Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБроварський районний центр дитячої та юнацької творчості творчий навчальний проект від технічної творчості до становлення особистості

Скачати 373.99 Kb.

Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості творчий навчальний проект від технічної творчості до становлення особистості
Скачати 373.99 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір373.99 Kb.
  1   2   3

ВІДДІЛ ОСВІТИ
БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ


Творчий навчальний проект

ВІД ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

ДО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

2014


Автор творчого навчального проекту:

Мороз Валерій Петрович,


Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості, завідувач відділом науково-технічної роботи, керівник клубу військово-історичної мініатюри «Десна», керівник спортивно-технічного клубу «ПуСК».
Моделі́зм - творче конструювання, випробування і використання моделей повітряного, сухопутного, водного транспорту, масштабних фігур та макетів архітектурних споруд, з метою колекціонування, демонстрації або участі у спортивних змаганнях.


ЗМІСТ
Вступ……………………………………………..………………………………….4

Цілі та завдання творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості»………………………………………………………….5

Тривалість творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості»………………………………………………………….7

Ресурсне забезпечення проекту «Від технічної творчості до становлення особистості»…………………………………………………...................................7

Модель творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості»..………………………………………………………………………..7

Система контролю за реалізацією творчого проекту «Від технічної творчості до становлення особистості».…………………………………………………………13

Список використаної літератури…………………………………………………..14

Додатки…………………………………………….………………………………..14

Список додаткової літератури…………………………………………………….46

Вступ


Динаміка розвитку сучасного суспільства, зростання соціальної ролі особистості, демократизація і реформування культури та освіти потребують від позашкільних закладів освіти нових ініціатив та реформаторських рішень. У період активного науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових знань і їх широкого застосування у виробництві однією з головних задач навчання стає розвиток пізнавальних здібностей та творчого мислення молоді.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Наукове знання - система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є основою наукової картини світу, оскільки описує закони його розвитку.

Саме технічна творчість дає можливість всебічного розвитку духовної сутності особистості, розкриває її потенційні творчі здібності і спрямовує на подальше удосконалення ключових компетентностей особистості, а саме: ціннісно-смислової, що пов'язана з ціннісними орієнтирами вихованця, його здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, творчу спрямованість, уміти вибирати цільові та значеннєві установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення; загальнокультурної, що охоплює знання щодо особливостей національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні основи життя людини й людства, окремих народів, культурологічні основи соціальних, суспільних явищ і традицій, роль науки в житті людини, їх вплив на світ, компетентності в побутовій і культурно-дозвіллєвій сфері; навчально-пізнавальної, що включає елементи логічної, методологічної, евристичної, навчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об'єктами, які пізнаються вихованцем; інформаційної, яка охоплює володіння вихованцем інформаційно-комунікаційних технологій, вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її;

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
комунікативної, яка охоплює навички роботи у групі, самовиховання лідерських здібностей відповідно до соціальних ролей особистості у колективі та ін.; соціально-трудової, що означає володіння знаннями та досвідом у сфері громадянсько-суспільної діяльності (виконання ролі громадянина, спостерігача, виборця, представника та ін.), у соціально-трудовій сфері (права споживача, покупця, клієнта, виробника), у галузі професійного самовизначення; компетентність особистісного самовдосконалення, яка спрямована на засвоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки.

Відповідно до вищезазначеного, актуальність проведення творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості» обумовлена сприянням вихованню у дітей зацікавленості до науки і техніки, творчого відношення до роботи, прагнення до глибокого оволодіння знаннями, розвитку раціоналізаторських та конструкторських здібностей, розвитку та становленню талановитої особистості.
Цілі та завдання творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості»

Основними завданнями позашкiльної освiти є [1]: • виховання громадянина України;

 • вiльний розвиток особистостi та формування її соцiально-громадського досвiду;

 • виховання у вихованцiв, учнiв i слухачiв поваги до Конституцiї України, прав i свобод людини та громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi перед законом за свої дiї;

 • виховання у вихованцiв, учнiв i слухачiв патрiотизму, любовi до України, поваги до народних звичаїв, традицiй, нацiональних цiнностей Українського народу, а також iнших нацiй i народiв;
  Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи.
  Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.


 • виховання у вихованцiв, учнiв i слухачiв шанобливого ставлення до родини та людей похилого вiку;

 • створення умов для творчого, iнтелектуального, духовного i фiзичного розвитку вихованцiв, учнiв i слухачiв;

 • формуванння у вихованцiв, учнiв i слухачiв свiдомого й вiдповiдального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведiнки;

 • задоволення освiтньо-культурних потреб вихованцiв, учнiв i слухачiв, якi не забезпечуються iншими складовими структури освiти;

 • задоволення потреб вихованцiв, учнiв i слухачiв у професiйному самовизначеннi i творчiй самореалiзацiї;

 • пошук, розвиток та пiдтримка здiбних, обдарованих i талановитих вихованцiв, учнiв i слухачiв;

 • вдосконалення фiзичного розвитку вихованцiв, учнiв i слухачiв, пiдготовка спортивного резерву для збiрних команд України з рiзних видiв спорту;

 • органiзацiя дозвiлля вихованцiв, учнiв i слухачiв, пошук його нових форм; профiлактика бездоглядностi, правопорушень;

 • виховання в учасникiв навчально-виховного процесу свiдомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

 • формування здорового способу життя вихованцiв, учнiв i слухачiв;
  Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.


 • здiйснення iнформацiйно-методичної та органiзацiйно-масової роботи.

Відповідно до вищезазначених завдань позашкільної освіти, цілями творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості» є:

навчальна мета – актуалізувати, узагальнити і систематизувати знання вихованців із історії, технічної майстерності та конструювання;

розвивальна мета – розвивати навики до узагальнення та систематизації знань, інтеграції інформації, отриманої із різних сфер наукового пізнання та інтуїтивно-ситуативного досвіду, творчі здібності особистості;
Наукове пізнання - це форма процесу пізнання, головною функцією якого є вироблення й теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Передусім у структурі наукового пізнання виокремлюються емпіричний і теоретичний рівні..


виховна мета – формувати у вихованців морально спрямовані життєві цінності громадянина і патріота;

соціальна мета – формування й розвиток навиків роботи вихованців у групі, самовиховання лідерських здібностей відповідно до соціальних ролей особистості у колективі та ін.

Завдання творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості»:

 • створення середовища, у якому вихованці набувають сил, упевненості, а ситуація успіху може стати відправною точкою для подальшого зростання у власних очах;

 • теоретична підготовка вихованців до активної діяльності з набуття техніко-технологічних знань, розширення наукового світогляду;

 • практична підготовка вихованців до плідної науково-дослідницької роботи та оволодіння уміннями і навичками з технічної творчості;

 • розвиток навичок контактів із зовнішнім світом: спілкування з педагогами, адміністрацією закладу, органами місцевого самоврядування, працівниками архівів тощо;
  Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.
  Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».


 • розвиток творчого мислення та навичок роботи з джерелами інформації,

 • створення умов для професійного самовизначення, формування умов психологічної готовності до вибору професії технічного профілю з урахуванням здібностей, уподобань, інтересів вихованців, перетворення знань, умінь та навичок на життєві компетенції;

 • розвиток у підростаючого покоління почуття любові й гордості за духовні цінності й здобутки своєї нації;
  Духовні цінності - це духовні уявлення, явища, поняття, вимоги, що притаманні людині, спільноті або науковому чи етичному вченню.


 • виховання свідомого громадянина, патріота, набуття соціального досвіду, формування моральної, трудової культури.


Тривалість творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості»

Проект довготривалий, діє з січня 2009 року.


Ресурсне забезпечення творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості»

Інструменти: канцелярський ніж або скальпель, пінцет, мініатюрні кусачки, набір надфілів, пензлі, наждачний папір, олівці, набори для креслення та ін.

Нажда́чний (шмерґельо́ваний, шліфува́льний) папі́р - паперове або тканинне полотно (основа) з нанесеним на нього електростатичним або іншим методом шару абразивного порошку і закріпленого за допомогою синтетичних або інших клейких речовин.

Матеріали: полістирольний клей, ґрунтівка, шпаклівка, фарби, лаки, пластикові набори масштабних моделей, папір та ін.

Методично-навчальні ресурси: підручники з креслення, історії, методичні рекомендації з авіа моделювання, Інтернет-ресурси, світлини та ін.Модель творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості»

Процес моделювання передбачає побудову і вивчення моделей реально існуючих предметів, об'єктів чи явищ (органічних і неорганічних систем, різноманітних процесів – фізичних, хімічних, біологічних, соціальних) для визначення або поліпшення їх характеристик, раціоналізації способів їх побудови та управління ними [2, с. 381]. Під моделлю розуміють «уявну або матеріально реалізовану систему, яка, відображаючи чи відтворюючи об'єкт дослідження, здатна замістити його так, що вона сама стає джерелом інформації про об'єкт пізнання» [2, с. 19].

Науковці [3, с. 131-132 ] рекомендують таку загальну послідовність побудови моделей:

– визначення мети і формулювання конкретних завдань моделювання;

– збір та систематизація достовірної і повної інформації, необхідної для вирішення сформульованих завдань;

– визначення основних чинників, що впливають на зміну тенденцій і закономірностей досліджуваного об'єкта чи явища;

– побудова моделі згідно зі сформульованими завданнями, які вона повинна вирішувати.

Ми погоджуємося з вищезазначеною послідовністю побудови моделей та вважаємо, що її можна застосувати при розробці моделі творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості».

Поняття навчального проекту розглядались у роботах вітчизняних учених Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моїсєєва, Е.Г. Арванітопуло, Н.Ф. Коряковцева та ін.

Метод навчальних проектів – це сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального об’єкта або теоретичного продукту з метою досягнення поставленої мети: розв’язання певної проблеми, яка є значущою для суб’єктів навчання та оформленою у вигляді нового кінцевого продукту, практично важливою для учасників проекту [4]. Реалізація навчального проекту допомагає знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями. Для навчання на активній основі необхідна проблема, взята з реального життя, що знайома і важлива для суб’єктів навчальної діяльності.

Модель творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості» складається з чотирьох компонентів: цільового (встановлення мети, завдань, принципів навчання), методичного (розроблення змісту навчання, визначення послідовності подання навчального матеріалу, розроблення системи оцінювання), технологічного (форми і види навчальної діяльності), результативного (сформовані у вихованців техніко-технологічними вміння і навички)

Модель є центричною, оскільки індивідуальність вихованця виступає основою системи суспільних зв’язків, а її вільний розвиток – необхідною умовою розвитку суспільства. Імперативом системи навчання у моделі є розвиток індивідуальності і творчих здібностей в умовах сучасного суспільства.

Нижче на рисунку 1, представлена орієнтовна модель творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості».

Рис. 1. Модель навчального проекту для реалізації творчого навчального проекту «Від технічної творчості до становлення особистості»

Для презентації моделі обрана діаграма Вена, оскільки ми намагались передати взаємозв’язки всіх її компонентів та шляхи реалізації творчого навчального проекту.

У цільового компоненті надана загальна мета творчого навчального проекту: розвиток науково-технічних вмінь та навичок вихованців.

Методичний компонент моделі охоплює зміст навчально-виховного процесу, що представлений через програму гуртку, інструкції для створення авіамоделей, методичні рекомендації та ін.

Технологічний компонент охоплює основні форми навчання (майстер-клас, ігри, практичні заняття, конкурси та ін.

Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
), методи навчання (метод проектів та ін.), засоби навчання (інструменти, матеріали, підручники, посібники та ін.).

Результативний компонент – це сформовані у вихованців науково-технічні вміння та навички, а саме, вихованці самостійно можуть здійснювати науково-дослідну роботу щодо обраної авіамоделі та відтворювати її як особистий продукт із паперу чи пластикових наборів масштабних авіамоделей.

Робота над творчим навчальним проектом «Від технічної творчості до становлення особистості» відбувається у декілька етапів, а саме: підготовчий, виконавчий, презентаційний і підсумковий, під час яких вихованці вирішують окремі завдання, такі як: вибір теми проекту, формування мікрогруп, збирання інформації, робота з довідниковою літературою, виконання практичної частини, презентація та оцінювання проектів.

Успіх реалізації завдань керівника в умовах даного проекту полягає в побудові реального плану роботи, доборі проекту цікавого для дітей з урахуванням їх індивідуальних запитів, створенні особливого соціокультурного середовища, яке сприяє формуванню у дітей установок на пізнання, активної участі у виконанні проекту, продукуванню нових об’єктів та ін.

Технологія формування творчої особистості передбачає визнання учня головною дійовою фігурою навчально-виховного процесу, створення в гуртку середовища пізнання, в якому реалізуються творчі здібності учнів, розвивається мислення та формується творча особистість.

В ході виконання проекту до навчально-виховного процесу активно залучаються батьки дітей, представники державних та громадських установ, спонсори та меценати.

Кінцевим результатом виконання творчого навчального проекту є щомісячні презентації робіт вихованців “Моя модель”, доповіді та публікації в періодичній пресі та спеціалізованих виданнях, таких як: “Авиация и время”, “Крила України”, “Мир моделей”, “М - Хобби”, “Юний технік України”, участь у конкурсах-виставках з історико-технічного стендового моделізму різного рівня від міського до Міжнародного, конференції, презентація дослідницьких робіт.

Успіх реалізації проекту буде залежати від взаємодії педагога, вихованця та його батьків, яка має відбуватися на основі співдружності, співробітництва та ділового партнерства. Отже, основними шляхами реалізації даного проекту є оптимально побудований навчально-виховний процес, раціональна організація навчальних і виховних форм роботи та ефективна робота з родиною.

З метою реалізації даного проекту необхідно: • провести моніторинг по виявленню нахилів, уподобань, здібностей дітей з метою залучення їх до занять;

 • розширити мережу гуртків спортивно - технічного клубу «ПуСК»;

 • розробити індивідуальні програми розвитку для вихованців;

 • забезпечити педагогів знаннями методичних та технологічних основ роботи через проведення семінарських занять, організацію роботи творчих груп, педагогічного лекторію та консультпункту;
  Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).


 • підготувати методичні рекомендації з питань громадянського, національного, військово-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді села;

 • забезпечити активну різнопланову виховну роботу клубу;

 • налагодити систему роботи по організації допрофесійної підготовки, професійному самовизначенню дітей;

 • залучати кошти спонсорів, меценатів, благодійних фондів, для зміцнення матеріально-технічної бази клубу, проведення різноманітних виховних та організаційно-масових заходів, відзначення переможців конкурсів та виставок;
  Фонд - неурядова неприбуткова структура, котра має свій засновницький фонд, та керується радою опікунів чи директорів, яка створена для служіння загальному добробуту. Фонди є основними інституціями на заході, через які приватні кошти та інші ресурси передаються громаді.


 • активно залучати батьків вихованців до організації навчально-виховного процесу;

 • організовувати тематичні виставки до національних свят України;

 • проводити зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, ветеранами війни в Афганістані, колишніми миротворцями та ін.

 • залучати вихованців до участі у змаганнях, творчих конкурсах, виставках від міського до міжнародного рівнів;

 • налагодити тісний зв’язок з друзями по захопленню з інших регіонів України та зарубіжних держав;
  Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.


 • створити банк обдарованих дітей, зібрати портфоліо вихованців.

Очікувані результати

Реалізація проекту сприятиме:

 • оволодінню вихованцями техніко-технологічними знаннями, уміннями і навичками;

 • реалізації творчого потенціалу дітей та учнівської молоді в інтересах її становлення та самореалізації;

 • становленню особистості як активного творця своєї життєвої долі;

 • формуванню морально-правової культури та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

 • розробці, апробації та впровадженню в практику роботи нових методик, технологій навчальної та виховної роботи в гуртках та творчих об’єднаннях науково-технічного напряму;

 • встановленню контактів з громадськими організаціями, проведенню спільних заходів;
  Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
  Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).


 • створенню системи роботи по організації допрофесійної підготовки, професійному самовизначенню;

 • організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді.

Система контролю за реалізацією проекту

Система контролю за реалізацією проекту — це логічна структура формальних та неформальних процедур для аналізу та оцінки ходу виконання завдань проекту та оцінки ефективності управління ресурсами, витратами, зобов'язаннями протягом усього терміну його реалізації (періодичний моніторинг поточної діяльності, порівняння обсягів та витрат із плановими стандартами проекту, виявлення відхилень із метою усунення додаткових витрат) [5]. Це також процес, в якому керівник проекту встановлює, чи досягаються поставлені цілі, виявляє причини, які заважають здійсненню завдань проекту, й обґрунтовує прийняття управлінських рішень, що коригують виконання робіт по проекту. Основними задачами контролю є: перевірка фактичних даних, зіставлення їх із плановими і виявлення відхилень.

Контроль проводиться за такими основними критеріями:


 • участь вихованців у конкурсах;

 • участь вихованців у майстер-класах;

 • кількість конкурсних робіт;

 • оцінка членів журі конкурсних робіт;

 • кількість вихованців, які бажають взяти участь у проекті «Від технічної творчості до становлення особистості».

Список використаної літератури

1. Закон України «Про позашкільну освіту» // Освіта України: нормативно-правові документи: зб.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
нормат. док. / Голов. ред. В.Г.Кремень. – К.: Міленіум, 2001. – С.229-251.

2. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

Велика російська енциклопедія (рос. Большая Российская энциклопедия; Радянська енциклопедія) - наукове видавництво, федеральне державне унітарне підприємство, яке підпорядковується Росдруку.

3. Гершунский Б. С. Прогностические методы в педагогике / Б. С. Гершунский. – К.: Вища школа, 1994. – 207 с.

4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2000, № 2. – С. 31 – 36.

5. Рач В.А., Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Формування якості продукту освітніх проектів.// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.

Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.
наук.пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. – № 2(7).– C.55-60.


Додатки

Додаток 1

Інструкція

з виробництва паперової моделі Боїнга 747

Для того, щоб виготовити та довести модель-іграшку до рівня моделі-копії, важливо зібрати максимум інформації про прототип виробу, використовуючи світлини, підручники з історії, посібники з креслення авіамоделей, Інтернет-ресурси та ін.

Це не простий паперовий літак, а зменшена модель легендарного Боїнг 747 і щоб зробити її, потрібно бути терплячим, посидючим, акуратним, пунктуальним.

Боїнг 747 – найперший широкофюзеляжний літак в історії авіації, а також один з найвідоміших авіалайнерів у світі. Він навіть отримав неформальну прізвисько - "Джамбо Джет" (Jumbo Jet). Протягом 37 років Боїнгу 747 належав рекорд по максимальної місткості пасажирів, а сьогодні це найдовший пасажирський літак на планеті.

Паперовий літак (літачок) - іграшковий літак, зроблений з паперу. Ймовірно, він є найбільш поширеною формою аерограми, що є однією із гілок орігамі (японського мистецтва складання паперу). Японською такий літак називається 紙飛行機 (камі хікокі; камі=папір, хікокі=літак).
Широкофюзеляжний літак - пасажирський літак, діаметр фюзеляжу якого становить від 5 до 6 метрів. Зазвичай цим терміном позначають літак з двома проходами між кріслами у салоні. У ряді зазвичай від 7 до 10 пасажирських місць.
Пасажи́рський літа́к (комерційний літак, авіалайнер) - літак, призначений для перевезення пасажирів і багажу. Не існує чіткого визначення такого літака, однак найчастіше пасажирським літаком прийнято вважати літак, що має не менше двох двигунів, вміщає від 20 і більше пасажирів, а також важить не менше 20 тонн.
Його історія почалася в 1969 році, і з тих пір компанія Boeing постійно вдосконалює конструкцію лайнера.

Історія Боїнга 747

Потреба в розробці Боїнга 747 виникла під час бурхливого росту обсягів авіаперевезень в 1960-х. Боїнг 707, який панував у той час на ринку авіаперевезень США, вже насилу справлявся зі зростаючим потоком пасажирів. До цього корпорація Boeing вже займалася розробкою крупного транспортного літака для армії США, проте тоді корпорація програла проекту компанії Lockheed і їх літаку C-5 Galaxy.

У 1965 році, інженер-розробник Джо Саттер (Joe Sutter), що працював у той час над Boeing 737, був призначений головним конструктором Boeing 747. Свою роботу, він почав з з'ясування потреб авіакомпаній. У той час вважалося, що величезні літаки незабаром будуть витіснені надзвуковими літаками. Тому 747 спочатку розроблявся як вантажопасажирський літак. З часом планувалося навіть повне переобладнання всіх літаків у вантажні. Кабіну екіпажу помістили на верхню палубу спеціально для того, щоб була можливість перетворити ніс літака в вантажну апарель.

У 1966 році корпорація Boeing закінчила проектування і представила конфігурацію нового літака, що отримав позначення 747. Початковий проект представляв собою повністю двопалубний літак, проте з такою конфігурацією виникали деякі труднощі, і від схеми відмовилися на користь «горбатого» варіанту. Першим замовником стала авіакомпанія Pan Am, яка замовила 25 літаків Boeing 747-100.

Більш того, завдяки рекомендаціям Pan Am, в конструкцію літака були внесені важливі зміни, зокрема: був збільшений розмах крила, змінено розміщення опор шасі, а максимальна злітна вага була збільшена з 272 155 кг до 308 443 кг.

Розмах крила - параметр крилатих літальних апаратів та літаючих тварин, найбільша можлива відстань відстань між двома точками крила. Наприклад, для літака Boeing 777 розмах крила становить 60 м. Термін може використовуватися не тільки для апаратів з нерухомими (фіксованими) крилами, але й для птахів, птерозаврів, кажанів, комах та збудованих за їх прикладом штучних літальних апаратів - орнітоптерів. Із сучасних тварин найбільший розмах крила у мандрівного альбатроса, що у рекордного птаха, упійманого в 1965 році, досягав 3,63 м.

Робота над паперовою моделлю Боїнг 747

Подивиться усі схеми деталей літака, їх всього 26

Поради:


 • роздрукуйте на кольоровому принтері усі схеми деталей літака, їх всього 13 (підійде також і чорно-білий, потім деталі літака можна розфарбувати олівцями чи фломастерами);

 • починаючи з першої схеми, необхідно вирізати деталі та користуючись інструкцією (малюнки з 14 по 26) склеїти їх;

 • для вирізання деталей використовуйте маленькі манікюрні ножиці або гострий ніж для паперу (у такому разі обов’язково підкладайте під аркуш товстий журнал, щоб не зіпсувати поверхню столу).
  1   2   3


Скачати 373.99 Kb.

 • Мороз Валерій Петрович