Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБойчук павло володимирович

Скачати 146.85 Kb.

Бойчук павло володимирович
Скачати 146.85 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір146.85 Kb.
ТипАвтореферат

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ
КАФЕДРА СИСТЕМ ЕЛЕКТРОСРОЖИВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

БОЙЧУК ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 621.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Іва́н Па́влович Пулю́й (Ivan Puluj, Johann Puluj; 2 лютого 1845(18450202), містечко Гримайлів, нині смт, Гусятинський район - 31 січня 1918, Прага) - український та австро-угорський фізик і електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч.
9

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ В

СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГОРАЙОНУ МІСТА БУЧАЧА

8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»Автореферат

дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»


Тернопіль

2017


Роботу виконано на кафедрі систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України


Керівник роботи:

кандидат технічних наук, доцент кафедри систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці
Оробчук Богдан Ярославович,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,


Рецензент:

кандидат технічних наук, доцент кафедри

світлотехніки та електротехніки

Костик Любов Миколаївна,

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

Захист відбудеться 22 лютого 2017 р. о 14.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 40 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, навчальний корпус № 7, ауд. 310ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ
Актуальність теми. При дослідженні режимів електричних мереж необхідно звернути особливу увагу на явища, пов'язані з передачею реактивної потужності по мережі, а також на способи її компенсації.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
На відміну від активної потужності реактивна потужність споживається елементами мережі і електроприймачами в співрозмірних кількостях. При цьому вона може генеруватися не тільки на електричних станціях, але і в мережі. Зокрема, генерація реактивної потужності ємкістю ліній є вимушеною.

Електрична енергія - це єдиний вид продукції, для передачі якої до споживачів не використовуються інші ресурси, окрім неї самої. Тому її втрати неминучі.

Реактивна потужність є практично вдалою формою обліку умов протікання періодичних процесів в колі змінного струму.

Потужність електричного струму - фізична величина, що характеризує швидкість передачі або перетворення електричної енергії. Одиницею вимірювання потужності в CI є ват (Вт, W).
Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.
Оскільки для забезпечення умов їх протікання при допустимих параметрах режиму доводиться застосовувати спеціальні компенсуючі пристрої, то виникає завдання їх найвигіднішого використання в умовах експлуатації мережі.
Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.
При рішенні цієї задачі доцільно перш за все з'ясувати, з якими додатковими явищами пов'язана передача реактивної потужності по елементах мережі і який вплив ці явища мають на техніко-економічні показники роботи систем електропостачання..

Як відомо, передача реактивної потужності приводить до збільшення втрат напруги в мережі. З передачею реактивної потужності безпосередньо пов'язано збільшення навантаження у відповідних елементах мережі. Звідси має місце також і збільшення втрат активної потужності в елементах системи електропостачання, яке повинно враховуватися в балансі по системі, тобто компенсуватися відповідною додатковою встановленою потужністю устаткування електричних станцій.

Те́хніко-економі́чні пока́зники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.
Встано́влена поту́жність (англ. nameplate capacity; installed capacity) - сума номінальних потужностей сукупності елементів об'єкта, який розглядається. Дане поняття знайшло застосування у таких галузях, як електроенергетика, хімічна промисловість, паливна промисловість, металургія, гірнича промисловість тощо.
Одночасно збільшуються втрати енергії за будь-який проміжок часу. Додаткова витрата електроенергії означає додаткову витрату енергоносіїв (практично — палива), що пов'язано з додатковими грошовими і матеріальними витратами.

Це означає, що для виконання поставленого перед нами завдання насправді потрібна генерація відповідно більшої реактивної потужності, тобто практично установка додаткових компенсуючих пристроїв.

З викладеного виходить, що визначення оптимального робочого режиму електричної мережі в процесі її поточної експлуатації потрібна значна кількість інформації про параметри режиму і потрібне виконання достатньо складних розрахунків по її обробці і отриманню відповіді.

В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.
Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.
В деяких випадках завдання повинно вирішуватися одночасно для всієї енергетичної системи.

Отже, проблема дослідження і зниження втрат електроенергії в електричних мережах не тільки не втратила актуальності, а й стала одним із важливих завдань забезпечення фінансової стабільності енергооб'єднань, мережевих розподільних компаній.

Втрати електроенергії в електромережі - це витрати електричної потужності при проходженні електричного струму через ЛЕП та електрообладнання системи електропостачання споживачів.
Тому на сьогоднішній день актуальним питанням є аналіз і розробка заходів по зниженню витрат споживання електроенергії на власні потреби підстанцій, спрямовані на підвищення ефективності функціонування розподільних електричних мереж.

Мета і завдання дослідження.
Метою дипломної роботи є дослідження особливостей ввімкнення конденсаторних батарей 10 кВ у системі електропостачання промислового підприємства з частотно-регульованими приводами змінного струму.
Часто́тно-регульо́ваний при́вод - система керування швидкістю обертання електродвигуна змінного струму регулюванням частоти напруги живлення двигуна. Складається з власне електродвигуна та частотного перетворювача.
Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

 1. Провести аналіз системи електропостачання центральної частини міста.

2. Провести дослідження методі компенсації реактивної потужності та засобів виявлення втрати електричної енергії

3. Виконати дослідження принципової схеми частотно-регульованого електроприводу.

4. Виконати дослідження впливу ввімкнення конденсаторів 10 кВ на рівень перенапруг у електричній мережі.

5. Виконати дослідження з увімкненням конденсаторної батареї вимикачем з шунтівним резистором.

6. Виконати порівняльний аналіз осцилограм перехідного процесу.
Об'єкт дослідження - електрична енергія в розподільчих мережах.

Предмет дослідження – компенсація реактивної потужності та втрати електричної енергії в розподільчих мережах.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.


Наукова новизна роботи.

Наукова новизна роботи полягає у виявленні особливостей перебігу комутаційних процесів під час увімкнень конденсаторних батарей високої напруги на рівень перенапруг, які виникають у цих умовах у мережі низької напруги, де використовуються регульовані конденсаторні установки.Практична значущість роботи.

Проведені дослідження та розрахункові дані схем електропостачання дозволяють вирішити питання необхідної кількості пристроїв компенсації реактивної потужності, а також місця їх розміщення. Пріоритетним є розміщення компенсуючих пристроїв безпосередньо у споживача, так як це докорінно впливає на втрати електроенергії в мережі і на її якість у споживача. Батарея статистичних конденсаторів в даному варіанті установки є одночасно і елементом регулювання напруги.Апробація.

Основні положення роботи і її результати доповідалися на V Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» 17-18 листопада 2016 р. (Тернопіль 2016 р.)Структура роботи.

Робота складається зі вступу, 8 розділів, висновків, переліку посилань (41 найменування), 3 додатків.

Загальний обсяг текстової частини – 134 сторінoк, 21 таблиці, 20 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі подано загальну характеристику роботи: стан розробки наукової проблеми й актуальність, мету і завдання роботи, об’єкт та предмет дослідження, описану наукову новизну і практичну значимість отриманих результатів.
У першому розділі «Аналітична частина» розглянуто особливості і принципи проектування підстанцій, вихідні дані для проектування та класифікацію підстанцій, виконано аналіз головних схем електричних з’єднань підстанцій, та однолінійних схем трансформаторної підстанції з первинним джерелом живлення 110 кВ і 10 кВ.

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.
Трансформа́торна підста́нція (ТП) - електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.
Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

Раціональне проектування мережевих ПС всіх типів і категорій і, зокрема, раціональна і економічна побудова головних електричних схем, вибір параметрів обладнання і апаратури, а також оптимальне розміщення представляють складну і відповідальну задачу.

Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.
d:\тнту\4 курс\1 семестр\диплом\новая папка\10.jpg

Головними ознаками, що визначають тип ПС, є її розташування, призначення та роль в енергосистемі, число і потужність встановлених трансформаторів, їх типи і вища напруга.

Для дослідження було вибрано однолінійну схему трансформаторної підстанції з первинним джерелом живлення 10 кВ (рис. 1)
Рисунок 1 – Однолінійна схема трансформаторної

підстанції з первинним джерелом живлення 10 кВ
Підстанція отримує живлення від повітряної лінії 10 кВ. На вводі підстанції W встановлено роз'єднувач QS і запобіжник FU1, який захищає трансформатор Т від струмів КЗ, довготривалих перевантажень, небезпечних для трансформатора. Від атмосферних перенапруг, набігаючих на підстанцію по повітряній лінії, вона захищається розрядником FV. РП-0,4 кВ має одинарну систему збірних шин, на яку напруга подається від трансформатора Т по вводу. На вводі встановлений рубильник S1, запобіжник FU2і трансформатор струму ТА.
Трансформа́тор стру́му (англ. current transformer) - вимірювальний трансформатор, в якому вторинна напруга за нормальних умов застосування, практично пропорційна первинній напрузі і у разі відповідного з'єднання, відрізняється від неї за фазою на кут, що приблизно дорівнює нулю.
Нульовий провід від нейтралі трансформатора до нейтральної шини N показується окремо. Від збірних шин 0,4 кВ відходять лінії споживачів, на яких встановлені рубильники S1–S5 і запобіжники FU3 – FU6.
У другому розділі «Науково-дослідна частина» проаналізовано причини появи втрат в електричних мережах, розглянуто класифікацію втрат в електричних мережах та способи компенсації реактивної потужності, зокрема за допомогою синхронних двигунів і конденсаторних установок, виконано постановку проблеми, здійснено аналіз останніх досліджень за тематикою роботи, досліджено особливості ввімкнення конденсаторних батарей 10 кВ у системі електропостачання.
Конденса́торна устано́вка - електроустановка, що складаеться з конденсаторів, допоміжного електроустаткування (вимикачів, роз'єднувачів, розрядних резисторів, пристроїв регyлювання, захисту тощо), що належать до них, та ошиновки.

Електрична енергія є єдиним видом продукції, для передачі якої з місць виробництва до місць споживання не використовуються інші ресурси. Для цього витрачається частина самої електроенергії, що передається, тому її втрат неможливо уникнути, і задача полягає в визначенні їх економічно обґрунтованого рівня. Розподілення втрат на складові дає можливість зосередити увагу на найбільш ефективних підходах по зменшенню втрат і може проводитися за різними категоріями: характером втрат (постійні, змінні), класами напруги, групами елементів, виробничими підрозділами. Також можна виявити способи додаткового зниження втрат електроенергії шляхом використання оперативних надлишків конденсаторних установок.

Застосування конденсаторних батарей в електричних мережах систем електропостачання є широко розповсюдженою практикою покращення ефективності їх функціювання. Вибір потужності та розташування конденсаторних батарей у цих мережах здійснюють за вимогами підвищення коефіцієнта потужності, покращення умов регулювання напруги, зниження завантаження струмопроводів і трансформаторів, зменшення втрат активної потужності. Все більшу частку в навантаженнях систем електропостачання сучасних промислових підприємств займають частотно-регульовані приводи змінного струму (ЧРП), які вносять деякі особливості в експлуатацію електричних мереж. Принципова схема застосовуваних на досліджуваному підприємстві частотно-регульованих електроприводів показана на рисунку 2.

Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).

Рисунок 2 - Принципова схема частотно-регульованого електроприводу


Проблемі комутацій конденсаторних батарей в електричних мережах та їх впливу на рівень комутаційних перенапруг вже значний час приділяється багато уваги. Проте, під час проведеного аналізу за тематикою дипломної роботи не вдалося виявили в періодичній літературі досліджень, пов’язаних з виявленням впливу схем регульованих конденсаторних установок низької напруги на особливості перебігу комутаційних процесів.

Тому, в науково-дослідній частині роботи було поставлено завдання: провести дослідження і виявлення особливостей перебігу комутаційних процесів під час увімкнень конденсаторних батарей високої напруги на рівень перенапруг, які виникають у цих умовах у мережі низької напруги, де використовуються регульовані конденсаторні установки.

Виконані дослідження показали, що за певних комбінацій під’єднаних до шин 0,38 кВ конденсаторів під час перехідного процесу можуть виникати небезпечні перенапруги на обладнанні електроприводів.

Результати отриманих досліджень дають можливість значно знизити комутаційні перенапруги із застосуванням попереднього вмикання шунтівного резистора у колі основних контактів вимикача конденсаторної батареї 10 кВ.


У третьому розділі «Технологічна частина» дано коротку характеристику об'єкта дослідження, виконано обробку графіків навантажень підстанції та вибір числа і потужності силових трансформаторів, здійснено перевірку трансформаторів на допустимі систематичні навантаження, в результаті чого вибрано головну схему електричних з'єднань.
Силови́й трансформа́тор (англ. power transformer) - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї-ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.

За умовами підключення, виданих енергосистемою, живлення досліджуваної підстанції повинне здійснюватися двоколовою ПЛ-110 кВ. Від підстанції отримує живлення частина центрального району міста Бучач, що мають в своєму складі споживачів I, II і III категорій.
а) б)


Рисунок 3 – Добовий графік навантаження (а) та річний графік

навантаження за тривалістю (б)
За добовими графіками навантаження споживачів електричної енергії на напрузі 10 кВ будуємо добовий графік навантаження (рис.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
3, а) та річний графік навантаження за тривалістю (рис. 3, б)
Оскільки від досліджуваної підстанції отримують живлення споживачі I і II категорії надійності, то згідно ПУЕ на ній повинно бути встановлено два силових трансформатори.

Для перевірки на допустимі систематичні перевантаження використовуємо зимовий добовий графік навантаження відповідно до ГОСТ 14209-85.Для збільшення гнучкості схеми і її надійності потрібно на стороні 110 кВ встановити міст з вимикачем. Схема з вимикачем в перемичці забезпечує при пошкодженні на лінії і відключенні одного трансформатора можливість підключити його до другої лінії.

У четвертому розділі «Проектно-конструкторська частина» виконано розрахунок струмів короткого замикання, виконано вибір основного устаткування і струмопровідних частин, роз’єднувачів, відділювачів і короткозамикачів, обмежувачів перенавантаження, додаткового обладнання та вимірювальних трансформаторів струму і напруги.

Складемо схему заміщення мережевого району (рис. 4) з врахуванням прийнятих допущень, тобто середній погонний опір ліній Ом/км і один трансформатор досліджуваної підстанції виведений в ремонт, все навантаження підстанції підключене до другого трансформатора.

Рисунок 4 – Схема заміщення мережевого району
Для установки на стороні 10 кВ вибираємо вакуумні вимикачі, орієнтуючись на установку на стороні 10 кВ комплектного розподільного пристрою зовнішньої установки серії К–59.

Вибір роз’єднувачів і відділювачів виконуємо за номінальною напругою і за найбільшим робочим струмом. Короткозамикачі вибираються за номінальною напругою. Всі вище перераховані апарати перевіряються на динамічну і термічну стійкість до струмів КЗ.

Для захисту від атмосферних перенапружень ізоляції устаткування змінного струму промислової частоти в мережах з будь-якою системою заземлення використовуються обмежувачі перенавантажень (ОПН).

Для захисту трансформаторів напруги, встановлених на збірних шинах 10 кВ, від струмів внутрішніх КЗ всіх трансформаторів напруги від струмів КЗ в колі вимірювальних приладів використовуються плавкі запобіжники.
Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.


Номінальна напруга трансформаторів напруги повинна відповідати напрузі збірних шин, на яких вони будуть встановлені, а клас точності трансформаторів напруги для підключення КІП – 0,5.
Клас то́чності (рос. класс точности, англ. accuracy rating, accuracy class; нім. Genauigkeitsklasse, Meβgenauigkeitsklasse f, Toleranzgruppe f, Präzisionsklasse f, Genauigkeitsklasse f) - це узагальнена характеристика засобу вимірювальної техніки, що визначається границями його допустимих основних і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність, значення яких регламентуються стандартами на окремі види засобів вимірювань.


Оскільки втрати потужності в з’єднувальних дротах дуже малі, то вибираємо їх перетин за умовою механічної міцності і приймаємо для з'єднання трансформаторів напруги з КІП контрольний кабель АКРВГ з перетином жил 2,5 мм2.
У п’ятому розділі «Спеціальна частина» виконано вибір релейного захисту і автоматики, оперативного струму і джерел живлення, розраховано власні потреби підстанції, проведено регулювання напруги на проектованій підстанції, здійснено заходи заходи по запобіганню поломкам опорно-стержневих ізоляторів 35-220 кВ та розраховано освітдення рідстанції.

Для захисту від пошкоджень всередині кожуха, що супроводжується виділенням газу, і від пониження рівня масла передбачається газовий захист. Для захисту від пошкоджень на виводах, а також від внутрішніх пошкоджень передбачається поздовжній диференціальний струмовий захист без витримки часу. Він повинен діяти на відключення трансформатора з усіх боків. Для захисту від струмів в обмотках, обумовлених перевантаженням, передбачається струмовий захист від перевантаження.

На лінійних вимикачах ліній досліджуваної підстанції передбачаються пристрої автоматичного повторного включення (АПВ).

З метою видачі досліджуваною підстанцією електроенергії високої якості передбачається регулювання напруги, в якості якого використовують пристрої зміни коефіцієнтів трансформації силових трансформаторів під навантаженням (РПН).

Зовнішнє освітлення підстанції здійснюється прожекторами ПЗС-45 з лампами потужністю 1000 Вт напругою 220 В, які живляться від трансформаторів власних потреб. Розрахунок освітлення підстанції проведений методом ізолюкс.
У шостому розділі «Обґрунтування економічної ефективності» виконано техніко-економічний розрахунок по вибору потужності силових трансформаторів досліджуваної підстанції, проведено розрахунок показників фінансової ефективності.
У сьомому розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто організаційні заходи з охорони праці на підстанції, виконано розрахунок грозозахисту понижуючої підстанції та запропоновано систему захисту інженерних споруд в умовах надзвичайних ситуацій.
Інжене́рні спору́ди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

У восьмому розділі «Екологія» розглянуто основні концепції надійності і екологічної безпеки об'єктів енергетики, виконано аналіз екологічно безпечних способів отримання електроенергії та запропоновані заходи захисту населення та навколишнього середовища від шуму.
ВИСНОВКИ
На підставі виконаних досліджень в дипломній роботі зроблено наступні висновки:

1. Виконаний аналіз показав, що оптимальна компенсація реактивної потужності є одним з найбільш ефективних способів зниження втрат електроенергії в електричних мережах промислових підприємств і енергосистем.

2. Виконано дослідження принципової схеми частотно-регульованого електроприводу та впливу ввімкнення конденсаторів 10 кВ на рівень перенапруг у електричній мережі.

3. Проаналізовано процеси під час увімкнення конденсаторної батареї 10 кВ на рівень перенапруг на шинах 0,38 кВ системи електропостачання, що містить частотно-регульовані електроприводи та регульовані конденсаторні установки.

4. Показано, що за певних комбінацій під’єднаних до шин 0,38 кВ конденсаторів під час перехідного процесу можуть виникати небезпечні перенапруги на обладнанні електроприводів.

5. Проаналізовано вплив на рівень перенапруг додаткових індуктивностей в колах конденсаторної батареї 10 кВ і фільтрових реакторів, які встановлюють у колах конденсаторів 0,38 кВ.

6. Показана можливість значного зниження комутаційних перенапруг застосуванням попереднього вмикання шунтівного резистора у колі основних контактів вимикача конденсаторної батареї 10 кВ.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Бойчук П. В. Підвищення надійності роботи розподільних електричних мереж. Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17–18 листоп. 2016.) // М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – С. 142.


АНОТАЦІЯ
Бойчук П. В. Дослідження заходів зменшення втрат в системі електропостачання центрального району міста Бучача, 8.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2017.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (скорочено ТНТУ ім. І. Пулюя) - провідний вищий технічний навчальний заклад Західної України, заснований в 1960 році.

У дипломній роботі досліджено особливості ввімкнення конденсаторних батарей 10 кВ у системі електропостачання промислового підприємства з частотно-регульованими приводами змінного струму.

Показано вплив регульованих конденсаторних установок низької напруги на рівень комутаційних перенапруг та проаналізовано можливі заходи їх зниження.


Ключові слова: ввімкнення конденсаторних батарей, система електропостачання, частотно-регульовані електроприводи, комутаційні перенапруги, резонансне підсилення перенапруг.

ANNOTATION
Pavlo Boychuk. Study of measures to reduce losses in the system of power central region of sity Buchach, 8.05070103 – Electrotechnical Systems of Electricity Consumption; Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Ternopil, 2017.
In the diploma paper examined the features of 10 kV capacitor banks switching in industrial distribution system consisting adjustable speed drives.

Impact of controlled power factor capacitor on the level of switching overvoltages is shown and possible means of their reducing are analyzed.


Key words: capacitor bank switching, industrial distribution system, adjustable speed drives, switching overvoltages, overvoltage resonant amplification.


Скачати 146.85 Kb.

 • БОЙЧУК ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГОРАЙОНУ МІСТА БУЧАЧА
 • Оробчук Богдан Ярославович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Рецензент
 • Костик Любов Миколаївна
 • ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ Актуальність теми.
 • Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи
 • Обєкт дослідження
 • Практична значущість роботи
 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі
 • У першому розділі «Аналітична частина»
 • У другому розділі «Науково-дослідна частина»
 • У третьому розділі « Технологічна частина»
 • У четвертому розділі « Проектно-конструкторська частина»
 • У п’ятому розділі «Спеціальна частина»
 • У шостому розділі «Обґрунтування економічної ефективності»
 • У сьомому розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
 • У восьмому розділі «Екологія»
 • АНОТАЦІЯ Бойчук П. В. Дослідження заходів зменшення втрат в системі електропостачання центрального району міста Бучача
 • Тернопільський національний технічний університет
 • ANNOTATION Pavlo Boychuk . Study of measures to reduce losses in the system of power central region of sity Buchach