Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаCountry:/ Країна: Veterinary certificate to eu

Скачати 367.82 Kb.

Country:/ Країна: Veterinary certificate to eu
Скачати 367.82 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації25.04.2017
Розмір367.82 Kb.
1   2
Part I:

Box I.5: Consignee: indicate Member State of first destination. / Одержувач: вказати державу-члена першого в’їзду.

Box I.28: Identification system: select of the following: transponder or tattoo. / Ідентифікаційна система: виберіть наступне: транспондер або татуювання.

Транспо́ндер (англ. transponder від transmitter-responder передавач-відповідач) - це приймально-передавальний пристрій, що посилає сигнал у відповідь на прийнятий сигнал, наприклад: автоматичний пристрій, що приймає, підсилює і передає далі сигнал на іншій частоті; автоматичний пристрій, що передає заздалегідь задане повідомлення у відповідь на заздалегідь певний прийнятий сигнал; приймач-передавач, що завжди створює у відповідь сигнал при правильному електронному запиті.
Татуюва́ння - зображення (малюнок) на шкірі живої людини та процедура його нанесення. Технічно татуювання полягає в ін'єкціях фарби в глибину шкіри, чим досягається довготривалість - «вічність» татуювань.

In the case of a transponder: select date of application and reading. / У разі транспондера: виберіть дату застосування та зчитування.

Застосунок Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.In the case of a tattoo: select date of application and reading. The tattoo must be clearly readable and applied before 3 July 2011. / У разі татуювання: виберіть дату застосування та зчитування. Татуювання має чітко зчитуватися і бути зроблено до 3 липня 2011 року.

Identification number: Indicate the microchip or tattoo number / Ідентифікаційний номер: вказати транспондера або буквено-цифровий код татуювання.
Microchip Technology (NASDAQ: MCHP) - американська компанія з виробництва 8-ми, 16-ти та 32-х бітних PIC мікроконтроллерів, пам'яті та аналогових пристроїв.


Date of birth/breed: as stated by the owner. / Дата народження / порода: як заявив власник.

Part II:

(1) Keep as appropriate. / Залишити потрібне.

(2) The declaration referred to in point II.1 shall be attached to the certificate and comply with the model and additional requirements set out in Part 3 of Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 577/2013. / Декларація згадана в пункті II.1 повинна бути додана до сертифікату і відповідають моделі і додатковим вимогам, викладеним у Частині 3 Додатка IV до Виконавчого Регламенту (ЄС) № 577/2013.
Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),


(3) The evidence referred to in point ІІ1.1 (e.g. boarding pass, flight ticket) and in point II. 2 (e.g. receipt of entry to the event, proof of membership) shall be surrendered on request by the competent authorities responsible for the checks referred to in point (b) of the Notes. / Докази, згадані в пункті ІІ.1 (наприклад, посадковий талон, квиток на рейс) і в пункті II.2 (наприклад, довідка на відвідання заходу, що підтверджує членство (участь)), підлягають для представлення на вимогу компетентних органів, відповідальних за перевірку, зазначених у пункті (б) Приміток.

(4) Any revaccination must be considered a primary vaccination if it was not carried out within the period of validity of a previous vaccination. / Будь яку ревакцинацію слід розглядати як первинну вакцинацію, якщо вона не була проведена в період дії попередньої вакцинації.

(5) The declaration referred to in point II.3.2 to be attached to the certificate complies with the format, layout and language requirements laid down in Parts 1 and 3 of Annex I to Implementing Regulation (EU) No 577/2013./ Декларація згадана в пункті II.3.2, яка є додатком до сертифікату відповідає вимогам формату, розташуванню (схеми) і мови, викладених у Частинах 1 і 3 Додатку I до Виконавчого Регламенту (ЄС) № 577/2013.

(6) A certified copy of the identification and vaccination details of the animals concerned shall be attached to the certificate. / Завірена копія ідентифікації та деталей вакцинації тварин прикладена до сертифікату.

(7) The third option is subject to the condition that the owner or the natural person referred to in point ІІ.1 provides, on request by the competent authorities responsible for the checks referred to in point (b), a declaration stating that the animals have had no contact with animals of species susceptible of rabies and remain secure within the means of transport or the perimeter of an international airport during the transit through a territory or a third country other than those listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) No 577/2013. This declaration shall comply with the format, layout and language requirements set out in Parts 2 and 3 of Annex I to implementing Regulation (EU) No 577/2013. / Третя опція є за умови, що власник або фізична особа, зазначені у пункті ІІ.1 надає за запитом компетентних органів, відповідальних за перевірку, зазначених у пункті (б), декларацію, що повідомляє про те, що тварини не контактували з видами тваринами, сприйнятливими до сказу та перебували в безпеці в межах транспортного засобу або по периметру міжнародного аеропорту під час транзиту через території або в треті країни, крім тих, які перераховані в додатку II до Виконавчого Регламенту (ЄС) № 577/2013. Ця декларація повинна відповідати вимогам формату, розташування (схеми) і мови, встановлених у частинах 2 і 3 Додатка I до Реалізованого Регламенту (ЄС) № 577/2013.

(8) The rabies antibody titration test referred to in point II.3: / Дослідження на титр антирабічних антитіл зазначених в пункті II.3:

- must be carried out on a sample collected by a veterinarian authorised by the competent authority, at least 30 days after the date of vaccination and three months before the date of import;

Collected - це альбом-компіляция бристольского електронного колективу Massive Attack.
/ має здійснюватися на зразку, відібраному уповноваженим ветеринаром компетентним органом, принаймні 30 днів після дати вакцинації та за три місяці до дати ввезення;

- must measure a level of neutralising antibody to rabies virus in serum equal to or greater than 0.5 IU/ml; / повинен встановлювати (визначати) рівень нейтралізуючих антитіл до вірусу сказу у сироватці, рівного чи більшого ніж 0,5 МЕ/мл;

- must be performed by a laboratory approved in accordance with Article 3 of Council Decision 2000/258/EC (list of approved laboratories available at http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm); / повинні бути виконані в лабораторії, яка затверджена відповідно до статті 3 Рішення Ради 2000/258 / ЄC (список схвалених лабораторій доступний за посиланням http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

- does not have to be renewed on an animal, which following that test with satisfactory results, has been revaccinated against rabies within the period of validity of a previous vaccination. / не повинен проводитися у тварини, яка після цього дослідження з задовільними результатами, була ревакцинована проти сказу в період дії попередньої вакцинації.

A certified copy of the official report from the approved laboratory on the results of the rabies antibody test

referred to in point ІІ.3.1 shall be attached to the certificate. / Завірена копія довідки зі схваленої лабораторії про результати дослідження на антирабічні антитіла, зазначених в пункті ІІ.3.1, повинно бути прикладена до сертифікату.

(9) The treatment against Echinococcus multilocularis referred to in point II.4 must: / Обробка проти Echinococcus multilocularis зазначена в пункті II.4 повинна:

- be administered by a veterinarian within a period of not more than 120 hours and not less than 24 hours before the time of the scheduled entry of the dogs into one of the Member States or parts thereof listed in Annex I to Delegated Regulation (EU) No 1152/2011; / проводитися ветеринаром протягом не раніше ніж 120 годин і не пізніше 24 годин до часу запланованого в'їзду собак в одну з держав-членів або їх частин, перелічених у Додатку I до Делегованого Регламенту (ЄС) № 1152/2011;

- consist of an approved medicinal product which contains the appropriate dose of praziquantel or pharmacologically active substances, which alone or in combination, have been proven to reduce the burden of mature and immature intestinal forms of Echinococcus multilocuiaris in the host species concerned. / проводяться за допомогою затвердженого лікарського засобу, який містить відповідну дозу празиквантелу або фармакологічно активних речовин,дія яких окремо або в комбінації, як встановлено зменшує кількість зрілих і незрілих кишкових форм Echinococcus multilocuiaris у видових господарях-носіях.

(10) The table referred to in point II.4 must be used to document the details of a further treatment if administered after the date the certificate was signed and prior to the scheduled entry into one of the Member States or parts thereof listed in Annex I to Delegated Regulation (EU) No 1152/2011. / Таблиця зазначена в пункті II.4 повинна використовуватися для документування відомостей про подальшу обробку, якщо їх вводять після дати коли сертифікат був підписаний і до запланованого в’їзду в одну з держав-членів або їх частин, перелічених у Додатку І Делегованого Регламенту (ЄС) № 1152/2011.

(11) The table referred to in point II.4 must be used to document the details of treatments if administered after the date the certificate was signed for the purpose of further movement into other Member States described in point (b) of the Notes and in conjunction with footnote (9). / Таблиця зазначена в пункті II.4 повинна використовуватися для документування відомостей прообробку, якщо їх вводять після дати коли сертифікат був підписаний в цілях подальшого переміщення в інші держави-члени описані в пункті (б) Приміток і в поєднанні з приміткою (9).

Official veterinarian / Authorised veterinarian / Офіційний ветеринар / Уповноважений ветеринар

Name (in capital letters): / Ім’я (великими літерами)

Address / Адреса

Date: / Дата

Stamp: / Печатка


Qualification and title: / Кваліфікація та посада

Signature: / Підпис:


Endorsement by the competent authority (not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian) / Схвалення компетентним органом (не потрібно, якщо сертифікат підписаний офіційним ветеринаром)
Name (in capital letters): / Ім’я (великими літерами)

Address / Адреса

Telephone: / Телефон:

Date: / Дата

Stamp: / Печатка


Qualification and title: / Кваліфікація та посада

Signature: / Підпис:


Official at the travellers' point of entry (for the purpose of further movement into other Member States) / Офіційний пункт в’їзду подорожуючого (в цілях подальшого руху в інших державах-членах)
Name (in capital letters): / Ім’я (великими літерами)

Address / Адреса

Telephone: / Телефон:

E-mail address: /Електронна адреса:

Date: / Дата

Date of completion of the documentary and identity checks: / Дата завершення документальної та ідентифікаційної перевіркиTitle: / Посада

Signature: / Підпис: Stamp: / ПечаткаPART 2 / ЧАСТИНА 2

Explanatory notes for completing the animal health certificates / Пояснення для заповнення ветеринарних сертифікатів

  1. Where the certificate states that certain statements shall be kept as appropriate, statements which are not relevant may be crossed out and initialed and stamped by the official veterinarian, or completely deleted from the certificate.
   Ветеринарія (від лат. veterinarius - той, що лікує худобу) - комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, методи захисту людей від зоонозів.
   / Оскільки в сертифікаті вказано, що деякі з його положень слід взастосовувати відповідно до обставин, то офіційний ветеринар не відповідні положення може викреслити, поставити підпис (ініціали) та печатку або повністю видалити їх з сертифікату.
   Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.


  2. The original of each certificate shall consist of a single sheet of paper, or, where more text is required it must be in such a form that all sheets of paper required are part of an integrated whole and indivisible. / Оригінал кожного сертифікату повинен складатися з одного листа паперу або якщо потрібно вимістити більше тексту, то він повинен мати таку форму, щоб всі необхідні сторінки паперу були частиною одного цілого і були невід’ємним один від одного.

  3. The certificate shall be drawn up in at least one of the official languages of the Member State of entry and in English. It shall be completed in block letters in at least one of the official languages of the Member State of entry or in English. / Сертифікат повинен бути оформлений як мінімум на одному з державних мов країн-членів в’їзду та на англійському. Сертифікат повинен бути заповнений друкованими літерами або на державній мові країні-члена або на англійській.

  4. If additional sheets of paper or supporting documents are attached to the certificate, those sheets of paper or document shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the signature and stamp of the official veterinarian, on each of the pages. / Якщо сертифікат включає додаткові листи паперу або супроводжуючі документи, то ці листи паперу або документи слід розглядати в якості частини, що формує оригінал сертифікату, тобто офіційний ветеринар повинен на кожній сторінці поставити свій підпис та печатку.

  5. When the certificate, including additional sheets referred to in point (d), comprises more than one page, each page shall be numbered (page number of total number of pages) at the end of the page and shall bear at the top of each page the certificate reference number that has been designated by the competent authority. / Якщо сертифікат, що містить додаткові листи описані в пункті (d), включає більше однієї сторінки, то кожну сторінку слід пронумерувати (номер сторінки від загальної кількості сторінок) в нижній частині, а в верхній частині кожної сторінки слід вказати зазначений номер сертифікату, присвоєний компетентним органом.

  6. The original of the certificate shall be issued by an official veterinarian of the territory or third country of dispatch or by an authorised veterinarian and subsequently endorsed by the competent authority of the territory or third country of dispatch. The competent authority of the territory or third country of dispatch shall ensure that rules and principles of certification equivalent to those laid down in Directive 96/93/EC are followed. / Оригінал сертифікату повинен видаватися офіційним ветеринаром території або третьої країни відправки або уповноваженим ветеринаром, далі сертифікат завіряється з боку компетентного органа території або третьої країни відправлення. Компетентний орган території або третьої країни відправлення повинен гарантувати, що виконуються правила та принципи сертифікації, еквівалентні тим, що викладені в Директиві 96/93/ЄC.
   Логічна еквівалентність (еквіваленція) - двомісна логічна операція, що має значення «істина» тоді і тільки тоді, коли обидва операнди мають однакове значення. В інших випадках еквіваленція буде хибною.
   Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.


The colour of the signature shall be different from that of the printing. This requirement also applies to stamps other than those embossed or watermarked. / Колір підпису повинен відрізнятися від надрукованого тексту. Ця вимога відноситься і до печаток за винятком тих, що з тисненням або водяними знаками.
Тиснення, Ембосування (англ. Embossing) - це поліграфічний процес, що відноситься до післядрукарської обробки продукції, що проводиться на ручних, напівавтоматичних і автоматичних пресах для тиснення, заснований на припресовці гарячим або холодним способом металізованої чи пігментної фольги або полімерної плівки з напиленням потрібної речовини для поліпшення привабливості упаковки, етикетки або рекламно-акцидентної продукції.

(g) The certificate reference number referred to in Boxes I.2 and II.a shall be issued by the competent authority of the territory or third country of dispatch. / Зазначений номер сертифікату вказаний в графах І.2 та ІІ.а присвоюється компетентним органом території або третьої країни відправлення.

/8

1   2


Скачати 367.82 Kb.

 • Explanatory notes for completing the animal health certificates / Пояснення для заповнення ветеринарних
 • Компетентний