Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБородаєв денис Владиславович

Скачати 307.83 Kb.

Бородаєв денис Владиславович
Скачати 307.83 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір307.83 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВБОРОДАЄВ Денис Владиславович


УДК 7.01:681.3ВЕБ-САЙТ ЯК ОБ’ЄКТ

ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

05.01.03 — технічна естетика

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата мистецтвознавства

Харків — 2004

Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у Харківській державній академії дизайну і мистецтв

Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:


кандидат мистецтвознавства, професор,

член-кореспондент Академії мистецтв УкраїниДаниленко Віктор Якович

Харківська державна академія дизайну і мистецтв,

ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Офіційні опоненти:


доктор мистецтвознавства, професор

Боднар Олег Ярославович

Львівська академія мистецтв,

професор кафедри проектування інтер’єрів


кандидат мистецтвознавства, доцент

Сбітнєва Надія Федорівна

Харківська державна академія дизайну і мистецтв,

доцент кафедри графічного дизайну

Провідна установа:


Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, кафедра теорії та історії архітектури і синтезу мистецтв Міністерства культури і мистецтв України, м. Київ

Захист відбудеться “06” жовтня 2004 р.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Техні́чна есте́тика - наукова дисципліна, яка вивчає закономірності формування та розвитку гармонійного середовища (предметного), предметних умов діяльності людини у всіх сферах життя. Виникла та розвинулася на стику таких наук, як: соціології, соціальної психології, фізіології людини, ергономіки, економіки, технології виробництва тощо.
о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради


К 64.109.01 у Харківській державній академії дизайну і мистецтв за адресою:

61002, м. Харків, вул. Червонопрапорна, 8.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської державної академії дизайну і мистецтв за адресою: 61002, м.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
 Харків, вул. Червонопрапорна, 8.

Автореферат розісланий “06” вересня 2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат мистецтвознавства Омельченко О.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Темою даної роботи є розгляд питань, пов’язаних із дизайном інформаційного простору інтернет. Актуальність цієї теми зумовлена високими темпами розвитку всесвітньої комп’ютерної мережі інтернет.

Оме́льченко - українське прізвище, походить від імені Омелян, зменшуване Омелько. Кількість носіїв прізвища в Україні - 26 273 особи (за даними Вся Украина - жители) (рос.)
Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
Мистецтвозна́вство - гуманітарні науки, що вивчають закономірності функціонування мистецтва, поєднують у собі історію і теорію мистецтва, а також художню критику.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
У повсякденне життя активно увійшла принципово нова — у контексті сучасної історії — технологія;
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
традиційна друкована культура інтегрується з електронними засобами інтернету. У наш побут увійшли поняття: інтернет-видання, інтернет-проект, електронний офіс, інтернет-конференція в режимі реального часу тощо. З’являються інтернет-магазини, інтернет-аукціони. Набуває розвитку інтернет-комерція і пов’язані з нею продаж та купівля цілком матеріальних товарів через електронні платежі. У вищих навчальних закладах викладаються дисципліни з інтернет-дизайну та інтернет-маркетингу.
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Інтернет-ЗМІ (інтернет-видання, інтернет-газета) - інформаційний сайт, який регулярно оновлюється і виконує функцію засобу масової інформації (ЗМІ), користується певною популярністю і авторитетом (має свою постійну аудиторію).
Інтерне́т-марке́тинг (англ. internet marketing) - це практика використання всіх аспектів традиційного маркетингу в Інтернеті, яка зачіпає основні елементи маркетинг-міксу: ціна, продукт, місце продажу і просування.
Інтернет-аукціон - аукціон в інтернеті, учасники якого дистанційовані один від одного. На продаж можуть бути виставлені будь-які товари та послуги. На онлайнових аукціонах, окрім звичних товарів може продаватись високотехнологічна і цифрова продукція, товари «зниженого» попиту або залишки колекцій попередніх сезонів, авіаквитки тощо.
Інтернет-магазин (англ. Internet shop, англ. Online shop) - місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину).
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
Дистан­цій­не навчання через інтернет, яке вже стало нормою в країнах Західної Європи та США, активно входить до наших українських реалій.
Європа Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Постійно вдосконалюване програмне забез­печення дає можливість створювати інтернет-сто­рінки, все більш насичені графічними зображеннями та інтерактивним змістом.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Інтернет — це сукупність окремих документів, об’єднаних у електронній мережі через посилання. Саме ці документи (сторінки) відкриваються кори­сту­вачу електронної мережі інтернет. Численні питання, які стосуються підготовки відповідних фахівців, дизайн-рішень і оформлення веб-сторінок, відмінності веб-дизайну від інших видів графічного дизайну (в першу чергу дизайну інформаційних видань) регулярно озвучуються у ЗМІ та у професійних колах.

Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Графічний дизайн - художньо-проектна діяльність по створенню гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища. Графічний дизайн вносить інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфер життя, сприяючи формуванню візуального ландшафту сучасності.

У сучасному мобільному світі дизайн в інтернеті, або веб-дизайн, стає одним з напрямків у графічному дизайні і через технологічну універсалізацію його результатів часто виходить за межі професійного продукту. Тож для досягнення професійної якості при створенні об’єктів веб-дизайну і розробці оціночних критеріїв для сприйняття “підготовленим” споживачем потрібна певна теоретична база, яка постулює веб-дизайн в якості об’єкта діяльності професіоналів у галузі візуального дизайну.

Візуалізація - унаочнення, створення умов для візуального спостереження.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Фахіве́ць, спеціаліст, професіонал, майстер (англ. master, foreman, expert, нім. Fachmann) - людина, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; людина, що добре знає будь-що, майстер своєї справи.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.

Актуальність обраної теми полягає також у технології розвитку інтернету, яка суттєво випереджає теоретичну думку, пов’язану власне з художньою стороною справи. Питання естетики, загальної художньої культури і графічної мови, як і в цілому мистецтвознавче осмислення творчих процесів роботи у веб-дизайні, та, зокрема, створення веб-сайтів, потребують систематичної наукової бази.

Сино́німи (грец. synonymos - «однойменний») - це слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, що мають дуже близьке або тотожне лексичне значення.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
До теми веб-дизайну звертаються конгреси і конференції графіків-дизайнерів, асоціації рекламістів, у тому числі Міжнародна Рада Асоціацій Графічного Дизайну — Ікограда (Icograda) кінця 1990-х — початку 2000-х років.

Той невеликий час, упродовж якого з’явився і розвивається веб-дизайн, дозволяє говорити про загальносвітові тенденції у веб-дизайні. Разом з тим спостерігається знеособлення таких традиційних для багатьох культур понять, як “національне”, “етнічне”. У цьому також виявляється феномен глобалізації, який, з одного боку, універсалізує продукцію та комунікацію, а з іншого — ніве­лює історико-культурну своєрідність світу.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.
У цьому розумінні пошук зв’язку між напрацьованою метамовою веб-дизайну та його національною і худож­ньою самобутністю стає одним із найбільш суттєвих завдань професійного веб-дизайнера.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Метамова - мова, призначена для опису мови. Метамова - мова лінгвістики. Лінгвістична лексика, на основі якої формуються словники. Мова побудови теорії, слів, фраз в сфері граматичної лінгвістики.


Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведене в межах держбюджетної науково-дослідної роботи за темою “Дослідження інформаційних складових та обґрунтування і розробка інформаційного забезпечення навчального процесу за спеціальністю “Дизайн” (Державний реєстраційний № 0100V000341). Особливою умовою для проведення науково-дослідної роботи була Постанова Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 р. № 37 “Про першочергові заходи розвитку національної системи дизайну та ергономіки і впровадження їхніх досягнень у промисловому комплексі, об’єктах житлової, виробничої та соціально-культурної сфер”.
Ергоно́міка, Ергономія (грец. έργος - праця і νώμος - закон) (рос. эргономика, эргономия; англ. ergonomics, human engineering; нім. Ergonomik f, Ergonomie f) - наука, яка комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини в системі «людина-техніка-довкілля» з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту.
Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Міні́стр - член уряду і голова міністерства. Голову уряду іноді називають прем'єр-міністром, залежно від країни - формально чи неформально.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.


Мета роботи: позиціонування веб-сайту як об’єкта нового напрямку в графічному дизайні — веб-дизайні.

Відповідно до вказаної мети поставлені завдання дослідження: • визначити ступінь і якість наукового осмислення веб-дизайну;

 • визначити веб-сайт як об’єкт інформаційних та візуальних комунікацій з урахуванням специфіки середовища інтернет; розглянути загальні принципи та прийоми створення веб-сайту, його морфологічну структуру;

 • визначити роль інформаційного проектування в контексті завдань веб-дизайну;

 • дати визначення веб-дизайну як галузі графічного дизайну; розглянути веб-сайт з позицій естетичних властивостей візуальних комунікацій та специфіки графічного дизайну;

 • простежити зв’язок веб-дизайну з традицією друкованих видань;
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
  Друко́вані за́соби ма́сової інформа́ції (пре́са) - періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один та більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Д. з. м. і.
  висвітлити взаємовплив графічного дизайну і веб-дизайну.

 • виявити основні стилістичні напрямки у сучасній практиці веб-дизайну.

Об’єкт дослідження: веб-дизайн як напрямок графічного дизайну.

Предмет дослідження: сучасна практика створення веб-сайтів.

Хронологічні та територіальні межі дослідження. Хронологічні межі до­слідження встановлюються з часу появи першого графічного броузера (про­грами для перегляду веб-сторінок) у 1991 р. до теперішнього часу.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Хронологія (від грец. χρόνος - час і λόγος - вчення) - як загальне поняття: послідовність історичних подій у часі; часослів'я, опис і вивчення того, як саме відбувалися певні події в часі (історично).
Стилістика - розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в синхронному й діахронному (історична стилістика) перекрої.
Теперішній час - в українській мові - форма дієслова, що в основному виражає дію або стан, сучасні з моментом мовлення. Часто, однак, вона набуває значень безвідносних до цього моменту (у приказках, правилах, описах і т. д., наприклад, «Тиха вода греблю рве», «Київ лежить над Дніпром»)
Тери­то­рі­аль­ні межі дослідження пов’язані з регіонами найбільш інтенсивного вико­рис­тан­ня інтернету, в першу чергу США, країн Західної Європи, України та Росії.

Методи дослідження. Для досягнення поставленого завдання вико­рис­то­вувався системний підхід у вивченні різноманітних матеріалів.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Об’єкт дослід­ження розглядався в контексті історико-культурних процесів та технологічних умов, що впливали на його формування. При цьому використо­вувався комплексно-аналітичний підхід. Для виявлення загальних і специ­фічних рис веб-дизайну в контексті графічного дизайну використо­вував­ся порівняльний аналіз. Вивчена література була розглянута з критичних позицій. Класифікація бібліогра­­ф­іч­них джерел проведена за принципом відбору першоджерел від вторинних цитувань і систематизована з урахуванням прямого та посеред­нього відно­шення до предмета дослідження. При цьому використовувався текстологічний аналіз. Приклади веб-сайтів класифікувалися в контексті основних напрямків веб-дизайну. Їх мистецтвознавчий аналіз проводився з урахуванням особли­востей інформа­цій­них та візуальних форматів комунікацій і синтаксичної структури.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.

Отримані результати порівнювалися з найбільш близькими за своєю струк­турою об’єктами графічного дизайну — друкованими виданнями (журна­ли, газети, книги).Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступних положеннях і результатах:

 • дана робота є першим в Україні комплексним дослідженням веб-дизай­ну як одного з нових напрямків у графічному дизайні на межі XX — ХХІ століть;
  Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.


 • вперше розглянуті ключові принципи веб-дизайну в контексті пробле­матики і завдань графічного дизайну;

 • систематизовано процес створення веб-сайту як сукупності інформації, технології та образної мови;

 • вперше проведено порівняльний аналіз друкованих видань (мате­ріальних) та веб-сайтів (віртуальних форм графічного дизайну);

 • сформульовані чіткі горизонтальні та вертикальні зв’язки в низці визначень: графічний дизайн — веб-дизайн;
  Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
  інтернет — веб-сайт — веб-сторінка; друковані видання — інтернет-видання.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона дає цілісне, науково обґрунтоване уявлення про веб-дизайн як про один з нових напрямків сучасного графічного дизайну.

Практичне значення роботи полягає у можливості використання її результатів для оцінки функціональних, художніх, естетичних вимог, яким має відповідати веб-сайт як об’єкт графічного дизайну;
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
у вузівській практиці при читанні спецкурсів з графічного дизайну та проектування; у професійній практичній діяльності дизайнерів, котрі проектують веб-сайти.

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертації отримані автором особисто. Результати дослідження знайшли своє застосування і практичну реалізацію в роботі автора по створенню веб-сайтів, консультативній та кураторській роботі.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертації оприлюднені на науково-методичних, міжнародних наукових і нау­ко­во-практичних конференціях: на щорічних наукових конференціях ХДАДМ і звітах кафедри дизайну ХДАДМ;
Дизайн - це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних.
А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
міжнародному творчому симпозіумі, який проходив у рамках Харківського міжнародного триєнале графіки і плаката “4-й БЛОК” (Харків, 28 — 29 квітня 1997 р.
Симпо́зіум (лат. symposium від дав.-гр. συμπόσιον - «бенкет») - нарада, наукова конференція фахівців одного профілю з певного наукового питання, має щонайменше міжрегіональний рівень, зазвичай на симпозіуми запрошують представників різних країн.
); у стендовій доповіді на всеукраїнській конференції “Розвиток інтернет-індустрії в Україні” (Київ, 6 червня 2003 р.); у тезах всеукраїнської наукової конференції “Дизайн-освіта — 2004: теорія, практика та перспективи розвитку” (Харків, ХДАДМ, 22 — 23 квітня 2004 р.).

Положення, викладені у дисертації, були використані при розробці навчальних програм курсів “Комп’ютерна технологія” (для студентів IV — V кур­сів відділення “Графічний дизайн” у 2002 — 2003 та 2003 — 2004 н.

Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
рр.), “Анімаційні технології та матеріали” (для студентів IV курсу спеціалізації “Комп’ютерний дизайн” у 2003 — 2004 н.рр.).

Результати дисертації були впроваджені в таких проектах:


 • веб-сайт музею-галереї “4-й БЛОК”. — Харків, 1997 р. (у межах ди­плом­­ної роботи в Харківському державному художньо-промисловому інституті);
  Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.
  Інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.


 • “домашня” сторінка (home-page) веб-сайту ЗАТ “Бліц-Інформ”. — Київ, 1999 р. — http://www.blitz.com.ua. (Зокрема: розробка макета “домашньої” сторінки та системи навігації);

 • веб-сайт АКБ “Старокиївський”. — Київ, 2000 р. — http://oldbanck.com (розроблена інформаційна структура банківського веб-сайту, створений наскрізний дизайн веб-сайту на рівні шаблонів сторінок вторинної та третинної навігації, “домашньої” сторінки; розроблена система графічних елементів навігації веб-сайту (кнопки, заголовки, піктограми), а також рекламні анімаційні банери.
  Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
  Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
  Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.
  Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
  Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
  Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.
  Крім того автором були сформульовані основні рекомендації з графічного оформлення при подальшому розширенні веб-сайту);

 • веб-сайт “Комекс-брок”. — Київ, 2002 р. — http://www.comex.kiev.ua. (автором розроблений дизайн “домашньої” сторінки, графічні шаблони для оформлення всього веб-сайту, а також серія рекламних анімаційних банерів);
  Аніме (яп. アニメ МФА: [an̠ʲime]( слухатиді), від англ. animation [анімейшн] - анімація) - японська анімація. Головна відмінність від анімації інших країн полягає в тому, що аніме орієнтується не на дитячу, а переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторії.


 • персональний веб-сайт. — Київ, 2002 — 2003 рр. — http://www.demar.com.ua. (Розробка ідеї, інформаційного наповнення, створення інформаційної структури, графічних елементів і шаблонів сторінок, безпосе­ред­нє технологічне впровадження всього веб-сайту на рівні HTML-програмування, з елемен­тами Jawa Script, передпускове тестування, наступний редизайн окремих елементів і сторінок);

 • консультаційна робота у Спілці рекламістів України (Київ) та у Всеукраїнській громадській організації “Козацька територіальна оборона” (Київ).

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені у шести наукових публікаціях (три — у спеціальних виданнях, затверджених ВАК України).
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.


Структура та обсяг дисертації. Мета та завдання, зміст, об’єкт та предмет дисертації визначили її структуру. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, об’єднаних загальною темою, логічною та смисловою побудовою, наявністю висновків, загальних висновків дисертації, переліку використаних джерел (236 позицій, з яких 118 становлять друковані джерела, 118 — інтернет-публікації), додатків, які складаються із словника (125 позицій) та альбому ілюстрацій (109 ілюстрацій). Обсяг основної частини дисертації складає 161 сторінку, повний обсяг дисертації з додатками — 226 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, сформульовано мету і завдання роботи, визначено об’єкт, предмет і межі дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

Перший розділ дисертації “Наукові розробки у галузі веб-дизайну. Методологія та структура дослідження” містить аналіз фахової літератури та джерел, висвітлює методологічні засади, стратегію та логіку побудови представленої роботи.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.

У першому підрозділі Веб-сайт в історіографії графічного дизайну” окреслені головні напрямки розвитку досліджень у галузі веб-дизайну, визначені питання, що потребують наукової розробки.

Аналіз публікацій в контексті обраної теми виявив суттєву розбіжність між теорією та практикою веб-дизайну.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
У сучасному науковому обізі переважають праці, присвячені загальнотеоретичним питанням: фундамен­тальні дослідження В. Глазичева, В. Даниленка, В. Ляхова, В. Плишевського, В. Рунге, В. Сеньковського, С. Сєрова, Є. Черневич висвітлюють динаміку змін у дослідженнях дизайн-процесу та становлять теоретичну базу запропонованої дисертаційної роботи. Крім того, обраний ракурс вивчення теми потребує звернення і до розвідок у галузі традиційних видів графічного дизайну, теорії типографіки, мистецтва книги, культурології. Серед них особливо слід відзначити ґрунтовну працю О. Шликової “Соціокультурна природа мульти­медіа”. Твердження авторки про те, що мультимедіа є не стільки продуктом “технологічної революції”, скільки цифровим уособленням ідей, які були присутні у різних видах мистецтва протягом тисячоліть, спонукає до уточнень головних векторів вивчення обраної проблеми.
Уособлення або Прозопопея - вид метафори - вираз, що дає уявлення про яке-небудь поняття або явище шляхом зображення його у вигляді живої особи і наділеного її властивостями. Наприклад, зображення у міфах греків і римлян щастя у вигляді капризної богині Фортуни тощо.
Типографія (грец. τύπογραφία, рос. типографика) - мистецтво оздоблення друкарського тексту. Включає в себе мистецтва
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .
Культуроло́гія - це наука, яка вивчає специфіку розвитку матеріальної та духовної культури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-історичному періоді, їх взаємозв 'язки та взаємовпливи. Культурологія порівняно молода наука і відома під такою назвою передусім у Східній Європі.
Тисячоліття - відрізок часу із тисячі років. Також міленіум (millennium, millennia від лат. mille, 1000, і annus, рік).
Мисте́цтво - одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність.
Тобто, аналізуючи сучасну практику створення веб-сайтів, слід враховувати й попередній колективний досвід презентації та сприйняття інформації.

Дослідження М. Філіпова “Компьютерные способы визу­альной комму­никации в современном графическом дизайне” спрямоване на висвітлення мистецтвознавчих аспектів виникнення та розвитку скрін-дизайну, його аксіологічне визначення як частки візуальної культури. Л. Пахо­мова у роботі “Формирование оперативного графического языка растрових дисплеев спосо­бами дизайна” розглядає проблеми, методи та правила формування системи оперативної графічної мови растрових дисплеїв.

Праця Д. Віна “Искусство веб-дизайна” за своєю структурою найбільш актуальна в контексті дослідження, оскільки в ній просте­жу­ється ідея системного підходу до вивчення веб-дизайну у зв’язку з розвитком інтернет-технологій, наводяться паралелі між веб-дизайном та дизайном друкованих видань.

Інтернет-технології - це технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів в комп'ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів,форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій.
Однак найбільшу увагу автор зосереджує на практичному використанні дизайн-рішень та осмисленні веб-дизайну як феномену інтернету, а не як нового виду графічного дизайну.

Теж саме стосується і монографії російського веб-дизайнера Д. Кірса­нова “Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова”. Спрямованість на вирішення практичних завдань та водночас відсутність наукової бази дозволяють розглядати вказану працю швидше як корисний посібник для дизайнерів-початківців, ніж завершене наукове дослідження.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Специфіка предметної діяльності веб-дизайнерів певною мірою зумовила й той факт, що більшість статей, причетних до теми дисертаційного, розташована в інтернет-виданнях. Серед них слід відзначити статті провідних теоретиків веб-дизайну (Д. Зельдман, Дж. Дж. Гарретт, Д. Ол­сопп та ін.), інформаційної архітектури (Д. Міллер, Дж. Родес), фахівців у галузі тестування веб-сайтів з точки зору зручності користування (Дж.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Калбах, Я. Нільсен, Дж. Родес та ін.), дизайнерів-практиків США та країн Західної Європи. Вказані статті відбивають стан розвитку дизайну в інтернеті, дозволяють скласти уявлення про новітні методи та технології створення веб-сайтів.

У підсумках першого підрозділу зазначається, що на сучасному етапі вивчення проблем дизайну веб-сайтів достатньо широко розглянуті питання зручності використання веб-сайтів, інформаційного проектування у веб-дизайні, технології оформлення та створення веб-сайтів. Проте мистецтвознавча проблематика і по сьогодні залишається за межами сучасних наукових досліджень.У другому підрозділі дисертації “Методологічні принципи та стратегія дослідження” визначено послідовність етапів наукового пошуку, сформу­льовано робочу концепцію, обґрунтовано доцільність застосування системно-структурної методології, що дозволяє комплексно розглянути предмет дослідження. Його специфіка зумовила використання методів та прийомів образно-стилістичного, порівняльного, текстологічного, семіотичного аналізу.
Семіóтика, або семіолóгія (від грец. σημειωτικός - такий, що має ознаки від грец. σημεῖον - знак, ознака, грец. σῆμα - знак) - наука, яка досліджує способи передачі інформації, властивості знаків та знакових систем в людському суспільстві (головним чином природні та штучні мови, а також деякі явища культури, системи міфів, ритуалів), природі (комунікація у тваринному світі) або в самій людині (зорове та слухове сприйняття тощо). Іншими словами, семіотика - це теорія знаків та знакових систем.

У загальнотеоретичному осмисленні проблем, порушених у дисертації, автор спирався на концептуальні дослідження українських та зарубіжних вчених, у першу чергу, О. Боднара, В. Даниленка, С. Даніеля, С. Хан-Маго­ме­до­ва, В. Гла­зичева.Другий розділ “Інтерактивний інформаційний простір” складається з трьох підрозділів, де систематизовані загальні відомості щодо предмета дослідження та його специфіки.

У першому підрозділі “Веб-сайт як інформаційна структура інтернету. Принципи просторової навігації” даються визначення веб-сайту у його зв’язку з апаратно-програмними технологіями та інтернет-середовищем. Веб-сайт роз­гля­­дається як основний модуль інформаційного середовища інтернет. Автором відзначені певні розбіжності у трактуванні таких понять, як: веб-сайт — веб-сторінка, інтернет — “всесвітнє павутиння”. Шляхом порівняльного аналізу було визначено найбільш науково коректні варіанти трактування зазначених термінів за двома категоріями: як технологічного та як соціального явища.
Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.
Соціа́льне я́вище (англ. social phenomenon, нім. soziale Erscheinung, рос. социальное явление) - одне із засадничих понять соціології та соціальної філософії, яке означає елемент соціальної реальності, що володіє всією повнотою соціальних властивостей та ознак; це будь-який вияв відносин чи взаємодії людей або навіть окрема подія чи випадок; все те в соціальній дійсності, що проявляє себе, існує, є. Соціальні явища - це явища взаємодії людей, здійснювані в соціальному просторі: безпосередньо в контактній групі або опосередковано, через причетність індивідів до спільнот, через соціальні організації, інститути.

За результатами проведеного порівняльного аналізу було визначено, що веб-сайт, який складається з веб-сторінок, є головною складовою інформацій­ної структури інтернету. У той час сам інтернет є інформаційним простором з навігаційною системою, де користувач пересувається за допомогою активізації гіперпосилань.

Засоби пошуку інформації в інтернеті певною мірою можна порівняти з аналогічними процесами у реальному світі.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
При навігації по інтернету користувачі стикаються з труднощами визначення свого місцезнаходження та можливостями вибору, що надаються навігаційними системами різноманітних веб-сайтів.

У другому підрозділі дисертації “Класифікація веб-сайтів” викладені результати систематизації даних із сучасної дизайн-практики.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
Автором проведений аналіз класифікацій веб-сайтів за типовими ознаками та системами побудування, розглянута морфологічна структура веб-сторінок як базових складових веб-сайту.
Класифіка́ція (фр. , англ. classification походить від лат. classis - клас і facio - роблю) - система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії».
На підставі порівняльного аналізу різноманітних версій класифікацій веб-сайтів можна стверджувати, що сьогодні чіткої класифікації веб-сайтів за типовими ознаками не існує. Для створення класифікацій веб-сайтів можливо застосувати такі схеми: обсяг веб-сайту, характер інформації, функціональний профіль, профіль користувачів, широта аудиторії, частота оновлення, ступінь інтеграції з іншими ресурсами інтернету, юридичний статус, ступінь захисту, технологія створення структурних елементів, стильове рішення та ін.
Ресу́рси - 1. Запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреби. Грошові цінності, джерела чого-небудь.

При розробці структури та наскрізного дизайну веб-сайту подібна класифікація могла б вплинути як на вибір графічного рішення, так і на інформаційну структуру в цілому. Саме тому у практичній діяльності доцільно скористатися більш узагальненою класифікацією, яка враховує специфічні особливості веб-сайту: інформаційне наповнення, графічний та ілюстративний матеріал, ступінь інтеграції з іншими технологіями тощо. Така узагальнена класифікація могла б виглядати так: персональні веб-сайти та сторінки, рекламні та іміджеві, веб-сайти організацій та підприємств (корпоративні).

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
інформаційні (тематично або іншим засобом обмежені веб-сайти, розраховані на певну аудиторію), розважальні, пошукові (каталогізатори) веб-сайти та портали.У третьому підрозділі “Морфологічна структура веб-сайту” аналізуються принципи побудови веб-сайтів. Дослідження показало, що всі веб-сайти у своїй основі мають подібну структуру. Їх базова морфологічна структура складається з головної сторінки (“домашня”, home-page); сторінки або розділу першого рівня (зазвичай посилання на них містяться на навіга­ційній панелі домашньої сторінки, присутні на всіх сторінках та відносяться до так званої глобальної навігації); сторінки другого та подальших рівнів, які розширюють або доповнюють інформацію основних розділів та за реле­вантністю підпорядковуються сторінкам попереднього рівня.

Узагальнюючи результати досліджень С. Круга, М. Ван Валі, Я. Ніль­сена, Д. Віна, можна визначити основні елементи, без яких неможлива побудова веб-сторінок. До них слід віднести: логотип, елементи навігації, засоби пошуку, вибір мови, заставка, інформаційне поле.Третій розділ “Інформаційне проектування у веб-дизайні” складається з трьох підрозділів та висвітлює особливості процесу створення веб-сайту.

У першому підрозділі “Веб-дизайн та його концептуальна модель” констатується розбіжність у тлумаченнях веб-дизайну. На засадах порівняль­ного аналізу існуючих визначень веб-дизайну автором пропонується форму­лювання веб-дизайну як виду графічного дизайну, спрямованого на розробку та оформлення об’єктів інформаційного середовища інтернет для забезпечення їх високих споживчих та естетичних якостей.

Оскільки веб-дизайн є одним з видів графічного дизайну, то йому прита­ман­ні якості та цілі, характерні для графічного дизайну в цілому. Метою веб-дизайну є візуалізація інформації, призначеної для масового розповсюдження (через мережу інтернет), а також створення для неї графічних елементів.

В контексті обраного напрямку дослідження розглядається концепту­аль­на модель веб-дизайну, запропонована Д. Віном, у порівнянні з моделлю іде­аль­ного процесу створення книги В. Ляхова. Результати порів­няль­ного аналізу свідчать про близькість схем технологічного процесу обох видів діяльності.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Так, діяльність по створенню книг можна розділити на три основних етапи: художнє конструювання, книжкова графіка, друкарське мистецтво.
Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.
Друка́рня - поліграфічне підприємство, на якому виготовляють друковану продукцію (книги, газети, журнали, плакати тощо).
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Художнє конструювання передбачає проектування та організацію книги, книжкова графіка — оформлення та ілюстрування, а друкарське мистецтво — друкарське виконання книги.

Діяльність по створенню веб-сайту також складається з трьох основних етапів: інформаційне проектування, візуальне оформлення і програмування, де інформаційне проектування передбачає проектування веб-сайту та організацію інформації у найбільш зручній для користувача формі, візуальне оформлення — графічне оформлення та ілюстрування, а програмування — програмне впровадження всього веб-сайту.

Таким чином, процес створення книги (як і будь-якого друкованого видання) та процес створення веб-сайту мають подібну послідовність, де основними етапами діяльності є: інформаційне проектування, візуальне оформлення, технологічне рішення (у випадку веб-дизайну — програмування).

У другому підрозділі “Веб-сайт як об’єкт інформаційного дизайну” висвітлюється роль інформаційного проектування в дизайні веб-сайтів. Оскільки сфера інформаційного проектування відносно нова і знаходиться у стадії розвитку, виникає проблема визначення цього поняття. Проведений аналіз наукової літератури, присвяченої інформаційному проектуванню, дозволяє констатувати, що інформаційному проектуванню синонімічні: інфор­ма­ційна архітектура та архітектура інформації. Д. Міллер визначає інформаційне проектування як “процес організації змісту та його презентації у найбільш зручній для цільової аудиторії вузла (веб-сайту) формі”.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Цільова́ аудито́рія - група людей, на яких розраховано певний товар, продукт, художній твір, послугу тощо. Цільова аудиторія може визначатися як до пропозиції товару чи ідеї, так постфактум за вивченням поточної ситуації.
У такий же спосіб визначає інформаційне проектування В. Мержевич: “Інформаційне проектування є розробкою зрозумілої і чіткої внутрішньої організації змісту веб-сайту для того, щоб користувачі могли легко знайти потрібну їм інформацію”.

Узагальнюючи викладене, можна констатувати, що попри розмаїття визначень інформаційного проектування, дослідниками підкреслюється головна його функція: зробити веб-сайт зручним у користуванні.

Дослі́дник - людина, яка веде дослідження, займається науковими дослідженнями, вивченням, спостереженням, аналізом чого-небудь, сприяє отриманню нових знань.
Чіткі принципи навігації по веб-сайту забезпечують можливість швидко з’ясувати розташування відомостей та можливостей, закладених у веб-сайті.

У третьому підрозділі “Інформаційна структура веб-сайту” проведена типізація проектування інформаційних структур.

Структурування інформації при створенні веб-сайту є одним з ключових аспектів роботи, від якого залежить зручність використання, можливий розвиток веб-сайту і його дизайн. Оскільки кожна сторінка пов’язана з іншими через гіперпосилання, можна припустити, що такі зв’язки мають в основі певні моделі, що складалися у процесі еволюції інтернету та можуть бути представленими у вигляді так званих блок-схем. Ключовими при створенні вказаних блок-схем є терміни “таксономія” та “ієрархія”.

Було виділено кілька основних, найбільш поширених типів блок-схем: послідовна (лінійна), матрична (решітчаста), мережева (павутинна), ієрархічна.

Блок-схема (рос. блок-схема, англ. block scheme, flowchart, block diagram, flow diagram; нім. Block-schema) - Представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо.
Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.
Далі були визначені методи та засоби інформаційного проектування.

Четвертий розділ роботи “Веб-сайт — друковані видання: інфор­ма­ція в альтернативному поданні” складається з двох підрозділів, в яких з’ясовуються загальні принципи веб-дизайну та дизайну друкованих видань.

У першому підрозділі “Веб-дизайн і традиції друкованих видань: спіль­ність і розбіжності” на прикладі організації тексту та використання засобів вираз­ності шрифту визначається спадкоємність веб-дизайном досвіду та традицій типографики, а також відмінності дизайну друкованих видань від інтернет-дизайну.
Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.

За результатами проведеного аналізу сучасної дизайн-практики висвітлені такі спільні риси між веб-сайтом та іншими об’єктами графічного дизайну, як: візуалізація інформації для масового розповсюдження, наявність графічних та текстових елементів, наслідування у назвах, тенденції до відтворення друкованих аналогів, композиційні прийоми та засоби оформлення.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Притаманні веб-дизайну інтерактивність, гіпертекстовість, нематеріальність, здатність змінюватися під впливом програмного середовища зумовлені лише середовищем, у якому він створюється та функціонує.У другому підрозділі “Специфіка сприйняття веб-сайту та культура веб-комунікації” розглядаються унікальні, притаманні лише веб-сайту риси, що відрізняють його від інших інформаційних об’єктів та об’єктів графічного дизайну.

Висновки про унікальність середовища, до якого застосовуються методи традиційного дизайну, випливають з проведеного аналізу взаємостосунків веб-сайту та людини, яка працює з ним. Ці стосунки можна представити як діалог “людина — комп’ютер — інтернет”, в якому значну роль відіграє “модель дизайну”, орієнтована на користувача (User-Centered Design, UCD Design). Водночас, теоретичні розробки Я. Нільсена, Т. Мандела, П. Гуллексона, Д. Віна підтверджують, що й інтернет впливає на об’єкт дизайну (веб-сайт) та на користувача, що працює з ним. Гострі дискусії серед фахівців, що точаться навколо питань зручності використання (usability) у дизайні веб-сайтів, свідчать про важливість цієї дисципліни для оптимізації діалогу між користувачем та веб-сайтом. Водночас доводиться стикатися з прагненням прихильників usability обмежити дизайн веб-сайтів межами технологічного процесу.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Незважаючи на це, можна стверджувати, що зручність використання є одним із ключових компонентів проектування веб-сайтів.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.Каталог: ld
ld -> Програма 5 вересня 2014 року, П’ятниця 09: 00-09: 50
ld -> Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №№19-21, 2009 р
ld -> Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
ld -> Брейн ринг
ld -> Основи інформатики І обчислювальної техніки 10-11 класи
ld -> Зміст Основні поняття курсу інформатики та комп’ютерної техніки
  1   2


Скачати 307.83 Kb.

 • Науковий керівник
 • Офіційні опоненти
 • Провідна установа