Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. F. 41. 21-2017

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. F. 41. 21-2017
Сторінка1/5
Дата конвертації02.05.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.F.41.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
21-2017


(позначення стандарту)
Професія: Електромонтер оперативно-виїзної бригади

Код: 7241

Кваліфікація: електромонтер оперативно-виїзної бригади I-III, IV-VI груп кваліфікацій


Видання офіційне

Київ - 2017

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ


Міністерства освіти і науки України

від 2017 р. №Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7241.F.41.21-2017

(позначення стандарту)
Професія: Електромонтер оперативно-виїзної бригади

Код: 7241

Кваліфікація: електромонтер оперативно-виїзної бригади I-III, IV-VI груп кваліфікацій


Видання офіційне

Київ - 2017

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра освіти

і науки України
___________ П. К. Хобзей
"___"__________2017 р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра соціальної

політики України
________________
"___"____________2017 р.


Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7241.F.41.21-2017

(позначення стандарту)
Професія: Електромонтер оперативно-виїзної бригади

Код: 7241

Кваліфікація: електромонтер оперативно-виїзної бригади I-III, IV-VI груп кваліфікацій

Видання офіційне

Київ - 2017

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії Електромонтер оперативно-виїзної бригади I-III, IV-VI груп кваліфікацій розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» та інших нормативно-правових документів і є обов'язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Кваліфіко́ваний робітни́к - це освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі повної або базової загальної середньої освіти здобув спеціальні уміння та знання, має відповідний досвід їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі народного господарства.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Державний стандарт професійно-технічної освіти складається з:

титульних сторінок;

загальних положень;

освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу за відповідними рівнями кваліфікацій;

типового навчального плану підготовки кваліфікованих робітників;

типової навчальної програми;

критеріїв кваліфікаційної атестації випускників;

переліку основних засобів навчання.

У професійно-технічних навчальних закладах тривалість первинної професійної підготовки на I-III групи кваліфікації встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

При організації підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації на виробництві за робітничими професіями термін професійного навчання, на підставі вхідного контролю, може бути скорочений до 50%.

Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється професійно-технічним навчальним закладом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника містять вимоги до знань, умінь та навичок та складені на основі:

Частини 1 Випуску 62 ДКХП “Виробництво та розподілення електроенергії” (Розділи: “Експлуатація устаткування електростанцій і мереж, обслуговування споживачів енергії”, “Ремонт устаткування електростанцій і мереж") розроблено з урахуванням змін і доповнень до змісту та обсягу робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції (послуг). У Згідно із Законом України “Про освіту” та відповідно до вимог Класифікатора професій ДК 003-95 переглянуто у кваліфікаційних характеристиках Розділ “Кваліфікаційні вимоги”. До частини 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 62 ДКХП) ввійшли зміни та доповнення, розроблені у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року N 189 “Про затвердження порядку здійснення Державного нагляду в електроенергетиці”;

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Кваліфікаці́йна характери́стика - це нормативний документ компетентного фахового органу, погоджений із замовником кадрів, у якому формулюються вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, що необхідні для виконання завдань професійної діяльності згідно з потребами ринку праці.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

досягнень науки і техніки, упровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі;

потреб роботодавців.

У освітньо-кваліфікаційній характеристиці випускника враховані положення галузевого професійного стандарту «Електромонтер оперативно-виїзної бригади» відносно вимог до знань, умінь і навичок випускників професійно-технічних навчальних закладів, визначених роботодавцями, і які є основою для формування кваліфікацій у співвідношенні з рівнями національної рамки кваліфікацій.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Національна рамка кваліфікацій - системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Нормативно-правовий документ, прийнятий в Україні в 2011.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника охоплює сукупність необхідних загальних та професійних компетентностей (компетентність/компетентності - здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності та інші особисті якості).

Типовий навчальний план професійної підготовки включає розподіл навчального навантаження між загально-професійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою, консультації, державну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння кваліфікацією відповідного рівня, розподіл годин між базовим блоком та навчальними модулями (навчальний модуль – логічно завершена складова ДСПТО, що містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення загальних, професійних компетентностей, та належить до певного рівня кваліфікації).

Перелік навчальних предметів визначається навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів.

Типовим навчальним планом передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин.

Під час виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин на тиждень, в залежності від віку.Типові (робочі) навчальні програми визначають зміст та погодинний розподіл предметів, що забезпечують формування професійних і загальних компетентностей.

Професійні (професійні базові, професійні профільні) та загальні компетентності формуються в процесі загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Професійні базові компетентності (базові знання й уміння) визначаються навчальним закладом, підприємством, установою чи організацією, що здійснює (або забезпечує) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, за погодженням з роботодавцями.

Типові (робочі) навчальні програми розробляються навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та погоджуються з регіональними органами освіти.Вимоги до результатів навчання визначаються за завданнями та обов’язками освітньо-кваліфікаційної характеристики. За результатами оволодіння кожним рівнем кваліфікації – проводиться кваліфікаційна атестація, що включає перевірку теоретичних знань (шляхом тестування тощо) та практичних умінь шляхом виконання кваліфікаційної пробної роботи і визначається двома параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє».

Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо приймають участь у кваліфікаційній атестації.

Після завершення навчання кожний слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у даній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Навчання з охорони праці проводиться згідно з вимогами чинного Закону України «Про охорону праці».

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та погоджуються з регіональними органами освіти.

Кваліфікаційна атестація забезпечується шляхом організації та проведення контролю знань, умінь і навичок учнів (слухачів) з навчальних предметів в тому числі шляхом тестування та професійно-практичної підготовки, тобто аналіз та оцінювання результатів навчання, що формують компетентність випускника.Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» можливе за умови освоєння учнем, слухачем усіх компетентностей.
Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

Після професійної підготовки особи на виробництві присвоєння тарифікації електромонтера оперативно-виїзної бригади здійснюється відповідно до групи кваліфікації, на яку було здійснено професійно-практичну підготовку згідно з типом, рівнем напруги та ступенем складності устаткування, що обслуговується.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії і видається диплом державного зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії і видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.    Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та яким за результатами проміжної (поетапної) кваліфікаційної атестації присвоюється відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010.

Передавання й розподіл електроенергії.

Електроенерге́тика (англ. power engineering) - провідна галузь енергетики, що охоплює виробництво, передачу та розподіл електроенергії.


Специфічні вимоги

Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.

Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

Медичні обмеження.


Базовий навчальний блок та професійні базові компетентності


Код

Найменування компетентностей

Зміст компетентностей

БК-1

Розуміння основ трудового законодавства в професійній діяльності

Знати:

основні трудові права та обов’язки працівників;

положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору;

діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємствіБК-2

Знання основ енергозбереження та дотримання основних вимог енергоменеджменту

- Знати:

основи раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності

- Уміти:

раціонально використовувати енергоресурси та матеріали в професійній діяльностіБК-3

Розуміння та засвоєння основ електротехніки

Знати:

електричні величини та їх зв’язок (напруга, сила струму, опір) основні одиниці вимірювання;

види електричних машин постійного та змінного струму (трансформатори, електричні двигуни, пускорегулювальна апаратура та ін.);

заземлення та занулення електроустаткування, їх призначенняБК-4

Вміння читати електричні та технічні креслення

Уміти:

читати електричні схеми;

читати технологічні креслення, технічну документацію, проекти виконання робіт


БК-5

Розуміння та засвоєння основ слюсарної справи

Знати:

інструменти і пристосування, що застосовуються;

види розмітки металу, різання;

технології ведення робіт по рубці, виправлення й згинанні металу, різання труб, обпилювання; 

правила загартування, заправлення і відпускання слюсарного інструменту;

пристосування і інструментах для різання металуУміти:

виконувати виміри обладнання перед ремонтом і після ремонту;

виконувати роботи з пневматичним інструментом;

використовувати слюсарно-ковальський, електроінструмент, ельборовий й абразивний інструменту, різальний інструмент, гідроінструмент;

Рі́зальний інструме́нт - інструмент, призначений для зміни форми та розмірів заготовки шляхом видалення частини матеріалу у вигляді стружки, або шламу.

контролювати якість виконання слюсарних операцій;

виконувати роботи на верстатах свердлильних, відрізних, зачисних, токарних;

безпечно застосовувати обладнання, механізми та інструменти


БК-6

    Знання основ ощадливого виробництва

Знати:

принципи ощадливого виробництва;

Оща́дливе виробни́цтво (англ. lean production, англ. lean manufacturing - англ. Lean - пісний, стрункий, без жиру) - концепція менеджменту, що згідно за визначенням дослідників Дж. Вомак, Д. Джонс та Д.

види втрат на виробництві;

призначення карти потоку створення цінності процесу і порядок її використання;

інструменти аналізу і поліпшення виробничого процесу;

систему управління ідеями;

систему організації робочого місця (5С);

інструменти стандартизації процесівУміти:

визначати втрати у виконуваному виробничому процесі;

використовувати карту потоку створення цінності процесу;

застосовувати інструменти аналізу та поліпшення робочого процесу і організації робочого місцяБК-7

Дотримання правил і норм охорони праці та норм пожежної безпеки

Знати:

основні законодавчі акти з охорони праці та міри відповідальності за їх порушення в обсязі інструкції з ОП для професії

основні положення Закону України "Про охорону праці";

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

інструкцію з ліквідації аварійних ситуацій;

інструкцію щодо зберігання та використання первинних засобів пожежогасіння на підприємствах;

схеми обладнання, будову і принцип роботи обладнання, вимоги до будови та експлуатації обладнання для безпечного його обслуговування;

інструкції з допуску підрозділів МНС до гасіння пожежі в електроустановках;

положення Колективного договору щодо охорони праці;

Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

картки ризиків;

перелік та порядок застосування захисних засобів бригади ОВБ;

правила проходження медичних оглядів;

методики OHSASУміти:

визначати можливості безпечного виконання робіт;

використовувати безпечні прийоми праці під час виконання технологічних операцій, робіт на висоті, робіт з електрообладнанням;

Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.

безпечно виконувати операції відповідно до технологічних карт;

застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту;

діяти в аварійних ситуаціях;

діяти в разі виникнення пожежі, користуватися первинними засобами пожежогасіння

заповняти документаціюБК-8

Уміння надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків

Знати:

правила і прийоми надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі аварії, нещасного випадку або гострого захворювання;

місцезнаходження засобів для надання першої долікарської допомоги (аптечок, шин, носилок);

перелік та строки придатності препаратів, що знаходяться в аптечці  • Уміти:

визначати характер ушкоджень і ступінь загрози здоров’ю та життю потерпілих у разі нещасних випадків;

переносити постраждалих від місця нещасного випадку до безпечного місцяБК-9

Дотримання правил і норм екологічної безпеки

Знати:

вплив на довкілля й методи запобігання йому (мінімізації);

інструкція щодо поводження з відходами, Наказ про моніторинг впливу на тваринний світ, Наказ про моніторинг розливів нафтопродуктів;

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.
Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

документація з ISO 14001 — реєстр екологічних аспектів, програма з охорони довкілля тощо;

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

вимоги природоохоронного законодавства, відповідальність за його порушення

Уміти:

дотримання вимог екологічної безпеки:

контроль прибирання робочих місць і збирання відходів (під час приймання робочих місць);

збирання всіх утворених відходів окремо за видами та їх передання в місце збирання;

фіксація даних про вплив на тваринний світ під час планових і аварійних оглядів електрообладнання;

Збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.
Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, заступниця стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області та входять до всіх її біогеоценозів.

ліквідація наслідків розливу нафтопродуктів (збирання промасленого ґрунту, гравію, піску)

збирання відходів окремо за видами в санкціонованих місцях;

ліквідація наслідків розливів нафтопродуктів;

проведення моніторингу впливу електрообладнання на тваринний світ


БК-10

Дотримання трудової дисципліни

Знати:

вимоги Правил трудового розпорядку;

положення про підрозділ;

колективний договір;

норми особистої та трудової гігієни згідно з трудовим кодексом;

Кодекс законів про працюУміти:

виконувати свої обов’язки в обсязі інструкції з ОП для професії;

виконувати вимоги трудової дисципліни та регламентів виконання робіт


  1   2   3   4   5