Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЧлен правлiння /Голова правлiння

Член правлiння /Голова правлiння
Сторінка1/14
Дата конвертації06.04.2017
Розмір1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Член правлiння /Голова правлiння

 

 

 

Фалзонi Роберто Вiтторiо Рiкардо

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Мандарин Плаза"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30675610

4. Місцезнаходження

м. Київ , Печерський, 01004, м. Київ, вул.Басейна,6

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)230-95-94 (044)230-95-91

6. Електронна поштова адреса

mandarin2@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України. № 80

 

30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

mandarin2.emitents.net.ua

в мережі Інтернет

29.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

33. Примітки

2. Лiцензiї та дозволи вiдсутнi.
3. Емiтент не бере участi в iнших юридичних особах
4.

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

Посада корпоративного секрктаря вiдсутня
5.

Поса́да - формально, адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання логічно посадових обов'язків, посадові виконання і характер взаємовідносин.

Послугами рейтингового агенства емiтент не користується
7.
2) Посадовi особи акцiями емiтента не володiє.
10. Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
12.
3) Iншi цiннi папери не випускались.
4) Похiднi цiннi папери не випускались.
5) Викуп власних акцiй не проводився.
14.
4) Емiтент не займається виробництвом та реалiзацiєю основних видiв продукцiї
5) Емiтент не займається реалiзацiєю основних видiв продукцiї
16.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, не виникало протягом звiтного перiоду
18. Iпотечнi облiгацiї не випускалися.
19. п. 1), п. 2), п.3),п. 4) , п. 5) Вiдсутнi , так як iпотечне покриття вiдсутнє.
20. Вiдсутнi простороченi боржником строки сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.

По́зика - передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику - таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Дебітóр - юридична чи фізична особа, яка має грошову або майнову заборгованість підприємству, організації чи установі. Дебітором можуть бути підприємство - покупець, яке не сплатило за відвантажену продукцію, виконані роботи чи послуги; векселедавець за наданими векселями; підприємство - постачальник за нестачу товарно - матеріальних цінностей, виявлену при їх прийманні; підприємство, яке отримало комерційний кредит; фінансові організації з переплати податкових платежів, поборів та інших відрахувань (протилежне поняття - кредитор).


21. Iпотечнi сертифiкати не випускалися.
22. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй.
23. ФОН вiдсутнiй.
24. Сертифiкати ФОН не випускались.
25. Сертифiкати ФОН не випускались.
26. ФОН вiдсутнiй.
27. Правила ФОН вiдсутнi.
28. Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14  • Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
  • II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації