Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаCountry:/ Країна: Veterinary certificate to eu

Скачати 367.82 Kb.

Country:/ Країна: Veterinary certificate to eu
Скачати 367.82 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.04.2017
Розмір367.82 Kb.
  1   2

Veterinary certificate for non-commercial movement INTO a MEMBER STATE FROM A TERROTORY OR THIRD COUNTRY OF DOGS, CATS OR FERRETS /

Ветеринарний СЕРТИФІКАТ ДЛЯ некомерційного переміщення до Європейського союзу з третіх країн собак, котів чи ДОМАШНІХ ТХОРІВ (фреток)


COUNTRY:/

Країна:

Veterinary certificate to EU/

Ветеринарний сертифікат до ЄС

Part I : Details of dispatched consignment /

Частина I: Подробиці щодо відправленого вантажу

I.1. Consignor / Відправник
Name / Назва

Address / Адреса


Tel. / Номер телефону

I.2. Certificate reference No /

Номер сертифіката

I.2.a.

I.3. Central competent authority /

Центральний компетентний орган

I.4. Local competent authority /

Місцевий компетентний орган

I.5. Consignee / Одержувач

Name / Назва

Address / Адреса
Postal code / Індекс

Tel. / Номер телефонуI.6.

I.7. Country of origin / Крана походження

ISO code /

ISO кодI.8.
I.9.
I.10


I.11.

I.12.

I.13.

I.14.
I.15.

I.16.I.17.
I.18. Description of commodity / Опис товару
I.19. Commodity code (HS code) / Код товару (код НS)

010619
I.20. Quantity / Кількість
I.21.

I.22.
I.23.

I.24.
I.25. Commodities certified for: / Товари сертифіковані для:

Pets / Домашні тварини
I.26.

I.27.
I.28. Identification of the commodities / Ідентифікація товарів
Species Sex/ Identification Colour/ Breed/ Date of application and/or reading Identification number/ Date of birth

(Scientific name) Стать system/ Колір Порода of the transponder or tattoo/ Ідентифікаційний [dd/mm/yyyy]/

Вид (наукова Система [dd/mm/yyyy] / номер Дата народження

назва) ідентифікації Дата установки та/або читання [дд/мм/рррр]

мікрочіпа (транспондера) або

татуювання [дд/мм/рррр]COUNTRY /

Країна:

Non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5(1) and (2) of Regulation (EU) No 576/2013 / Не комерційне переміщення до ЄС з території або третьої країни собак, кішок або домашніх тхорів (фреток) відповідно до статті 5(1) і (2) Регламенту (ЄС) № 576/2013
II. Health information/ Інформація про здоров'я

II.a. Certificate reference No / Номер сертифіката

II.b.I, the undersigned official veterinarian (1)/veterinarian authorised by the competent authority (1) of ……………….. (insert name of territory or third country) certify that: / Я, що нижче підписався офіційний лікар ветеринарної медицини (1) / ветеринар уповноважений компетентним органом (1) ………….............(вставити назву території або третьої країни) засвідчує, що:


Purpose/nature of journey attested by the owner: / Мета / характер поїздки, завірений власником:
II.1. the attached declaration (2) by the owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial movement of the animals on behalf of the owner, supported by evidence (3), states that the animals described in Box I.28 will accompany the owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial movement of the animals on behalf of the owner within not more than five days of his movement and are not subject to a movement that aims at their sale or a transfer of ownership, and during the non-commercial movement will remain under the responsibility of / додається декларація (2) власника або фізичної особи, яка письмово уповноважена власником здійснювати некомерційне переміщення тварин від імені власника, за наявності доказів (3), підтверджуючи, що тварини, зазначені в графі I.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
28
будуть супроводжуватися власником або фізичною особою, яка має письмовий дозвіл від власника здійснювати некомерційне переміщення тварин від імені власника протягом не більше п'яти днів його переміщення і не підлягають до переміщення, з метою їх продажу або передачі права власності, та під час некомерційного переміщення залишиться під їх відповідальністю(1) either /

(1) або [the owner;] / [власник];


(1) or /

(1) або [the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial movement of the animals on behalf of the owner;] / [фізична особа, яка має письмовий дозвіл від власника здійснювати некомерційне перевезення тварин від імені власника;](1) or /

(1) або [the natural person designated by a carrier contracted by the owner to carry out the non-commercial movement of the animals on behalf of the owner;] / [фізична особа, призначена перевізником за контрактом з власником здійснити некомерційне переміщення тварин від імені власника;

Контра́кт - багатозначний термін. Контра́кт в значенні договору: письмова угода, за якою сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.
](1) either/

(1) або [II.2. the animals described in Box i.28 are moved in a number of five or less;] / тварини, зазначені в графі I.28 переміщуються в кількості п'яти або менше;]Part II: Certification /

Частина IІ: Сертифікація(1) or /

(1) або [II.2. the animals described in Box 1.28 are moved in a number of more than five, are more than six months old and are going to participate in competitions, exhibitions or sporting events or in training for those events, and the owner or the natural person referred to in point 11.1 has provided evidence (3) that the animals are registered / тварини, зазначені в графі 1.28 переміщаються в кількості більше п'яти, старші ніж шість місяців від народження і будуть приймати участь у конкурсах, виставках і спортивних заходах або у тренуванні для цих заходів, і власник або фізична особа, зазначена у пункті 11.

Тре́нінг (англ. training) - це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.
1 надає докази (3), що тварини є зареєстрованими
(1) either /

(1) або [to attend such event;] / [для участі у такому заході;]

(1) or /

(1) або [with an association organising such events;] / [з об'єднанням, що організовує такі заходи;]
Attestation of rabies vaccination and rabies antibody titration test: / Атестація вакцинації проти сказу та дослідження на титр антирабічних антитіл

(1) either/

(1) або [II.3. the animals described in Box І.28 are less than 12 weeks old and have not received an anti-rabies vaccination, or are between 12 and 16 weeks old and have received an anti-rabies vaccination, but 21 days at least have not elapsed since the completion of the primary vaccination against rabies carried out in accordance with the validity requirements set out in Annex III to Regulation (EU) No 576/2013 (4), and / тварини, зазначені в графі I.28 молодші ніж 12 тижнів від народження і не вакцинувалися проти сказу, або між 12 і 16 тижнями від народження і отримали вакцинацію проти сказу, але минуло принаймні 21 день з моменту первинної вакцинації проти сказу, що проводиться відповідно до діючих вимог викладених у Додатку III до Регламенту (ЄС) № 576/2013 (4), і

II.3.
Вакци́на (лат. vacca - корова) - препарат, що складається з ослаблених, вбитих збудників хвороб чи продуктів їхньої життєдіяльності. Ці специфічні речовини дістали назву від противіспяного препарату, виготовленого з вірусу коров'ячої віспи.
Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.
1 the territory or third country of provenance of the animals indicated in Box I.
Territory («Територія») - офіційний сингл гурту Sepultura, котрий увійшов до альбому Chaos AD 1993-го року. Пісня є одним з найвідоміших творів рок-бенду і нині залишаючись серед його концертного репертуару.
1 is listed in Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 577/2013 and the Member State of destination indicated in Box I.5 has informed the public that it authorises the movement of such animals into its territory, and they are accompanied by / територія або третя країна, з якої походить тварина, зазначена у графі I.1 перераховані в Додатку II до Виконавчого Регламенту Комісії (ЄС) № 577/2013 та держава-член призначення зазначена у графі I.5 інформує публічно, що переміщення таких тварин авторизовано з його території, і вони супроводжуються


(1) either/

(1) або [II.3.2 the attached declaration (5) of the owner or the natural person referred to in point II.1 stating that from birth until the time of the non-commercial movement the animals have had no contact with wild animals of species susceptible to rabies;] / додається декларація (5) власника або фізичної особи, зазначена у пункті II.1 з твердженням, що від народження до моменту некомерційного переміщення тварини не мали жодних контактів з дикими видами тварин, сприйнятливих до сказу;]

(1) or/

(1) або [II.3.2 their mother, on whom they still depend, and it can be established that the mother received before their birth an anti-rabies vaccination which complied with the validity requirements set out in Annex III to Regulation (EU) No 576/2013;] / їх матері, від яких вони досі залежать, і може бути підтверджено, що мати до їх народження була вакцинована проти сказу, що задовольняє чинні вимоги, що викладені у Додатку III до Регламенту (ЄС) № 576/2013;].
(1) or/and /

(1) або/та [II.3 the animals described in Box I.28 were at least 12 weeks old at the time of vaccination against rabies and at least 21 days have elapsed since the completion of the primary anti-rabies vaccination (4) carried out in accordance with the validity requirements set out in Annex III to Regulation (EU) No 576/2013 and any subsequent vaccination was carried out within the period of validity of the preceding vaccination (6); and / тварини, зазначені в графі I.28, принаймні 12 тижнів від народження і отримали вакцинацію проти сказу і минуло принаймні 21 день з моменту первинної вакцинації проти сказу (4), що проводиться відповідно до діючих вимог викладених у Додатку III до Регламенту (ЄС) № 576/2013 та наступні вакцинації не проводилися протягом терміну дії попередньої вакцинації (6); і(1) either/

(1) або [II.3.1 the animals described in Box I.28 come from a territory or a third country listed in Annex II to implementing Regulation (EU) No 577/2013, either directly, through a territory or a third country listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 or through a territory or a third country other than those listed in Annex II to implementing Regulation (EU) No 577/2013 in accordance with point (c) of Article 12(1) of Regulation (EU) No 576/2013 (7), and the details of the current anti-rabies vaccination are provided in the table below;] / тварини, зазначені в графі I.28 походять з території або з третьої країни, перелічених у Додатку II до Виконавчого Регламенту (ЄС) № 577/2013, або безпосередньо, через територію або третю країну, що перелічені у Додатку II до Виконавчого Регламенту (ЄС ) № 577/2013 або через територію або третю країну, які не перелічені у Додатку II до Виконавчого Регламенту (ЄС) № 577/2013 відповідно до пункту (с) статті 12 (1) Регламенту (ЄС) № 576 / 2013 (7), і деталі щодо поточної вакцинації проти сказу представлені в таблиці нижче;]
(1) or/

(1) або [II.3.1 the animals described in Box I.28 come from, or are scheduled to transit through, a territory or third country other than those listed in Annex II to Commission implementing Regulation (EU) No 577/2013 and a rabies antibody titration test (8), carried out on a blood sample taken by the veterinarian authorised by the competent authority on the date indicated in the table below not less than 30 days after the preceding vaccination and at least three months prior to the date of issue of this certificate, proved an antibody titre equal to or greater than 0,5 IU/ml and any subsequent revaccination was carried out within the period of validity of the preceding vaccination (6), and the details of the current anti-rabies vaccination and the date of sampling for testing the immune response are provided in the table below: / тварини, зазначені в графі I.28, походять з, або транзитом через територію або третю країну, крім перелічених у Додатку II до Виконавчого Регламенту Комісії (ЄС) № 577/2013 та дослідження на титр антирабічних антитіл (8), здійснюється на зразку крові, відібраному уповноваженим компетентним органом ветеринаром в день зазначений в таблиці нижче, не менш ніж за 30 днів після попередньої вакцинації і принаймні за три місяці до дати видачі цього сертифіката, перевірений (встановлений) титр антитіл дорівнює або більше, ніж 0,5 МЕ/мл і будь-яка наступна вакцинація була проведена в період дії попередньої вакцинації (6), і деталі поточної вакцинації проти сказу та дата відбору проб для дослідження імунної відповіді представлені в таблиці нижче:


Transponder or tattoo alphanumeric code of animal / Транспондер або татуювання буквено-цифровий код тварини

Date of vaccination [dd/mm/yyyy] /

Дата вакцинації [дд/мм/рррр]

Name and manufacturer of vaccine/

Назва та виробник вакцини

Batch number /

Номер партії

Validity / Термін дії

Date of the blood sampling
[dd/mm/yyyy] /


Дата відбору крові [дд/мм/рррр]

From

[dd/mm/yyyy] / З [дд/мм/рррр]

To

[dd/mm/yyyy] / До [дд/мм/рррр]

Attestation of anti-parasite treatment: / Атестація обробки проти паразитів

(1) either/(1) або [II.4.
Паразитизм - це вид взаємозв'язків між різними видами, за якого один з них (паразит) певний час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково чи повністю покладає на нього регуляцію своїх взаємовідносин з довкіллям.
the dogs described in Box I.28 are destined for a Member State listed in Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2011 and have been treated against Echinococcus multilocularis, and the details of the treatment carried out by the administering veterinarian in accordance with Article 7 of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2011 (9)(10)(11) are provided in the table below.
Ехінокок (Echinococcus) - рід цестод ряду циклофіллід (Cyclophyllidea). Дорослі особини паразитують у кишечнику псових (собак, вовків, шакалів), рідше зустрічаються у кішок. Личинки ехінококів - небезпечні паразити людини, що викликають захворювання ехінококоз.
] / собаки, описані в графі І.28 призначені для держави-члена, перераховані в Додатку I до Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 1152/2011 і були оброблені проти Echinococcus multilocularis, і деталі проведеного лікування уповноваженим ветеринаром відповідно до Стаття 7 Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 1152/2011 (9) (10) (11) наведені в таблиці нижче.]

(1) or/(1) або [II.4. the dogs described in Box I.28 have not been treated against Echinococcus multiiocularis (11).] / собаки, описані в графі I.28 не були оброблені проти Echinococcus multiiocularis (11).]

Transponder or tattoo number of the dog / Транспондер або номер татуювання собаки

Anti-echinococcus
treatment / Обробка проти ехінококозу (echinococcus)


Administering veterinarian / Уповноважений ветеринар

Name and manufacturer of the product / Назва та виробник вакцини

Date [dd/mm/yyyy] and time of treatment [00:00] /

Дата [дд/мм/рррр] та час обробки [00:00]

Name (in capital), stamp and signature / Ім’я (великими літерами), печатка та підпис
Notes / Примітки

(a) This certificate is meant for dogs (Canis lupus familiaris), cats (Felis silvestris catus) and ferrets (Musiela putorius furo). / Цей сертифікат призначений для собак (Canis lupus familiaris), котів (Felis silvestris catus) та домашніх тхорів (фреток) (Musiela putorius furo).(b) This certificate is valid for 10 days from the date of issue by the official veterinarian until the date of the documentary and identity checks at the designated Union travellers' point of entry (available at http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm) / Цей сертифікат дійсний протягом 10 днів з дати видачі офіційним ветеринаром до дати проведення документальних та ідентифікаційних перевірок в пунктах в’їзду подорожуючого до Спільноти (пункти доступні за посиланням http://ec.
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
Спільнота - це група людей, які з будь-якої причини відчувають досить спільного між собою, щоб мати спільні прагнення, цілі та структури.
europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).
In the case of transport by sea, that period of 10 days is extended by an additional period corresponding to the duration of the journey by sea. / У разі перевезення по морю період в 10 днів продовжується на додатковий період, що відповідає тривалості поїздки морським шляхом.
For the purpose of further movement into other Member States, this certificate is valid from the date of the documentary and identity checks for a total of four months or until the date of expiry of the validity of the anti-rabies vaccination or until the conditions relating to animals less than 16 weeks old referred to in point ІІ.3 cease to apply, whichever date is earlier. Please note that certain Member States have informed that the movement into their territory of animals less than 16 weeks old referred to in point ІІ.3 is not authorised. You may wish to inquire at http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm. / Для подальшого переміщення в інших державах-членах, цей сертифікат дійсний з дати документальних та ідентифікаційних перевірок в загальному чотири місяці або до дати закінчення терміну дії вакцинації проти сказу, або до умов, що стосуються тварин, яким менше ніж 16 тижнів від народження, зазначених у пункті ІІ.3 сертифікат припиняє діяти, яка з зазначених дат настане раніше. Будь ласка, зверніть увагу, що деякі держави-члени повідомили, що переміщення на їх територію тварин віком менше ніж 16 тижнів від народження зазначених у пункті ІІ.3 забороняється. Ви можете перейти за посиланням http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

  1   2


Скачати 367.82 Kb.

  • COUNTRY:/ Країна: Veterinary certificate to EU/
  • Non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5(1) and (2) of Regulation (EU) No 576/2013 /
  • Transponder or tattoo alphanumeric code of animal / Транспондер або татуювання буквено-цифровий код тварини
  • Назва та виробник вакцини Batch number / Номер партії
  • Дата відбору крові [ дд/мм/рррр ] From [dd/mm/yyyy] / З [дд/мм/рррр]
  • Transponder or tattoo number of the dog / Транспондер або номер татуювання собаки
  • Administering veterinarian / Уповноважений ветеринар
  • Дата [ дд/мм/рррр ] та час обробки [00:00]
  • Спільноти