Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавний ощадний банк України

Державний ощадний банк України
Сторінка2/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

- місцезнаходження:

Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

- з організаційних питань – Кравченко Андрій Васильович, заступник начальника управління супроводження здійснення закупівель, тел.: (044) 247-37-29, вн. тел. - 79-29; вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, 01001;

- з технічних питань – Колесніков Юрій Валерійович, директор департаменту інформатизації, тел.: (044) 247-86-33, вн. тел. – 76-33; вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, 01001.3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (персональні комп’ютери, ноутбуки, сервери, сховища даних, периферійне, телекомунікаційне обладнання та організаційна техніка), а разом та далі по тексту Товар/Обладнання/Предмет закупівлі. 

- вид предмета закупівлі:

Товар

- місце поставки:

установи АТ „Ощадбанк” в обласних центрах по території України (згідно Додатку №4 цієї документації конкурсних торгів).

- кількість (найменування), обсяг поставки товарів, робіт чи послуг:

71 (сімдесят одне) найменування.


- строк поставки товарів, робіт чи послуг:

Протягом 90 календарних днів з дати укладання Договору про закупівлю.

4.Процедура закупівлі

Редукціон.

5.Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені кваліфікаційні пропозиції/пропозиції конкурсних торгів

Документи, що подаються Учасниками, повинні бути складені українською мовою.

У разі, якщо Учасником, у складі кваліфікаційної пропозиції/пропозиції конкурсних торгів надаються документи, що складені іншою мовою, ніж українська, такі документи повинні супроводжуватись офіційним перекладом на українську мову. Тексти повинні бути автентичними.II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1.Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

На першому етапі учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання кваліфікаційних пропозицій звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом 3 робочих днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на 7 календарних днів, та повідомити письмово протягом 1 робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Ініціатива (від лат. initium - почало, почин) - аксіоматичне позначення ознаки несиметричності взаємодії живого об'єкта з довільними об'єктами. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції.

Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій не менш як на 7 календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

На другому етапі учасник, який отримав запрошення на другий етап, має право не пізніше ніж за 3 календарних дня до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів та/або змісту запрошення.

Запрóшення - коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти в ній участь. Суто ділові (на конференцію, форум, з'їзд, нараду, презентацію, виставку тощо) пишуться на фірмових бланках, а до культурно-мистецьких заходів часто виготовляють спеціально художньо оформлені запрошення.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом 3 робочих днів з дня його отримання всім особам, яким було надіслано запрошення.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на 7 календарних днів, та повідомити письмово протягом 1 робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було надіслано запрошення на другий етап.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій не менш як на 5 календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів (на другому етапі - запрошення на другий етап), незалежно від їх присутності на зборах.

ІІІ. Підготовка кваліфікаційних пропозицій/ пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення кваліфікаційної пропозиції/пропозиції конкурсних торгів

Перший етап.

Кваліфікаційна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі (фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця), прошита, пронумерована та скріплена печаткою учасника процедури закупівлі* у запечатаному конверті.

Конве́рт (нім. Kuvert, фр. couvert) - пакет з паперу або поліетилену для вкладання, зберігання і пересилки паперів та інших плоских предметів.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Кваліфікаційна пропозиція повинна мати реєстр поданих учасником процедури закупівлі документів з посиланням на номери сторінок.

Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну кваліфікаційну пропозицію.

Усі сторінки кваліфікаційної пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі (фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця), а також відбитки печатки учасника процедури закупівлі*, за винятком оригіналів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально засвідчених документів.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

Повноваження щодо підпису документів кваліфікаційної пропозиції підтверджуються протоколом (випискою, витягом з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказом про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреністю (дорученням), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення.

Дові́реність - письмове уповноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копією паспорту, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Відповідальність за помилки друку у документах кваліфікаційної пропозиції, підписаних (завірених) відповідним чином, несе учасник процедури закупівлі.

Кваліфікаційна пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

Склеювання - метод створення нероз'ємного з'єднання елементів конструкцій за допомогою клеїв. Процес склеювання ґрунтується на явищі адгезії - зчеплення в результаті фізичних і хімічних сил взаємодії клею з різними матеріалами за певних умов.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- напис: "Кваліфікаційна пропозиція на закупівлю ____________________ - перший етап";

- повне найменування (прізвище, ім‘я, по батькові – для учасника фізичної особи) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження: юридичне та фактичне (місце проживання – для учасника фізичної особи), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номери контактних телефонів;

Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.

Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

- маркування: "Не відкривати до ____________ (зазначаються дата та час розкриття кваліфікаційних пропозицій) на першому етапі".

Конверт є частиною кваліфікаційної пропозиції. Якщо конверт, що містить кваліфікаційну пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, така кваліфікаційна пропозиція відхиляється, як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Другий етап.

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі (фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця), прошита, пронумерована та скріплена печаткою учасника процедури закупівлі* у запечатаному конверті. Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр поданих учасником процедури закупівлі документів з посиланням на номери сторінок.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі (фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця), а також відбитки печатки учасника процедури закупівлі*, за винятком оригіналів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально засвідчених документів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів підтверджуються протоколом (випискою, витягом з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказом про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреністю (дорученням), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копією паспорту, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Відповідальність за помилки друку у документах пропозиції конкурсних торгів, підписаних (завірених) відповідним чином, несе учасник процедури закупівлі.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- напис: „Пропозиція конкурсних торгів на закупівлю ____________________- другий етап”;

- повне найменування (прізвище, ім‘я, по батькові – для учасника фізичної особи) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження: юридичне та фактичне (місце проживання – для учасника фізичної особи), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номери контактних телефонів;

Перекона́ння - вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням; встановлена думка, прийняте вірування. Як об'єкт, переконання - доктрина чи твердження, в яке хтось твердо вірить.

- маркування: "Не відкривати до ____________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів) на другому етапі".

Конверт є частиною пропозиції конкурсних торгів. Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, така пропозиція відхиляється, як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.


2. Зміст кваліфікаційної пропозиції/пропозиції конкурсних торгів учасника

Перший етап.

Кваліфікаційна пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- титульної сторінки;

- реєстру кваліфікаційної пропозиції з посиланням на номери сторінок;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі щодо підпису документів кваліфікаційної пропозиції: протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказ про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреність (доручення), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копією паспорту, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- документів, що підтверджують кваліфікацію (документів згідно вимог п.3 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів);

- технічної частини (документів згідно вимог п.4 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів).

Другий етап.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- титульної сторінки;

- реєстру пропозиції конкурсних торгів з посиланням на номери сторінок;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів: протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказ про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреність (доручення), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копією паспорту, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- цінової пропозиції (заповненої форми пропозиції конкурсних торгів згідно Додатку №1 цієї документації конкурсних торгів);

- заповненого проекту договору, що підписаний та завірений печаткою учасника*, відповідно до Додатку № 5 цієї документації конкурсних торгів;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі щодо підпису договору про закупівлю з замовником: протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказ про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреність (доручення), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копією паспорту, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.


3. Кваліфікаційні критерії до учасників

Учасники у складі кваліфікаційної пропозиції повинні надати документи, які підтвердять кваліфікаційні дані, а саме:

3.1. довідку в довільній формі про наявність у учасника технічних можливостей, обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору про закупівлю, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі, наявність офісного приміщення;

3.2. довідку у довільній формі, що засвідчує наявність у учасника кваліфікованого персоналу (не менше 10 осіб, з яких не менше 5 осіб є спеціалістами в ІТ сфері) (підтвердити копіями трудових книжок);

3.3. довідку у довільній формі про фактичне виконання учасником договорів поставки аналогічного обладнання (підтвердити копіями договорів у кількості не менше 3-х);

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

3.4. листи-відгуки (у кількості не менше 3-х) про виконання договорів, зазначених в пп. 3.3. п. 3 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів (із зазначенням предмету договору, загальної суми договору, розмірів виконаних поставок, відсутності/наявності нарікань);

3.5. довідку з обслуговуючого банку/банків про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видану учаснику, не більше місячної давнини відносно дати розкриття кваліфікаційних пропозицій;

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

3.6. баланс станом на 30 червня 2015 року;

3.7. звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2015 року;

3.8. звіт про рух грошових коштів за останній звітний період (звіт про рух грошових коштів учасником не подається у разі, якщо учасник процедури закупівлі надає лист з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що його фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів);

Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

3.9. довідку (в паперовому вигляді, видану учаснику) територіального органу доходів і зборів про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів, платежів, дійсну на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій;

3.10. статут (для фізичної особи - копія паспорту);

3.11. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виданий на запит Учасника, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття кваліфікаційних пропозицій;

3.12. інформаційну довідку або витяг про учасника з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видані уповноваженим органом Міністерства юстиції України на запит Учасника, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття кваліфікаційних пропозицій;

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.

Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

3.13. документ МВС України про наявність або відсутність судимості службової (посадової) особи учасника, відповідальної за підписання документів в складі кваліфікаційної пропозиції/пропозиції конкурсних торгів, та посадової особи учасника, уповноваженої укладати договір про закупівлю з замовником, не більше місячної давнини відносно дати розкриття кваліфікаційної пропозиції;

Суди́мість - це особливий правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.

3.14. документ, який містить інформацію про те, чи притягувався учасник протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів;

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

3.15. інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення Міністерства юстиції України на особу Учасника, відповідальну за підписання документів в складі кваліфікаційної пропозиції/пропозиції конкурсних торгів, та посадової особи Учасника, уповноваженої укладати договір про закупівлю з Замовником, не більше місячної давнини відносно дати розкриття кваліфікаційної пропозиції;

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Корупція (від лат. corrumpere - псувати) - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.

3.16. довідку у довільній формі, що містить інформацію про юридичних осіб (із зазначенням коду ЄДРПОУ), які здійснюють контроль за учасником, або перебувають під спільним контролем з учасником;

3.17. для учасників - акціонерних товариств – зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, складений депозитарієм, не більше десятиденної давнини відносно дати розкриття кваліфікаційної пропозиції;

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

3.18. довідку у довільній формі, що містить інформацію про фізичних осіб або членів їх сім’ї, які здійснюють контроль над учасником, а також дані щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасника;

3.19. довідку у довільній формі, що містить інформацію про службових (посадових) осіб учасника, уповноважених здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також, членів сім’ї таких службових (посадових) осіб;

3.20. довідку у довільній формі, що містить інформацію про те, чи зареєстрований учасник в офшорних зонах;

Офшорна зона (від англ. off shore - «поза берегом») - один із видів вільних економічних зон, що належать до сервісних вільно-економічних зон, особливістю яких є створення для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високий рівень та законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного регулювання.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців не подаються ними у складі кваліфікаційної пропозиції, про що зазначається в листі від учасника.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  • 3. Інформація про предмет закупівлі
  • 4.Процедура закупівлі Редукціон. 5.Недискримінація учасників
  • 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
  • 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені кваліфікаційні пропозиції/пропозиції конкурсних торгів
  • II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
  • 2. Порядок проведення зборів з метою розяснення запитів щодо документації конкурсних торгів
  • ІІІ. Підготовка кваліфікаційних пропозицій/ пропозицій конкурсних торгів
  • 2. Зміст кваліфікаційної пропозиції/пропозиції конкурсних торгів учасника
  • 3. Кваліфікаційні критерії до учасників