Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЦитологія Розкрийте історію вчення про клітину

Скачати 303.39 Kb.

Цитологія Розкрийте історію вчення про клітину
Скачати 303.39 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір303.39 Kb.
  1   2   3

Цитологія

  1. Розкрийте історію вчення про клітину.

Цитологія молода наука початок якій був покладений в другій половині 19 століття. Саме тоді в результаті узагальнення уявлень про будову клітини як одиниці живого, про її розмноження і роль в утворенні багатоклітинних організмів була сформульована клітинна теорія. Появі і формулюванню окремих положень клітинної теорії передував досить довготривалий період накопичення спостережень над будовою рослинних і тваринних організмів.

Багатоклітинні організми - це організми, що складаються з кількох чи багатьох клітин, пов'язаних між собою в єдине ціле. Не існує чіткої межі між одноклітинними та багатоклітинними організмами. Багато одноклітинні володіють засобами для створення багатоклітинних колоній, в той же час окремі клітини деяких багатоклітинних організмів у змозі самостійно існувати.

Клітинна теорія Кліти́нна тео́рія (лат. Omnis cellula e cellula) - це фундаментальне узагальнення біології, яке визначає взаємозв'язок усіх проявів життя на Землі з клітиною, характеризує клітину одночасно як цілісну самостійну живу систему та як складову частину багатоклітинних організмів рослин і тварин.

Тварини Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

В 1665 р анг вчен.Роберт Гук з допомогою створеного ним мікроскопа досліджував будову корка і встановив, що складається він із дрібних замкнутих порожнин, яким він дав назву celula, тобто клітина.. Сукупність таких клітин об’єднується в тканину. В 1680 р голанд вчен Левенгук вперше побачив клітини тварин /еритроцити і сперматозоїди/, а також спостерігав деякі одноклітинні організми /інфузорії, бактерії.

Однокліти́нні органі́зми - позасистемна група організмів, тіло яких складається з однієї клітини.

У 18 ст були проведені дослідження статевих клітин тварин та людини та описані початкові шляхи розвитку ембріону.

Гамета (грец. γαμέτης gametes -- чоловік та γαμετή gamete - дружина) - спеціалізована статева клітина, що має гаплоїдний (половинний - порівняно з соматичними клітинами) набір хромосом та слугує засобом статевого розмноження.

Важливий крок у формуванні вчення про клітину зробив франц вчен Дютроше чітко зформулював найголовніші положення вчення про клітину:

а) всі живі організми побудовані з клітин;

б) клітини рослин і тварин мають подібні властивості;

в) клітини представляють собою індивідуми.

Відкрив ядро в 1831 (1833) році Роберт Броун, давши йому назву nucleus, тобто ядро. Досить важливо те, що Броун висловлював тверду думку про належність ядра всім живим клітинам і про важливе значення цієї структури.

Положення клітинної теорії, можуть бути зведеними до чотирьох:

1) всі живі організми -тварини і рослини- складаються з клітин;

2) клітина - незалежний організм (індивідум) – елементарна одиниця живих істот;

3) клітина - простір, обмежений вегетативною мембраною (оболонкою), що містить слизисту рідину і ядро; головним компонентом є оболонка, так як в ній здійснюються основні метаболічні процеси;

4) всі клітини виникають шляхом цитогенезу.

Створення клітинної теорії стало величезною подією в біології, одним з вирішальних доказів єдності всієї живої природи.

Відкриття клітини і створення клітинної теорії сприяли поясненню основних закономірностей живої природи з матеріалістичних і діалектичних позицій. Великий внесок у розвиток вчення про клітину у другій половині 19 століття і на початку 20 зробили вітчизняні цитологи:С.Г.Навашин відкрив явище подвійного запліднення у покритонасінних рослин І.Д.

Подвійне запліднення - статевий процес у покритонасінних рослин, при якому запліднюються як яйцеклітина, так і центральна клітина зародкового мішка. Подвійне запліднення відкрив науковець Київського університету Сергій Навашин у 1898 році на 2 видах рослин - лілії (Lilium martagon) і рябчиках (Fritillaria orientalis).

Покритонасінні, або квіткові рослини (Angiospermae, або Magnoliophyta), зав’язко́ві, вкритонасі́нні - таксон вищих рослин, які формують квітки. Ця найважливіша група наземних рослин налічує понад 165 порядків, 540 родин, більше 13 000 родів і, ймовірно, не менше 250 000 видів.

Чистяков
в 1874 р описав фази мітотичного поділу. В.І.Бєляєв в 1898 р вперше відкрив і описав мейоз у рослин. Застосування електронної мікроскопії дало можливість відкрити такі важливі органоїди клітини, як ендоплазматична сітка, рибосоми, лізосоми та створило передумову для переходу від вивчення мікроскопічної і субмікроскопічної організації клітини до дослідження її молекулярної організації.

Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР, від лат. reticulum - «сіточка») або ендоплазматична мережа - внутрішньоклітинна органела еукаріотичних клітин, що являє собою розгалужену систему з оточених мембраною сплющених порожнин, бульбашок і канальців.

Електронний мікроскоп - прилад для отримання збільшеного зображення мікроскопічних предметів, в якому використовуються пучки електронів. Електронні мікроскопи мають більшу роздільну здатність у порівнянні з оптичними мікроскопами, окрім того вони можуть застосовуватися також для отримання додаткової інформації щодо матеріалу й структури об'єкта.

Все це привело до відкриття ролі ДНК як носія спадкової інформації в клітині та до розшифрування генетичного коду, а також з'ясування основних етапів синтезу білка в клітині. .

Генети́чний код - певна відповідність між послідовністю нуклеотидів в молекулі ДНК (мРНК) і послідовністю амінокислот в молекулі білка яка нею кодується. Ця система правил розташування нуклеотидів в молекулах нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) надає всім живим організмам можливість кодування амінокислотної послідовності білків за допомогою послідовності нуклеотидів.

В центрі уваги сучасної цитології виявилися не лише структури клітини, але ще в більшій мірі ті речовини, з яких вони побудовані, а також найбільш загальні процеси, що протікають в клітині і створюють основу її життєдіяльності /синтез білка, активний транспорт речовин, генерація енергії. Цитоморфологія досліджує особливості структурної організації клітини і її компонентів .Цитофізіологія вивчає функції клітини і її компонентів. Цитохімія вивчає локалізацію хімічних речовин в клітині, обмінні процеси клітини і хімічні зміни, які лежать в основі її функцій.

О́бмін речови́н або метаболі́зм - сукупність хімічних реакцій, що відбуваються в живих організмах. Метаболізм поділяється на дві гілки: катаболізм (дисиміляція або енергетичний обмін), що включає реакції розщеплення складних органічних речовин до простіших, яке супроводжується їх окисненням і виділенням корисної енергії, та анаболізм (асиміляція або пластичний обмін) - реакції синтезу необхідних клітині речовин, у яких енергія, отримана у катаболічних реакціях, використовується.

Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.

Акти́вний тра́нспорт - опосередкований транспорт біомолекул, неорганічних іонів та малих молекул через цитоплазматичну або будь-яку іншу мембрану клітини. На відміну від пасивного транспорту, цей процес вимагає хімічної енергії у формі АТФ або різності концентрацій іншої речовини з двох боків мембрани.

Речовина Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.


  1   2   3


Скачати 303.39 Kb.

  • Роберт Гук
  • Левенгук
  • С.Г.Навашин
  • В.І.Бєляєв
  • Цитохімія