Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавні будівельні норми україни конструкції будинків І споруд

Скачати 405.5 Kb.

Державні будівельні норми україни конструкції будинків І споруд
Скачати 405.5 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації10.06.2017
Розмір405.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

С. ДБН В.2.6-33:2008ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИКонструкції будинків і споруд
КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН

ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ.

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ,

УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ДБН В.2.6-33:2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )

Київ

Мінрегіонбуд України2009

ПЕРЕДМОВА
РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій

(Г.

Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
Фаренюк, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; Д. Барзилович, Є. Фаренюк)

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (О.

Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
Галінський, канд. техн. наук; С. Полонська, канд.
Поло́нська - прізвище, що зустрічається серед українців, росіян, білорусів, поляків та євреїв. Жіночий варіант чоловічого прізвища Полонський.
техн. наук)

За участю:

Київський національний університет будівництва і архітектури (О. Підгорний, д-р. техн. наук; О. Сергейчук, канд. техн. наук; І. Щепетова, канд. арх.)

Одеська державна академія будівництва та архітектури (В. Дорофеєв, д-р. техн. наук; О. Менейлюк, д-р. техн. наук)

Полтавський Національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка (В. Чернявський, канд. техн. наук)

Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів (В.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
Сай, канд. техн. наук; Ю. Червяков, канд. техн. наук;Н. П'ятигорська)

Донбаська національна академія будівництва та архітектури (М. Тимофеев, канд. техн. наук; С. Сахновська)

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеева АМНУ (В. Яригін, канд. біол. наук)

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від

01.12.2008р.

Сахновська Олена (* 15 травня 1902–1958) - український графік, народилася у Києві; тут училася в ксилографічній майстерні С.Налепинської-Бойчук (1921–1924) і в Київському художньому інституті в І.Плещинського (1927–1929); з 1925 чл.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
№553

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Конструкції будинків і споруд

ДБН В.2.6-33:2008
Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.

Вводяться вперше
Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
Чинні з 2009-07-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Ці Норми поширюються на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією (далі - конструкції з фасадною теплоізоляцією) житлових, громадських і промислових будинків та споруд для нового будівництва та конструкції фасадної теплоізоляції при реконструкції та капітальному ремонті (термічної модернізації) будинків.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

У Нормах наведені загальні принципи забезпечення вимог Технічного регламенту будівельних конструкцій, будівель і споруд при проектуванні та застосуванні конструкцій із фасадною теплоізоляцією в практиці будівництва, реалізації положень ДБН В.1.2-11, загальні правила улаштування конструкцій та експлуатації будинків із зовнішніми стінами з фасадною теплоізоляцією.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Будіве́льні констру́кції (англ. building structure, structural unit) - основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції.
Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Капіталі́зм - суспільний лад, економічна система виробництва та розподілу, заснована на принципах приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності використання наявних ресурсів, максимізації прибутку (капіталу).

Норми є складовою частиною комплексу нормативних документів, що встановлюють вимоги до проектування, улаштування, приймання, контролю та експлуатації конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.  1   2   3   4   5   6   7


Скачати 405.5 Kb.

  • Конструкції будинків і споруд
  • ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
  • Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.
  • 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ