Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавний ощадний банк України

Державний ощадний банк України
Сторінка10/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.64 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

XІII. ІНШІ УМОВИ

13.1. Умови конфіденційності:

13.1.1. Кожна з Сторін повинна зберігати конфіденційність цього Договору та одержаної на підставі цього Договору інформації, в тому числі яка становить банківську таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

Ба́нківська таємни́ця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

13.1.2. Зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно законодавства України.

13.1.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін.

13.1.4. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційний запитом державних органів, яким Сторони зобов’язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог чинного законодавства України.

13.1.5. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України „Про захист персональних даних”, своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

13.1.6. Продавець надає беззастережну згоду на розкриття Покупцем будь-якої інформації стосовно Продавця, умов цього Договору та порядку виконання обов’язків за ним аудиторам, які надають Покупцю послуги, що пов’язані з основною діяльністю Покупця.

13.2. Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та оформлені у вигляді додаткових договорів до цього Договору.

13.3. Сторони зобов’язані протягом 5 робочих днів з моменту будь-якої зміни повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, адрес електронної пошти та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому.

13.4. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення або доставлені особисто на адресу Сторін зазначених у розділі ХІV цього Договору. Повідомлення можуть також направлятись факсимільним зв’язком чи адресу електронної пошти, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору.

13.5. На момент укладення цього Договору Покупець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.

Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

13.6. На момент укладення цього Договору Продавець є ________________________ (заповнюється Учасником торгів).
XIV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток №1 – Специфікація;

Додатку №2 - Місце поставки та розподіл Обладнання по Установах Покупця;

Додаток №3 - Адреси Установ Покупця.
XV. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ

ПРОДАВЕЦЬ
Публічне акціонерне товариство

"Державний ощадний банк України"

________________________________________________________________________________________'>____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
___________посада___________

____________________________

М. П (підпис)


Заповнюється учасником процедури закупівлі

________________________________________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
___________посада___________

____________________________

М. П (підпис)
Додаток № 1

До Договору № ______________

від „____” __________ 2015 року


Специфікація
з/п

Найменування, марка Обладнання та його характеристики*

Кількість

(од.)*

Вартість

одиниці без ПДВ (грн.)***

Вартість

одиниці з ПДВ**

(грн.)***

Загальна

вартість без ПДВ

(грн.)***

Загальна

вартість з ПДВ**

(грн.)***

Строк

гарантійного обслуговування

(календарних місяців)*

1

71


Ціна без ПДВ (грн.)***

ПДВ** (грн.)***

Ціна з ПДВ** (грн.)***


* Заповнюється Учасником відповідно до Додатку № 2 документації конкурсних торгів.

** Заповнюється у разі, якщо учасник є платником ПДВ.

*** Заповнюється при підписанні Договору


ПОКУПЕЦЬ

Публічне акціонерне товариство

“Державний ощадний банк України”
______________________
______________________

_____________ (П.І.Б.)

М.П.


ПРОДАВЕЦЬ

(Заповнюється учасником процедури закупівлі)

______________________


______________________

_____________ (П.І.Б.)М.П.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  • Податкового кодексу України
  • XIV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
  • XV. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
  • ПОКУПЕЦЬ ПРОДАВЕЦЬ
  • ____________________________ ____________________________ ____________________________
  • ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
  • Загальна вартість без ПДВ (грн.)*** Загальна вартість з ПДВ** (грн.)***
  • Ціна без ПДВ (грн.)*** ПДВ** (грн.)***