Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавні санітарні правила І норми влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерною технікою в навчальних закладах «Державні санітарні правила І норми дсанПіН 5 009-9»

Скачати 86.56 Kb.

Державні санітарні правила І норми влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерною технікою в навчальних закладах «Державні санітарні правила І норми дсанПіН 5 009-9»
Скачати 86.56 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.04.2017
Розмір86.56 Kb.
  1   2

Державні санітарні правила і норми влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерною технікою в навчальних закладах

«Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.6.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
009-9» 


  ЗАТВЕРДЖЕНО 


постановою Головного державного
 санітарного лікаря України 
30 грудня 1998р. №9

1. Загальні положення.

1.1.Державні санітарні правила і норми влаштування та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах встановлюють нормативи фізичних чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі.

1.2. Правила містять вимоги до умов розміщення та обладнання кабінетів і комп'ютерної техніки.

1.3. Правила поширюються на всі види персональних електронно-обчислювальних машин і їх складових частин (відеомонітори, системні блоки, клавіатуру, принтери та ін.) та ігрові комплекси, що сконструйовані на основі електронно-променевих трубок,

1.8. Відповідальність за обов'язкове дотримання встановлених цими Правилами гігієнічних вимог і нормативів покладається на посадових осіб, фахівців організацій і фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, розробкою, виробництвом, закупівлею, реалізацією і застосуванням персональних комп'ютерів та ігрових комплексів з використанням комп'ютерів.

Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Електронно-променева трубка Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп - електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Відповідальність несуть також фізичні особи та організації, що займаються проектуванням, будівництвом, реконструкцією, оснащенням приміщень навчально-виховних закладів всіх типів і форм власності (державні, відомчі, приватні), призначених для експлуатації персональних комп”ютерів.

1.9. Проектна документація на будівництво і реконструкцію навчальних приміщень для експлуатації ПК повинна бути погоджена і органами Державного санепідемнагляду України.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
Відкриття кабінетів обчислювальної техніки узгоджується з органами держсанепідем нагляду після проведення необхідних лабораторно-інструментальних досліджень.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
На кожний кабінет комп'ютерної техніки повинен заповнюватись санітарний паспорт.

1.10. Керівники навчально-виховних та позашкільних закладів всіх типів незалежно від форм підпорядкування і власності зобов'язані привести робочі місця користувачів персональних комп'ютерів у відповідність з вимогами цих Правил.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

1.11. Державний санітарний епідеміологічний нагляд за виконанням цих Правил, гігієнічна оцінка на відповідність робочих місць, оснащених персональними комп”ютерами, здійснюється органами і закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби України та відповідних науково-дослідних установ МОЗ України.

1.13. При порушенні «Санітарних норм і правил влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці на персональних комп'ютерах» винні притягуються до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 10,19, 20, 24, 40.

Криміна́льна відповіда́льність - різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.
Науково-дослідна установа - установа, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основою і становить понад 70 % загального річного обсягу виконаних робіт. Діє на підставі статуту, що затверджується у встановленому порядку.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


2. Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК.

2.1. Приміщення, призначені для роботи з ПК, повинні мати природне освітлення.

Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.
Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, вікна повинні мати жалюзі, які можна регулювати, або штори.


2.2. Не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних приміщеннях будинків.
2.3. Кабінети, обладнані комп'ютерною технікою, в навчальних закладах повинні розміщуватись в окремих приміщеннях з природним освітленням та організованим обміном повітря.
Площа на одного працюючого, який працює за ПК, повинна складати не менше 6,0 кв. м, об'єм — не менше 20 куб. м- Площа учбових приміщень з ПК повинна розраховуватись не більш як на 12 чоловік.
2.4. Стіни, стеля і підлога та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки повинні мати покриття із матеріалів з матовою фактурою з коефіцієнтом відбиття: стін — 40—50%, стелі — 70—80%, підлоги — 20—30%, предметів обладнання — 40—60% (робочого столу — 40—50%, корпуса дисплею та клавіатури — 30—50%, шаф та стелажів — 40—60%).
Зало́млення, або рефракція або залом - зміна напрямку поширення випромінювання при проходженні межі розділу двох середовищ з різною оптичною густиною (наприклад, повітря-скло, скло-вода).

2.5. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.
2.6. Забороняється використовувати для оздоблення інтер'єру приміщень комп'ютерних класів полімерні матеріали (дерев'яно-стружкові плити, шпалери, що придатні для миття, плівкові та рулонні синтетичні матеріали, шаровий паперовий пластик тощо), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини, які перевищують граничне допустимі концентрації.
Синтетичні матеріали - речовини, що виготовляються з інших, більш простих речовин методом органічного синтезу. Синтетичні матеріали являють собою високомолекулярні органічні сполуки - полімери. Сировиною для синтетичних матеріалів є продукти сухої перегонки (коксування) вугілля, сублімації нафти, переробки деревини.
Поліме́ри (грец. πολύ- - багато (poli); μέρος - частина (meres) - «складається з багатьох частин») - природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.
Речовина Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі учбових приміщень з комп'ютерною технікою не повинен перевищувати середньодобові концентрації, що наводяться в «Переліку граничне допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів» № 3086-84 від 27.08.84 р.
Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.
Хімія Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
та доповненнях до нього, які затверджені Міністерством охорони здоров'я».
  1   2


Скачати 86.56 Kb.

  • 2. Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК.