Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДамаскіна Марина Валеріївна

Скачати 369.3 Kb.

Дамаскіна Марина Валеріївна
Скачати 369.3 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір369.3 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2


Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»
Дамаскіна Марина Валеріївна

УДК 339.727.22.005.

Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
334


Управління міжнародними інвестиційними ризиками

Спеціальність 08.00.02 – світове господарство і

міжнародні економічні відносини


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ – 2009

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м.
Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах.
Київ

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Панченко Євген Григорович,

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»,

професор кафедри міжнародного менеджменту


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Луцишин Зоряна Орестівна,

Інститут міжнародних відносин Київського

національного університету імені Тараса Шевченка,

професор кафедри світового господарства і

міжнародних економічних відносин
кандидат економічних наук,

старший науковий співробітникСльозко Олена Олександрівна,

Інститут світової економіки та міжнародних

відносин НАН України,

провідний науковий співробітник відділу

валютно-фінансових відносин

Захист відбудеться «___» лютого 2009 р.

Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.
о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.

Автореферат розіслано «____»січня 2009 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук, професор Л.Л.Антонюк


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. В умовах глобалізації управління інвестиційними ризиками відіграє все більш значну роль в ефективному функціонуванні будь-яких організацій і, насамперед, транснаціональних корпорацій, які оперують величезними матеріальними і нематеріальними активами, мультинаціональними фінансовими потоками.
Транснаціональна корпорація - це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. ТНК - це міжнародні компанії.
Витрати на страхування ризиків лише у 43% випадків дозволяють запобігти банкрутства відділень ТНК. Тому керівництво міжнародних компаній приділяє все більше уваги пошуку інших нефінансових інструментів ризик-менеджменту, нових моделей прийняття інвестиційних рішень, розвитку персоналу інвестиційних підрозділів, використання синергічного ефекту крос-культурних відмінностей у корпораціях.

Важливо зважувати на істотне зростання масштабів інвестиційної діяльності ТНК у приймаючих країнах, оскільки це сприяє нарощенню їх міжнародної конкурентоспроможності. Однак, прагнення корпорацій збільшувати обсяги прямих і портфельних інвестицій у країни з нестабільними політичними і економічними системами наштовхується на загрози втрати цих інвестицій через непередбачувані зміни у законодавстві чи невиконання положень нормативних актів, відсутності правонаступності у діяльності органів державної влади і управління, неочікуваної поведінки керівників зарубіжних відділень або місцевих партнерів.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Ризик-менеджмент органічно пов’язаний з іншими сферами, зокрема фінансами, маркетингом, зв’язками з громадськістю, оперативним управлінням виробництвом, матеріально-технічним постачанням, дослідженнями і розробками, юридичним захистом. Однак, у практиці управління міжнародними інвестиційними ризиками зазначені зв’язки часто порушуються, що викликає значні втрати компаній. Така ситуація потребує ретельного дослідження причин зазначених порушень і обґрунтування дієвих управлінських інструментів упередження інвестиційних ризиків.

В умовах сучасної глобальної фінансової кризи знижується надійність системи оцінки ризиків на всіх рівнях фінансової архітектури: від держави до компаній.

Фінансова криза - це різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх економічних та політичних чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників.
Про це було заявлено в Декларації «Великої двадцятки», прийнятої восени 2008 року. Однією з вагомих причин цієї кризи є той факт, що «учасники ринку не проводили належного попереднього аналізу ризиків». Високі оцінки «іменитих» рейтингових агентств напередодні обвалу фінансових ринків провідних західних країн влітку 2008 року були визначені тим банкам і фінансовим компаніям, що невдовзі збанкрутували.
Ре́йтингове аге́нтство - або Агентство кредитних рейтингів (англ. CRA) є компанією, яка присвоює кредитні рейтинги емітентам різних видів боргових зобов'язань.
Таким чином, корпоративні моделі оцінки ризиків не дозволяють визначити рівень безпечності інвестицій. Для вироблення нових інструментів і механізмів управління інвестиційними ризиками потрібні нові підходи і моделі. Наразі навіть ті інвестори, яким вдалось зберегти хоча б частину своїх капіталів, не поспішають вкладати їх навіть у найстабільніші країни і галузі бізнесу. Інтуїція та психологічні дослідження стають більш корисними інструментами ніж найобгрунтованіші оціночні моделі, автори яких свого часу були нобелевськими лауреатами. Про це зокрема переконливо свідчить гучний крах міжнародного хедж-фонду Long-Term Capital Management у вересні 1998 року, який оперував капіталом у розмірі 1,25 трлн. дол. США і ледве не призвів до колапсу світової фінансової системи. В числі його засновників були два нобелевських лауреати 1997 року – автори знаменитої формули для оцінки опціонів Майрон Шоуз та Роберт Мертон, а також легендарний трейдер облігаціями із Solomon Brothers Джон Мерівезер та колишній віце-президент правління ФРС США Девід Малінз.

Особливої актуальності проблематика інвестиційного ризик-менеджменту набуває для міжнародних корпорацій, що діють в Україні та інших країнах Східної Європи.

Роберт Кінг Мертон (ім'я при народженні - Meyer Robert Schkolnick; * 5 червня 1910, Філадельфія, США - † 23 лютого 2003, Нью-Йорк, США) - американський соціолог, один з засновників школи структурно-функціонального аналізу.
Фіна́нсова систе́ма - це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.
Східна Європа Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.
Конфлікти, що виникли між «Венко Інтернешнл» та урядом України у зв’язку з освоєнням континентального шельфу Чорного моря, припиненням діяльності міжнародної корпорації «Моторола» (США) у складі технопарку «Київська політехніка» внаслідок втрат у впровадженні інноваційних розробок цієї компанії, та інші переконливо свідчать про низьку компетентність вітчизняних урядовців та менеджерів у сфері управління міжнародними інвестиційними ризиками.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Континента́льний шельф (рос. континентальный шельф, англ. continental shelf, нім. Kontinentalschelf m, n) - частина континенту, занурена нижче рівня моря.
Ця ситуація стає причиною не лише значних фінансово-економічних втрат, а й вагомим дестабілізуючим фактором поліпшення міжнародного іміджу України.

Різноманітні аспекти управління міжнародними інвестиційними ризиками тривалий час перебувають у полі зору багатьох вчених і дослідницьких інституцій. Серед зарубіжних вчених варто зазначити праці Р.Вернона, Г.Грубера, Г.Куликова, Д.Лейбсона, Г.Марковіца, Р.Мертона, М.Міллера, Дж.Сакса, Дж.Сороса, Дж.Стігліца, Дж. Тоді, Д.Хемитона, Є.Чонга, У.Шарпа та ін. Серед вітчизняних вчених цій темі присвятили праці О.Гаврилюк, В.Геєць, Б.Губський, Д.Лук’яненко, З.Луцишин, О.Мертенс, О.Мозговий, В.Новицький, Є.Панченко, О.Плотніков, О.Рогач, О.Сльозко, А.Філіпенко та інші. Варто відзначити внесок низки транснаціональних корпорацій у розвиток практики інвестиційного ризик-менеджменту. В їх числі «Дженерал Електрик», (підрозділ ДЕ Кепітал), «Едвардс Ризик Менеджмент Текнікс», «Квантрум фанд», «МакКінсі Глобал Інститут», Міжнародний Інститут Ризик-менеджменту, «Морган Стенлі Кепітал Інтернешнл» та інших міжнародних організацій.

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

Разом з тим, багато аспектів цієї наукової проблеми залишаються недостатньо дослідженими. Аналітичне оцінювання наукових джерел і світової практики інвестиційного ризик-менеджменту дозволяє зробити висновок про наявність багатьох напрямів, що потребують подальших досліджень. Недостатньо обґрунтованою є система управління міжнародними інвестиційними ризиками в частині поєднання корпоративних та регулятивних механізмів. Удосконалення вимагають сучасні методологічні підходи до розвитку інструментів ризик-менеджменту транснаціональних корпорацій, насамперед з урахуванням поведінкових, крос-культурних факторів. Потребують поглибленого дослідження та обґрунтування перспектив ефективного використання в Україні сучасних інструментів інвестиційного ризик-менеджменту, які дозволяють якісно поліпшити вітчизняний інвестиційний клімат.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.


Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках міжкафедральної науково-дослідної теми «Ресурси і моделі глобального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0106V004357) факультету міжнародної економіки і менеджменту.
Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.
Особисто автором у підрозділі 1.3 «Система управління міжнародними інвестиційними ризиками» було сформульовано поведінкову парадигму інвестиційного ризик-менеджменту та запропоновано організаційні інструменти прийняття ефективних інвестиційних рішень. Автор безпосередньо брав участь у виконанні науково-дослідної теми «Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0101U002948), в рамках якої розроблені рекомендації щодо використання в Україні сучасних концепцій та механізмів управління міжнародними інвестиційними ризиками з метою якісного поліпшення інвестиційного клімату та нарощування обсягів прямих іноземних інвестицій.
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.


Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є комплексне дослідження на базі новітніх економічних концепцій сутності міжнародних інвестиційних ризиків, розкриття ключових компонентів системи управління інвестиційними ризиками в транснаціональних корпораціях, а також розроблення науково обґрунтованого механізму управління міжнародними інвестиційними ризиками в Україні.

Виходячи з мети дисертації, автором поставлено низку конкретних дослідницьких завдань: • висвітлити та узагальнити сучасні теоретичні підходи у дослідженні міжнародного інвестиційного ризик-менеджменту;

 • дослідити внутрішню природу міжнародних інвестиційних ризиків та її модифікацію в умовах інвестиційного глобалізму;

 • ідентифікувати основні типи міжнародних інвестиційних ризиків;

 • виявити основні складові системи управління міжнародними інвестиційними ризиками та взаємозв’язки між ними;

 • обґрунтувати основні характеристики сучасної парадигми інвестиційного ризик-менеджменту;

 • розкрити передумови та напрями підвищення ролі хедж-фондів в системі управління міжнародними інвестиційними ризиками для їх диверсифікації;

 • провести порівняльний аналіз організаційних інструментів управління міжнародними інвестиційними ризиками для підвищення ефективності ризик-менеджменту;

 • визначити особливості управління інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій в Україні;

 • запропонувати шляхи підвищення ефективності інвестиційного ризик-менеджменту в Україні;

Об’єктом дослідження є сучасні процеси взаємодії факторів міжнародного середовища, які викликають інвестиційні ризики транснаціональних корпорацій.

Предметом дослідження є механізм функціонування системи управління міжнародними інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій. .

Методи дослідження. Методологічну і теоретичну основу дослідження сформували роботи провідних вітчизняних й зарубіжних вчених і фахівців з міжнародного інвестиційного менеджменту. В процесі вирішення поставлених завдань у роботі застосовано методи наукової абстракції, аналізу і синтезу (для обґрунтування інструментів управління міжнародними інвестиційними ризиками – підрозділ 1.3 та професіоналізації міжнародного інвестиційного ризик-менеджера – підрозділ 1.1), системного узагальнення (для визначення природи та ідентифікації міжнародних інвестиційних ризиків та їх типів – підрозділ 1.2; для виявлення функцій хедж-фондів в управлінні міжнародними інвестиційними ризиками – підрозділ 2.2), порівняльного аналізу (для визначення особливостей сучасної парадигми міжнародного інвестиційного ризик-менеджменту та дослідження культурно-інвестиційного потенціалу вітчизняних ризик-менеджерів – підрозділи 2.1 та 3.2), факторного аналізу (для обґрунтування особливостей контагіальних ризиків – підрозділ 1.
Фа́кторний ана́ліз - статистичний метод аналізу впливу окремих факторів (чинників) на результативний показник.
2 та ідентифікації інвестиційних ризиків в Україні – підрозділ 3.1), методи соціологічних досліджень (для діагностики типів культури ризик-менеджерів в Україні – підрозділ 3.2).
Соціологічне дослідження - система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.

Інформаційною базою дослідження стали широке коло вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, фактологічна інформація державних органів влади, експертні оцінки, результати наукових досліджень ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України, Міжнародного інституту бізнесу, комісій ООН, зокрема UNCTAD, Гарвардської школи бізнесу, Лондонської школи економіки, міжнародних консалтингових компаній, включаючи МакКінсі, Морган Стенлі Кепітал Інтернешнл, інформаційні матеріали ряду міжнародних асоціацій, національних і зарубіжних дослідницьких і рейтингових агентств, аналітичні доповіді на електронних носіях.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Лондонська школа економіки та політичних наук (англ. London School of Economics and Political Science, ширше відома як Лондонська школа економіки або LSE) - один зі структурних підрозділів Лондонського університету, що здійснює навчання, прикладні і теоретичні дослідження в галузі економіки.
Гарвардська школа бізнесу (англ. Harvard Business School (HBS)) - бізнес-школа Гарвардського університету в Бостоні, штат Массачусетс, США, широко визнана як одна з найкращих бізнес-шкіл у світі. Школа пропонує для людей котрі мають вищу освіту великий вибір програм MBA, докторських програм, та багато освітні програм для керівників бізнесу.


  1   2


Скачати 369.3 Kb.

 • Управління міжнародними інвестиційними ризиками Спеціальність 08.00.02 – світове господарство
 • Науковий керівник: доктор економічних наук
 • Офіційні опоненти
 • Сльозко Олена Олександрівна
 • Загальна характеристика роботи Актуальність теми
 • Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
 • Мета і завдання дослідження.
 • Гарвардської школи бізнесу , Лондонської школи економіки