологій. Змістовного розгляду у наступних публікаціях потребують аналіз особливостей систематизації навчальних пошукових веб-ресурсів та аспектів технічного та психолого-педагогічного характеру, пов’язаних з використанням інтернет-технологій на практичних заняттях з трудового навчання. Список використаних джерел Варіативні модулі (7-9 клас) [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http:terpug.at.uaphotovariativni_moduli_7_9_klas95 Доцільність використання комп’ютерів на уроках трудового навчання [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http:trudove.org.uapostdots-ln-st-vikoristannya-komp-yuter-v-na-urokakh- trudovogo-navchannya Електронний конструктор на компютері [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http:trudove.org.uacategorykategor-ya-stattnformats-tekhnolog Електронні підручники [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http:trudove.org.uacategorykategor-ya-stattnformats-tekhnologpage=2 Електронні підручники [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http:www.umniki.com.uaq=taxonomyterm159 «Интерент-Уроки в Он-Лайн Ppt Presentation» [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http:www.authorstream.comPresentationLyusia-659148 Кущенко О.С. Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис... канд. пед. наук О.С. Кущенко; Клас. приват. ун-т.— Запоріжжя, 2008.—20 с. Методики професійного визначення [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http:www.umniki.com.uaq=node2191 Професійно-трудове навчання [Електронний ресурс] ─ Режим доступу:http:npu.edu.ua!ebookbookhtmlDikpp_kpp_korekc.psihopedagogika_2_chast700.html Пиголенко І.В. Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ КПІ): Автореф. дис. канд. філософ. наук І.В. Пиголенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. Сорока Т.П. Зміст і методика трудового навчання учнів 5-7 класів загальноосвітньої школи в Україні (друга половина ХХ ст.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
): Автореф. дис... канд. пед. наук Т.П. Сорока; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. — К., 2007. — 19 с. Технологічне середовище (план-сітка) 5-9 класи Multimedia tutorial Трудове навчання 9 клас (технічні види праці) Мультімедіа та труд навчання [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http:www.audiobooks.uaensofttrudove_navchannya_9_klas_tehnichni_vidi_praci-115818.html «Урок с применением дистанционных образовательных технологий». [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: https:sites.google.comsitearhievm Фокша О.Г. Экономика в новом информационном пространстве О.Г. Фокша Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту Нар. укр. акад.. — 2000. — Т. 6 — С. 532-536. Цідило І. Роль компютерних технологій у формуванні навичок конструювання виробів на уроках трудового навчання учнів 8-9 класів І. Цідило (стр.37-39.) Шушаков В. Д. Активизация познавательной деятельности на уроках технологии с применением ИКТ (профессиональное обучение) [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http:festival.1september.ruarticles570921 «ЮТУБ – канал мультимедійних інструкцій» [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: https:www.youtube.comchannelUCha9IaY8yEYrM6vERjD9eBgfeature=mhee «Сreate your own custom fabrication projects» [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http:www.kickstarter.comprojectsdiatomsketchchair-furniture-designed-by-you «Матеріал надійшов до редакції 26.06.2013 р.» Особенности использования компьютерных и Интернет-технологий в процессе практических занятий по трудовому обучению учащихся основной школы. Бисиркин Петр Михайлович научный сотрудник отдела лабораторных комплексов средств обучения Института информационных технологий и средств обучения АПН Украины, г. Киев. e-mail: bisirkin@ukr.net Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования Интернет-технологий в процессе практических занятий по трудовому обучению. Учебными программами предусмотрено изучение различных технологий с использованием веб-ресурсов. Информационная сеть Интернет расширяет имеющиеся возможности учащихся моделировать и исследовать технологические процессы и создавать собственные изделия и проекты в рамках предмета трудовое обучение. Эффективное использование учебных Интернет-ресурсов зависит от наличия средств ИКТ, их технического уровня, умение пользователей продуктивно осуществлять поиск и использование нужных учебных и справочных ресурсов на различных этапах учебного процесса. Ключевые слова: информационные технологии, Интернет-технологии, трудовое обучение. Features of the use of computer and Internet technology in theworkshops on labor training of pupils of primary school. Bisirkin Petrо M. researcher of the laboratory facilities of the Institute of Information Technology Learning and Teaching NAPS of Ukraine, Kyiv. e-mail: bisirkin@ukr.net Abstract. The article discusses the features of the use of Internet technologies in the practical training on labor training. Training programs include the study of various technologies using web resources. Information network Internet expands the opportunities of students to model and explore the processes and to create their own products and projects in the framework of the subject work training. The effective use of educational online resources depends on the availability of ICT, their technical level, the ability to efficiently users to search for and use the right training and reference resources at various stages of the learning process. Keywords: information technology, Internet technology, labor training. References (TRANSLATED AND TRANSLITERATED) 1. Varіativnі modulі (7-9 classes) [Electron resource] ─ Access Mode: http:terpug.at.uaphotovariativni_moduli_7_9_klas95 (in Ukrainian) 2. Dotsіlnіst vikoristannya kompyuterіv the lessons of labor navchannya [Electron resource] ─ Access Mode: http:trudove.org.uapostdots-ln-st-vikoristannya-komp-yuter-v-na-urokakh-trudovogo- navchannya (in Ukrainian) 3. E Designer at kompyuterі [Electron resource] ─ mode is available: http:trudove.org.uacategory kategor- yastattnformats-tekhnolog (in Ukrainian) 4. Elektronnі pіdruchniki [Electron resource] ─ mode is available: http:trudove.org.uacategorykategor-ya- stattnformats-tekhnologpage=2 (in Ukrainian) 5. Elektronnі pіdruchniki [Electron resource] ─ mode is available: http:www.umniki.com.uaq=taxonomyterm159 (in Ukrainian) 6. Interent-lessons-Line Ppt Presentation» [Electron resource] ─ Access Mode: http:www.authorstream.comPresentationLyusia-659148 (in Ukrainian) 7. Kushchenko OS Formuvannya kultury Internet-komunіkatsії maybutnіh uchitelіv Zasoba іnformatsіyno- komunіkatsіynih How: Author. dis ... Candidate. ped. Science OS Kushchenko, Claes. private. Univ. - Zaporizhzhya, 2008.-20. (in Ukrainian) 8. Techniques profesіynogo viznachennya [Electron resource] ─ mode access: http:www.umniki.com.uaq=node2191 (in Ukrainian) 9. Profesіyno Labor navchannya [Electron resource] ─ Access Mode: http:npu.edu.ua!ebookbookhtmlDikpp_kpp_korekc.psihopedagogika_2_chast700.html (in Ukrainian) 10. Pigolenko І.V. Internet-tehnologії yak zasіb formuvannya tsіnnіsnih orієntatsіy studentstva on the Way to the іnformatsіynogo suspіlstva (prikladі at NTU KPI): Author. dis. Candidate. fіlosof. Science І.V. Pigolenko, Nat. ped. Univ IM. Dragomanov. - K., 2007. - 20. (in Ukrainian) 11. Forty-TP I Zmіst technique labor navchannya uchnіv 5-7 klasіv zagalnoosvіtnoї schools in the Ukraїnі (the other half of the twentieth century).: Author. dis ... Candidate. ped. Science TP Magpie; Іn-t- Technical Prof.. osvіti APN Ukrainy. - K., 2007. - 19. (in Ukrainian) 12. Tehnologіchne seredovische (plan-sіtka) 5-9 Clasie Multimedia tutorial of the labor class navchannya 9 (tehnіchnі visible pratsі) Multіmedіa that work navchannya [Electron resource] ─ Access Mode: http:www.audiobooks.uaensoft trudove_navchannya_9_klas_tehnichni_vidi_praci-115818.html (in Ukrainian) 13. The lesson of using distance learning technologies. [Electron resource] ─ mode access: https:sites.google.comsitearhievm (in Ukrainian) 14. Foksha OG The economy in the new information space O. Foksha Wh. Rec. Hark. gumanіt. іn-too Nar. Ukr. Acad.. - 2000. - T. 6 - S. 532-536. (in Ukrainian) 15. Tsіdilo I.. Role Kompyuterniy How Have formuvannі navichok konstruyuvannya virobіv the lessons of labor navchannya uchnіv 8-9 klasіv I.. Tsіdilo (p.37-39). (in Ukrainian) 16. Shushakov VD activation of cognitive activity in technology lessons using ICT (vocational training) [E resource] ─ Access Mode: http:festival.1september.ruarticles570921 (in Ukrainian) 17. YouTube - Channel multimedіynih іnstruktsіy [Electron resource] ─ Access Mode: https:www.youtube.comchannelUCha9IaY8yEYrM6vERjD9eBgfeature=mhee (in Ukrainian) 18. Sreate your own custom fabrication projects» [Electron resource] ─ Access Mode: http:www.kickstarter.comprojectsdiatomsketchchair-furniture-designed-by-you ( in English )


Скачати 229.57 Kb.

  • Macromedia Flash , облікового запису
  • Інформаційно-комунікаційні технології