Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України далі Підприємство

Скачати 417.52 Kb.

Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України далі Підприємство
Скачати 417.52 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір417.52 Kb.
1   2   3   4

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  1. Відповідальність ГУЮ:

   1. ГУЮ несе відповідальність за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за Договором у відповідності до чинного законодавства України та умов Договору.

   2. ГУЮ несе відповідальність за достовірність поданої Підприємству інформації.
    Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.


  2. Відповідальність Підприємства:

   1. Підприємство несе відповідальність за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за Договором у відповідності до чинного законодавства України та умов Договору.

   2. Підприємство не несе відповідальності за якість та надійність роботи каналів зв’язку та обладнання, які використовуються для доступу ГУЮ до Державного реєстру прав.

   3. Підприємство не несе відповідальності за збої у роботі комп’ютерної техніки ГУЮ.

   4. Сторони не несуть відповідальності за доставку кореспонденції операторами поштового зв’язку.
    Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
    Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
    Кореспонденція - аналітичний жанр журналістики, в якому на обмеженому конкретному життєвому матеріалі розглядається певна тема, ставиться проблема та пропонується її розв'язання. Цей жанр хіба трохи молодший за жанр замітки.


   5. Підприємство не несе відповідальності за якість надання послуг електронного цифрового підпису працівникам ГУЮ Акредитованим центром сертифікації ключів. 1. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ СТОРІН ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку, і якщо Сторона доведе існування таких обставин.

5.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледь, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, загроза війни, революції, заколоти, повстання, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, вибухи, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

5.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

5.4. При виникненні обставин дії непереборної сили або випадку строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії таких обставин.

5.5. Сторона, для якої є неможливим виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили або випадку, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону про настання, ймовірну тривалість та закінчення строку таких дій.

5.6. Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином оформлені довідки відповідних державних органів.

5.7. Випадок підтверджується фото-, відеозйомками, свідченнями третіх осіб, відомостями, розміщеними в ЗМІ тощо.

5.8. З моменту припинення дії непереборної сили або випадку Сторони зобов’язані виконати передбачені цим Договором зобов’язання.

5.9. У випадку, якщо обставини непереборної сили або випадку тривають більше одного календарного місяця, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору, попередивши про це іншу Сторону за 10 календарних днів до бажаної дати припинення дії Договору.
6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

6.1. ГУЮ зобов’язується вживати заходів щодо унеможливлення дій співробітників відділів ДВС, спрямованих на:

6.1.1. Модифікацію програмного забезпечення, у тому числі внесення зміни в об’єктний код або дані програм.

6.1.2. Розповсюдження або передавання третім особам програмного забезпечення Державного реєстру прав.

6.1.3. Деасембліювання, декомпілювання (зміна об’єктного коду в вихідний текст) програми, бази даних та інших компонентів програмного забезпечення.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

6.1.4. Створення умов для несанкціонованого використання програмного забезпечення для користування Державним реєстром прав третіми особами.

6.1.5. Видалення будь – якої інформації, що є частиною програмного забезпечення.

6.2. Співробітникам відділу ДВС забороняється:

6.2.1. Автоматична авторизація в Державному реєстрі прав із використанням інших програмних засобів ніж надані Підприємством.

6.2.2. Автоматичне внесення даних до Державного реєстру прав або автоматичне отримання даних з Державного реєстру прав, із використанням інших програмних засобів, ніж надані Підприємством.

6.2.3. Зберігати пароль, який використовується для авторизації в Державному реєстрі прав на файловій системі комп’ютера співробітника відділу ДВС, та пароль до Ключа у сторонньому програмному забезпеченні, на іншому носії або в іншому місці, доступному третім особам.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

6.2.4. Накопичувати та зберігати дані з Державного реєстру прав на файловій системі комп’ютера співробітника відділу ДВС, або із використанням інших програмних засобів, ніж надані Підприємством. 1. СТРОК ДІЇ ТА ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУ
  1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.12.2014.

7.2. Договір є пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не виявили бажання припинити Договір. Одна із Сторін, яка виявила бажання не продовжувати дію Договору на наступний рік, повинна повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за один календарний місяць, тобто до 1 грудня поточного року. У разі невиконання цієї умови, строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний календарний рік.

7.3. Договір може бути розірвано:

7.3.1 за взаємною згодою Сторін, зафіксованою у письмовій формі;

7.3.2 з ініціативи однієї із Сторін з обов’язковим попередженням іншої Сторони у письмовій формі не пізніше, як за п’ятнадцять календарних днів до дати розірвання;7.3.3 в односторонньому порядку за відмовою Підприємства від виконання Договору у разі невиконання або неналежного виконання ГУЮ умов цього Договору або у разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладенні даного Договору.
Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.


 1. ІНШІ УМОВИ

  1. Правовий режим функціонування Державного реєстру прав, права, обов’язки сторін за цим Договором регламентуються Законами України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про виконавче провадження”, “Про державну виконавчу службу”, “Про іпотеку”, „Про електронний цифровий підпис”, „Про електронний документообіг”, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України, іншими нормативними актами, наказами, інструкціями Підприємства по користуванню Державним реєстром прав та цим Договором, а також локальними документами Підприємства у сфері політики безпеки та захисту інформації в Єдиних та Державних реєстрах.
   Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
   Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.


  2. Строк виконання Підприємством заходів з організації взаємодії відділу ДВС з Акредитованим центром сертифікації ключів складає 2 (два) робочих дні.

  3. Усе, що не передбачено цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

  4. Сторони зобов’язуються без зволікань письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства однієї із Сторін, у термін не пізніше 10 календарних днів із дати прийняття такого рішення.
   Реорганізація - це повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступником.
   Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.
   У ті ж терміни Сторони повідомляють одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів, перейменування Сторін.

  5. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються тільки у письмовій формі, підписуються обома Сторонами та є невід’ємною частиною цього Договору.

  6. Усі спори, які будуть виникати під час дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у судовому порядку.
   Перейменування - офіційна, юридична заміна власної назви певного об'єкта. Поняття «перейменування» - вужче за поняття «заміна назви». Останнє поряд з перейменуванням включає процеси табулювання, конкуренцію варіантних назв, що виникли на різних територіях чи в різних соціальних або етнічних групах населення тощо.
   Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
   Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.


  7. Цей Договір складено у двох примірниках, при цьому кожен примірник має однакову юридичну силу.

  8. У випадку виникнення підозри щодо вірусних атак з комп’ютерного робочого місця співробітника відділів ДВС, Підприємство має право призупинити доступ до Державного реєстру прав співробітнику відділу ДВС без окремого попередження до повного усунення загрози.

  9. Особи, що підписали даний Договір від імені Підприємства та ГУЮ, погоджуються, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін.
   Примірник - одиничний предмет, коли йдеться про друкований чи рукописний текст. Поняття тотожне в більшості випадків слову «екземпляр».
   Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.
   Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта.
   Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.


ГУЮ, зобов’язується в порядку та на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» отримувати згоду кожного працівника відділу ДВС на обробку персональних даних, що використовуються при формуванні електронних заяв.

Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України „Про захист персональних даних”.  1. Даний Договір є договором приєднання, та укладається шляхом приєднання ГУЮ до запропонованого Договору в цілому, при цьому ГУЮ не може запропонувати свої умови цього Договору. У випадку незгоди за змістом та формою Договору, чи окремих його положень, ГУЮ вправі відмовитися від його укладення.».
1   2   3   4


Скачати 417.52 Kb.

 • Відповідальність Підприємства
 • ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ СТОРІН ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 • СТРОК ДІЇ ТА ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУ
 • Кабінету Міністрів України