Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавний ощадний банк України”

Скачати 37.97 Kb.

Державний ощадний банк України”
Скачати 37.97 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір37.97 Kb.


ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство

Державний ощадний банк України”Затверджено

на засіданні комітету з конкурсних торгів

(протокол № від “26”вересня 2011р.)
Голова комітету з конкурсних торгів


______________________ О.Д. Гришко

ЗМІНИ ДО

ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВна закупівлю
УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

(МЕРЕЖЕВОГО ОБЛАДНАННЯ)

Процедура закупівлі – відкриті торгим. Київ - 2011

Внести зміни в документацію конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (мережеве обладнання), а саме:

- в п.

Автоматика Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.

Конкурс Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

1 розділу IV „кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)” – змінити дату „14.10.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

2011 року до 10-00 год.;” на: „24.10.2011 року до 10-00 год.”;

- в п. 2 розділу IV „дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів” – змінити дату „14.10.2011 року об 11-00 год.” на „24.10.2011 року об 11-00 год.”

- в Додатку 3 пункт 5.1. Основних умов договору на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (мережевого обладнання) викласти в новій редакції, а саме: „Строк поставки Обладнання на адресу кожної Установи Покупця складає 90 (дев’яносто) календарних днів з дати укладання цього Договору. Продавець та Установи Покупця узгоджують конкретну дату здійснення поставки Обладнання, в межах 90-денного строку”;

Продавець - людина або організація, яка за відповідну винагороду передає покупцю (продає) товар чи послугу. У вузькому значенні - особа, що безпосередньо контактує з покупцями і здійснює продаж товару.

- в Додатку 3 пункт 7.3.2. Основних умов договору на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (мережевого обладнання) викласти в новій редакції, а саме: „У випадку порушення строків виконання гарантійних зобов’язань за цим Договором визначених в п. 11.2. Договору більше ніж на 2 (два) робочих дні Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 10 (десяти) % від вартості Обладнання, в якому виявлені дефекти (недоліки)”;

- в Додатку 3 пункт 11.2. Основних умов договору на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (мережевого обладнання) викласти в новій редакції, а саме: „Умови гарантійного обслуговування:

В момент передачі Обладнання, Продавець передає Покупцеві належним чином оформлені гарантійні сертифікати на поставлене Обладнання, чим гарантує роботу переданого ним Обладнання, а також усунення за власний рахунок дефектів (недоліків) під час його експлуатації протягом всього строку гарантійного обслуговування при умові виконання Покупцем правил експлуатації та зберігання Обладнання.

Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),

Разом з гарантійними сертифікатами Продавець зобов’язується надати перелік власних сервісних центрів та сервісних центрів, які представляють інтереси Продавця.

Строк гарантійного обслуговування Обладнання зазначається в Додатку №1 до цього Договору.

Початок строку гарантійного обслуговування визначається з дати підписання Продавцем і Установою Покупця відповідного Акту та отримання гарантійних сертифікатів Покупцем.

Гарантійні сертифікати на Обладнання повинні містити серійні номери переданого Покупцю Обладнання.

Продавець гарантує протягом строку гарантійного обслуговування працездатність поставленого Обладнання і його відповідність характеристикам, що офіційно декларуються виробником Обладнання.

Продавець забезпечує гарантійне обслуговування Обладнання власними сервісними центрами, або сервісними центрами, які представляють інтереси Продавця на договірній основі.

У випадку виходу з ладу (несправності) поставленого за Договором Обладнання або при виявленні в процесі експлуатації невідповідності характеристикам, що офіційно декларуються виробником, Покупець письмово інформує сервісний центр Продавця (факсимільним зв’язком чи електронною поштою) про необхідність гарантійного обслуговування.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання зазначеного в цьому пункті повідомлення уповноваженими представниками Сторін складається Акт про дефекти, в якому перелічуються виявлені несправності та дефекти (недоліки), а також порядок їх усунення. Усі витрати по усуненню несправностей та дефектів (недоліків) несе Продавець.

Протягом строку гарантійного обслуговування Продавець гарантує відновлення за свій рахунок працездатності Обладнання, поставленого за Договором, або заміну його на нове протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати підписання Акту про дефекти.

Гарантії та зобов’язання Продавця не поширюються на Обладнання, що вийшло з ладу після підписання відповідного Акту:

- механічних ушкоджень Обладнання;

Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.

- порушення правил експлуатації та зберігання Обладнання.Всі інші пункти документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (мережеве обладнання) залишити без змін.
Скачати 37.97 Kb.