Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України далі Підприємство

Скачати 417.52 Kb.

Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України далі Підприємство
Скачати 417.52 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір417.52 Kb.
  1   2   3   4
Договір про внесення змін до Договору про

надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

від «__» _______201___р. № _________
м.___________ «____»_________201__р.
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.

Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (далі - Підприємство), в особі _____________________________________________________

___________________________________________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________, з однієї сторони, таГоловне управління юстиції у ____________________ області (далі – ГУЮ), в особі ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ який діє на підставі ______________________________________________________________________________________________________________, з іншої сторони, далі разом – Сторони, уклали цей Договір про внесення змін до Договору про надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від «___» ______ 201__р. № ________ (далі – Договір про внесення змін) про наступне
1. У зв’язку зі зміною порядку організації послуг електронного цифрового підпису Сторони домовились Договір про надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Договір) викласти в новій редакції наступного змісту:

«1.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  1. Предметом цього Договору є:

1.1.1. Надання Підприємством для ГУЮ (структурним підрозділам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України у м. Києві, районних управлінь юстиції у м. Києві, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України, визначених у Додатку 4 до Договору (далі – відділи ДВС), доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) з метою подання до органу державної реєстрації прав заяв про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень в електронній формі та отримання відділами ДВС відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та обтяження таких прав, що містяться у Державному реєстрі прав, шляхом здійснення пошуку відповідних відомостей у Державному реєстрі прав.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.
Держа́вна викона́вча слу́жба Украї́ни (ДВС України) - колишній центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, який реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів.


   1. З метою створення умов для виконання Сторонами договірних зобов’язань, Підприємство організовує взаємодію відділів ДВС з Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів України (далі – Акредитований центр сертифікації ключів) щодо надання послуг електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром прав.
    Акредитація (лат. accredo, «довіряти») - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи органу з оцінки відповідності. Акредитація - сукупність дій, пов'язаних з призначенням і вступом у дію (на посаду) постійного представника держави, глави дипломатичного представництва у певній державі чи міжнародній організації.
    Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.


1.2. Технічне обслуговування комп’ютерного робочого місця співробітника відділу ДВС, що полягає у забезпеченні працездатності Державного реєстру прав та його поновленні на комп’ютерному робочому місці співробітника відділу ДВС шляхом:

 • встановлення програмного забезпечення для доступу до Державного реєстру прав на комп’ютер, підготовлений відділом ДВС;
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
  Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.


 • здійснення наладки програмного забезпечення Державного реєстру прав у випадках збоїв у його роботі;

 • надання технічних консультацій щодо технічного та програмного забезпечення, необхідного для роботи з Державним реєстром прав;

 • повідомлення керівництва відділу ДВС про випадки виявлення на комп’ютері програмного забезпечення, що перешкоджає функціонуванню Державного реєстру прав.
  Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


2.1. У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні:

2.1.1. Підключення до Державного реєстру прав – сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення можливості доступу відділів ДВС до Державного реєстру прав, зокрема, встановлення на комп’ютері співробітників відділів ДВС програмного забезпечення для користування Державним реєстром прав, у тому числі, організація взаємодії з Акредитованим центром сертифікації ключів та ін.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
;

  1   2   3   4


Скачати 417.52 Kb.

 • Державне підприємство
 • Предметом цього Договору є
 • Державний реєстр
 • Технічне обслуговування
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 2.1. У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні