Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Сторінка4/4
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4


 • засвоюють юридичні та морально-етичні норми роботи з інформаційними даними і програмними продуктами;

 • отримують уявлення про інформаційну безпеку суспільства та особистості.
  Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).


  Завданнями навчання інформатики у старшій школі є формування в учнів здатності:

  • виявляти та аналізувати інформаційні процеси в технічних, біологічних і соціальних системах;

  • будувати і використовувати інформаційні моделі, а також засоби опису та моделювання явищ і процесів.

  Технологічний компонент

  Основною умовою реалізації технологічного компонента є технологічна та інформаційна діяльність, що провадиться від появи творчого задуму до реалізації його в готовому продукті.

  Інформаці́йна моде́ль - система сигналів, що свідчать про динаміку об'єкта управління, умови зовнішнього середовища та стан самої системи управління. Інформаційною моделлю можуть слугувати наочні зображення (фото, кіно, відео), знаки (текст, знакове табло), графічні моделі (графік, креслення, блок-схема) і комбіновані зображення (мнемосхема, карта).
  Соціа́льна систе́ма - центральне поняття соціологічної теорії систем. Сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у відносинах і зв'язках між собою і створюють деякий цілісний соціальний об'єкт.
  Інформаці́йна дія́льність - це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави

  Завданнями навчання технологій є:


  • формування цілісного уявлення про розвиток матеріального виробництва, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства;
   Матеріа́льне виробни́цтво - виробництво, безпосередньо пов'язане з виготовленням різапсу матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт.


  • ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом;

  • формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва;

  • набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій;

  • розвиток технологічних умінь і навичок учнів;

  • усвідомлення учнями значущості ролі технологій як практичного втілення наукових знань;

  • реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері технологічної діяльності;

  • створення умов для самореалізації, розвитку підприємливості та професійного самовизначення кожного учня;

  • оволодіння вмінням оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей.

  VIII. Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура”

  Основною метою освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій та захисту Вітчизни.

  Завданнями освітньої галузі є:


  • поглиблення в учнів знань про власне здоров’я, фізичний розвиток, необхідність ведення здорового способу життя, безпечну поведінку, фізичну культуру особистості, взаємозв’язок організму людини з навколишнім природним середовищем;
   Фізи́чний ро́звиток - це процес становлення і змін біологічних форм і функцій організму людини. Він залежить від природних життєвих сил організму та його будови. Фізичний розвиток оцінюється рівнем розвитку фізичних якостей, антропометричними і динамометричними показниками, показниками формування постави.


  • формування в учнів знання про здоров’я і безпеку, здоровий і безпечний спосіб життя, фізичну культуру;

  • підвищення рівня рухової активності;

  • удосконалення життєво необхідних умінь та навичок, вміння використовувати їх у навчальній та повсякденній діяльності;

  • створення мотивації учнів щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я, занять фізичною культурою, вдосконалення фізичної, соціальної, психічної і духовної складових здоров’я;

  • усвідомлення учнями цінності життя і здоров’я, значущості здорового і безпечного способу життя та фізичної культури;

  • збагачення власного досвіду учнів щодо збереження здоров’я;

  • розширення функціональних можливостей організму учня шляхом цілеспрямованого розвитку природних здібностей, основних фізичних якостей;

  • підготовка молоді до забезпечення власної безпеки та безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях.
   Військо́ве формува́ння - створені відповідно до законодавства будь-якої держави сукупності військових об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів та органів управління ними, які комплектуються військовослужбовцями, мають постійну чи тимчасову організацію, належить до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, оснащені зброєю та бойовою технікою і призначені для оборони країни, захисту їх суверенітету, державної незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій.
   Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
   Воє́нний час - період фактичного перебування держави у стані війни з іншою державою.


  Здоров’язбережувальна компетентність як:

  • ключова формується на міжпредметному рівні шляхом оволодіння предметними компетенціями з урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів основної школи;

  • предметна - у результаті засвоєння змісту предметів освітньої галузі і оволодіння учнями відповідними компетенціями.

  Загальними змістовими лініями освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є здоров’я, фізична культура, безпека життєдіяльності, захист Вітчизни і цивільна оборона.
  Циві́льна оборо́на Украї́ни - державна система органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

  Додаток 1  до Державного стандарту

  БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
  загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступеня

  Найменування освітньої галузі

  Загальна кількість годин

  II ступінь
  (5 - 9 класи)

  III ступінь
  (10 - 11 класи)

  Разом II і III ступені
  (5 - 11 класи)

  на тиждень

  на рік

  відсотків

  на тиждень

  на рік

  відсотків

  на тиждень

  на рік

  відсотків

  Інваріантна складова

  1. Мови і літератури

  45

  1575

  27

  12

  420

  15,8

  57

  1995

  23,4

  2. Суспільствознавство

  10

  350

  6

  6

  210

  7,9

  16

  560

  6,5

  3. Мистецтво*

  8

  280

  4,7


  8

  280

  3,3

  4. Математика

  20

  700

  12

  6

  210

  7,9

  26

  910

  10,7

  5. Природознавство

  30

  1050

  18

  6

  210

  7,9

  36

  1260

  14,8

  6. Технології*

  14

  490

  8,3


  14

  490

  5,7

  7. Здоров'я і фізична культура**

  20

  700

  12

  6

  210

  7,9

  26

  910

  10,7

  Разом

  147

  5145

  88

  36

  1260

  47,4

  183

  6405

  75

  Варіативна складова

  1. Цикл профільних предметів***


  24

  840

  31,6

  24

  840

  10,2

  2. Цикл вибірково-обов'язкових предметів


  6

  210

  7,9

  6

  210

  2,5

  3. Додаткові години на впровадження поглибленого вивчення окремих предметів, допрофільного та профільного навчання, на курси за вибором, факультативи, індивідуальні заняття

  20

  700

  12

  10

  350

  13,1

  30

  1050

  12,3

  Разом

  20

  700

  12

  40

  1400

  52,6

  60

  2100

  25

  Гранично допустиме навчальне навантаження

  157

  5495
  66

  2310
  223

  7805
  Усього (загальне навчальне навантаження)

  167

  5845

  100

  76

  2660

  100

  243

  8505

  100


  * Освітні галузі “Технології” та “Мистецтво” у старшій школі належать до вибірково-обов’язкових предметів.
  ** Години, передбачені для фізичної культури освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.
  *** Цикл профільних предметів складається із профільних предметів (наприклад, фізики та математики у класі фізико-математичного профілю); профілюючих предметів (наприклад, екології у класі біолого-хімічного профілю чи географії у класі економічного профілю), курсів профільного навчання (наприклад, країнознавства у класі профілю іноземної філології).

 • 1   2   3   4 • VIII. Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура”
 • БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступеня