Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБондаренко с. В

Скачати 57.39 Kb.

Бондаренко с. В
Скачати 57.39 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір57.39 Kb.

Комунальний заклад

«Васильківський районний методичний кабінет»

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС ВЧИТЕЛЯ – ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

БОНДАРЕНКО С.В.,

методист КЗ «Васильківський РМК»

Васильківка

2016

Інформаційне мережеве суспільство змінює відношення до звичного поняття школи, яка перестає існувати тільки як обмежений будівлею осередок, де учні отримують знання, а перетворюється на навчально-виховний центр, сполучений з навколишнім середовищем завдяки різним інструментам інформаційного мережевого суспільства, які все частіше використовуються у формуванні навчального середовища.

Мереже́ве суспі́льство (англ. Network society) - суспільство, яке ґрунтується на горизонтальних соціальних зв'язках і головну роль в якому відіграють не ієрархічні моделі, а соціальні мережі. Значну роль в формуванні такого суспільства відіграють сучасні комунікації, особливо мережевого типу на зразок інтернету.Розвиток мережі Інтернет привів до якісної зміни педагогічного ландшафту. Мережа Інтернет перестає бути каналом, що дозволяє одержувати доступ до віддаленого ресурсу. Мережа Інтернет сьогодні сама стає ресурсом, який дозволяє вирішувати нові педагогічні завдання, реалізовувати навчальну діяльність, яка не може бути реалізованою поза нею.

Хочу нагадати, особливо для третьої групи педагогів, що використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності регламентується чинними нормативно-правовими документами.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Відповідно до наказу МОН № 665 від 01.06.13 року «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» складовими інформаційної компетентності є «використання комп’ютерних і мультимедійних технологій, цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі, ведення документації навчального закладу на електронних носіях».
Кваліфікаці́йна характери́стика - це нормативний документ компетентного фахового органу, погоджений із замовником кадрів, у якому формулюються вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, що необхідні для виконання завдань професійної діяльності згідно з потребами ринку праці.
Цим же документом до завдань і обов’язків ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІ- ІІІ СТУПЕНІВ включено наступне: « Використовує комп'ютерні технології, зокрема текстові редактори, електронні таблиці тощо. Здійснює контрольно-оцінювальну діяльність в навчальному процесі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ведення електронних форм документації, в тому числі електронного журналу і щоденників учнів).
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Повинен знати:  основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою та браузерами, мультимедійним обладнанням».

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Підвищити рівень володіння ІКТ педагоги нашого району можуть різними шляхами, серед яких: • курсова перепідготовка на базі ДОІППО та регіональних тренінгових центрів за програмами «ІНТЕЛ Навчання для майбутнього» та «Соціальні сервіси Веб 2.0 у навчально-виховному процесі»;

 • самоосвіта;

 • дистанційне навчання;

 • індивідуальні та групові консультації;

 • семінари, майстер-класи, школи педагогічного новаторства, тренінги;

 • підготовка та участь у фахових конкурсах різного рівня.

Зупинюсь більш детально на деяких аспектах роботи.


Курси для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів

на базі шкільних регіональних центрів за програмою «Соціальні сервіси Веб 2.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
0 у навчально-виховному процесі» забезпечують навчання з питань прикладного та професійного використання соціальних сервісів мережі Інтернет у педагогічній діяльності, підвищення інформаційної культури педагогів, розвиток соціальних та правових компетентностей.
Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
Протягом 2011-2016 р.р. підготовлено 225 вчителів з 16 ЗНЗ. Ефективно працюють тренери Капітула О.М., Усяка Н.І., Ромашина Л.А.,Крись І.О., Максимович Т.І.. З вересня 2016 року розпочне роботу тренер Величко О.І на базі Васильківського НВК №3.

У лютому 2016 року проведено очні індивідуальні консультації для відповідальних за роботу сайтів ЗНЗ. Постійно методистами РМК надаються консалтингові послуги педагогам щодо різних аспектів використання ІКТ.

Протягом року районним методичним кабінетом здійснювався моніторинг роботи шкіл у інформаційно-освітньому просторі. Аналіз роботи у І семестрі проведено на засіданні колегії відділу освіти у січні 2016 року. У ІІ семестрі кращі результати мають Дубовиківська СЗШ, Великоолександрівський НВК, Добровільський НВК. Покращення роботи хочу побажати колективам Письменської СЗШ, Зеленогайської СЗШ, Манвелівської СЗШ, Миколаївської СЗШ, Шевченківського НВК.

Васильківська СЗШ №2 та Дубовиківська СЗШ за рекомендацією методичного кабінету взяли участь у VI Конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти, який проводить Інтернет Асоціація України за підтримки Міністерства освіти і науки України.  Визначено рейтинг кращих сайтів по кожній номінації. Серед 616 сільських шкіл України сайт Дубовиківської СЗШ займає 27 місце.

Васильківським районним методичним кабінетом велика увага приділяється методичному забезпеченню розробки та успішного функціонування персональних web-сайтів педагогічних працівників як особливої форми освітніх web-сайтів, професійної рефлексії та засобу підвищення професійної компетентності.

Сайт забезпечує:


 • створення та підтримку іміджу педагогічного працівника;

 • розвиток та мотивацію професійної діяльності;

 • презентацію його досвіду з урахуванням різних аспектів професійної діяльності;

 • рефлексію і забезпечення зворотного зв’язку з користувачами.

При створенні персонального сайту педагогічного працівники району обирають платформи, використання яких не вимагає професійних знань основ програмування, передбачає надання автоматичного безкоштовного хостингу та вибору шаблонів оформлення. За частотою використання перші місця посідають Ucoz і Google. Станом на 01.06.2016 року персональні сайти мають близько 95 % педагогів.

Методичною радою районного методичного кабінету розроблені основні вимоги до структури і контенту персональних сайтів педагогів.

Методичним кабінетом здійснюється систематичний моніторинг ведення персональних сайтів педагогів, проводяться конкурси на кращий сайт серед керівників закладів освіти та вчителів-предметників.

Відповідно до наказу Васильківського РМК №8 від 13.05.2016 "Про проведення І (районного) етапу обласного конкурсу на кращий дистанційний курс» у період з 02.06 по 05.06.2016 року пройшов районний етап обласного конкурсу на кращий дистанційний курс.

На конкурс було надано 17 заявок у п’яти номінаціях з 10 ЗНЗ. Найактивнішими учасниками конкурсу стали вчителі Васильківської СЗШ №2 ( п’ять заявок у чотирьох номінаціях ). Не взяли участь у конкурсі педагоги Письменської СЗШ, Великоолександрівського НВК, Григорівського НВК, Добровільського НВК, Зеленогайської СЗШ, Манвелівської СЗШ, Миколаївської СЗШ, Павлівської СЗШ, Чаплинської НСЗШ, Ульянівської НСЗШ.

Найбільша кількість заявок надійшла у номінації «математика» - 10. Жодної заявки не подано у номінації «хімія», лише одна у номінації «географія».

Відповідно до умов конкурсу кожен розроблений курс має містити обов’язкові елементи: коротка анотація та інструкція для учня, глосарій курсу, навчальні матеріали, тренажери для самоперевірки, засоби для проміжного і тематичного оцінювання, засоби комунікації.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Аналіз конкурсних робіт показав, що більшість учасників обмежилися лише навчальними матеріалами, у якості яких використані не власні розробки, а конспекти уроків, лабораторних і практичних робіт з мережі Інтернет без дотримання авторських прав. Більшість відгуків, підготовлених заступниками директорів з навчально-виховної роботи, зроблені поверхово, без детального вивчення умов проведення конкурсу та встановлення відповідності їм конкурсних матеріалів.

Вимогам конкурсу відповідає лише робота вчителя Богданівського НВК Туза І.А. «Звичайні дроби. Математика 5 клас», яка подана до оргкомітету обласного конкурсу на кращий дистанційний курс, підсумки якого буде підведено у вересні 2016 року.

У 2016-2017 н.р. робота щодо змістовного наповнення інтернет-ресурсів буде продовжена. Заплановано проведення конкурсу дистанційних ресурсів для учнів 5-9 класів з суспільно-гуманітарних предметів.

Наостанок хочу наголосити,що мережу розширюють наші розумові здібності. Ще більше вони розширюють поле для спільної діяльності і нашого співробітництва з іншими людьми.Дякую за увагу !


Скачати 57.39 Kb.

 • Відповідно до наказу МОН № 665 від 01.06.13 року «