Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 112. De 22. 00- 2014

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 112. De 22. 00- 2014
Сторінка1/12
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.93 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України
Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 4112.

Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.

DE.22.00- 2014

(позначення стандарту)Професія: Оператор комп’ютерної верстки


Код: 4112

Кваліфікація: оператор комп’ютерної верстки І, ІІ, ІІІ категорій

Видання офіційне

Київ - 2014


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства освіти і науки України

від “30” вересня 2014р.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

№ 1106

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 4112.DE.22.00- 2014

(позначення стандарту)


Професія: Оператор комп’ютерної верстки

Код: 4112

Кваліфікація: оператор комп’ютерної верстки І, ІІ, ІІІ категорій


Видання офіційне

Кrectangle 4иїв - 2014


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Оператор комп'ютерної верстки» ІІІ-І категорій розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р.

Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

№ 1238 та ст. 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (103/98-ВР) та є обов'язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підпри­ємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Кваліфіко́ваний робітни́к - це освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі повної або базової загальної середньої освіти здобув спеціальні уміння та знання, має відповідний досвід їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого
навчання, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов'язкових засобів навчання;

список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на III категорію складає 783 го­дини, на II категорію — 536 годин, на І категорію — 587 годин.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передба­чених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявністю у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Основи технічного реда­гування», «Техніка пошуку роботи» та ін.).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск І «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», розділ 1, Краматорськ, 2005), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особ­ливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок.

Кваліфікаці́йна характери́стика - це нормативний документ компетентного фахового органу, погоджений із замовником кадрів, у якому формулюються вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, що необхідні для виконання завдань професійної діяльності згідно з потребами ринку праці.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, «Загальні положення», п. 7, вип. 1, розділ 2, Краматорськ, 2005 р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання).

Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.

Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 ака­демічних годин;

навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встанов­люється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.

Після завершення навчання кожний учень/слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведе­ного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відпо­відно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й ус­пішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння (під­вищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України
Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 4112.DE.22.00- 2014

(позначення стандарту)
Професія: Оператор комп’ютерної верстки


Код: 4112

Кваліфікація: оператор комп’ютерної верстки ІІІ категорії


Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика


випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 4112 Оператор комп’ютерної верстки

2. Кваліфікація: оператор комп’ютерної верстки ІІІ категорії

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

призначення функціональних клавіш текстового редактора;

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

принципи дії основного та допоміжного обладнання та прийоми роботи на ньому;

технічні можливості та параметри монітора, процесора і принтера;

друкарську систему виміру та систему вимірювань, які використовуються у текстовому редакторі;

технічні правила розмітки оригіналів, елементи дизайну;

технічні привила набору, правки й верстки, коректурні знаки та гарнітури шрифтів;

комп’ютерну термінологію;

програмне забезпечення, що використовується для набору та верстки тексту;

способи отримання коректурних копій на принтерах, інформації з баз даних та вивід інформації по мережі на зовнішні носії;

правила захисту інформації;

Елементи дизайну - частини або компоненти, які можна виділити і визначити в будь-якій візуальній композиції або творі мистецтва. Вони створюють структуру твору, і можуть нести безліч різних ідей.

Коректу́рні зна́ки - система умовних графічних знаків, які застосовують для розмітки оригіналів та виправлення різноманітних помилок в коректурних відбитках. Вони вказують на місце і характер виправлення помилок в тексті або ілюстративному матеріалі.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

загальні питання економіки та організації поліграфічного виробництва.Повинен уміти:

набирати у текстовому редакторі спеціального виду текст, в тому числі який містить специфічні терміни;

одиниці величин, їх українські та міжнародні позначення й найменування;

формули, алфавіти, знакові системи та інші текстові елементи;

користуватись поліграфічною термінологією;

класифікувати продукцію поліграфічного виробництва, визначати технологію її виготовлення;

здійснювати введення тексту, вставки, виправлення помилок;

працювати з файлами, вводити параметри набору згідно з макетом полоси, здійснювати розрахунки для верстки;

виконувати правку тексту (виділяти текст, знищувати, переміщувати, копіювати, здійснювати контекстний пошук та заміну);

записувати файли на зовнішні носії;

роздруковувати створені документи на принтері;

працювати в комп’ютерній мережі.4. Загально-професійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

захищати свої трудові права в рамках чинного законодавства;

дотримуватись правил техніки безпеки, санітарії та гігієни праці;

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Трудове́ пра́во - самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовувати найману працю на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.

Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ підприємницької діяльності, трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.


5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

5.2. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією оператора комп’ютерної верстки ІІІ категорії; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Видавнича справа, поліграфічна промисловість, мультимедійні видавництва, рекламні агенції, системи та комплекси телекомунікацій, Інтернет-сайти та інші інформаційні інфраструктури.

Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.


7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 4112 Оператор комп'ютерної верстки

Кваліфікація: ІІІ категорія

Загальний фонд навчального часу — 813 годин

№ з/п


Навчальні предмети
Кількість годин

Всього годин:

із них на лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

67

4

1.1

Основи правових знань

17
1.2

Правила дорожнього руху

8
1.3

Інформаційні технології

17

4

1.4

Основи галузевої економіки і підприємництва

10
1.5

Резерв часу

15
2

Професійно-теоретична підготовка

207

45

2.1

Обробка текстової та графічної інформації

102

40

2.2

Комп'ютеризовані системи обробки текстової та графічної інформації

34

2

2.3

Основи технології поліграфічного виробництва

17
2.4

Матеріалознавство

17

3

2.5

Охорона праці

З0
2.6

Електротехніка та основи промислової електроніки

7
3

Професійно-практична підготовка

502
3.1

Виробниче навчання в майстерні

204
3.2

Виробниче навчання на підприємстві

60
3.3

Виробнича практика

238
4

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна/проміжна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
5

Консультації

З0
6

Загальний обсяг навчального часу (без п. 5)

783

49ПЕРЕЛІК

кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

«Оператор комп'ютерної верстки»
1. Кабінети:

  • основ галузевої економіки і підприємництва;

  • інформаційних технологій;

  • обробки текстової та графічної інформації;

  • охорони праці;

  • матеріалознавства.


2. Майстерні:

— комп'ютерна.Примітки: 1. Для підприємств, організацій, що здійснюють індиві­дуальне професійне навчання кваліфікованих робітників, навчальний процес може здійснюватись при наявності обладнаного навчального робочого місця.

2. Предмет «Інформаційні технології» для індивідуального навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств — замовників кадрів.


ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи правових знань»


№ з/пНазва теми

Кількість годин

Всього годин:

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Право — соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури Поняття та ознаки правової держави

1
2

Конституційні основи України

4
3

Цивільне, податкове та житлове право

2
4

Господарство і право

2
5

Праця, закон і ми

3
6

Адміністративне право

1
7

Злочин і покарання

2
8

Правова охорона природи. Охорона природи — невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

1
9

Подружжя, батьки, діти — їх права та обов'язки

1Всього годин:

17


Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
article -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
article -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014
article -> Пояснювальна записка Скориговано за зауваженнями експертизи 104. 011. 00. 000-пз-01-01 Технічний директор
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12