Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЦитологія. Поверхневий апарат клітини

Цитологія. Поверхневий апарат клітини
Сторінка1/4
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4


Цитологія.

Поверхневий апарат клітини
1. Яка з перерахованих відповідей найбільш повно відображає загальний план будови клітини?
Загальний план - поняття в кінематографі, телебаченні і (меншою мірою) фотографії, що визначає такий розмір зображення, коли людські фігури зображаються повністю разом з предметами, що їх оточують. Така композиція показує дію в цілому в навколишньому середовищі.

*Ядро, цитоплазма, поверхневий апарат

Ядро, гіалоплазма, цитолема

Ядро, каріоплазма, цитолема

Ядро, каріоплазма, цитоцентр

Ядро, глікокалікс, цитолема2. Які основні особливості структурної організації цитолеми?

Два шари білків і поміж ними шар ліпідів

*Бімолекулярний шар ліпідів який включає білки

Білки розміщені в мономолекулярному шарі ліпідів

Групи білків чергуються з групами ліпідів

3. З яких основних хімічних компонентів складається глікокалікс?

З холестерину

З білків

З вуглеводів

*З глікопротеїдів

*З гліколіпідів4. Які структури цитолеми сприяють розпізнаванню клітиною сигналів?

*Мембрані рецептори

Війки

Складки


Тонофібрили

Мікроворсинки5. Які структури прилягають до цитолеми зі сторони цитоплазми клітини?

Ендоплазматична сітка

Мітохондрії

Рибосоми


*Кортикальний шар цитоплазми

Каріолема6. Які структурні компоненти входять до складу кортикального шару цитоплазми?

*Мікрофіламенти

*Мікротрубочки

*Периферійний шар цитозоля

Каріолема

Каріоплазм


ТЕСТИ ІЗ БАНКУ ДАНИХ КРОК -1* - тести із банку Крок-1 2006-2007
1. Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. В результаті клітина змінила свою форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?

A. * Кортикальний.

B. Глікокалікс.

C. Біліпідний.

D. Гідрофільний.

E. Гідрофобний.2. Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав насамперед?

A. *Кортикальний

B. Ліпопротеіновий

C. Надмембранний

D. Інтегральний

E. Глікокалікс3. Клітину обробили речовинами, що порушують конформацію білків, які входять до складу цитолеми . Які функції клітинної поверхні будуть порушені?

A. * транспортна та рецепторна

B. процес екструзії

C. сегрегація та накопичення продуктів

D. утворення контактів

E. бар’єрна4*. Відомо, що скоротливі кардіоміоцити з’єднуються між собою за допомогою вставних дисків, в утворенні яких приймають участь сполучення трьох типів. Вкажіть правильну відповідь

A *десмосома, щілинний контакт, зони злипання

B адгезивний контакт, десмосома

C синапс, десмосома, щільний контакт

D синапс, десмосома, щілинний контакт

E щільний, щілинний контакт, зона злипання


Цитоплазма.
Адгезивні контакти (англ. adherens junctions, AJ) - якірні міжклітинні контакти асоційовані з мікрофіламентами, забезпечують цілісність та механічну міцність тканини, зокрема протистояння розтягу, та надають клітинам можливість координовано використовувати актиновий цитоскелет.
Щільні контакти (англ. tight junctions) - замикальні міжклітинні контакти хребетних тварин, у складі яких мембрани сусідніх клітин максимально зближені і «зшиті» спеціалізованими білками клаудинами та оклюдинами.
Органели загального і спеціального призначення. Включення.

1. З яких структурних елементів побудована цитоплазма?

Органел, цитолеми, включень

*Органел, включень, гіалоплазми

Органел, цитолеми, гіалоплазми

Органел, ядра, гіалоплазми

Органел, включень, каріоплазми2. Які органели з перерахованих не відносяться до органел загального призначення ?

Ендоплазматичена сітка

Комплекс Гольджі, лізосоми

*Міофібріли

Пероксисоми

Рибосоми, мітохондрії

Цитоцентр, мікротрубочки

3. Які органели з перерахованих мають мембранну будову?

*Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі

Рибосоми, проміжні філаменти

*Лізосоми, пероксисоми

Клітинний центр

*Мітохондрії4.
Комплекс Ґольджі (також званий як Апарат Ґольджі, тільце Ґольджі та інші) - одномембранна органела, що є переважно в еукаріотів.
Які функції виконує гранулярна ендоплазматична сітка?
Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР, від лат. reticulum - «сіточка») або ендоплазматична мережа - внутрішньоклітинна органела еукаріотичних клітин, що являє собою розгалужену систему з оточених мембраною сплющених порожнин, бульбашок і канальців.

*Збирання мембран клітини

*Синтез білків

Синтез вуглеводів

*Транспорт в клітині синтезованих речовин

Синтез ДНК5. Яке значення аутофагоцитозу?

Перетравлення частинок,що поступили в клітину шляхом піноцитозу

Перетравлення фагоцитованих частинок

*Перетравлення внутріклітинних структур

Захоплення та перетравлення однією клітиною іншої

6. Яке значення гетерофагоцитозу?

Перетравлення надлишкових продуктів синтезу

Перетравлення у вторинних лізосомах елементів гіалоплазми

Перетравлення у вторинних лізосомах органел, що руйнуються

*Перетравлення частинок,що поступили в клітину шляхом ендоцитозу

7. Що таке залишкове тільце?

Вторинна лізосома

*Вторинна лізосома з неперетравленими біологічними субстратами

Первинна лізозома з невеликою кількістю ферментів

Фагосома з невеликою кількістю ферментів

Пероксисома з невеликою кількістю ферментів8. Які функції виконують мітохондрії?

*Акумуляція енергії в формі макроергічних зв'язків АТФ

Акумуляція енергії в формі макроергічних зв'язків АДФ

Синтез структурних ліпідів

Синтез структурних вуглеводів

9. Яка структурна організація рибосом?

Структура з двох субодиниць, утворених ДНП

Структура з одної субодиниці, утвореної РНП

Структура з трьох субодиниць, утворених РНП

Структура з двох субодиниць, утворених АТФ

*Структура з двох субодиниць, утворених РНП10. Яка локалізація рибосом в клітині?

В середині канальців ендоплазматичної сітки

В комплексі Гольджі і гіалоплазмі

В гіалоплазмі і на зовнішній стороні мембран лізозом

В гіалоплазмі і на цитолемі

*В гіалоплазмі і на мембранах ендоплазматичної сітки11. Яку функцію виконують рибосоми в клітинах?

Синтез вуглеводів

Синтез жирів

*Синтез білків

Синтез РНК

12. Яка ультраструктура центріолі?

Циліндр з 9 дуплетів мікротрубочок, оточений сателітами

Циліндр з 8 мікрортрубочок, оточений сателітами

Циліндр з 9 мікрортрубочок, оточений сателітами

Циліндр з 8 мікрортрубочок, оточений сателітами

*Циліндр з 9 триплетів микротрубочок, оточений сателітами13. Які функції виконує цитоцентр в клітині яка не ділиться?

Транспортну

Секреторну

*Утворює базальні тільця війок та жгутиків

*Збирання мікротрубочок

14.

База́льне тільце (синоніми - кінетосо́ма, база́льні гра́нули , блефаропласт) - органела еукаріотичної клітини, циліндрична структура з мікротрубочок, яка розташовується в основі еукаріотичних джгутиків та війок.
Яку функцію виконує цитоцентр в клітині що ділиться?

Забезпечує цитотомію

Руйнує каріолему

*Утворює ахроматинове веретено

Спіралізує хромосоми

Руйнує ядро15. Чим представлений основний матрикс цитоплазми?

*Гіалоплазмою

Каріоплазмою

Основною речовиною

Щільними гранулами
ТЕСТИ ІЗ БАНКУ ДАНИХ КРОК -1* - тести із банку Крок-1 2006-2007
1. Клітину обробили речовиною, блокуючею процес фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу?

A. * Ресинтез АТФ

B. Синтез мітохондріальних білків

C. Окислювальне фосфорилювання

D. Інтеграція функціональних білкових молекул

E. Фрагментація крупних мітохондрій на менші2. У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній частині з’являються і зникають гранули секрету.
Оки́снювальне фосфорилюва́ння - один з найважливіших компонентів клітинного дихання, що приводить до отримання енергії у вигляді АТФ. Субстратами окислювального фосфорилювання виступають продукти розщеплення органічних сполук - білки, жири та вуглеводи.
Підшлункова залоза Підшлунко́ва за́лоза - це залоза внутрішньої та зовнішньої секреції, розташована позаду шлунка, складається з частини (головки), тіла і хвоста. Це залоза змішаної секреції, що виробляє як травний сік (екзокринна функція), так і гормони (ендокринна функція).
До яких структурних елементів можна віднести секреторні гранули:

A. * До включень

B. До мікрофіламентів

C. До лізосом

D. До екзоцитозних вакуолей

E. До гранулярної ендоплазматичної сітки3. В клітині порушена структура рибосом. Які процеси в першу чергу постраждають?

A. *Синтез білку (трансляція).

B. Синтез білку (транскрипція).

C. Синтез вуглеводів.

D. Синтез ліпідів.

E. Синтез мінеральних речовин.4. Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення синтезу білків у гепатоцитах.
Біоси́нтез (або просто синтез) білкі́в - процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинтез амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну модифікацію білків.
Токси́ни (від грец. toxikon - «отрута для використання на стрілах») - отруйні речовини, що виробляються живими клітинами або організмами. Індивідуальні сполуки, що спричинюють отруєння. Токсини майже завжди є білками, здатними до породження хвороби при контакті або абсорбції тканинами тіла через взаємодію з біологічними макромолекулами, наприклад ферментами або рецепторами.
Які органели найбільше постраждали від інтоксикації?

A. *Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Мітохондрії

C. Мікротрубочки

D. Лізосоми

E. Комплекс Гольджі5. У клініку госпіталізований хворий з отруєнням. Встановлено, що в печінці порушені механізми детоксікаці. Які з органел гепатоцитів в першу чергу обумовили цей стан?

A. Агранулярна ендоплазматична сітка ( ЄПС)

B. Мітохондрії

C. Гранулярна ендоплазматична сітка (ЄПС)

D. Комплекс Гольджі

E. Рібосоми6. Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних ферментів. Про активність яких органел з означених нижче свідчить цей факт?

A. Лізосом

B. Мітохондрій

C. Полісоми

D. Ендоплазматичної сітки

E. Клітинного центру7.
Центросома або клітинний центр - головний центр організації мікротрубочок (ЦОМТ) і регулятор ходу клітинного циклу в клітинах еукаріотів. Вперше виявлена в 1888 році Теодором Бовері, який назвав її особливим органом клітинного поділу.
При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена найбільш ймовірно?

A. *Центросома

B. Глікокалікс

C. Пластичний комплекс

D. Мікрофібріли

E. Мітохондрії8. У дитини (7-ми років) із вродженою хворобою у клітинах організму виявлені аномальні біополімери. Про порушення функції яких органел йде мова?

A. *Лізосом

B. Рибосом.

C. Гранулярної ендоплазматичної сітки.

D. Мітохондрій.

E. Пероксисом.9. В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?

A. Гранулярної ендоплазматичної сітки

B. Агранулярної ендоплазматичної сітки

C. Мітохондрій

D. Комплексу Гольджі

E. Лізосом10. Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення синтезу білків у гепатоцитах. Які органели найбільше постраждали від інтоксикації?

A. *Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Мітохондрії

C. Мікротрубочки

D. Лізосоми

E. Комплекс Гольджі11. Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. В результаті клітина змінила свою форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?

A. * Кортикальний.

B. Глікокалікс.

C. Біліпідний.

D. Гідрофільний.

E. Гідрофобний.12. До лікарні звернувся чоловік з генетичним синдромом Картедженера, в основі якого має місце відсутність рухів війок та джгутиків. Які молекулярні механізми цієї патології?

*Відсутність динеіна

Надлишок динеіна

Відсутність тубуліна

Дефіцит спектринів

Нестача гіалуронідази13*. За допомогою мiкроманiпулятора з клітини вилучили комплекс Гольджi. Як це позначиться на подальший життєдіяльності клітини?

A *Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктiв клiтини

B Порушиться процес мiтозу

C Порушиться утворення рибосом i синтез бiлкiв

D Розвинеться аутолiз, здатний привести клiтину до загибелi

E Порушаться процеси енергетичного обмiну14*. Цитохiмiчне дослiдження виявило високий вмiст в цитоплазмi гiдролiтичних ферментiв. Про активнiсть яких органел з означених нижче свiдчить цей факт?

A *Лiзосом

B Клiтинного центру

C Ендоплазматичної сiтки

D Полiсом

E Мiтохондрiй


15*. Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплющених у центральній частині й розширених на периферії та дрібних міхурців із секреторними гранулами. Назвіть структуру.

A *Комплекс Гольджі

B Лізосома

C Ендоплазматична сітка

D Піноцитозні міхурці

E Мікротрубочки16*. Хронічне отруєння 38-річного гірника сполуками кадмію призвело до чоловічої стерильності. Аналіз сперми потерпілого виявив нездатність сперматозоїдів рухатися. Пошкодження яких компонентів цитоскелету можуть відповідати за таку патологію?

A *Мікротрубочок аксонеми

B Актинових мікрофіламентів

C Проміжних філаментів

D Мікротрубочок веретена поділу

E Актоміозинового комплексу17*.
Проміжні філаменти - це елементи цитоскелету, нерозчинні білкові фібрили діаметром від 8 до 12 нм. Таким чином вони тонші за мікротрубочки (25 нм) і товстіші за актинові філаменти (7 нм), за що і отримали свою назву.
Веретено поділу Веретено поділу (син.: ахроматинове веретено) - система мікротрубок у клітині, яка ділиться. Забезпечує розходження хромосом у мітозі і мейозі.
Хвора 56 років звернулася до лікаря зі скаргами на задишку, серцебиття, набряклість рук і ніг. Був установлений діагноз серцевої недостатності внаслідок порушення трофіки серцевого м'яза. Які внутрішньоклітинні структури забезпечують накопичення трофічного матеріалу у фізіологічних умовах?

  1   2   3   4