Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБюлетень нових надходжень літератури у липні 2014 року М

Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2014 року М
Сторінка2/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір0.66 Mb.
1   2
Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія  1. Загальний відділ

0

А28


Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матер. міжнар. наук. конф. , (Київ, 8-10 жовтня 2013 р.) / ген. дир. НБУВ В. І. Попик; Нац. б-ка України

ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. – 415 c. – 51 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

0

Б59


Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб.

Вып. 11 / ред. вып. А. А. Свобода, Н. Б. Захарова; НАН Украины.

Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского. – К. : НБУВ, 2013. – 322 c. –

37 грн.


Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

0

В42


Відділення економіки НАН України : іст.-біогр. довід. / ред.

А. І. Радченко. – К. : Академперіодика, 2014. – 244 c. : ілюстр. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Г13


Газети України 1946-1950 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : каталог / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна; НАН України, Нац. б-ка України

ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 410 c. – 58 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

0(075)

Г16


Галкин, Станислав Илларионович

Художественное конструирование газеты и журнала : учеб. пособ. /

С. И. Галкин. – М. : Аспект-Пресс, 2008. – 215 c. : ил. – (Техника и технология СМИ). – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Г70


Горова, Світлана Валеріївна

Інтернет-ЗМІ як об'єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова ; НАН України. – К. : НБУ

ім. В. І. Вернадського, 2013. – 208 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)


0

І-90


Історія Національної академії наук України. 1951-1955. Ч. 1. Документи і матеріали / голов. ред. О. С. Онищенко; упоряд.

Л. М. Яременко, С. В. Старовойт та ін. – К. : НБУВ, 2012. – 884 c. : ілюстр. – 123 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

І-90


Історія Національної академії наук України. 1951-1955. Ч. 2. Додатки / голов. ред. О. С. Онищенко; упоряд. Л. М. Яременко, С. В. Старовойт,

Г. В. Індиченко та ін. – К. : НБУВ, 2012. – 916 c. – 127 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

О-64


Организация тематической выставки литературы в библиотеке вуза : метод. реком. / сост. Л. А. Корюкина; отв. ред. В. А. Артисевич. – Саратов : СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 1987. – 24 c. : ил. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

П48


Покажчик рукописів і стародруків, переданих у 1976 р. з Бахчисарайського історико-археологічного музею до Державної Публічної бібліотеки ім. М. Є. Салтикова-Щедріна / упоряд., вступ. ст., комент. Н. Ябдульваап. – Сімф. : Доля, 2007. – 148 c. – Бахчисарайська книжкова колекція в Рос. нац. б-ці. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

С34


Сидоренко, Оксана Олександрівна

Становлення і розвиток дитячої та учнівської періодики на території України ( кінець Х1Х - початок ХХ1 століття) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / О. О. Сидоренко. – К., 2013. – 311 c. Автореферат. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

0(075.8)

С60


Солдаткіна, Людмила Михайлівна

Організація наукових досліджень в галузі фізичної та колоїдної хімії : навч. посіб. / Л. М. Солдаткіна. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2014. – 172 c. – 31 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

025(075.8)

С81


Столяров, Юрий Николаевич

Документный ресурс : учеб. пособ. для вузов / Ю. Н. Столяров. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 224 c. – (спец. серия "Профессиональный практикум"). – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Т31


Теле-та радіожурналістика : зб. наук. пр. Вип. 13 / голов. ред.

В. В. Лизанчук. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 425 c. – 115 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Ф50


Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина НАН Украины - 50 лет / отв. ред. Л. Л. Гнатченко;. – К. : Наук. думка, 2010. – 542 c. : ил., фото. – 401 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Х12


Хавкина, Любовь Борисовна

Авторские таблицы. Двузначные : пособ. для алф. расстановки книг в б-ках / Л. Б. Хавкина ; под ред. Ю. В. Григорьева. – 22-е изд. – М. : Книга, 1972. – 23 c. – 5 к.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Ш35


Швецова-Водка, Галина Миколаївна

Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2014. – 405 c. : ілюстр. – (Вища освіта ХХІ ст.). – Реком. МОНУ. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)
004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера


004.3

А64


Ан, Пен

Сопряжение ПК с внешними устройствами / П. Ан ; пер. с англ.

П. В. Мерещука. – 2-е изд., стер. – М.; СПб. : ДМК Пресс: Питер, 2004. – 320 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004(075.8)

З-17


Зайцева, Тетяна Анатоліївна

Посібник до вивчення дисципліни "Методи комп'ютерної імітації в соціально-економічних дослідженнях : посіб. для студ. ф-ту прикл. мат. ДНУ, які навч. за спец. «Інформатика» / Т. А. Зайцева, О. Д. Фридман ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. –

48 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, КПМ. – 17, УБП. – 10)


004.3(075.8)

М33


Матвієнко, Микола Павович

Комп'ютерна схемотехніка : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

М. П. Матвієнко, В. П. Розен. – К. : Ліра-К, 2013. – 192 c. – Реком. МОНУ. – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.89(068)

М34


Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2008): тези доп. VI між нар. наук.-практ. конф.12-14 лист.

2008 р. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2008. – 374 c. : ілюстр. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.032.6

М42


Медведев, В. С.

Control System Toolbox : METLAB 5 для студ. / В. С. Медведев,

В. Г. Потемкин ; под общ. ред. В. Г. Потемкина. – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 1999. – 287 c. – (Пакеты прикладных программ). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004

М80


Морозов, Анатолий Алексеевич

Ситуационные центры. Информационные технологии будущего : новая информационная технология: монография / А. А. Морозов,

В. А. Ященко ; Ин-т проблем мат. машин и систем НАН Украины. – К. : СП "Интертехнодрук", 2008. – 332 c. : портр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

008. Цивілізація. Культура. Прогрес


008

Т33


Тенденції впливу глобального середовища на соціокультурну сферу України : кол. моногр. / авт. кол.: О. С. Онищенко, В. М. Горовий,

В. І. Попик та ін.; НАН України. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. – 224 c. – 43 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)
1. Філософія. Психологія


1

А21


Аврахова, Лаура Вікторівна

Ідея інтерсуб'єктивності в діалогізмі М. М. Бахтіна: досвід концептуальної реконструкції : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 /

Л. В. Аврахова ; Нац. металург. акад. України. – Д., 2013. – 202 c. Автореф.. – Рос. мовою. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


1

А66


Андруцька, Яна Вікторівна

Танатологічні уявлення в філософській думці доби Київської Русі : дис. ... канд. філос. наук: 09. 00. 05. / Я. В. Андруцька. – Д., 2013. – 221 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

И90


История китайской философии / общ. ред. М. Л. Титаренко ; пер. с кит. В. С. Таскина. – М. : Прогресс, 1989. – 551 c.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

1

К43


Кириленко, Іван Григорович

Глобалізація Ноосфери & Перспективи України : монографія /

І. Г. Кириленко. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 464 c. : портр. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

К66


Кордун, Вікторія Олександрівна

Теорія революції Питирима Сорокіна в історико-філософському контексті : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / В. О. Кордун. – Полтава, 2014. – 223 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

К70


Коршун, Татьяна Сергеевна

Феномен правосознания в философских концепциях И. А. Ильина и

Б. А. Кистяковского (сравнительный анализ) : дис. ... канд. филос. наук: 09. 00. 05 / Т. С. Коршун. – Д., 2013. – 232 c. Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


1

Л79


Лосев, А. Ф.

АРИСТОТЕЛЬ: жизнь и смысл : для ст. возраста / А. Ф. Лосев,

А. А. Тахо-Годи. – М. : Дет. лит., 1982. – 286 c. : ил. – (Люди. Время. Идеи). – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

М31


Масаев, Михаил Владимирович

Парадигмальные образы и символы в трансформационных процессах эпох и цивилизаций (философско-исторический анализ) : дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.03 / М. В. Масаев. – Ялта, 2013. – 469 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М41


Мегега, Галина Борисівна

Феномен здоров'я як об'єкт соціально-філософського аналізу : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Г. Б. Мегега ; Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Д., 2013. – 203 c. Автореф.. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М55


Мешков, Игорь Михайлович

Историко-философский анализ структуры ценностных ориентаций в философии неокантианства : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05 /

И. М. Мешков. – Ялта, 2013. – 209 c. Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


1

М64


Мироненко, Владлена Вячеславівна

Організаційні комунікації як поліпарадигмальний феномен : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27. 00. 01 / В. В. Мироненко. – Д., 2013. – 223 c. Автореф.. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

П89


Пустовая, Мария Ивановна

Гендерная епистемология в философии постмодернизма : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05 / М. И. Пустовая ; Днепропетровский нац. ун-т

ж/д траспорта им. акад. В. Лазаряна. – Д., 2013. – 195 c. Автореф. –

10 грн.


Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Р60


Родный, Олег Владимирович

Ренессансная философия человека и смеховая культура Возрождения: грани диалога : дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.05 / О. В. Родный ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д., 2013. – 410 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

С69


Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія / авт. кол.: О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. – 250 c. – 47 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)
159.9. Психологія


15

Б91


Бурлан, Петра

Симорон из первых рук или как достичь того, чего достичь невозможно / П. Бурлан, П. Бурлан. – С.Пб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 320 c. : ил. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г95


Гурангов, В.

Технология успеха : курс начинающего волшебника / В. Гурангов,

В. Долохов. – СПб. : Питер, 2000. – 192 c. : ил. – (Сам себе психолог). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Серія: Психологія. Т. 9. Вип. 8 / голов. ред. В. А. Сминтина. – О. :

ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2004. – 107 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Серія: Психологія. Т. 15. Вип. 4 / голов. ред. В. А. Сминтина. – О. :

ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2010. – 196 c. –

62 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П27


Перепелицын, Михаил Львович

Философский камень : руководство по православному духотворчеству или алхимия материи духа. Ч. І и ІІ / М. Л. Перепелицын. – М. : Агенство правовой культуры и соц. помощи, 1990. – 208 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

С31


Сент-Джеймс, Э.

Будьте проще! = Inner Simplicity 100 Ways Regain Peace and Nourish Your Soul : 100 способов достичь согласия с собой / Э. Сент-Джеймс. – С.Пб. : Питер, 1996. – 224 c. – (Сам себе психолог). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

С38


Синельников, Валерий Владимирович

Путь к богатству. Как стать и богатым, и счастливым /

В. В. Синельников. – М. : Центрполиграф, 2006. – 219 c. – (Тайны подсознания). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2. Релігія. Теологія


2

Л79


Лось, Валентина Едуардівна

Уніатська церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII - першій половині Х1Х ст: організаційна структура та культурно-релігійний аспект / В. Е. Лось ; НАН України. Центр. б-ка України

ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. – К. : НБУВ, 2013. – 300 c. : ілюстр. – 46 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія


3

М54


Методологічні проблеми суспільно-гуманітарних наук і освіти в умовах трансформації суспільства : матер. міжнар. наук. -практ. конф., Дніпропетровськ, 4-5 березня 1999 р. / відп. за вип. В. Ю. Пушкін;

Нац. гірнича акад. України та ін. – Д. : НГАУ, 1999. – 256 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
31. Демографія. Статистика


312

З-26


Замура, Олена

Великий шаленец: смерть і смертність в Гетьманщині ХVIII століття / О. Замура. – К. : Вид-во КІС, 2014. – 240 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
32. Політика

32

Б74


Богомолов, О. В.

Меджліс кримськотатарського народу. Інституційний аналіз /

О. В. Богомолов ; НАН України. Ін-т сходнознавства

ім. Ю. Кримського. – К., 2013. – 80 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Д36


Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність : монографія / відп. ред. О. М. Майборода. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. –

184 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

327

П64


Потураєва, Л. В.

Лексичний мінімум з дипломатичної термінології / Л. В. Потураєва,

Т. О. Грачевська. – Д. : Інновація, 2010. – 35 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)


327(4)

С30


Семенович, Андрій Сергійович

Регіоналізація країн-членів Вишеградської групи у контексті вступу у Європейський Союз : дис. ... канд. політ. наук: 23. 00. 04 /

А. С. Семенович. – Л., 2013. – 210 c. Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


327(470 571)

Х17


Халілева, Дінара Русланівна

Роль російсько-турецьких відносин в геополітичній структурі Чорноморського регіону, 1991-2012 рр. : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Д. Р. Халілева. – Сімф., 2013. – 281 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

327(477)

Я77


Ярошко, Олеся Зіновіївна

Транскордонне співробітництво як інструмент забезпечення національних інтересів України / О. З. Ярошко. – К. : Прінт Квік, 2014. – 20 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
33. Економіка. Економічні науки


331(075)

А23


Агєєв, Євген Якович

Основи охорони праці : навч.-метод. посіб. для самост. роботи по вивч. дисц. / Є. Я. Агєєв. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 404 c. –

(Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

В68


Волохова, Ірина Семенівна

Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / І. С. Волохова. – О. : Атлант, 2014. – 462 c. : ілюстр. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Г65


Гончаренко, Олег Вікторович

Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні : монографія /

О. В. Гончаренко. – К. : Алерта, 2013. – 222 c. – Автограф. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Д54


Дніпропетровський національний університет ім.. Олеся Гончара. Вісник. № 10/1. Т. 22. Серія: Економіка. Вип. 8 (1) / відп. ред.

Н. І. Дучинська. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – 156 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

33

Е45


Економічна та соціальна географія : наук. зб. Вип. 1(69) / відп. ред.

С. І. Іщук. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – 332 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

З-12


Заболоцький, Богдан Федорович

Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посіб. /

Б. Ф. Заболоцький. – 2-е вид. , випр. і допов. – Л. : Новий Світ - 2000, 2012. – 427 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 68 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

І-58


Інвестиційно-інноваційні аспекти впливу фінансової інфраструктури на розвиток національного господарства України : кол.. монограф. / за заг. ред. С. О. Смирнова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во Біла К. О., 2010. – 360 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б4. – 1)

33

М13


Мазуренко, В. І.

Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. посіб. для студ. екон. спец. / В. І. Мазуренко, Р. Д. Стаканов ; Київ. нац. ун-т

ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., допов. та переробл. – К. : ТОВ

"ДКС центр", 2012. – 252 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

М50


Менеджмент організації : підруч. для студ. ВНЗ / за заг. ред.

В. П. Пєткова; Кіровогр. юрид. ін-т; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – К. : КНТ, 2011. – 488 c. – Затв. МОНУ. – 70 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33(075.8)

М58


Міжнародний маркетинг : навч.-метод. посіб.; (роздавальний матеріал) / авт.: Т. В. Гринько, Є. М. Глизирін; відп. за вип. І. Л. Сазонець; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : ДНУ, 2005. – 169 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

П77


Притула, М. М.

Моделювання та прогнозування економіко-екологічних процесів : навч.-метод. посіб. / М. М. Притула ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 252 c. – 31 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

С14


Сазонець, Ольга Миколаївна

Міжнародні організації в управлінні людським розвитком: глобалізаційний вимір / О. М. Сазонець, В. І. Саричев ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Нова ідеологія, 2012. – 252 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33И

С20


Саричев, Володимир Іванович

Національні пріоритети у глобальному управлінні людським розвитком : монографія / В. І. Саричев ; Дніпропетровський нац. ун-т

м. О. Гончара. – Д. : Нова ідеологія, 2013. – 340 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33

С79


Стельмащук, А. М.

Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг : навч. посіб. /

А. М. Стельмащук ; Хмельницький екон. ун-т. – Л. : Новий Світ - 2000, 2012. – 679 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33И

С83


Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навч. посіб. для ВНЗ / за ред. Ю. М. Бажала. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2013. – 280 c. – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С91


Сучасні тенденції інноваційного розвитку держави в сфері соціально-економічних наук : зб. наук. пр. регіон. студ. наук. -практ. конф. (проводиться іноз. мовами), Дніпропетровськ, 13-14 березня 2014 р. / голова орг. ком. М. В. Поляков; Дніпропетровський ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Видавець Біла К. О., 2014. – 104 c. – Англ. мовою. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33(075.8)

Ч-15


Чайка, Галина Леонидовна

Самоменеджмент менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2014. – 422 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34. Право. Юриспруденція

34

А47


Алексєєв, Валерій Марленович

Структури публічного управління в Україні: громадські ради /

В. М. Алексєєв. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 76 c. : ілюстр. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

З-38


Захист прав дитини в Україні : підсумки діяльності у 2013 році Уповноваженого Президента України з прав дитини Ю. О. Павленка / заг. ред. Ю. О. Павленка. – К., 2014. – 188 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

К24


Кармаза, Олександра Олександрівна

Концепції охорони та захисту житлових прав в Україні: матеріальний та процесуальний аспекти : монографія / О. О. Кармаза. – Миронівка : ПрАТ "Миронівська друкарня", 2013. – 400 c. : портр. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К24


Кармазін, В. Я.

Фінансове право і фінансова політика : метод. вказ. до вивч. дисц. /

В. Я. Кармазін. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2013. – 31 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 7, Б4. – 10)


34

М21


Мальський, Маркіян М.

Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти : монографія /

М. М. Мальський. – Л. : Літопис, 2013. – 384 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П70


Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. Вип. 7 / голова редкол. В. І. Клочко; Наук.-дослід. ін-т пам'яткоохоронних досліджень. – К. : Фенікс, 2012. – 608 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

П70


Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. Вип. 8 / голова редкол. В. І. Клочко; Наук.-дослід. ін-т пам'яткоохоронних досліджень. – К. : Фенікс, 2013. – 592 c. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

З-41


Збірник нормативних документів Дніпропетровського держ. ун-ту з питань організаціїної, навчальної, наукової, фінансово-господарської роботи та міжнародного співробітництва. Вип.3 (узагальнений) / уклад. О. М. Гаврюшенко; відп. за вип. О. О. Кочубей; Дніпропетровський держ. ун-т. – Д. : ДДУ, 2000. – 386 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К24


Кармазін, В. Я.

Фінансовий менеджмент : тематика і метод. реком. до написання курсових робіт / В. Я. Кармазін, О. В. Левкович. – Д. : ДНУ

ім. О. Гончара, 2013. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 7, Б4. – 10)


378

М74


Модернізація методів викладання: передумови та проблеми : звіт за результатами соціолог. дослідж. / авт.: В. Г. Городяненко,

Ю. В. Глущенко, О. В. Гилюн та ін.; Дніпропетровсськи нац. ун-т. – Д. : ДНУ, 2008. – 104 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075)

П22


Пашко, Ольга

Навчання дорослих: виклики, специфіка, інтерактивні методи. Український досвід в регіональному економічному розвитку : посібник / О. Пашко. – Л. : Галицька видавнича спілка, 2014. – 108 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4. Мова. Мовознавство

Б31


Бацевич, Флорій Сергійович

Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Довіра, 2007. – 205 c. – (Словники України). – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Б61


Білинський, Михайло Емільович

Англійська мова як друга іноземна : підручник для студ. перших курсів ф-ту інозем. мов / М. Е. Білинський, С. Ф. Лук'яненко,

Л. В. Лемещук. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 258 c. – Затв. МОНУ. – 34 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 11, Т.22. Серія: мовознавство. Вип. 20 (1) / відп. ред.

Т. С. Пристайко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2014. – 187 c. – 22 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

42

Д64


Долінська, Наталія Василівна

Оповідання для домашнього читання = Short Stories for Home Reading : навч. посіб. для студ. ф-тів міжнар. відносин та права ВНЗ /

Н. В. Долінська, О. В. Ярмола ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 154 c. – На обкл. назва англ. мовою; Реком. МОНУ. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Д76


Дружинець, Марія Львівна

Сучасна українська мова: морфологія іменних частин мови : навч. посіб. / М. Л. Дружинець, А. Л. Порожнюк. – О. : ОНУ

ім. І. І. Мечникова, 2013. – 254 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


З-45


Звягіна, Ганна Олександрівна

Текстотвірна функція уснорозмовного синтаксису в ідіостилі Григора Тютюнника : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г. О. Звягіна. – Д., 2013. – 179 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

407

І-66


Інноваційні технології у теорії та практиці викладання іноземних мов : матер. регіон. наук. конф / упорядкуван. Ю. В. Бічай, Л. О. Гром; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Видавець Юрій Овсянніков, 2004. – 158 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К61


Коломойченко, Александра Евгеньевна

Иноязычное имя собственное в художественном и публицистическом тексте: функция, прагматика : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 /

А. Е. Коломойченко. – Д., 2013. – 212 c. Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


К78


Крашеніннікова, Тетяна Валеріївна

Мова української літературної казки Х1Х століття : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. В. Крашеніннікова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2013. – 348 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Л13


Лавриненко, Олег Валентинович

Жаргон русскоязычного футбольного болельщика: системный и жанрово-коммуникативний аспекты : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / О. В. Лавриненко ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д., 2013. – 215 c. Автореферат. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

42

П64


Потураева, Л. В.

Практикум по переводу : учеб. пособ. / Л. В. Потураева,

О. Г. Касьянова ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Инновация, 2011. – 45 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)


Р85


Руколянська, Наталія Василівна

Лексика текстів кримінально-процесуального права в українській мові : дис. ... канд. філол. наук: 10. 02. 01 / Н. В. Руколянська. – Д., 2013. – 220 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

С89


Суима, Ирина Павловна

Образование и лексикографическая маркировка сложных прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / И. П. Суима ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д., 2013. – 229 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Т33


Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. пр. Вип. 9 / голов. ред. І. Кочан; Львів. нац. ун-т. ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 296 c. – 31 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Т33


Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. пр. Вип. 10 / голов. ред. І. Кочан; Львів. нац. ун-т. ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 223 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Т35


Термінологічний словник для студентів-іноземців (гуманітарний напрямок) / уклад. О. І. Панченко, В. В. Унченко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ, 2008. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Т98


Тюленев-Лисовик, Леонид Петрович

Консолита / Л. П. Тюленев-Лисовик. – К. : Феникс, 2009. – 244 c. –

20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

Ц27


Цветаева, Е. В.

Учебное пособие по грамматике английского языка для студентов неязыковых специальностей = Revise your Grammar / Е. В. Цветаева,

И. Н. Панасюк ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д., 2012. – 105 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)


Ш32


Шахова, Елена Михайловна

Предложно-падежные формы имени как средство выражения языковых смыслов в русском языке : дис. ... канд. филол. наук: 10. 02. 02 / Е. М. Шахова. – Сімф., 2013. – 184 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Ш37


Шевчик, Екатерина Юрьевна

Структурно-семантические и функционально-прагматические особенности сжатых текстов в педагогическом дискурсе : дис. ... канд. филол. наук: 10. 02. 02 / Е. Ю. Шевчик. – Д., 2013. – 185 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Ш37


Шевчук, Світлана Володимирівна

Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. для студ. /

С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Алерта, 2013. – 696 c. – Затв. МОНУ. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)


42

L24


Language through film : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. М. Алісеєнко,

О. М. Бурлакова, В. К. Костів та ін.; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во. Біла К. О., 2010. – 207 c. : ілюстр. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)
5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія502/504(075.8)

Р64


Розанов, Сергей Иванович

Общая экология : учеб. для студ. вузов по дисц. "Экология" для техн. направ. и спец. / С. И. Розанов. – 3-е изд., стер. – СПб.: М.: Краснодар : Лань, 2003. – 288 c. – (Учебник для вузов. Спец. лит-ра). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


51. Математика


51(075.8)

Б13


Баврин, Иван Иванович

Общий курс висшей математики : учеб. для студ. физ.-мат. спец. пед. вузов / И. И. Баврин, В. Л. Матросов. – М. : Просвещение, 1995. –

464 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)


512.64

Г12


Гаврилів, О. С.

Посібник з самостійної роботи з лінейної алгебри і аналітичної геометрії / О. С. Гаврилів, А. Р. Торський. – Л. : Вид-во Растер-7, 2013. – 112 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

514.18

К95


Кучеренко, Вадим Володимирович

Формалізовані геометричні моделі нерегулярної поверхні для гіперкількісної дисретної скінченої множини точок : дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / В. В. Кучеренко. – Мелітополь, 2013. – 234 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

519.8

С32


Сергиенко, Иван Васильевич

Системный анализ многокомпонентных распределенных систем : монография / И. В. Сергиенко, В. С. Дейнека ; НАН Украины. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К. : Наук. думка, 2009. – 640 c. – (Проект "Наукова книга"). – 193 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

514.18

С72


Спірінцева, Ольга Володимирівна

Ідентифікація об'єктів на фотограмметричних цифрових зображеннях в умовах невизначенності параметрів їх фіксації : дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / О. В. Спірінцева ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д., 2013. – 196 c. Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


51(075)

Ш65


Шиханович, Юрий Александрович

Введение в математику : учеб. пособ. / Ю. А. Шиханович. – М. :

Науч. мир, 2005. – 383 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


528.7

С21


Сафаров, Олександр Олександрович

Методи комп'ютерної візуалізації тривимірних геометричних моделей фотограмметричних сцен : дис. ... канд. техн. наук: 05. 01. 01 /

О. О. Сафаров. – Д., 2013. – 147 c. Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


524.8

С56


Современная космология. Динамика Вселенной в задачах /

Ю. Л. Болотин, Д. А. Ерохин, Г. И. Ивашкевич и др.; НАН Украины; Нац. науч. центр "Харьков. физ. -тех. ин-т". – К. : Наук. думка, 2010. – 255 c. – (Проект "Наукова книга"). – 121 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

528(082)

С91


Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Західного геодезичного тов. УТГК. Вип. 1 (27), 2014 / голов. ред.

І. С. Тревого. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 160 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
53. Фізика


531(075.8)

П64


Потєхін, Анатолій Федорович

Короткий курс теоретичної механіки в запитаннях та відповідях з аналізом базових понять : навч. посіб. / А. Ф. Потєхін ; 2-е вид., випр. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 200 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(075.8)

С12


Савельев, Игорь Владимирович

Курс общей физики : в 5-ти кн.: учеб. пособ. для втузов. Кн. 5. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твервого тела. Физика атомного ядра и элемент. частиц / И. В. Савельев. – М. : Астрель: АСТ, 2004. – 368 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(075.8)

С34


Сивухин, Дмитрий Васильевич

Общий курс физики : учеб. пособ. для вузов: в 5-ти т. Т. 2. Термодинамика и молекулярная физика / Д. В. Сивухин. – 5-е изд., испр. – М. : Физматлит, 2005. – 544 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(075.8)

С34


Сивухин, Дмитрий Васильевич

Общий курс физики : учеб. пособ. для вузов: в 5-ти т. Т. 5. Атомная и ядерная физика / Д. В. Сивухин. – 3-е изд., стер. – М. : Физматлит, 2005. – 544 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

537.86

С34


Сидоров, Дмитрий Владимирович

Резонансы в брэгговских слоистых структурах с линейными и нелинейными элементами : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.03 /

Д. В. Сидоров ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д., 2013. – 172 c. Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


538.9(075.8)

С77


Стасюк, Іван Васильович

Функції Гріна у квантовій статистиці твердих тіл : посібник /

І. В. Стасюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 392 c. : ілюстр. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


544.344

А65


Андриевская, Елена Ростиславовна

Фазовые равновесия в системах оксидов гафния, циркония, иттрия с оксидами редкоземельных элементов : монография / Е. Р. Андриевская ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения

им. И. Н. Францевича. – К. : Наук. думка, 2010. – 471 c. – (Проект "Наукова книга"). – 326 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


544.18(075.8)

Г82


Грибов, Лев Александрович

Квантовая химия : учеб. для студ. хим. и биол. спец. вузов /

Л. А. Грибов, С. П. Муштакова. – М. : Гардарики, 1999. – 390 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


549(060.55)

М61


Мінералогічний збірник №63, Вип. 1 : зб. наук. пр. / голов. ред.

О. Матковський; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 124 c. : ілюстр. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

541.182

Ф50


Физика аэродисперсных систем : межвед. науч. сб. Вып. 50 / гл. ред.

В. В. Калинчак. – О. : ОНУ им. И. И. Мечникова, 2013. – 124 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
55. Геологія. Науки про Землю


556.53(07)

Б24


Барановський, Борис Олександрович

Методика проведення учбово-дослідних експедицій по малих річках : навч. посіб. для студ. 1-5 курсів біол., еколог., геогр. спец. ВНЗ /

Б. О. Барановський ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : РВВ ДНУ, 2005. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


551.21(477.63)

В88


Вулканизм и седиментогенез зеленокаменного этапа раннедокембрийской истории Кривбасса / Е. А. Кулиш, В. В. Покалюк, В. Г. Яценко, О. Ю. Великанова; НАН Украины. Ин-т геохимии окруж. среды НАН и МЧС Украины. – К., 2008. – 146 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.579

Г46


Гідрометеорологічні аспекти техногенного впливу на довкілля Дніпропетровської області : монографія / А. С. Горб, Д. О. Довганенко, Л. В. Доценко та ін. – Д. : Акцент ПП, 2014. – 231 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

553.411(477)

М54


Метологенія золота протоплатформних структур українського щита (Кіровоградський блок) : монографія / Г. М. Яценко,

О. В. Гайворонський, Є. М. Сливко та ін.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка та ін. – К. : Логос, 2009. – 243 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.7

Р83


Рудько, Георгій Ілліч

Основні біостратиграфічні етапи історії Землі. Сценарії техногену /

Г. І. Рудько, Г. Р. Бала ; за ред. Г. І. Рудька: Держ комісія України по запасам корисних копалин. – К. : Вид-чий дім "Букрек", 2014. – 224 c. : ілюстр. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


550.4

С41


Ситников, Анатолий Борисович

Вопросы миграции веществ в грунтах / А. Б. Ситников ; НАН Украины. Ин-т геологических наук. – К., 2010. – 640 c. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
57. Біологічні науки в цілому


577.112

А43


Активность цистеиновых катепсинов в структурах головного мозга животных при формировании энграмм памяти : метод. пособ. / авт.:

А. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, А. К. Вяткин и др. – Д. : ДГМА, 2008. –

50 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


577.346

К89


Кузьменко, Микола Ілліч

Радіонуклідна аномалія / М. І. Кузьменко. – К. : Академперіодика, 2013. – 394 c. : ілюстр. – 45 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

574.4(477)

П68


Празукин, Александр Васильевич

Структурно-функциональная и экологическая организация наземных и водных фитосистем в условиях юга Украины : дис. ... д-ра биол. наук: 03.00.16 / А. В. Празукин ; Днепропетровский нац. ун-т

им. О. Гончара. – Д., 2012. – 510 c. Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

59. Зоологія


595.783(477)

К31


Каштановая минирующая моль в Украине / М. Д. Зерова,

Г. Н. Никитенко, Н. Б. Нарольский и др.; НАН Украины. Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. – К., 2007. – 88 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

591.5

Р88


Русев, Иван Трифонович

Экосистемы Северо-Западного Причерноморья как основа формирования опасных фаунистических комплексов и их структурно-функциональная организация : дис. ... д-ра биол. наук: 03. 00. 16

И. Т. Русев. – Д., 2013. – 392 c. Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


595.773.1(477)

С40


Сіренко, Артур Геннадійович

Трофічна спеціалізація імаго сирфід в умовах Українських Карпат /

А. Г. Сіренко, В. Ю. Шпарик. – Івано-Франківськ : ДВНЗ, 2013. – 161 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


595.793(477)

С40


Сіренко, Артур Геннадійович

Tenthredinidae (Hymenoptera, Insecta) північного макросхилу Українських Карпат і прилеглих територій Лісостепу / А. Г. Сіренко,

В. В. Заброда. – Івано-Франківськ : ДВНЗ, 2013. – 219 c. : ілюстр. –

40 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

591.9(477)

Ф28


Фауна Украины в сорока томах : монография. Т. 36. Инфузории.

Вып. 1. Суктории (Ciliophora, Suctorea) / науч. ред. В. И. Монченко;

Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгузена. – К. : Наук. думка, 2013. – 270 c. : ил. – 286 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


595.42(47 57)

Х26


Хаустов, Олександр Олександрович

Кліщі родини Scutacaridae Східної Палеарктики = Mites of the family Scutacaridae of Eastern Palaearctic / О. О. Хаустов. – К. : Вид-чий дім "Академперіодика", 2008. – 290 c. : ілюстр. – Англ. мовою. – 74 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

616-006

Г50


Гіпоксія пухлини у клінічному вимірі = Tumor hypoxia in thr clinical setting : монографія / за ред. С. Осинського, Г. Фрісса, П. Ваупеля. – К. : Академперіодика, 2011. – 272 c. : ілюстр. – (Проект "Укр. наук. книга іноз. мовою"). – Англ. мовою. – 202 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.21(075.8)

К49


Клименко, Дмитрий Иванович

Хронические заболевания вестибулярного и слухового анализаторов : клиника, диагностика, восстановительное лечение, медико-социальные аспекты: учеб. пособ. / Д. И. Клименко ; Днепропетровский гос. ун-т. – Д. : ДГУ, 1997. – 122 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.821

Л36


Леви, Владимир Львович

Охота за мыслью / В. Л. Леви. – Луганск : Глобус, 2002. – 328 c. – (Психология общения). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

615.89

Л55


Ли, Шанью

150 рецептов китайской медицины по лечению: рака, гемофилии, анемии, диабета, гипертонии, болезней сердца, печени, желудка, почек / Ш. Ли ; пер. с кит. А. Л. Яшнова. – Д. : КОЛО, 1998. – 64 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.82

Н46


Нейротрансмиттерная модуляция ионного гомеостаза в клетках головного мозга при радиационных воздествиях : монография / под ред. М. И. Руднева, Л. А. Порохняк-Гановской; АМН Украины; Науч. центр радиационной медицины; Днепропетровский нац. ун-т и др. – К., 2002. – 154 c. – (Психология общения). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616-007.43

Н73


Новіков, Олександр Іванович

Сучасні підходи до лікування гриж та пороків розвитку передньої черевної стінки : практ. посіб. для студ. 6-го курсу мед. ф-ту, хірургів-інтернів, лікарів-хірургів / О. І. Новіков, І. О. Македонський,

О. А. Суховерша ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : РВВ ДНУ, 2003. – 40 c. : ілюстр. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.89

П51


Полное очищение организма : методы избавления организма от шлаков, уринотерапия, природные лекарственные средства, правильное питание / сост. Д. Шульга. – Х. : Единорог, 1996. – 64 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616-07

Р15


Радіологія : підруч. для студ. вищих мед. навч. закладів. Т. ІІ. Основи променевої терапії / за ред. М. С. Каменецкого. – Донецьк : Вид-во Ноулідж, 2014. – 125 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
62. Машинобудування. Техніка в цілому


621.1(075.8)

А76


Апальков, Александр Федосеевич

Теплотехника : учеб. пособ. для студ. очной и заочн. форм обуч. /

А. Ф. Апальков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 187 c. – (Высшее образ.). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.311

Г96


Гусєв, Олег Петрович

25 років віч-на-віч з "Чорнобилем" : док.-публіцист. твір / О. П. Гусєв ; голов. ред. Борис Олійник. – К. : ПП "Золоті ворота", 2011. – 624 c. : ілюстр., фото. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.81(075.8)

Д47


Дирда, Віталій Ілларіонович

Деталі машин : підручник / В. І. Дирда, Ю. М. Овчаренко, І. Є. Рижков ; за ред. В. І. Дирди; Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. – Д. : Авантаж, 2007. – 440 c. – 28 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.7

Д75


Дронь, Николай Михайлович

Угловая стабилизация вращающихся летательных аппаратов : монография / Н. М. Дронь ; Днепропетровский гос. ун-т. – Д. : Изд-во ДНУ, 1996. – 186 c. – Для служеб. пользования №000025. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.7(082)

К71


Космическая техника. Ракетное вооружение : науч.-тех. сб. Вып. 1 (106), 2014 / гл. ред. А. В. Дегтярев. – Д. : Гос. предприятие КЮ им.

М. К, Янгеля, 2014. – 165 c. : ил. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.81(075.8)

М18


Малащенко, Володимир Олександрович

Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів : навч. посіб. / В. О. Малащенко, В. В. Янків. – Л. : Новий Світ - 2000, 2014. – 264 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 67 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.3(075.8)

Н25


Наноматериалы и нанотехнологии : учеб. для студ. высш. техн. учеб. завед. / В. А. Богуслаев, А. Я. Качан, Н. Е. Калинина и др.; под общ. ред. В. А. Богуслаева. – Запорожье : АО "Мотор Сич", 2014. – 208 c. – Утв. МОНУ. – Библиогр.: 48 назв. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.9

П78


Проблеми загальної енергетики : наук. зб. Вип. 1 (36), 2014 / голов. ред. М. М. Кулик. – К. : Альфа-ПІК, 2014. – 72 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.9(082)

П78


Проблеми методології викладання навчальних курсів з енергозбереження, нетрадиційної енергетики і екології в навчальних закладах України : зб. наук. пр. / відп. ред. В. О. Габрінець; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Вид-во ДНУ, 2002. – 96 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.311

С42


Скалозубов, Владимир Иванович

Основы управления запроектными авариями с потерей теплоносителя на АЭС с ВВЭР : монография / В. И. Скалозубов, А. А. Ключников,

В. Н. Колыханов. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2010. – 400 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.38(082)

Ф81


Фотоэлектроника = Photoelectronics : межвед. науч. сб. № 22-2013 /

гл. ред. В. А. Сминтина; Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова. –

О. : ОНУ им. И. И. Мечникова, 2013. – 154 c. – На англ. яз. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


63(060.55)

В55


Вінницький національний аграрний університет. Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. Вип. 1 (84) / голов. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця : ВНАУ, 2014. – 200 c. : ілюстр. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

635

Г96


Гусев, Александр Михайлович

Плодовые овощные культуры : оборудование и способы выращивания овощных растений / А. М. Гусев. – М. : Реклама, 1992. – 64 c. : ил. –

4 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


635.1/.8(059)

Л33


Лебедева, Анастасия Трофимовна

Календарь овощевода-любителя / А. Т. Лебедева, А. Г. Туленкова. – М. : ВиМо, 1993. – 317 c. : ил. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.4(075.8)

П16


Панас, Ростислав Миколайович

Основи грунтознавства : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 245 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

632.52(477)

(075.8)


Ш95

Шувар, Іван Антонович

Особливо небезпечні рослини України : навч. посіб. / І. А. Шувар,

В. П. Гудзь, А. І. Шувар ; за ред. І. А. Шувара. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 192 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


664(063)

І-66


Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підпрємництва: наукові пошуки молоді : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. 26 березня 2014 р., у 2-х ч. Ч. І / відп. ред. О. І. Черевко. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 468 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

664(063)

І-66


Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підпрємництва: наукові пошуки молоді : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. 26 березня 2014 р., у 2-х ч. Ч. 2 / відп. ред. О. І. Черевко. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 503 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7

Д58


Довженко, Олександр Петрович

Про красу / О. П. Довженко. – К. : Мистецтво, 1968. – 531 c. : ілюстр. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли


743(075.8)

З-23


Залевская, Елена Юрьевна

Пособие к изучению дисциплины "Пластическая анатомия" : для студ. ДНУ спец. "Дизайн", "Изобразительное искусство" / Е. Ю. Залевская ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. –

32 c. : ілюстр. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)
78. Музика

783(477)

Р83


Руденко, Людмила Григорівна

Нотна бібліотека хору Київської духовної академії : монографія /

Л. Г. Руденко. – К. : НБУВ, 2013. – 416 c. – (З історії музичної спадщини України). – 101 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


791.43

М54


Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія мистецтв" (розділ "Світове та українське кіно") : ред. І. І. Бакуменко. – Д. : РВВ ДНУ, 2001. – 20 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8. Література. Літературознавство.


8

А16


Абрамова, Олена Вікторівна

Своєрідність жанру сонета у творчості О. М. Свінберна : дис. ... канд. філол. наук: 10. 01. 04 / О. В. Абрамова. – Д., 2013. – 281 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

А98


Ашукин, Николай Сергеевич

Крылатые слова : литературные цитаты, образные выражения /

Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. – М. : Правда, 1986. – 767 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, УБГ. – 2)


8

Б33


Баштова, Надія

Григорій Костюк: літературознавець, критик, публіцист : монографія / Н. Баштова ; НАН України. Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Вид. дім "Стилос", 2008. – 216 c. – 13 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Г65


Гонсалєс-Муніс, Світлана Юріївна

Мотивно-тематичний простір американської жіночої поезії другої половини ХХ століття (Енн Секстон, Сильвія Плат, Едріенн Річ) : дис. ... канд. філол. наук / С. Ю. Гонсалєс-Муніс. – Д., 2013. – 234 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Д79


Дубініна, Олена Володимирівна

У межах чи поза межами? Творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби : монографія / О. В. Дубініна. – К. : Наук. думка, 2011. – 360 c. – (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)). – 240 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Є24


Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму : зб. наук. ст. Вип. перший. Теоретичні Reвізії / відп. ред. Т. І. Гундорова;

Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Вид-чий дім "Стилос", 2008. –

160 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ж87


Жулинський, Микола Григорович

Він знав, "як много важить слово..." / М. Г. Жулинський. – К. :

Вид-чий центр "Просвіта", 2008. – 136 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

К17


Калинович, Володимир Іванович

Політичні процеси Івана Франка та його товаришів : монографія /

В. І. Калинович. – Л. : Вид-во Львів. ун-ту, 1967. – 156 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


8

К68


Король, Евгения Александровна

Поэтика немецкоязычного "романа о художнике" периода антифашистской эмиграции: Б. Франк, Г. Брох, Л. Фейхтвангкр : дис ... канд. филол. наук: 10.01.04 / Е. А. Король. – Д. : Донецкий нац. ун-т, 2013. – 244 c. Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

К82


Крижанівський, Степан Андрійович

Художні відкриття і літературний процес : огляд, статті, роздуми /

С. А. Крижанівський. – К. : Рад. письменник, 1979. – 239 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Л87


Лущій, Світлана

Художні моделі буття в романах В. Підмогильного : монографія /

С. Лущій ; Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Вид-чий дім "Стилос", 2008. – 152 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія філологічна. Вип. 59 / голов. ред. Т. Салига. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 184 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія філологічна. Вип. 60, Ч. 1 / голов. ред. Т. Салига. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2014. – 363 c. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія філологічна. Вип. 60, Ч. 2 / голов. ред. Т. Салига. – Л. : ЛНУ

ім. І.Франка, 2014. – 356 c. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

П32


Пінчук, Степан Петрович

Словник літературознавчих термінів Івана Франка / С. П. Пінчук,

Є. С. Регушевський. – К. : Наук. думка, 1966. – 272 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


8

С40


Сиротюк, Микола Йосипович

Українська історична проза за 40 років : монографія /

М. Й. Сиротюк. – К. : Рад. письменник, 1958. – 335 c. – 8 грн. Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


8

С40


Сиротюк, Микола Йосипович

Український радянський історичний роман : проблема історичної та художньої правди / М. Й. Сиротюк. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. –

396 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


8

Т48


Ткачук, Микола

Суб'єктно-об'єктна структура української лірики ХІХ - ХХ століть : монографія / М. Ткачук. – Т. : Медобори, 2014. – 184 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)84 Художня література


84(4Укр)6

Г51


Гірник, Павло Миколайович

Посвітається : поезії / П. М. Гірник. – 2-ге вид., допов. – К. : Пульсари, 2009. – 374 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д75


Дрозд, Володимир

Листя землі : у 2-х кн. Кн. 1 / В. Дрозд ; упоряд. І. Жиленко. – К. :

Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2009. – 703 c. –

(Б-ка Шевченківського комітету). – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д75


Дрозд, Володимир

Листя землі : у 2-х кн. Кн. 2 / В. Дрозд ; упоряд. І. Жиленко. – К. :

Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2009. – 622 c. –

(Б-ка Шевченківського комітету). – 54 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д81


Дудар, Євген Михайлович

Вибрані твори : гумор, сатира / Є. М. Дудар. – К. : Вид-во Укр. енцикл., 2011. – 608 c. – (Б-ка Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – 132 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

З-12


Забаштанський, Володимир Омельянович

І все-таки - стою ! : поезії, переклади / В. О. Забаштанський. – К. : Грамота, 2009. – 672 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – 77 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(82)

К97


Кьюсак, Димфна

Скажи смерти "нет!". Черная молния. Полусожженное дерево : романы / Д. Кьюсак ; пер. с англ. В. С. Коткина. – М. : Правда, 1984. – 704 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Л82


Лубківський, Роман

Вибрані твори у двох томах. Т. 1. Вірші. Поеми / Р. Лубківський. – К. : Вид-во Укр. енцикл., 2012. – 608 c. – (Б-ка Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – 125 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)5

М23


Манжура, Іван

Десь-то-не-десь. Степові думи та співи / І. Манжура. – Рубанівське 2009 : Вид. В. В. Філіпов, 2009. – 61 c. : ілюстр. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)5

М23


Манжура, Іван

Поема-казка Іван Голик / І. Манжура. – Д. : Вид.. В. В. Філіпов, 2008. – 6 грн. c. : ілюстр. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М62


Міняйло, Віктор Олександрович

Вічний Іван. Шпаргалка Езопа : вибрані твори / В. О. Міняйло. – К. : Пульсари, 2011. – 461 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – 71 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(5Узб)

Н15


Навои, Алишер

Избранная лирика / А. Навои. – Ташкент : Изд-во ЦК КП Узбекистана, 1978. – 133 c. : ил. – (Избранная лирика Востока). – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(5Ірн)

П27


Персидские народные сказки / сост. М.-Н. Османов; отв. ред.

И. М. Стеблин-Каменский. – М. : Наука, 1987. – 504 c. – (Сказки и мифы народов Востока). – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)

П64


Потяг 76 - центральноєвропейський часопис 2003-2004 : вибране / голов. ред. Ю. Андрухович. – Л. : Піраміда, 2005. – 195 c. : ілюстр. –

16 грн.


Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Р15


Радзієвський, Вадим Антонович

У нас вже демократія? (Дещо з новітньої історії України) :

зб. вибр. поезій / В. А. Радзієвський. – К. : ДП Інформ.-аналіт. агенство, 2012. – 104 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Р66


Роксоланія : літ.-мистецький альманах. 1'1998. Українська культура в третьому тисячолітті / голов. ред. А. Кравченко-Русів. – Д. : Вид. Дніпропетр. орг. Спілки письменників України, 1998. – 116 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Р83


Руденко, Микола Данилович

Поезії / М. Д. Руденко. – К. : Дніпро, 1991. – 413 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

С24


Свічадо : літ.-худож. альманах. 5/6' 2003 / уклад. Л. Литвин; літ. ред.

Т. Завгородня. – Д. : ПП "Ліра ЛТД", 2003. – 108 c. : ілюстр. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Пол)

С48


Словацький, Юліуш

Зібрання творів у 2-х томах. Т. 1. Поезії. Поеми. Листи до матері. Маловідомі переклади творів Ю. Словацького / Ю. Словацький. – Л. : Світ, 2011. – 480 c. – 165 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Пол)

С48


Словацький, Юліуш

Зібрання творів у 2-х томах. Т. 2. Драматичні твори. Українські письменники і критики про Ю. Словацького / Ю. Словацький. – Л. : Світ, 2011. – 592 c. – 235 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

У45


Український вертеп. Вертеп у драматургії, прозі та поезії ХІХ - ХХ ст. : збірник. – Д. : Дніпро, 2010. – 608 c. – 95 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Ш45


Шеляженко, Юрий Владимирович

Не воюй : рассказы на рус. и укр. яз. / Ю. В. Шеляженко. – К. : Изд.

Ю. Шеляженко, 2014. – 36 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9. Географія. Біографії. Історія


9(477)

М33


Матвеева, Леся Васильевна

Владислав Бузескул - историк своего времени : монография /

Л. В. Матвеева ; НАН Украины; Ин-т востоковедения

им. А. Крымского. – К. : ИД "Стилос", 2008. – 713 c. : портр. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

М33


Матвеева, Леся Васильевна

Византинист Федор Успенский (1845-1928) : монография /

Л. В. Матвеева ; НАН Украины. Ин-т востоковедения

им. А. Крымского. – К., 2013. – 244 c. : ил., фото. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

М33


Матвеева, Леся Васильевна

Юлиан Кулаковский : [жизнеописание ученого] / Л. В. Матвеева ; НАН Украины. Ин-т востоковедения им. А. Крымского. – К. : Стилос, 2002. – 484 c. : ил., фото. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

М33


Матвеева, Леся Васильевна

Виктор Григорович - первый украинский славяновед-византолог (1815-1876) : монография / Л. В. Матвеева ; НАН Украины. Ин-т востоковедения им. А. Крымского. – К. : ИД "Стилос", 2010. – 192 c. : ил., фото. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
902. Археологія


902

В75


Воронін, Віктор Миколайович

Нагородна система України ХХ - ХХІ століть: виникнення та розвиток в умовах політичних і соціально-політичних і соціально-економічних трансформацій держави і суспільства : дис. ... д-ра іст. наук:

07. 00. 01 / В. М. Воронін. – Д., 2013. – 396 c. Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


902

У84


Утехин, Илья Владимирович

Очерки коммунального быта / И. В. Утехин; вступ. ст.

А. К. Байбурин – 2-е изд., доп. – М. : ОГИ, 2004. – 277 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
94. Загальна історія


94(477)

Г61


Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : наук. часопис. № 1 (7), 2010 / літ. ред. Н. Анікєєнко. – К. : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2010. – 244 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г96


Гусейнов, Григорій Джамалович

Господні зерна : худож.-док. життєпис / Г. Д. Гусейнов ; передм.

М. Слабошпицького. – К. : Укр. письменник, 2011. – 678 c. : портр. –

(Б-ка Шевченківського комітету). – 38 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К92


Купчик, Олег Романович

Студенты-азербайджанцы города Киева в общественно-политической жизни Украины (1900-1917 гг.) : монография / О. Р. Купчик,

А. У. Дамиров. – К. : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2013. – 160 c. : фото. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(=11)

М33


Матвєєва, Леся Василівна

Нариси з історії сходознавства / Л. В. Матвєєва. – К. : ВД "Стилос", 2008. – 400 c. : портр. – До 90-річчя НАН України присв. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М64


Міронова, І. С.

Поштові і поштово-телеграфні установи на півдні України в системі зв'язку російської держави (друга половина ХVII - початок ХХ ст.) : монографія / І. С. Міронова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – 564 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

П27


Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни : зб. док., матер. та спогадів / авт. -упоряд. М. І. Тяглий; Укр. центр вивч. історії Голокосту та ін. – К., 2013. – 208 c. : фото. –

40 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П78


Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. Вип. 9 / відп. ред. О. Б. Шляхов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2014. – 252 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(479.24)

С14


Сазонец, Игорь Леонидович

Современный Азербайджан: геоэкономическое сотрудничество с Украиной : монография / И. Л. Сазонец, В. И. Сарычев, С. А. Кононенко ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Донецк : Юго-Восток, 2012. – 224 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С28


Сеітова, Ельвіна Ізетівна

Трудова міграція до Криму (1944-1976) : дис. ... канд. іст. наук /

Е. І. Сеітова. – Сімф., 2013. – 349 c. Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


94(~11)

С92


Сходознавство. Вип. 62-63 / голов. ред. О. О. Хамрай. – К. : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2013. – 232 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.
Електронний каталог Електро́нний катало́г (скор.: е-каталог, англ. e-catalog) - каталог на електронному носії, який подає переважно зміст паперового каталогу та містить інформацію про продукти й послуги для клієнтів або ділових партнерів.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у липні 2014 р. 224 назви документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В.

Гуманітарні науки - галузі досліджень, предметом яких є людина як суспільна (культурна, моральна, духовна) істота та все нею створене. Гуманітарні науки - група академічних дисциплін, об'єднаних прагненням до вивчення таких аспектів людського буття та якісних підходів, які взагалі не припускають єдиної парадигми, що визначає будь-яку наукову дисципліну.
, Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В.
1   2