Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавна служба статистики україни

Державна служба статистики україни
Сторінка1/4
Дата конвертації24.05.2017
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
27.02.2013 69

КЛАСИФІКАЦІЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ

ПОСЛУГ

(КЗЕП)

Київ-2012Передмова
1. Розроблено: Державна служба статистики України

   Розробники: Кругляк В.В.

Державна служба статистики України Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.
, Поремська Т.С., Фризоренко А.О.


2. Класифікація зовнішньоекономічних послуг схвалена Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України (протокол № 15 від 25 грудня 2012р.).
3. Прийнято на надано чинності: наказ Держстату України від 27.02.2013 № 69.
4. Класифікація зовнішньоекономічних послуг адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу Керівництва зі складання платіжного балансу (МВФ, 2009).
Бала́нс платі́жний (англ. balance of Payments) - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою платежів за кордон протягом певного періоду (рік, квартал, місяць).


© Державна служба статистики України, 2012
Зміст

Передмова…………………………………………………………………………

2

Вступ………………………………………………………………………………

4

1. Сфера застосування……………………………………………………………

5

2. Загальні положення……………………………………………………………

5

3. Основні терміни у зовнішній торгівлі послугами………..……………...….

6

4. Структура Класифікації зовнішньоекономічних послуг…………………….

7

Розділ 01. Послуги з переробки матеріальних ресурсів……………………….

7

Розділ 02. Послуги з ремонту та технічного обслуговування,

що не віднесені до інших категорій ……………………………………………..


8


Розділ 03. Транспортні послуги……………………………………………….…

10

Розділ 04. Послуги з подорожей…………………………………………….…...

16

Розділ 05. Послуги з будівництва…………………………………………….….

22

Розділ 06. Послуги зі страхування……………………………………………....

27

Розділ 07. Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю………………….……

30

Розділ 08. Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням

інтелектуальної власності………………………………………………………..


33


Розділ 09. Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні

та інформаційні послуги………………………………………………………….


34


Розділ 10. Ділові послуги………………………………………………...………

36

Розділ 11. Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги…..

42

Розділ 12. Державні та урядові послуги……………………………………...…

43

Вступ
Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, гармонізованих з міжнародними. Запровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно високий рівень статистичний аналіз стану національної економіки, співставність показників національної економіки з міжнародними економічними показниками, забезпечує можливість міжнародного інформаційного обміну.

У вирішенні завдань поліпшення та вдосконалення управління економічними зв’язками України з іншими країнами важливу роль відіграє статистика зовнішньої торгівлі. Досліджуючи зовнішньоекономічні зв’язки за допомогою статистичних методів, вона забезпечує достовірну інформацію, яка всебічно характеризує стан економічних відносин з іншими державами.

Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.
Економічні відносини - відносини, що об'єктивно складаються між людьми, що беруть участь у суспільному виробництві, щодо виробництва, розподілу, обміну і споживанню засобів
Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Ця інформація широко використовується для аналізу діяльності у сфері зовнішньої торгівлі та інших зовнішньоекономічних зв’язків, для прийняття правильних управлінських рішень, спрямованих на подальший розвиток країни.

За останні роки значення зовнішньої торгівлі послугами для розвитку економіки значно зростає. Україна цілеспрямовано проводить політику щодо інтеграції в європейське співтовариство, прагне зміцнювати свої зовнішньоекономічні зв’язки з усіма країнами.

Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Підвищення ролі послуг зумовлено успіхами в розвитку транспортних систем, різного характеру технологій, фінансової та страхової діяльності тощо.
Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).
Більшого значення набувають такі послуги, як проектно-конструкторські, будівельні та монтажні роботи, підготовка програмного забезпечення і технічного обслуговування, маркетинг та ін.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Саме тому необхідно вдосконалювати облік зовнішньоекономічних послуг для України.

На виконання заходів щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року та відповідно до рекомендацій Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами, розробленого статистичним відділом ООН, створено Класифікацію зовнішньоекономічних послуг (далі – КЗЕП), яка визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами.

Відповідно до плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, починаючи з 2013 року здійснюється запровадження КЗЕП, що адаптована до Розширеної класифікації послуг шостого видання "Керівництва зі складання платіжного балансу", розробленого МВФ.

1. Сфера застосування

Класифікація зовнішньоекономічних послуг визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами з метою одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу.

КЗЕП призначена для використання юридичними особами та їхніми відокремленими підрозділами, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності послугами, представництвами нерезидентів в Україні, працівниками органів державної статистики всіх рівнів, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також можуть бути корисні для фахівців наукових організацій та установ, що проводять дослідження у зовнішньоекономічній діяльності, інших зацікавлених користувачів.

Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

КЗЕП містить у собі види послуг, які використовуються у звітності, системі обліку та статистиці експорту-імпорту послуг.


2. Загальні положення
Об’єктами класифікації у КЗЕП є послуги у зовнішньоекономічній діяльності.

За структурою КЗЕП складається з трьох блоків: коду послуги, який має ієрархічну систему класифікації та систему кодування з використанням цифрового коду, найменування послуги та її опису.

Загальне кодове позначення об’єктів КЗЕП має вигляд: ХХ.ХХ.ХХ,

де: ХХ – розділ

ХХ.XX – підрозділ

XX.XXY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих підрозділів

ХХ.ХХ.ХХ – клас

ХХ.ХХ.ХХY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих класів


Довідкові статті при зазначенні окремих класів та підрозділів мають літерне позначення Y (літери латинської абетки від a до d)

КЗЕП адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу шостого видання "Керівництва зі складання платіжного балансу", розробленого МВФ.

Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.

Ведення КЗЕП здійснює Держстат України.

Підставою для внесення змін до КЗЕП є відповідні зміни в міжнародній класифікації послуг платіжного балансу та особливості в системі національних рахунків.3. Основні терміни у зовнішній торгівлі послугами
Зовнішньоекономічні послуги являються товаром, що не проходить митного контролю і на який не оформлюється вантажна митна декларація. Послуги не приймають форму матеріальних об’єктів, на які розповсюджуються права власності.
Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення дотриманням норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Реалізація послуг та їх виробництво невідокремлені один від одного. Головним у торгівлі послугами є те, що повинна відбутись операція купівлі-продажу, яка охоплює діяльність субєктів господарської діяльності України та іноземних субєктів господарської діяльності (резидентів та нерезидентів), побудована на взаємовідносинах між ними.
Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Резидентиюридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;
Дипломати́чне представни́цтво - це особливого роду державна установа, завданням якої є підтримка і розвиток офіційних стосунків з країною перебування, захист прав та інтересів своєї держави, її громадян і юридичних осіб.
фізична особа-резидентфізична особа, яка проживає в Україні.
  1   2   3   4  • КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ (КЗЕП)
  • 3. Основні терміни у зовнішній торгівлі послугами Зовнішньоекономічні послуги
  • Зовнішньоекономічна діяльність