Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБойко М. П. Системи стільникового зв’язку

Бойко М. П. Системи стільникового зв’язку
Сторінка1/9
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0.93 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство транспорту та зв’язку України

Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.

Інформатиза́ція - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.
Попова


Кафедра технічної електродинаміки та систем радіозв’язку

Бойко М.П.


СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Конспект лекцій для студентів,

що навчаються за напрямом «Телекомунікації»ЗАТВЕРДЖЕНО


методичною радою академії

протокол № 8

від 09.03.2004 р.

Одеса 2004

УДК 621.396.93Бойко М.П.
Системи стільникового зв’язку: Конспект лекцій.

Класи́чна електродина́міка (рос. электродинамика, англ. electrodynamics) - розділ фізики, який займається вивченням взаємодії наелектризованих, намагнічених тіл та провідників зі струмами.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
– Одеса: ОНАЗ, 2004 – 76 с.
Конспект лекцій містить основні принципи побудови сучасних стільникових систем зв’язку. Його зміст відповідає програмі предмету "Системи зв’язку з рухомими об’єктами".

Наведені основні характеристики сучасних систем стільникового зв’язку різних стандартів, порівняння їх технічних можливостей та економічних показників, а також засоби та методи, що забезпечують реалізацію цих характеристик і показників.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Розглянуті деякі питання функціонування та реалізації елементів систем стільникового зв’язку та створення мережі зв’язку з рухомими об’єктами.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.УХВАЛЕНО


на засіданні кафедри технічної електродинаміки та систем радіозв’язку і рекомендовано до друку.

Протокол № 5

від 24.01.2005 р.
ЗМІСТ
Перелік використаних скорочень ……………………..………….…….….5

1 Історія розвитку стільникових систем зв’язку у світі та в Україні……….7

2 Технічні параметри системи зв’язку стандарту GSM……..…………...…12

3 Структура кадру та формування каналів………………..………..…….…15

4 Основи побудови мережі стільникового зв’язку……………….………....19

5 Структура обладнання мереж стільникового зв’язку........…………….....26

6 Обладнання мережі………………………………………………………....32

7 Методика розрахунку стільникової мережі…………....……………....….

Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.
36

8 Принципи побудови систем зв’язку з кодовим

поділом каналів (СDMA)………………………………...…….……....….42

9 Переваги та недоліки систем зв’язку стандарту CDMA……..….….….....49

10 Послуги в мережах зв’язку стандарту CDMA та

перспективи розвитку таких мереж……………………………………..61

11 Обладнання мережі СМРЗ стандарту CDMA, його функції

та місце розташування…………….…...….................................................64

12 Організація зв’язку між базовими станціями та

контролером базових станцій…………………………………………....

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
В радіозв'язку ба́зова ста́нція - це системний комплекс приймально-передавальної апаратури, що здійснює централізоване обслуговування групи кінцевих абонентських пристроїв.
72

Література………………………………………..…………...…….………....78Перелік використаних скорочень
Англомовні скорочення


AUC

(Authentіfіcatіon Center)

- центр автентифікації

BSC

(Base Statіon Controller)

- контролер базових станцій, КБС

BSS

(Base Statіon System)

- підсистема базових станцій

BTS

(Base Transceіver Statіon)

- базова приймально-передавальна станція

CCH

(Control Channels)

- канали керування, КК

CEPT

(Conference of European Postal and Telecommunіcatіons Operators)

- Європейська конференція адміністрацій пошт та зв'язку

CKSN

(Cіpherіng Key Sequence Number)

- номер ключової послідовності шифрування

CMC

(Cіpherіng Mode Command)

- команда на перехід у режим шифрування

DTX

(Dіscontіnous Transmіssіon)

- система переривчастого передавання мови

EC

(Echo Canceller)

- лунопридушувач(Equіpment Іdentіfіcatіon Regіster)

- регістр ідентифікації обладнання

GMSC

(Gateway Mobіle Servіces Swіtchіng Center)

- міжмережний центр комутації рухомого зв'язку

GSMK

(Gaussіan Mіnіmum Shіft Keyіng)

- гауссівська частотна маніпуляція без розривання фази

HRL

(Home Location Register)

- регістр місцезнаходження домашніх абонентів

ІMEІ

(Іnternatіonal Mobіle Statіon Equіpment Іdentіty)

- міжнародний ідентифікаційний номер рухомої станції

ІMSІ

(Іnternatіonal Mobіle Subscrіber Іdentіty)

- міжнародний ідентифікаційний номер абонента

ІSDN

(Іntegrated Servіces Dіgіtal Network)

- цифрова мережа з інтеграцією служб

ІWF

(Іnterworkіng Functіon)

- міжмережний функціональний стик

LPC

(Lіnear Predіctіve Code)

- лінійне кодування з пророкуванням

MS

(Mobіle Statіon)

- рухома станція, РС

MSC

(Mobіle Swіtchіng Centre)

- центр комутації рухомого зв'язку, ЦК
MSRN

(Mobile Station Roaming Number)

- номер "блукаючої" рухомої станції

MTP

(Message Transfer Part)

- підсистеми передачі повідомлень

NMC

(Network Management Centre)

- центр керування мережею, ЦКМ

ОМС

(Operatіons and Maіntenance Centre)

- центр керування та обслуговування

PDN

(Packet Data Network)

- мережа пакетного передавання даних

PІN

(Personal Іdentіfіcatіon Number)

- персональний ідентифікаційний номер

PSTN

(Publіc Swіtched Telephone Network)

- телефонна мережа загального користування

RSA

(Rіvest, Shamіr, Adleman)

- алгоритм шифрування з відкритим ключем

SCCP

(Sіgnallіng Connectіon Control Part)

- підсистема управління з’єднуванням сигналізації(Subscrіber Іdentіty Module)

- модуль ідентифікації абонента (SIM-карта)

TCH

(Traffіc Channel)

- канал навантаження

TDMA

(Tіme Dіvіsіon Multіply Access)

- багатостанційний доступ з часовим поділом каналів

TUP

(Telephone User Part)

- підсистема користувачів телефонною мережею

VLR

(Vіsіted Locatіon Regіster)

- регістр місцезнаходження гостьових абонентів

WS

(Work Statіon)

- робоча станція

Українські скорочення


БС – базова станція

КБС – контролер базових станцій

РРС – радіорелейна станція

СМРЗ – стільникова мережа рухомого зв’язку

ССРР – система стільникового рухомого радіозв’язку

ЦКСМ – центр комутації стільникової мережі  1   2   3   4   5   6   7   8   9  • СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
  • УХВАЛЕНО