Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЦей документ служить інструментом документації І укладачі не несуть жодної відповідальності за його зміст ►B

Цей документ служить інструментом документації І укладачі не несуть жодної відповідальності за його зміст ►B
Сторінка2/4
Дата конвертації07.04.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4

МЕТА ТА ВИЗНАЧЕННЯ

М4Стаття 1

Предмет

Ця Директива встановлює правила щодо додаткового нагляду за регульованими суб’єктами, котрі отримали ліцензію відповідно до статті 6 Директиви 73/239/ЄЕС, статті 4 Директиви 2002/83/ЄС (1), статті 5 Директиви 2004/39/ЄС (2), статті 3 Директиви 2005/68/ЄС (3), статті 6 Директиви 2006/48/ЄС (4), статті 5 Директиви 2009/65/ЄС (5), статті 12 Директиви 2009/138/ЄС (6) або статей з 6 до 11 Директиви 2011/61/ЄС (7), і які входять до складу фінансового конгломерату.

Ця Директива також вносить зміни до відповідних галузевих правил, які застосовуються до суб’єктів, діяльність яких регулюється вищезгаданими Директивами.

Стаття 2

Визначення

Для цілей цієї Директиви:

(1) «кредитна установа» означає кредитну установу у значенні частини 1 статті 4 Директиви 2006/48/ЄС;

(2) «страхова компанія» означає страхову компанію у значенні частин 1, 2 або 3 статті 13 Директиви 2009/38/ЄС;

(3) «інвестиційна фірма» означає інвестиційну фірму у значенні пункту 1 частини 1 статті 4 Директиви 2004/39/ЄС, включаючи підприємства, зазначені у пункті (d) части ни 1 статті 3 Директиви 2006/49/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 14 червня 2006 року про достатність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ (8), або підприємства, зареєстрована адреса яких знаходиться у третій країні і які потребували б дозволу відповідно до Директиви 2004/39/ЄС, якщо їх зареєстрована адреса знаходилась би в Союзі;;

(4) «регульований суб’єкт» означає кредитну установу, страхову компанію,перестрахову компанію , інвестиційну фірму, компанію з управління активами або управляючого фондами альтернативних інвестицій;

Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -

М4

(5) «компанія з управління активами» означає управляючу компанію у значенні пункту (b) частини 1 статті 2 Директиви 2009/65/ЄС, або підприємство, зареєстрована адреса якого знаходиться в третій країні і яке потребувало б дозволу згідно з цією Директивою, якщо його зареєстрована адреса знаходилась би в Союзі;

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

(5а) «управляючий фондами альтернативних інвестицій» означає управляючого фондами альтернативних інвестицій в значенні пункту (b) частини 1 статті 4, яастини 1 та пункту (ab) Директиви 2011/61/ЄС, або підприємство, зареєстрована адреса якого знаходиться в третій країні і яке потребувало б дозволу згідно з цією Директивою, якщо його зареєстрована адреса знаходилась би в Союзі;

(6) «перестрахова компанія » означає компанію з перестрахування в значенні частин 4, 5 або 6 статті 13 Директиви 2009/138/ЄС, або спеціалізовану фінансову компанію в значенні частини 26 статті 13 Директиви 2009/138/ЄС;

Перестрахува́ння - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика).

(7) «галузеві правила» означає законодавство Союзу щодо пруденційного нагляду за регульованими суб’єктами, і, зокрема, Директиви 2004/39/ЄС, 2006/48/ЄС, 2006/49/ЄС та 2009/138/ЄС;

(8) «фінансовий сектор» означає сектор, до складу якого входять один або більше таких суб’єктів:

(a) кредитна установа, фінансова установа або підприємство, яке надає додаткові послуги в значенні частин 1, 5 або 21 статті 4 Директиви 2006/48/ЄС (тут і далі разом названий як «банківський сектор»);

(b) страхова компанія, перестрахова компанія або страхова холдингова компанія в значенні частин 1, 2, 4 або 5 статті 13 або пункту (f) частини 1 статті 212 Директиви 2009/138/ЄС (тут і далі разом названий як «страховий сектор»);

Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.
Хо́лдингова компа́нія (від англ. holding company) - юридична особа, що є власниками інших юридичних осіб або здійснює контроль над такими юридичними особами як пов'язана особа. Зазвичай це публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.

(c) інвестиційна фірма в значенні пункту (b) частини 1 статті 3 Директиви 2006/49/ЄС (тут і далі разом названий як «сектор інвестиційних послуг»);

(9) «материнська компанія» означає материнську компанію у значенні статті 1 Сьомої Директиви Ради 83/349/ЄЕС від 13 червня 1983 року про консолідовані звіти (1) та будь-яке підприємство, яке, на думку компетентних органів, фактично здійснює домінуючий вплив на інше підприємство;

(10) «дочірня компанія» означає дочірню компанію у значенні статті 1 Директиви 83/349/ЄЕС або будь-яке підприємство, на яке, на думку компетентних органів, материнська компанія фактично здійснює домінуючий вплив,або всі дочірні компанії такої дочірньої компанії;

Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.

(11) «участь» означає участь у значенні першого речення статті 17 Четвертої Директиви Ради 78/660/ЄЕС від 25 липня 1978 року про річні звіти певних видів компаній (2) або пряме або непряме володіння 20% або більше прав голосу або капіталу підприємства;

(12) «група» означає групу підприємств, до складу якої входять материнська компанія, її дочірні компанії та суб’єкти, в яких материнська компанія або її дочірні компанії володіють участю, або підприємства, пов’язані одне з одним відносинами, визначеними частиною першою статті 12 Директиви 83/349/ЄЕС, включаючи будь-яку їх підгрупу;

М4

(12а) «контроль» означає відносини між материнською компанією та дочірньою компанією, як вказано у статті 1 Директиви 83/349/ЄЕС, або подібні відносини між юридичною або фізичною особою та підприємством;

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

(13) «тісні зв’язки» означає ситуацію, коли дві або більше фізичні або юридичні особи пов’язані відносинами контролю або участі, або ситуацію, коли дві або більше фізичні або юридичні особи постійно пов’язані з однією і тією ж особою відносинами контролю;

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

(14) «фінансовий конгломерат» означає групу або підгрупу, в якій регульований суб’єкт очолює групу або підгрупу, або коли принаймні одне з дочірніх підприємств в такій групі або підгрупі є регульованим суб’єктом, і яка відповідає таким критеріям:

(a) коли регульований суб’єкт осолює групу або підгрупу:

(і) такий суб’єкт є материнською компанією суб’єкта в фінансовому секторі, суб’єкта, який має участь в суб’єкті в фінансовому секторі, або суб’єкта, пов’язаного з суб’єктом в фінансовому секторі відносинами в значенні частини і статті 12 Директиви 83/349/ЄС;

(іі) принаймні один із суб’єктів в групі або підгрупі проводить діяльність в страховому секторі, і принаймні один – в банківському секторі або секторі інвестиційних послуг;

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Банківська справа (від італ. banco - лава), також грошово-кредитна справа, концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській (фінансовій) сфері. Головним суб'єктом банківської справи є банк, який є, насамперед, фінансовим посередником між позикодавцем та позичальником.
та

(ііі) консолідована або сукупна діяльність суб’єктів в групі або підгрупі в страховому секторі та суб’єктів в як банківському секторі, так і в секторі інвестиційних послуг є значною в значенні частин 2 або 3 статті 3 цієї Директиви; або

(b) коли групу або підгрупу не очолює регульований суб’єкт:

(і) діяльність групи або підгрупи переважно проводиться в фінансовому секторі в значенні частини 1 статті 3 цієї Директиви;

(іі) принаймні один суб’єкт в групі або підгрупі здійснює свою діяльність в страховому секторі, і принаймні один – в банківському секторі або секторі інвестиційних послуг; та

(ііі) консолідована або сукупна діяльність суб’єктів в групі або підгрупі в страховому секторі та суб’єктів в як банківському секторі, так і в секторі інвестиційних послуг є значною в значенні частин 2 або 3 статті 3 цієї Директиви;

(15) «фінансова холдингова компанія змішаного типу» означає материнську компанію, іншу, ніж регульований суб’єкт, яка, разом зі своїми дочірніми компаніями, принаймні одна з яких є регульованим суб’єктом з зареєстрованою адресою в межах Співтовариства, та іншими суб’єктами входить до фінансового конгломерату;

(16) «компетентні органи» означає національні органи влади держав-членів, яким в силу закону або підзаконного акту надано повноваження здійснювати нагляду за кредитними установами, страховими компаніями, пре страховими компаніями, інвестиційними фірмами, компаніями з управління активами або управляючими фондами альтернативних інвестицій на індивідуальній чи груповій основі;

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

М4

(17) «відповідні компетентні органи» означає:

(a) компетентні органи держав-членів, відповідальні за здійснення галузевого нагляду на рівні групи за будь-яким з регульованих суб’єктів, що входить до фінансового конгломерату;

(b) координатора, призначеного відповідно до статті 10, якщо це інший орган, ніж ті, що вказані в пункті (a);

(c) за доцільності, - інші уповноважені органи інші уповноважені органи, відповідні, за висновком органів, вказаних в пунктах (a) та (b);

(18) «операції всередині групи» означає всі операції, в силу яких регульовані суб’єкти в межах фінансового конгломерату покладаються, прямо або опосередковано, на інші підприємства в межах тієї ж групи або на будь-яку фізичну або юридичну особу, пов’язану з підприємствами в межах такої групи тісними зв’язками, з метою виконання зобов’язання, незалежно від того, носить воно договірний характер чи ні, та здійснюється на оплатній або безоплатній основі ;

(19) «концентрація ризику» означає будь-яку загрозу, потенційні втрати від якої є достатньо значними для того, щоб загрожувати платоспроможності або загальному фінансовому стану регульованих суб’єктів у фінансовому конгломераті; причиною такої загрози можуть бути ризики контрпартнера, кредитні, інвестиційні, страхові, ринкові та інші ризики або поєднання та взаємодія таких ризиків.

До набуття чинності будь-якими регуляторними технічними стандартами, прийнятими відповідно до пункту (b) частини 1 статті 21а, висновок, зазначений у пункті (с) частини 17, зокрема, враховує долю ринку регульованих суб’єктів у фінансовому конгломераті в інших державах-членах, зокрема, перевищення їх долею ринку значення у 5 %, та важливість будь-якого регульованого суб’єкта, заснованого в іншій державі-члені, в рамках фінансового конгломерату.

Переви́щення (рос. превышение, англ. relative height, elevation, нім. relative Höhe f, Höhenunterschied m) - в геодезії, фізичній географії тощо - різниця абсолютних висот будь-яких точок земної поверхні.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

ВСтаття 3

Граничні значення для ідентифікації фінансового конгломерату

М4

1. Для цілей визначення того, чи діяльність групи в основному проводиться в фінансовому секторі у значенні підпункту (і) пункту (b) частини 14 статті 2, відношення загального балансу регульованих та нерегульованих суб’єктів фінансового сектору у групі до загального балансу групи в цілому має перевищувати 40%.

2. Для цілей визначення того, чи є діяльність у різних фінансових секторах значною у значенні підпункту (ііі) пункту (а) частини 14 або підпункту (ііі) пункту (b) частини 14 статті 2, середньоарифметичне значення коефіцієнта, що дорівнює відношенню загального балансу певного фінансового сектора до загального балансу суб’єктів фінансового сектору, що входять до групи, та коефіцієнта, що дорівнює відношенню вимог до платоспроможності того ж фінансового сектора до загальних вимог до платоспроможності суб’єктів фінансового сектора в групі, для кожного фінансового сектору має перевищувати 10%.

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

Для цілей цієї Директиви найменшим фінансовим сектором у фінансовому конгломераті є сектор з найменшим середньоарифметичним значенням, а найбільш важливим фінансовим сектором у фінансовому конгломераті є сектор з найбільшим середньоарифметичним значенням. Для цілей обчислення середньарифметичного значення та розрахунку найменшого та найбільш важливого фінансових секторів банківський сектор та сектор інвестиційних послуг розглядаються разом.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

М4

Компанії з управління активами додаються до сектору, до якого вони належать в межах групи. Якщо в межах групи вони не належать виключно до одного сектору, вони додаються до найменшого фінансового сектору.Управляючі фондами альтернативних інвестицій додаються до сектору, до якого вони належать в межах групи. Якщо в межах групи вони не належать виключно до одного сектору, вони додаються до найменшого фінансового сектору.

3. Міжсекторальна діяльність також вважається значною у значенні підпункту (ііі) пункту (а) або підпункту (ііі) пункту (b) частини 14 статті 2, якщо загальний баланс найменшого фінансового сектору групи перевищує 6 млрд.

Мільярд (англ. billion, фр. milliard) - число, назва величини 10 9 = 1000000000 =1000000000} . Скорочення - «млрд». Після скорочень «млн» (мільйон) і «млрд» (мільярд) крапка не ставиться. На скорочення тис.
євро.

У випадку, коли в групі не досягається граничне значення, встановлене у частині 2 цієї статті, відповідні компетентні органи можуть, на основі спільної згоди, прийняти рішення про ненадання групі статусу фінансового конгломерату. Вони також можуть прийняти рішення про незастосування положень статей 7, 8 або 9, якщо вони вважають, що включення групи до сфери дії цієї Директиви або застосування вказаних положень не є необхідним або стане недоцільним або вводитиме в оману щодо цілей здійснення додаткового нагляду.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Про рішення, прийняті на основі положень цієї частини, повідомляються іншиі компетентні органи, і, за виключенням особливих випадків, опубліковуються компетентними органами.

3а. Якщо групою досягається граничне значення, зазначене у частині 2 цієї статті, але найменший сектор не перевищує значення у 6 мільярдів євро, відповідні компетентні органи, за спільною згодою, можуть прийняти рішення не розглядати групу як фінансовий конгломерат. Вони також можуть прийняти рішення не застосовувати положення статей 7, 8 або 9, якщо вони вважають, що включення групи до сфери застосування цієї Директиви або застосування таких положень не є необхідним, стане недоцільним або вводитиме в оману щодо цілей здійснення додаткового нагляду.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Про рішення, прийняті на основі положень цієї частини, повідомляються інші компетентні органи, і, за виключенням особливих випадків, опубліковуються компетентними органами.

В

4. Для застосування частин 1, 2 та 3 відповідні компетентні органи можуть, за спільною згодою:

М4

(a) виключити певний суб’єкт при обчисленні коефіцієнтів у випадках, передбачених частиною 5 статті 6, якщо тільки суб’єкт не змінив місце розташування з держави-члена до третьої країни і не існує свідчень про те, що суб’єкт змінив місце свого розташування з метою уникнення регулювання;

В

(b) врахувати дотримання граничних значень, передбачених частинами 1 та 2 протягом трьох років поспіль для уникнення різких змін режиму, і не брати до уваги таке дотримання, якщо у структурі групи відбулись значні зміни;

М4

(с) виключити одну або більше участей в меншому секторі, якщо такі участі є вирішальними для визначення фінансового конгломерату, і спільно становлять надто незначний інтерес в порівнянні з цілями здійснення додаткового нагляду.

В

У випадку, коли фінансовий конгломерат було ідентифіковано відповідно до частин 1, 2 та 3, рішення, вказані у першому пункті цієї частини, приймаються на основі пропозиції, поданої координатором такого фінансового конгломерату.

М4

5. Для застосування частин 1 та 2, відповідні компетентні органи можуть, у виключним випадках та за спільною згодою, замінити критерій, що базується на загальному балансі, одним або більше з таких параметрів, або додати один або більше таких параметрів, якщо вони вважають, що такі параметри є особливо важливими для цілей здійснення додаткового нагляду згідно з цією Директивою: структура прибутку, позабалансова діяльність, загальна вартість активів під управлінням..

В

6. Для застосування частин 1 та 2, якщо значення згаданих в них коефіцієнтів зменшується нижче 40% і 10% відповідно у відношенні конгломератів, які вже є об’єктом додаткового нагляду, протягом трьох наступних років для уникнення різких змін режиму застосовуються знижені коефіцієнти у 35% та 8% відповідно.

Таким же чином, для застосування частини 3, якщо загальний баланс найменшого фінансового сектору групи зменшується нижче 6 мільярдів євро у відношенні конгломератів, які вже є об’єктом додаткового нагляду, протягом трьох наступних років для уникнення різких змін режиму застосовується знижений показник у 5 млрд. євро.

Протягом періоду, вказаного у цій частині, координатор може, за умови згоди інших відповідних компетентних органів, прийняти рішення про припинення застосування встановлених цією частиною знижених коефіцієнтів або знижених показників.

7. Згадані у цій статті розрахунки відносно балансу здійснюються на основі загального сукупного балансу суб’єктів, що входять до групи, згідно з їх річними звітами. Для цілей такого розрахунку, суб’єкти, частка яких перебуває у власності, враховуються у тій частині їх загального балансу, яка відповідає сукупній пропорційній частці, якою володіє група. Водночас, у випадку наявності консолідованих звітів, їх слід використовувати замість сукупних звітів.

Вимоги до платоспроможності, згадані у частинах 2 та 3, розраховуються згідно з положеннями відповідних галузевих правил.

М4

8. Європейський наглядовий орган (Європейський банківський орган), заснований відповідно до Регламенту (ЄС) № 1093/2010 Європейського Парламенту і Ради (1) (ЄБО), Європейський наглядовий орган (Європейський орган з нагляду в сфері страхування і недержавного пенсійного забезпечення), заснований відповідно до Регламенту (ЄС) № 1094/2010 Європейського Парламенту і Ради (2) (ЄОНСНПЗ) і Європейський наглядовий орган (Європейський орган з цінних паперів та ринків), заснований відповідно до Регламенту (ЄС) № 1095/2010 Європейського Парламенту і Ради (3) (ЄОЦПР) (тут і далі спільно названі «ЄНО»), через Спільний Комітет ЄНО (Спільний Комітет), видають спільні керівні принципи, направлені на узгодження наглядових практик відносно застосування частин 2, 3, 3а, 4 та 5 цієї статті.

Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.

9. Компетентні орган щорічно оцінюють випадки незастосування додаткового нагляду і переглядають кількісні показники, встановлені в цій статті, та оцінки на основі ризиків, що застосовуються до фінансових груп.

ВСтаття 4

Ідентифікація фінансового конгломерату

1. Компетентні органи, котрі видали ліцензії регульованим суб’єктам, на основі статей 2, 3 та 5, здійснюють ідентифікацію будь-якої групи, на яку поширюється сфера застосування цієї Директиви.

М4

З цією метою:

– компетентні органи, які видали ліцензії регульованим суб’єктам, що входять до складу групи, тісно співпрацюють,

у випадку, коли компетентний орган робить висновок про те, що певний регульований суб’єкт, якому цей орган видав ліцензію, є учасником групи, яка може бути ще не ідентифікованим відповідно до цієї Директиви фінансовим конгломератом, цей компетентний орган повідомляє про свій висновок іншим відповідним компетентним органам та Спільному комітету.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

М3

2. Координатор, призначений відповідно до статті 10, повідомляє материнській компанії, яка очолює групу, або, за відсутності материнської компанії, – регульованому суб’єкту з найбільшим загальним балансом в найбільш важливому фінансовому секторі у групі, про те, що групу було ідентифіковано як фінансовий конгломерат, і про призначення координатора.

М4

Координатор також повідомляє про це компетентні органи, які видали ліцензії регульованим суб’єктам, що входять до групи, компетентні органи держави-члена, в якій розташований головний офіс фінансової холдингової компанії змішаного типу, а також Спільний комітет.

3. Спільний комітет опубліковує та оновлює на своїй інтернет-сторінці перелік фінансових конгломератів, визначених як такі відповідно до частини 14 статті 2. Така інформація повинна бути розміщена за гіперпосиланням на інтернет-сторінці кожного з ЄНО.

Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.

До переліку, який опубліковується та оновлюється Спільним комітетом на його інтернет-сторінці, вносяться назви кожного регульованого суб’єкта, зазначеного у статтті 1, який є частиною фінансового конгломерату.

В

ГЛАВА II


ДОДАТКОВИЙ НАГЛЯД

СЕКЦІЯ 1


СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стаття 5

Сфера застосування додаткового нагляду за діяльністю регульованих суб’єктів, вказаних у статті 1

1. Без шкоди встановленим галузевими правилами положень стосовно здійснення нагляду, держави-члени застосовують додатковий нагляд за діяльністю регульованих суб’єктів, вказаних у статті 1, в обсязі та у спосіб, передбачені цією Директивою.

В

2. На вказаних регульованих суб’єктів поширюється додатковий нагляд на рівні фінансового конгломерату відповідно до статей з 6 до 17:

(a) кожен регульований суб’єкт, який очолює фінансовий конгломерат;

М4

(b) кожен регульований суб’єкт, материнська компанія якого є фінансовою холдинговою компанією змішаного типу з головним офісом на території Співтовариства;

В

(c) кожен регульований суб’єкт, пов’язаний з суб’єктом з іншого фінансового сектору відносинами в значенні частини 1 статті 12 Директиви 83/349/ЄЕС.

У випадку, коли фінансовий конгломерат є підгрупою іншого фінансового конгломерату, який відповідає критеріям, встановленим першим пунктом, держави-члени можуть застосовувати статті з 6 до 17 тільки до регульованих суб’єктів, які входять до останньої групи, і будь-яке посилання у цій Директиві на поняття «група» та «фінансовий конгломерат» тлумачаться як посилання на таку останню групу.

М4

3. Кожен регульований суб’єкт, на який не поширюється додатковий нагляд на основі частини 2, материнська компанія якого є регульованим суб’єктом або фінансовою холдинговою компанією змішаного типу, головний офіс якої знаходиться у третій країні, є предметом додаткового нагляду на рівні фінансового конгломерату в обсязі та у спосіб, передбачені статтею 18.

В

4. У випадках, коли особи володіють участю або пов’язані з капіталом одного чи більше регульованих суб’єктів або справляють значний вплив на такі суб’єкти, не володіючи при цьому часткою участі і не будучи пов’язаними з їх капіталом, інших, ніж випадки, передбачені частинами 2 та 3, відповідні компетентні органи, за спільною згодою та відповідно до національного законодавства вирішують питання щодо застосування додаткового нагляду над регульованими суб’єктами і ступеню такого додаткового нагляду, в такий же спосіб, як і коли ці суб’єкти являли б собою фінансовий конгломерат.

М4

Для цілей застосування такого додаткового нагляду принаймні один з суб’єктів повинен бути регульованим суб’єктом, як визначено у статті 1, а умови, встановлені у підпункті (іі) пункту (а) або підпункті (іі) пункту (b) частини 14 статті 2, повинні бути виконані. Відповідні компетентні органи приймають рішення враховуючи встановлені цією Директивою цілі здійснення додаткового нагляду.

В

Для цілей застосування першого абзацу до «кооперативних груп» компетентні органи повинні враховувати публічні фінансові зобов’язання таких груп у відношенні інших фінансових суб’єктів.

5. Без шкоди статті 13, здійснення додаткового нагляду на рівні фінансового конгломерату у жодному випадку не передбачає, що від уповноважених органів вимагається виконання наглядових функцій у відношенні фінансових холдингових компаній змішаного типу, регульованих суб’єктів третіх країн, що входять до фінансового конгломерату, або нерегульованих суб’єктів, що входять до фінансового конгломерату, на індивідуальній основі.

В

СЕКЦІЯ 2

ФІНАНСОВИЙ СТАН

Стаття 6

Достатність основного капіталу

1. Без шкоди галузевим правилам, додатковий нагляд за достатністю основного капіталу регульованих суб’єктів, що входять до фінансового конгломерату, здійснюється відповідно до правил, встановлених частинами 2 – 5 статті 9, у Секції 3 цієї Глави та у Додатку I.

2. Держави-члени вимагають від регульованих суб’єктів, які входять до фінансового конгломерату, забезпечення наявності їх фондів на рівні фінансового конгломерату у розмірі, принаймні рівному вимогам до достатності основного капіталу, що обчислюються відповідно до положень Додатку I.

Держави-члени також вимагають від регульованих суб’єктів наявності політик достатності основного капіталу на рівні фінансового конгломерату.

Вимоги, згадані у першому та другому абзацах, є об’єктом контролю зі сторони координатора у порядку нагляду відповідно до положень Секції 3.

Координатор забезпечує проведення обчислень, згаданих у першому абзаці, принаймні один раз на рік, регульованими суб’єктами або фінансовою холдинговою компанією змішаного типу.

Результати обчислень та відповідні дані, необхідні для здійснення таких обчислень, подаються координатору регульованим суб’єктом у значенні статті 1, який очолює фінансовий конгломерат, або, якщо фінансовий конгломерат очолює не регульований суб’єкт у значенні статті 1, – фінансовою холдинговою компанією змішаного типу або регульованим суб’єктом, що входить до фінансового конгломерату, визначеного таким координатором після проведення консультацій з іншими відповідними компетентними органами і фінансовим конгломератом.

М4

3. Для цілей обчислення вимог достатності основного капіталу, згаданих у першому абзаці частини 2, до сфери здійснення додаткового нагляду відповідно до Додатку І, включаються такі суб’єкти:

(a) кредитні установи, фінансові установи або підприємства, які надають додаткові послуги;

(b) страхові компанії, перестрахові компаніїабо страхові холдингові компанії;

(c) інвестиційні фірми;

(d) фінансові холдингові компанії змішаного типу.

М4

4. При обчисленні додаткових вимог до достатності основного капіталу у відношенні фінансового конгломерату шляхом застосування методу 1 (Консолідація обліку), визначеного у Додатку I до цієї Директиви, власні основні фонди та вимоги до платоспроможності суб’єктів в рамках групи визначаються за допомогою застосування відповідних галузевих правил щодо форми та ступеню консолідації, як це, зокрема, встановлено у статтях 133 та 134 Директиви 2006/48/ЄС та у статті 221 Директиви 2009/138/ЄС.

При застосуванні методу 2 (Віднімання та накопичення), визначеного у Додатку I, при обчисленні враховується пропорційна частка випущеного капіталу, яка прямо або опосередковано утримується материнською компанією або компанією, яка утримує участь в іншому суб’єкті, який входить до складу групи.

В

5. Координатор може прийняти рішення не враховувати певний суб’єкт при обчисленні додаткових вимог до достатності основного капіталу у таких випадках:

(a) якщо суб’єкт розташований в третій країни, в якій встановлено правові перешкоди для передачі необхідної інформації, без шкоди галузевим правилам стосовно зобов’язанням компетентних органів відмовляти у надання ліцензії у випадку наявності перешкод для належного здійснення ними їх наглядових функцій;

Зава́ди, Перешкоди, (рос. помехи, англ. hindrance, disturbance; нім. Hindernis n, Störungen f pl) - у системах автоматичного керування - сигнали або дії, що спотворюють корисний сигнал, який несе основну інформацію у пристроях вимірювання, телевимірювання, зв'язку, САР і САК (САУ).

(b) суб’єкт не являє собою значного інтересу у відношенні цілей додаткового нагляду за діяльністю регульованих суб’єктів, що входять до фінансового конгломерату;

(c) якщо врахування суб’єкта стане недоцільним або вводитиме в оману з огляду на цілі додаткового нагляду.

Водночас, якщо згідно з пунктом (b) першого абзацу не враховуються декілька суб’єктів , вони тим не менш повинні бути враховані, якщо разом вони не є незначними.

У випадку, передбаченому у пункті (c) першого абзацу, до прийняття рішення координатор, якщо тільки справа не є невідкладною, проводить консультації з іншими відповідними компетентними органами.

У випадку, якщо координатор не враховує регульований суб’єкт у випадках, передбачених у пунктах (b) та (с) першого абзацу, компетентні органи держави-члена, в якій розташований цей регульований суб’єкт, можуть надіслати до суб’єкта, який очолює фінансовий конгломерат, запит про отримання інформації, котра може сприяти здійсненню нагляду за регульованим суб’єктом.

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.Стаття 7

Концентрація ризиків

1. Без шкоди галузевим правилам, додатковий нагляд за концентрацією ризиків регульованих суб’єктів, що входять до фінансового конгломерату, здійснюється відповідно до правил, встановлених частинами з 2 до 4 статті 9, у Секції 3 цієї Глави та у Додатку II.

Концентра́ція (рос. концентрация; англ. concentration; нім. Konzentration f, Konzentrierung f) -

В

2. Держави-члени вимагають від регульованих суб’єктів або фінансових холдингових компаній змішаного типу подання координатору на регулярній основі, і принаймні щорічно, звітів про будь-які значні концентрації ризиків на рівні фінансового конгломерату відповідно до правил, встановлених цією статтею та Додатком II. Необхідну інформацію координатору подає регульований суб’єкт у значенні статті 1, який очолює фінансовий конгломерат, або у випадку, коли на чолі фінансового конгломерату стоїть не регульований суб’єкт у значенні статті 1, – фінансова холдингова компанія змішаного типу або регульований суб’єкт, що входить до фінансового конгломерату, визначений координатором після проведення консультацій з іншими відповідними компетентними органами та з власне фінансовим конгломератом.

Такі концентрації ризиків підлягають контролю в порядку нагляду зі сторони координатора відповідно до Секції 3.

М4

3. До здійснення подальшого узгодження законодавства Союзу держави-члени можуть встановлювати кількісні обмеження або уповноважувати власним компетентним органам встановлювати такі кількісні обмеження, або вживати інших наглядових заходів, які сприятимуть досягненню цілей додаткового нагляду у відношенні будь-якої концентрації ризиків на рівні фінансового конгломерату.

В

4. У випадку, коли фінансовий конгломерат очолює фінансова холдингова компанія змішаного типу, галузеві правила щодо концентрації ризиків найбільш важливого фінансового сектору в фінансовому конгломераті, за наявності такого, застосовуватимуться до всього такого сектору, включаючи фінансові холдингові компанії змішаного типу.

М4

5. ЄНО, діючи через Спільний комітет, видають спільні керівні принципи, направлені на наближення наглядових практик щодо застосування додаткового нагляду над концентрацією ризиків, як передбачено у частинах з 1 до 4 цієї статті. З метою уникнення дублювання, керівні принципи забезпечують, що застосування наглядових інструментів, як передбачено у цій статті, направлене на застосування статей з 106 до 118 Директиви 2006/48/ЄС та статті 244 Директиви 2009/138/ЄС.

Дублюва́ння, дубльо́ваний пере́клад або дубля́ж (від фр. double «подвійний») - вид перекладу фільмів, мультфільмів та серіалів, за якого відбувається повна заміна оригінального мовлення на іншу мову з метою транслювання фільму в країнах, у котрих не користуються мовою, якою говорять персонажі аудіовізуального твору.
Вони видають спеціальні спільні керівні принципи із застосування частин з 1 до 4 цієї статті до участей фінансового конгломерату у випадках, коли положення національного законодавства про компанії перешкоджають застосуванню частини 2 статті 14 цієї Директиви.

ВСтаття 8

Операції всередині групи

1. Без шкоди галузевим правилам, додатковий нагляд за операціями регульованих суб’єктамів, що входять до складу фінансового конгломерату, всередині фінансового конгломерату здійснюється відповідно до правил, встановлених у частинах з 2 до 4 статті 9, у Секції 3 цієї Глави, а також у Додатку II.

Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.

В

2. Держави-члени вимагають від регульованих суб’єктів або фінансових холдингових компаній змішаного типу подання координатору на регулярній основі, і принаймні щорічно, звітів про всі значні операції всередині групи, здійснювані регульованими суб’єктами, що входять до фінансового конгломерату, відповідно до правил, встановлених цією статтею та Додатком II. Оскільки не було розроблено жодного визначення граничних значень, про які йдеться у останньому реченні частини першої Додатку II, операція всередині групи вважатиметься значною, якщо її сума перевищує принаймні 5% загальної суми вимог до достатності основного капіталу на рівні фінансового конгломерату.

Необхідну інформацію координатору подає регульований суб’єкт у значенні статті 1, який очолює фінансовий конгломерат, або, коли на чолі фінансового конгломерату стоїть не регульований суб’єкт у значенні статті 1, – фінансова холдингова компанія змішаного типу або регульований суб’єкт, що входить до фінансового конгломерату, визначений координатором після проведення консультацій з іншими відповідними компетентними органами та власне фінансовим конгломератом.

Такі операції всередині групи є об’єктом контролю зі сторони координатора у порядку нагляду.

М4

3. До здійснення подальшої координації законодавства Союзу, держави-члени можуть встановлювати кількісні обмеження та вимоги до якості, уповноважувати власні компетентні органи встановлювати такі кількісні обмеження та вимоги до якості або вживати інших наглядових заходів, які сприятимуть досягненню цілей додаткового нагляду у відношенні операцій всередині групи, здійснюваних регульованими суб’єктами, що входять до фінансового конгломерату.

Координа́ція (рос. координация, англ. coordination, нім. Koordinierung f) - кристалохімічне поняття про співвідношення структурних одиниць (атомів, йонів) у структурі мінералу.

В

4. Коли фінансовий конгломерат очолює фінансова холдингова компанія змішаного типу, галузеві правила у відношенні операцій всередині групи в найбільш важливому фінансовому секторі в фінансовому конгломераті, застосовуються до такого сектору в цілому, включаючи фінансові холдингові компанії змішаного типу.

М4

5. ЄНО, діючи через Спільний комітет, видає спільні керівні принципи, направлені на наближення наглядових практик щодо застосування додаткового нагляду над операціями всередині групи, як передбачено у частинах з 1 до 4 цієї статті. З метою уникнення дублювання, керівні принципи забезпечують, що застосування наглядових інструментів, як передбачено у цій статті, направлене на застосування статті 245 Директиви 2009/138/ЄС. Вони видають спеціальні спільні керівні принципи із застосування частин з 1 до 4 цієї статті до участей фінансового конгломерату у випадках, коли положення національного законодавства про компанії перешкоджають застосуванню частини 2 статті 14 цієї Директиви.

В

Стаття 9

Механізми внутрішнього контролю та процедури управління ризиками

1. Держави-члени вимагають від регульованих суб’єктів встановлення на рівні фінансового конгломерату відповідних процедур управління ризиками та механізмів внутрішнього контролю, включаючи процедури належного адміністрування та бухгалтерського обліку.

Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

В

2. Процедури управління ризиками включають:

(a) належне адміністрування та управління, стратегії та політики яких підлягає затвердженню та є об’єктом періодичного перегляду відповідними керівними органами на рівні фінансового конгломерату у відношенні всіх ризиків, які він на себе бере;

(b) належну політику достатності основного капіталу з метою передбачення впливу стратегії їх діяльності на профіль ризику та вимоги до капіталу, як визначено у статті 6 та Додатку I;

(c) належні процедури для забезпечення задовільної інтеграції їх систем моніторингу ризиків у організацію, і вжиття всіх заходів для забезпечення узгодженості систем, запроваджених в усіх підприємствах, включених до сфери здійснення додаткового нагляду, в такий спосіб, який дозволяє вимірювання, моніторинг та контроль над ризиками на рівні фінансового конгломерату.

Передбачення в науці - футурологічний метод визначення, опису об'єктів, явищ фізичної реальності, соціальних процесів, які ще не існують на момент дослідження, але можуть з'явитися і бути виявленими та вивченими в майбутньому.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.

М3

(d) встановлені схеми для сприяння та розвитку, за необхідності, належних планів та процедур відновлення та вирішення. Такі схеми повинні регулярно оновлюватись.

В

3. Механізми внутрішнього контролю включають:

(a) належні механізми у відношенні достатності основного капіталу для визначення та оцінки всіх понесених значних ризиків та для відповідного співставлення власних фондів та ризиків;

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

(b) належні процедури звітності та бухгалтерського обліку для визначення, вимірювання, моніторингу та контролю за операціями всередині групи та концентрацією ризиків.

М4

4. Держави-члени забезпечують наявність у всіх суб’єктах господарювання, включених до сфери застосування додаткового нагляду відповідно до статті 5, належних механізмів внутрішнього контролю для цілей надання будь-яких даних або інформації, яка може бути необхідною для здійснення додаткового нагляду.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Держави-члени вимагають від регульованих суб’єктів на рівні фінансового конгломерату на регулярній основі подавати їх компетентним органам докладну інформацію про їх організаційно-правову структуру та управління, включаючи всі регульовані суб’єкти, нерегульовані дочірні компанії та значні відділення.

Держави-члени вимагають від регульованих суб’єктів публічно, на рівні фінансового конгломерату, щорічно розкривати, повністю або за допомогою посилань на джерела відповідної інформації, відомості про їх організаційно-правову структуру та управління.

В

5. Процедури та механізми, згадані у частинах 1 – 4, є об’єктом контролю зі сторони координатора у порядку нагляду.

М4

6. Компетентні органи узгоджують застосування додаткового нагляду над механізмами внутрішнього контролю та процедурами управління ризиком, як передбачено у цій статті, з процедурами перегляду в порядку нагляду, як передбачено у статті 124 Директиви 2006/48/ЄС та статті 248 Директиви 2009/138/ЄС.

Керування ризиком - процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого (припустимого) ризику.
Для цього ЄНО, діючи через Спільний комітет, видають спільні керівні принципи, направлені на узгодження наглядових практик відносно застосування додаткового нагляду над механізмами внутрішнього контролю та процедурами управління ризиком, як передбачено в цій статті, а також відносно відповідності процедурам перегляду в порядку нагляду, як передбачено у статті 124 Директиви 2006/48/ЄС та статті 248 Директиви 2009/138/ЄС. Вони видають спеціальні спільні керівні принципи із застосування цієї статті до участей фінансового конгломерату у випадках, коли положення національного законодавства про компанії перешкоджають застосуванню частини 2 статті 14 цієї Директиви.

В

СЕКЦІЯ 3

М3ЗАХОДИ ДЛЯ СПРИЯННЯ ЗДІЙСНЕННЮ ДОДАТКОВОГО НАГЛЯДУ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СПІЛЬНОГО КОМІТЕТУ

Стаття 9а

Роль Спільного комітету

Спільний комітет, відповідно до статті 56 Регламенту (ЄС) № 1093/2010, Регламенту (ЄС) № 1094/2010 та Регламенту (ЄС) № 1095/2010 відповідно, забезпечує узгоджений міжгалузевий та транскордонний нагляд та дотримання законодавства Союзу.

М4

Стаття 9b

Стрес-тестування

1. Держави-члени можуть вимагати забезпечення проведення координатором відповідних та регулярних стрес-тестів фінансових конгломератів. Вони вимагають від відповідних компетентних органів повністю співробітничати з координатором.

2. Для цілей проведення стрес-тестів по всьому Союзу, ЄНО, діючи через Спільний комітет, та у співробітництва з Європейською Радою з аналізу системних ризиків, заснованої відповідно до Регламенту (ЄС) № 1092/2010 Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року про макро-пруденційний нагляд фінансової системи Європейського Союзу та про заснування Європейської Ради з аналізу системних ризиків (1), можуть розробити додаткові параметри, які фіксують специфічні ризики, пов’язані з фінансовими конгломератами, відповідно до Регламенту (ЄС) № 1093/2010, Регламенту (ЄС) № 1094/2010 та Регламенту (ЄС) № 1095/2010.

Європейська рада (англ. the European Council, EC) - цей термін означає регулярні зустрічі глав держав та урядів країн Європейського Союзу.
Координатор повідомляє Спільному комітету результати стрес-тесту.

ВСтаття 10

Компетентний орган, відповідальний за здійснення додаткового нагляду (координатор)

М3

1. З метою забезпечення здійснення належного додаткового нагляду за діяльністю регульованих суб’єктів у фінансовому конгломераті, серед компетентних органів відповідних держав-членів, включаючи держави-члени, в яких розташований головний офіс фінансових холдингових компаній змішаного типу, призначається єдиний координатор, відповідальний за координацію та здійснення додаткового нагляду.

В

2. Призначення здійснюється на основі таких критеріїв:

(a) коли фінансовий конгломерат очолює регульований суб’єкт, завдання координатора виконує компетентний орган, який видав такому регульованому суб’єкту ліцензію згідно із відповідними галузевими правилами;

(b) коли фінансовий конгломерат очолює не регульований суб’єкт, завдання координатора виконує компетентний орган, визначений на основі таких принципів:

(i) якщо материнською компанією регульованого суб’єкта є фінансова холдингова компанія змішаного типу, завдання координатора виконує компетентний орган, який видав такому регульованому органу ліцензію згідно із відповідними галузевими правилами;

М4

(ii) якщо одна фінансова холдингова компанія змішаного типу є материнською компанією двох або більше регульованих суб’єктів, головні офіси яких знаходяться в межах Союзу, і одному з цих суб’єктів було видано ліцензію у тій державі-члені, в якій знаходиться головний офіс фінансової холдингової компанії змішаного типу, завдання координатора виконує компетентний орган регульованого органу у такій державі-члені.

В

Коли у державі-члені, в якій розташований головний офіс фінансової холдингової компанії змішаного типу, було видано ліцензію більш ніж одному регульованому суб’єкту, що діють у різних фінансових секторах, завдання координатора виконує компетентний орган регульованого суб’єкта, який діє у найбільш важливому фінансовому секторі.

Коли фінансовий конгломерат очолюють більш ніж одна фінансова холдингова компанія змішаного типу, головні офіси яких розташовані у різних державах-членах, і в кожній з таких держав-членів є регульований суб’єкт, завдання координатора виконує компетентний орган регульованого суб’єкта, який має найбільший загальний баланс, якщо ці регульовані суб’єкти діють в одному фінансовому секторі, або компетентний орган регульованого суб’єкта з найбільш важливого фінансового сектора;

М4

(iii) коли одна фінансова холдингова компанія змішаного типу є материнською компанією для більш ніж одного регульованого суб’єкта, головні офіси яких розташовані у Союзі, і жоден з них не отримував ліцензії у тій державі-члені, в якій знаходиться головний офіс фінансової холдингової компанії змішаного типу, завдання координатора виконує компетентний орган, який видав ліцензію регульованому суб’єкту з найбільшим загальним балансом з тих, що діють у найбільш важливому фінансовому секторі;

B

(iv) коли фінансовий конгломерат є групою без материнської компанії на чолі, або у будь-якому іншому випадку, завдання координатора виконує компетентний орган, котрий видів ліцензію регульованому суб’єкту з найбільшим загальним балансом, що діє у найбільш важливому фінансовому секторі.

3. У конкретних випадках відповідні компетентні органи можуть, на основі спільної згоди, відхилити критерії, зазначені у частині другій, якщо їх застосування стане недоцільним з огляду на структуру конгломерату та відносну важливість його діяльності в різних країнах, і призначити координатором інший компетентний орган. У таких випадках до прийняття компетентними органами рішення, вони надають конгломерату можливість висловити свою думку у цьому відношенні.Стаття 11
1   2   3   4  • Концентрація ризиків