Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Сторінка4/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі послуг;

- неможливості усунення порушень;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі передбаченого локальними нормативними документами АТ "Ощадбанк";

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

- подання для участі у них менше двох кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх кваліфікаційних пропозицій/пропозицій конкурсних торгів;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом 3 робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця торгів замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не раніше ніж через 5 календарних днів та не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог цієї документації та акцептованої пропозиції.2. Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі

Зазначається замовником в Додатку № 5 цієї документації конкурсних торгів.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цією документацією конкурсних торгів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.

VIІ. Оскарження процедури закупівлі

1. Порядок оскарження процедури закупівлі

1. Для неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів учасників процедури закупівлі, правління АТ "Ощадбанк", як орган оскарження, приймає рішення за розглядом скарг, наданих учасниками на рішення, дії або бездіяльність замовника.

Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.

Рішення органу оскарження приймаються правлінням АТ "Ощадбанк".

Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються не пізніше 5 робочих днів після їх прийняття суб'єкту оскарження.

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовником.

2. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження на ім’я голови правління АТ «Ощадбанк» в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію:

- ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

- найменування, місцезнаходження замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

- підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;

- вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

3. Скарга може бути подана тільки учасником, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника.

Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього звернення до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.

4. У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник не має права на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення щодо не розгляду звернення, поданого не до органу оскарження.

5. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 3 календарних днів з дня коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до дня укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів.

6. Скарги, подані після укладання договорів про закупівлю не розглядаються.

7. Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її реєстрації відділом загального діловодства АТ "Ощадбанк".

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

Діловодство (документаційне забезпечення управління) - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій у процесі здійснення управління підприємством.

У разі отримання органом оскарження скарги з порушенням строків, визначених в пункті 5 цього розділу, орган оскарження інформує про це суб'єкта оскарження і повертає скаргу без розгляду не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

8. Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли:

- скарга не відповідає вимогам пункту 2 цього розділу;

- порушено строки, визначені в пункті 5 цього розділу;

- скаргу отримано органом оскарження після укладання договору про закупівлю.

Повідомлення про повернення скарги без розгляду надсилається учаснику, який звернулася до органу оскарження, не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

9. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою. Впродовж 1 робочого дня орган оскарження повідомляє про призупинення процедури закупівлі замовника, учасників та суб'єкта оскарження.

Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, в тому числі укладення договору про закупівлю.

10. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:

- прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення процедури закупівлі та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, у разі неможливості виправити допущені порушення, відмінити процедуру закупівлі.

11. Для розгляду скарги орган оскарження має право на всіх стадіях процедури закупівлі запитувати і отримувати у замовника та суб’єкта оскарження відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедури закупівлі, яка оскаржується.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Замовник і суб’єкт оскарження протягом 3 робочих днів з дня отримання відповідного запиту повинні надіслати органу оскарження відповідну інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріали.

У разі коли в установлений строк не надано інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.

12. У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти рішення про припинення розгляду скарги.

13. Орган оскарження приймає протягом 10 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

- висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;

- висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.

- у разі коли скаргу не задоволено, - підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;

- у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, - зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього правомірного рішення чи правомірної дії замовника.

Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.

14. Рішення органу оскарження оформлюється у письмовій формі і містить таку інформацію:

- короткий зміст скарги;

- мотивувальну частину рішення;

- резолютивну частину рішення.

15. Рішення органу оскарження надсилаються не пізніше 5 робочих днів після його прийняття суб'єкту оскарження.

16.Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовником.
*У разі, якщо замовником у документації конкурсних торгів вимагається обов’язкова наявність відбитка печатки учасника, ця вимога не застосовується до учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.Додаток № 1

документації конкурсних торгів
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ

машин обчислювальних, частин та приладдя до них (персональні комп’ютери, ноутбуки, сервери, сховища даних, периферійне, телекомунікаційне обладнання та організаційна техніка)
Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо свою пропозицію конкурсних торгів:

1. Повне найменування учасника _________________________________________________________

2. Адреса (місце знаходження) учасника ___________________________________________________

3. Телефон/факс учасника _______________________________________________________________

4. Керівник учасника (прізвище, ім’я по батькові)___________________________________________

5. Форма власності та юридичний статус учасника__________________________________________

6.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Коротка довідка про діяльність учасника ________________________________________________

7. Загальна (початкова) вартість пропозиції конкурсних торгів _____________ (цифрами і прописом)

8. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _____________________________________________________________________________

9. Додаткові відомості (на розсуд учасника)________________________________________________10. Пропозиція конкурсних торгів (заповнити таблицю):

з/п

Найменування Товару *

К-сть

(од.)

Ціна одиниці в грн. (без ПДВ)

Ціна одиниці в грн. (з ПДВ)**

Сума в грн. (без ПДВ)

Сума в грн. (з ПДВ)**Системний блок № 1

1153Системний блок № 2

506Системний блок № 3

306Ноутбук № 1

37Ноутбук № 2

47Ноутбук № 3

53Монітор № 1

58Монітор № 2

1 081Монітор № 3

445Сервер № 1

3Сервер № 2

4Сервер № 3

2Сервер № 4

4Принтер лазерний № 1

382Принтер лазерний № 2

68Принтер лазерний № 3

228Принтер лазерний № 4

10Принтер лазерний № 5

11Принтер лазерний № 6

6Принтер лазерний № 7

10Принтер лазерний № 8

2Принтер матричний № 1

30Принтер матричний № 2

7Принтер матричний № 3

330Принтер матричний № 4

3Принтер матричний № 5

50Принтер матричний № 6

1Принтер матричний № 7

2Принтер матричний № 8

705Лінійно-матричний принтер № 1

2Лінійно-матричний принтер № 2

2Кольоровий струменевий принтер

1Джерело безперебійного живлення № 1

704Джерело безперебійного живлення № 2

166Джерело безперебійного живлення № 3

32Джерело безперебійного живлення № 4

45Джерело безперебійного живлення № 5

13Джерело безперебійного живлення № 6

20Джерело безперебійного живлення № 7

2Джерело безперебійного живлення № 8

6Сканер № 1

10Сканер № 2

124Сканер № 3

313Відеокомутатор № 1

1Автоматична телефонна станція №1

2Автоматична телефонна станція №2

1Факс № 1

10Факс № 2

17Багатофункціональний пристрій № 1

625Багатофункціональний пристрій № 2

60Багатофункціональний пристрій № 3

2Модем-маршрутизатор

27Модем № 1

6Модем № 2

54Відеокомутатор № 2

3Дискова система збереження даних №1

12Станція сканування

3Плата розширення до автоматичної телефонної станції

1Оптичний медіаконвертер № 1

4Багатофункціональний пристрій № 4

14Відеокомутатор № 3

35Модем № 3

297Жорсткий диск зовнішній № 1

14Жорсткий диск зовнішній № 2

100Некерований комутатор № 1

311Некерований комутатор № 2

168Некерований комутатор № 3

73Некерований комутатор № 4

10Оптичний медіаконвертер № 2

2Сервер № 5

1Дискова система збереження даних №2

2

Вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., без урахування ПДВ, грн.
ПДВ**, грн.
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., з урахуванням ПДВ**, грн.

*Учасник зазначає найменування та марку Товару, який він пропонує.

**У разі, якщо учасник є платником ПДВ.

11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.

12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дня закінчення строку подання учасниками пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

14. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору відповідно до розділу VI документації конкурсних торгів.

_____________________________________________________________

МП (Підпис керівника Учасника)

Заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 9, є обов’язковим.

Додаток № 2

документації конкурсних торгів
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (персональні комп’ютери, ноутбуки, сервери, сховища даних, периферійне, телекомунікаційне обладнання та організаційна техніка)
У складі кваліфікаційної пропозиції Учасники торгів повинні надати наступні документи:

- таблиця відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Обладнання згідно з формою, що наведена в Додатку № 3 цієї документації конкурсних торгів. У графі «Ступень відповідності» необхідно зробити відмітку «Так», у разі якщо технічні та якісні характеристики відповідають або перевищують зазначені вимоги, та відмітку «Ні», у разі якщо технічні та якісні характеристики нижче зазначених вимог. Таблиця відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Обладнання повинна засвідчувати відповідність запропонованого Обладнання всім вимогам Технічного завдання цієї документації конкурсних торгів;

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

- гарантійний лист від Учасника про постачання Обладнання належної якості відповідно до умов Технічного завдання цієї документації конкурсних торгів з інформацією щодо умов та термінів гарантійного та сервісного обслуговування Товару;

- довідку, у довільній формі, з переліком регіональних сервісних центрів (власних або на договірних засадах) в кожному обласному центрі України (м. Краматорськ – для Донецької області, м. Сєверодонецьк – для Луганської області), адреси яких наведені в Додатку № 4 цієї документації конкурсних торгів.

Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.

Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.

Доне́цьк (до 1917 - Олександрівка, 1917–1924 та 1941–1943 - Юзівка, у 1924–1941 та 1943–1961 - Сталін, Сталіне, Сталіно) - місто на сході України, адміністративний центр Донецької області.

Луга́нська о́бласть (до 5 березня 1958 року та з 5 січня 1970 до 4 травня 1990 року - Ворошиловградська) - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована на сході країни, переважно в басейні середньої течії Сіверського Дінця.

У разі якщо учасник не має власних сервісних центрів в кожному обласному центрі України (м. Краматорськ – для Донецької області, м. Сєверодонецьк – для Луганської області), адреси яких наведені в Додатку № 4 цієї документації конкурсних торгів, необхідно надати інформацію про наявність сервісних центрів партнерів в кожному обласному центрі України (м. Краматорськ – для Донецької області, м. Сєверодонецьк – для Луганської області), адреси яких наведені в Додатку № 4 цієї документації конкурсних торгів (підтвердити копіями договорів про партнерство), дійсними не менш ніж до 31.12.2015 року;

- довідку у довільній формі, що містить посилання на інтернет-сторінку компанії Microsoft щодо сумісності запропонованиї системних блоків з операційною системою Microsoft Windows 8.

Партнерство або товариство - форма організації підприємницької діяльності, що ґрунтується на об'єднанні (зазвичай пайовому) майна різних власників. При партнерстві двоє або більше осіб об'єднують своє майно, стають співвласниками створеного підприємства, спільно управляють виробництвом і власністю, розподіляють прибуток і несуть відповідальність за свої зобов'язання.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.

1;

- оригінал офіційного листа  на ім’я Замовника  від компанії ТОВ «Майкрософт Україна» про підтвердження статусу партнера Майкрософт;

- копію сертифікату на систему управління якістю ISO 9001:2008, IDT (для вітчизняного виробника ДСТУ ISO 9001:2009) на системні блоки, дійсного на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій;

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),

Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.

- копію сертифікату на систему екологічного керування ISO 14001:2004, IDT (для вітчизняного виробника ДСТУ ISO 14001:2006) на системні блоки, дійсного на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій;

- копію декларації про відповідність вимогам технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання на системні блоки, дійсну на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій;

- копію декларації про відповідність вимогам технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання на системні блоки, дійсну на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій;

- копії документів (або їх частини) CSA та/або, EMC та/або, Nemko та/або, TUV на блоки живлення системних блоків, де вказана модель блоку живлення, яка пропонується.

Деклара́ція - документ, офіційна заява, де проголошуються основні принципи зовнішньої та внутрішньої політики держави чи програмні положення партій та організацій.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

Блок жи́влення - вторинне джерело живлення, призначене для забезпечення живлення електроприладу електричною енергією, при відповідності вимогам її параметрів: напруги, струму, і т. д. шляхом перетворення енергії інших джерел живлення.

У разі якщо Учасником пропонується еквівалент Товару він повинен бути не гіршим за технічні та якісні характеристики, які вимагаються Замовником.Обладнання повинно відповідати наступним технічним вимогам:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  • VI. Укладання договору про закупівлю 1. Терміни укладання договору
  • 2. Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі
  • 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
  • 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
  • Додаток № 1 документації конкурсних торгів ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ
  • Вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., без урахування ПДВ, грн.
  • Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., з урахуванням ПДВ**, грн. *
  • Заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 9, є обов’язковим. Додаток № 2 документації конкурсних торгів ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ