Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України далі Підприємство

Скачати 417.52 Kb.

Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України далі Підприємство
Скачати 417.52 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір417.52 Kb.
1   2   3   4

2.1.2. Електронні документи відділу ДВС – заява про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень та супровідні документи, що подаються до органу державної реєстрації прав в електронній формі, інформація в якій зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис, сумісний з програмним забезпеченням Державного реєстру прав;
Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.


2.1.3. Електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних та логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних;

2.1.4. Акредитований центр сертифікації ключів – це організація, яка надає послуги електронного цифрового підпису та пройшла акредитацію в установленому чинним законодавством порядку, для цілей цього Договору - Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів України (http://acskidd.gov.ua);

2.1.5. Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Криптогра́фія (від грецького kryptós - прихований і gráphein - писати) - наука про математичні методи забезпечення конфіденційності, цілісності і автентичності інформації. Розвинулась з практичної потреби передавати важливі відомості найнадійнішим чином.
Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою посиленого сертифіката відкритого ключа;

2.1.6. Особистий Ключ – параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу;

2.1.7. Відкритий ключ – параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису;

2.1.8. Посилений сертифікат відкритого ключа (далі – посилений сертифікат ключа) – документ, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу та відповідає вимогам чинного законодавства України.

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Посилені сертифікати відкритих ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувала;
Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

2.1.9. Компрометація особистого Ключа – будь-яка подія та/або дія (зокрема, втрата, розголошення, крадіжка, несанкціоноване копіювання, втрата паролю до носія ключової інформації), що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа;

2.1.10. Підписувач – особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа;

2.1.11. Пароль – секретний набір символів, який використовується для аутентифікації належності пред’явленого особистого ідентифікатора (логіна) для доступу до інформації в Державному реєстрі прав;

Ідентифіка́тор (identifier) - 1. Ознака, яка служить для ідентифікації особи чи предмета, що розпізнається. // Захисна ознака для встановлення справжності банкноти чи цінного папера.
Автентифікáція (з грец. αυθεντικός ; реальний або істинний) - процедура встановлення належності користувачеві інформації в системі пред'явленого ним ідентифікатора. .
Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.
Набі́р си́мволів, кодува́ння си́мволів, табли́ця си́мволів (англ. character set, character encoding) - певна таблиця кодування скінченної множини символів. Така таблиця зіставляє кожному символу послідовність довжиною в один або більше байт.

2.1.12. Тимчасовий пароль – пароль, який надається для отримання первинного доступу до Державного реєстру прав.

2.2. Інші поняття і терміни вживаються в цьому Договорі в значеннях, визначених законодавством України.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. ГУЮ зобов’язується:

   1. Забезпечити дотримання співробітниками відділів ДВС нормативно-правових актів, що визначають вимоги до підстав та порядку пошуку відомостей у Державному реєстрі прав.
    Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.


   2. Забезпечити необхідні технічні вимоги для організації комп’ютерного робочого місця співробітника відділу ДВС, які затверджені Підприємством та викладені в Додатку 1 до Договору, що є його невід’ємною частиною. Підприємство не гарантує безперебійну роботу з Державним реєстром прав у разі недотримання відділом ДВС необхідних технічних вимог, що пред’являються до комп’ютерного робочого місця відділу ДВС.

Власними силами та за власний рахунок організувати та забезпечити обслуговування та підтримку каналів зв’язку для доступу відділів ДВС до Державного реєстру прав.

3.1.3. Перед здійсненням пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав співробітники відділу ДВС зобов’язані вносити до Державного реєстру прав відомості про підставу користування інформацією з Державного реєстру прав з обов’язковим зазначенням реєстраційного номеру відкритого виконавчого провадження в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень.

3.1.4. Вживати заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав, отриманої відповідно до законодавства.

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.

3.1.5. Забезпечити виконання співробітниками відділу ДВС вимог щодо заборони надання іншим особам за їх зверненням інформації, отриманої відповідно до Порядку доступу державних виконавців до Державного реєстру прав, крім випадків, встановлених законом.

3.1.6. Забезпечити належну кваліфікацію співробітників відділу ДВС для роботи з технічними засобами та програмним забезпеченням для доступу до Державного реєстру прав.

Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.


   1. Забезпечити проходження співробітниками відділу ДВС, які будуть працювати з Державним реєстром прав, навчання роботі з Державним реєстром прав на підставі та в порядку, передбаченому відповідним договором, укладеним з Підприємством.
    Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.


3.1.8. Не допускати проведення технічного обслуговування програмного забезпечення Державного реєстру прав особами, які не є представниками Підприємства.

3.1.9. Забезпечити своєчасне надання відділом ДВС Підприємству письмових замовлень за формою, встановленою Додатком 2 до Договору, на необхідну кількість особистих індентифікаторів та паролів.

Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).3.1.10. Забезпечити виконання співробітниками відділу ДВС вимог щодо здійснення доступу до Державного реєстру прав виключно із використанням програмних засобів, наданих Підприємством відповідно до п. 3.2.1 Договору.

   1. Здійснити заходи по ознайомленню співробітників відділу ДВС з Регламентом Акредитованого центру сертифікації ключів, поточна редакція якого розміщена на сайті http://acskidd.
    Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.
    gov.ua.

   2. Забезпечити дотримання умов зазначеного Регламенту, а також Пам’ятки (Додаток 3 до Договору) щодо поводження із носіями ключової інформації з особистим ключем електронного цифрового підпису співробітниками відділів ДВС, які для роботи з Державним реєстром прав отримали особистий Ключ та посилений сертифікат ключа.

   3. Для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі застосовувати електронний цифровий підпис, який є сумісним з програмним забезпеченням Державного реєстру прав та використовувати зазначений цифровий підпис для роботи з Державним реєстром прав.

   4. На вимогу Підприємства, надавати достовірну інформацію, що передбачена Регламентом Акредитованого центру сертифікації ключів, пов’язану з виконанням умов цього Договору.

   5. Забезпечити збереження співробітниками відділів ДВС наданих їм особистих Ключів та ідентифікаторів для доступу до Державного реєстру прав у таємниці та забезпечити недопущення використання особистих Ключів іншими особами. У випадку виявлення факту використання третіми особами особистих Ключів або при виникненні підозри щодо використання особистих Ключів третіми особами – негайно вжити всіх необхідних заходів для припинення факту такого використання та письмово повідомляти про це Підприємство.

Якщо Підприємству стало відомо про факт передачі співробітником відділу ДВС права або можливості доступу до Державного реєстру прав третім особам, Підприємство має право повідомити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації або підпорядкований йому регіональний орган та призупиняє доступ до Державного реєстру прав співробітника відділу ДВС на час проведення розслідування.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


   1. Забезпечити негайне інформування Підприємства та Акредитованого центру сертифікації ключів про випадки та події, що трапилися до закінчення строку чинності посиленого сертифіката ключа та потягли за собою втрату або компрометацію особистого Ключа.

   2. Забезпечити невикористання співробітниками відділу ДВС особистого Ключа у разі його компрометації.

   3. При звільненні співробітника відділу ДВС, який мав доступ до Державного реєстру прав, не пізніше двох робочих днів відділ ДВС зобов’язується звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів для скасування відповідного сертифіката ключа та здійснити заходи по знищенню відповідного особистого Ключа.
    Звільнення - в трудовому праві припинення трудових відносин між працівником і роботодавцем.


   4. Письмово повідомляти Підприємство про звільнення співробітника відділу ДВС, який працював з Державним реєстром прав, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати його звільнення, з метою скасування його логіну та паролю, що були надані для роботи з Державним реєстром прав, а також звернутися до Акредитованого центру сертифікації ключів для скасування відповідного посиленого сертифіката відкритого ключа.

   5. Після закінчення строку дії Договору, або у випадку його припинення, або дострокового розірвання забезпечити негайне припинення використання та самостійно знищити програмне забезпечення Державного реєстру прав, що встановлене на комп’ютерних робочих місцях відділу ДВС.

   6. Не передавати ні право, ні можливість доступу до Державного реєстру прав третім особам.

   7. Забезпечити повідомлення відділом ДВС протягом двох робочих днів Підприємство про кадрові зміни у складі співробітників відділі ДВС, які мають доступ до Державного реєстру прав, а саме:

 • зарахування на посаду працівника (прізвище, ім’я, по батькові; назва посади; дата зарахування на посаду);

 • переведення на іншу посаду (прізвище, ім’я, по батькові; назва нової посади; дата переведення на іншу посаду); необхідність припинення доступу;
  Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.


 • звільнення з посади (прізвище, ім’я, по батькові; дата звільнення);

 • зміна прізвища, ім’я, по батькові працівника.

3.1.23. Вжити заходів щодо встановлення ліцензійної операційної системи, що відповідає вимогам, зазначеним у Додатку 1 до Договору, та ліцензійного антивірусного програмного забезпечення з актуальними антивірусними базами даних, що має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного захисту інформації, зареєстрований в Адміністрації Держспецзв’язку, оновлення баз даних такого антивірусного програмного забезпечення, для належної організації комп’ютерного робочого місця для роботи з Державним реєстром прав.
Експерти́за (від лат. expertus - досвідчений, знавець) - розгляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань. У найбільш загальному вигляді експертиза - це спосіб аналізу причинно-наслідкових зв'язків не тільки стосовно того, що вже відбулося, але й того, що очікується, має або може відбутися; це спосіб пізнання певної реальності у тих випадках, коли ця реальність не піддається прямому вимірюванню, обрахуванню і взагалі якому завгодно «об'єктивному дослідженню».
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.
Технічний захист інформації Техні́чний за́хист інформа́ції (ТЗІ) - діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації.

3.1.24. Здійснювати ремонт, технічне обслуговування комп’ютерного обладнання, встановленого на робочих місцях співробітників відділів ДВС.  1. Підприємство зобовязується:

3.2.1. Здійснити організаційні заходи щодо надання кожному співробітнику відділу ДВС, згідно замовлення за формою Додатку 2 до Договору, по одному логіну та паролю, що використовуються для доступу до Державного реєстру прав.

Також, Підприємство надає співробітникам ДВС для ознайомлення Пам’ятку щодо поводження із носіями ключової інформації з особистим ключем електронного цифрового підпису, форма, якої наведена у Додатку 3 до Договору.   1. За письмовим повідомленням відділу ДВС здійснити заходи щодо скасування логіну та паролю доступу до Державного реєстру прав, які були надані Підприємством відповідному співробітнику відділу ДВС, що звільнився.

   2. Попереджати (у письмовому вигляді або за допомогою електронного повідомлення в Державному реєстрі прав) про можливі перерви в роботі Державного реєстру прав у випадку необхідності проведення технічних та профілактичних робіт з підтримки інформаційної мережі Міністерства юстиції України, які зазвичай проводяться після 21 (двадцять першої) години, крім випадків, коли через терміновість проведення таких робіт попередження зробити неможливо. У випадках проведення технічних та профілактичних робіт безперебійна робота зазначених реєстрів не гарантується і Підприємство не несе за це відповідальність, передбачену Договором, а також чинним законодавством України.

   3. За заявкою відділу ДВС здійсненою за допомогою поштового, електронного, факсимільного, телефонного або іншого зв’язку, надавати послуги з технічного обслуговування комп’ютерного робочого місця.
    Факс - документ, що пересилається телефонними лініями. Факсимільну машину теж скорочено називають факсом. В різних формах машини існували ще з кінця 19 століття, однак сучасні машини стали поширеними починаючи з 1970 років внаслідок збільшення попиту та здешевлення апаратів.
    Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
    По́шта (від лат. posta) - установа для транспортування повідомлень (наприклад листів, листівок), дрібних товарів, частково людей. Найчастіше вона є державною установою.
  1. ГУЮ має право:

   1. Отримувати достовірну інформацію про виконання зобов’язань Підприємством за Договором та вимагати його виконання.

   2. Отримувати інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав у вигляді інформаційної довідки в електронній формі. За результатами пошуку відомостей відділ ДВС формувати інформаційну довідку з Державного реєстру прав в електронному вигляді.

   3. Відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” подавати до органу державної реєстрації прав заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень в електронній формі.
    Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  1. Підприємство має право:

3.4.1. Отримувати достовірну інформацію про виконання зобов’язань відділів ДВС за Договором та вимагати його виконання.

3.4.2. У разі невиконання або неналежного виконання ГУЮ умов цього Договору, вимагати усунення порушень, або призупинити Договір, або відмовитися від виконання Договору та розірвати Договір в односторонньому порядку. Про призупинення чи дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку Підприємство попереджає ГУЮ у письмовій формі за 10 (десять) календарних днів до дати призупинення дії або розірвання Договору.   1. Здійснити заходи щодо скасування логіна та паролю доступу до Державного реєстру прав, які не використовуються протягом 4 (чотирьох) місяців.

   2. У разі необхідності, з метою збереження і захисту даних, що отримуються з Державного реєстру прав, Підприємство має право замінити працівнику відділу ДВС статус ідентифікатора доступу на такий, що потребує заміни останнім паролю доступу до Державного реєстру прав.

   3. Підприємство має право за допомогою програмного забезпечення для доступу до Державного реєстру прав направляти відділам ДВС електронні повідомлення з питань, що стосуються роботи Державного реєстру прав, або перерв у його роботі тощо, які за статусом прирівнюються до офіційних письмових повідомлень Підприємства та мають прийматися до уваги працівниками відділів ДВС.
    Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).1   2   3   4


Скачати 417.52 Kb.

 • Акредитований центр сертифікації ключів
 • Електронний цифровий підпис
 • Особистий Ключ
 • Посилений сертифікат відкритого ключа
 • Компрометація особистого Ключа
 • Підписувач
 • Пароль
 • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ГУЮ зобов’язується
 • Підприємство зобов ’ язу ється