Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Державний вищий навчальний заклад

Скачати 362.27 Kb.

Державний вищий навчальний заклад




Скачати 362.27 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір362.27 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ГРОЗАВА КІРА САВІВНА
УДК 519.
Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
86


МОДЕЛЮВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Спеціальність 08.00.11- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі фінансів Національного університету “Києво-Могилянська академія” Кабінету Міністрів України, м.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Київ.

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Лук’яненко Ірина Григорівна,

Національний університет “Києво-Могилянська академія”,

завідувач кафедри фінансів


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Єлейко Василь Іванович,

Львівська комерційна академія,

завідувач кафедри економетрії та статистики
кандидат економічних наук, доцент

Долінський Леонід Борисович,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докторант



Захист відбудеться “_15_” жовтня 2009 р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, к. 601.
Автореферат розісланий “11” вересня 2009 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, професор О. Д.

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
 Шарапов



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми. Страховий ринок України знаходиться в процесі становлення і все ще перебуває в трансформаційному періоді, який характеризується певною нестабільністю, невпорядкованістю, а також підвищеним ризиком. Інтенсивне зростання кількості страхових компаній випереджає законодавче упорядкування їх діяльності і збільшення кваліфікованих кадрів. При цьому недостатня капіталізація і недосконале управління призводить до неоптимального формування страхових резервів, у зв’язку з чим багато страхових компаній опиняються на межі неплатоспроможності.

Вирішення проблеми забезпечення розвитку платоспроможного страхового ринку полягає не тільки в створенні умов для його ефективного функціонування, а й в здійсненні постійного моніторингу за фінансовим станом страхових компаній. Платоспроможність є однією з найважливіших характеристик діяльності страхової компанії.

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
В економічній літературі для страхової організації специфіка поняття платоспроможності полягає саме в особливостях формування як зобов’язань страховика, так і додаткових фінансових гарантій для виконання прийнятих зобов’язань, враховуючи ризики, що характерні для діяльності страхових компаній. Оцінка платоспроможності є однією з головних складових фінансової діагностики, яку сьогодні неможливо ефективно проводити без застосування економіко-математичних методів та моделей.

Проблеми фінансової діагностики та економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємств знайшли відображення в роботах багатьох зарубіжних та українських вчених, зокрема: Альтмана Е., Базилевича В.Д., Бівера У., Благуна І.С., Бланка І.А., Вітлінського В.В., Гейця В.М., Єлейка В.І., Єріної А.М., Клебанової Т.С., Клименюка М.М., Ковальова В.В., Ковальчука К.Ф., Лук’яненко І.Г., Мартіна Д., Мниха Є.В., Осадця С.С., Скрипниченко М.І., Соловйова В.М., Спрінгейта Г., Суслова О.П., Тафлера Р., Терещенка О.О., Терещенко Т.О., Фіцпатріка П., Фулмера А., Хемптона Д., Холта Р., Христіановського В.В., Черняка О.І., Шарапова О.Д., Шеремета А.Д. та інших. Водночас, слід зауважити, що в Україні розробці методів, орієнтованих на ефективний зовнішній контроль за діяльністю саме страхового ринку і таких, що базуються на доступній інформації і новітніх методах, приділено недостатньо уваги. Невирішеними залишаються проблеми проведення фінансової діагностики страхового ринку на основі економіко-математичних моделей з метою виявлення тенденцій до втрати страховою компанією платоспроможності та завчасного запобігання розвитку кризових явищ.

В залежності від цілей фінансової діагностики можна виокремити два напрямки її проведення: фундаментальна (комплексна) діагностика і попередня експрес-діагностика. Особливо важливими є методи, що використовуються для попередньої експрес-оцінки фінансового стану компаній, оскільки саме вона проводиться регулярно і тому дозволяє зафіксувати наближення кризового стану. Це дає можливість завчасно застосувати корегуючи дії, а в разі необхідності провести фундаментальну діагностику фінансового стану, визначити чинники, що зумовили його погіршення, спрогнозувати їх подальший вплив і оцінити можливості компанії поліпшити свій фінансовий стан. Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо проблем фінансової діагностики підприємств дозволяє зробити висновок, що новітні напрямки розвитку методів експрес-аналізу пов’язані з розробкою моделей ранньої діагностики розвитку кризового стану в роботі підприємства. Водночас, дослідження свідчать, що в країнах, економіка яких знаходиться в трансформаційному періоді, застосування моделей, розроблених для умов сталої економіки, непридатне. Відповідно, надзвичайно важливою є розробка оригінальних економіко-математичних моделей експрес-оцінки фінансового стану страхових компаній для попередження кризових явищ з врахуванням особливостей формування та функціонування українського страхового ринку. Актуальність вирішення вищезазначеної проблеми зумовила напрям цього наукового дослідження.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в процесі розробки держбюджетної теми “Розробка методології моделювання процесів державного регулювання трансформаційної економіки” (№ДР 0104U000540) та фундаментального наукового дослідження “Розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень” (№ДР 0108U004086) згідно з планом наукових досліджень кафедри фінансів та лабораторії фінансово-економічних досліджень факультету економічних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Особистий внесок автора полягає у розробці концептуальних положень проведення фінансової експрес-діагностики страхових компаній на основі формування груп ризику;
Група ризику - термін, що використовується переважно в медицині і соціології. Це визначення є збірним для представників населення, найбільш уразливих до певних соціальних, медичних впливів або впливу навколишнього середовища.
розробці оригінальних економіко-математичних моделей експрес-аналізу фінансового стану страховиків, розробці практичних рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на підтримку стабільної ситуації на страховому ринку України.

Мета і завдання дослідження. Метою наукового дослідження є розробка концепції та побудова на її підґрунті комплексу економіко-математичних моделей експрес-оцінки фінансового стану страхових компаній з урахуванням особливостей українського страхового ринку, які сприятимуть завчасному виявленню кризового стану.

Для досягнення зазначеної мети у дисертації поставлено такі завдання:



 • проаналізувати теоретичні засади та основні методи проведення фінансової діагностики на страховому ринку;

 • розробити концептуальні положення проведення фінансової експрес-діагностики страхових компаній на основі формування груп ризику із застосуванням математичного інструментарію;

 • сформулювати принципи класифікації, відповідно до яких сформувати класи страхових компаній, які працюють стабільно, і страхових компаній, чий фінансовий стан наближається до кризового, а також виявити основні показники, що характеризують ці класи;

 • побудувати комплекс економіко-математичних моделей експрес-діагностики фінансового стану страхових компаній із застосуванням різних методів та сформувати інформаційну базу для їх реалізації;

 • проаналізувати вплив методів на характеристики моделей і провести порівняльний аналіз результатів розрахунків за різними моделями на точність оцінки імовірності настання кризового стану в фінансовій діяльності страхових компаній;

 • розробити шкалу кількісної оцінки імовірності наближення фінансового стану страхової компанії до платоспроможного;

 • розробити практичні рекомендації щодо прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підтримку стабільної ситуації на страховому ринку України.

Об’єктом дослідження є процеси фінансової діяльності страхових компаній в умовах невизначеності, конфліктності та породжуваного ними ризику.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні положення та інструментарій математичного моделювання оцінки фінансового стану страхових компаній, що орієнтовані на завчасне виявлення симптомів кризового стану.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.


Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи методологічним підґрунтям стало застосування системного аналізу, комплексних підходів, що базуються, з одного боку, на принципах теорії фінансів, страхування, а з іншого – на концептуальних засадах економіко-математичного моделювання процесів в страховій діяльності. Для побудови різних варіантів економіко-математичних моделей експрес-оцінки фінансового стану страхових компаній використовувалися регресійний, дискримінантний, логістичний та факторний аналізи.

Інформаційну базу дослідження сформували нормативно-правові та законодавчі акти з питань реалізації державної політики України в сфері страхування, звіти українських страхових компаній, статистичні матеріали Держкомстату України.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.



Наукова новизна одержаних результатів.

Дисертаційна робота присвячена розробці та застосуванню економіко-математичних моделей експрес-діагностики кризових явищ в діяльності страхових компаній України.

В межах дисертаційної роботи

вперше:


 • запропоновані концептуальні положення проведення фінансової експрес-діагностики страхових компаній на основі формування груп ризику, що логічно поєднують статистичні та економіко-математичні методи і дають змогу завчасно виявити настання кризових явищ в фінансовому стані страховиків;

 • розроблений комплекс моделей експрес-оцінки фінансового стану страхових компаній на основі методів дискримінантного, регресійного і логістичного аналізів, який на відміну від існуючих враховує специфіку роботи страховиків та ризики, що притаманні страховій діяльності, і забезпечує швидку попередню фінансову діагностику в умовах обмеженої інформації.

Удосконалено:

 • метод інтервального використання інтегральних оцінок, що ґрунтується на синтезі базових значень класифікаційної функції з імовірнісною шкалою, і дає змогу стратифікувати процес прийняття рішень щодо ступеня наближеності або віддаленості компанії від кризового стану;
  Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.


 • підхід до формування інформаційного забезпечення для побудови класифікаційних моделей, сформульований за обґрунтованими статистичними та економічними критеріями, який дає змогу розподілити страхові компанії за групами ризиків;

 • систему показників для формування інтегрального показника фінансового стану страхових компаній, що базується на широкодоступній інформаційній базі і включає запас чистого капіталу, наявність джерел, достатніх для сплати зобов‘язань, в тому числі страхових резервів, а також наявність основних засобів.
  Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.


Дістали подальшого розвитку:

 • метод прийняття обґрунтованих управлінських рішень з використанням моделей експрес-діагностики, які на основі формалізованих методів дають змогу формувати множини страхових компаній, що потребують першочергової фундаментальної фінансової діагностики.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені математичні моделі щодо оцінки настання кризових явищ в діяльності страхових компаній України можуть бути основою для обґрунтування та формування державної політики, спрямованої на подолання фінансових криз та стабілізацію української економіки.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
Результати, отримані у дисертаційній роботі, знайшли практичне застосування при опрацюванні напрямів державної політики, зокрема щодо удосконалення державного нагляду у сфері страхування шляхом запровадження ефективної процедури експрес-аналізу фінансового стану страхових компаній (довідка Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.07.2008р.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Фінансова криза - це різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх економічних та політичних чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
№7665/07; довідка ВАТ СК «ПЗУ Україна» від 31.12.2008 р. №125).

Теоретичні положення, методи і моделі, що складають наукову новизну дисертації, використовуються в навчальному процесі при підготовці фахівців зі спеціальностей “Економічна теорія”, ”Фінанси” при викладанні курсів „Економетрика”, „Страхування” та „Страхові послуги” у Національному університеті “Києво-Могилянська академія” (довідка Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 22.12.2008 р.).



Особистий внесок здобувача. Всі дослідження і наукові результати, що виносяться на захист, отримані автором особисто і відображені в наукових працях автора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися та обговорювались на науково-практичних конференціях:

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні тенденції в розвитку Банківської системи та фінансових ринків” (Дніпропетровськ, 2006 р.).
  Банківська система - сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму. Включає Центральний банк, мережу комерційних банків і інших кредитно-розрахункових центрів.


 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів та студентів «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів на сучасному етапі» (Чернівці, 2008 р.).

Основні висновки та результати дослідження обговорювались та доповідались на кафедрі фінансів НаУКМА:

 • Круглий стіл на тему: «Основні напрями реформування бюджетної системи» (Київ, 2006 р.).

 • Круглий стіл на тему: «Управління фінансами в умовах ринкової економіки: особливості, інструменти та головні пріоритети» (Київ, 2007 р.).
  Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.


 • Круглий стіл на тему: «Управління фінансами в умовах ринкової економіки: особливості, інструменти та головні пріоритети» (Київ, 2008 р.).

 • Круглий стіл на тему: «Прийняття фінансових рішень в умовах ринкової економіки: особливості, інструменти та головні пріоритети» (Київ, 2009 р.).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 2,88 друк. арк., із них 4 статті - у наукових фахових виданнях обсягом 2,12 друк.
В Україні наукове фахове видання - це періодичне або продовжуване видання (у тому числі - електронне), внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.
арк., 3 статті - в інших виданнях обсягом 0,76 друк. арк.; всі належать особисто автору.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 163 найменувань, 5 додатків. Загальний обсяг роботи становить 157 сторінок, в тому числі 27 таблиць на 13 стор., 11 рисунків на 8 стор, 5 додатків на 15 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методологію дослідження. Відображено наукову новизну, практичне значення і апробацію результатів дослідження.

У розділі 1 „Теоретичні основи розвитку страхового ринку та концептуальні підходи до діагностики фінансового стану страхових компаній” проведено дослідження розвитку страхового ринку України в умовах ринкової економіки, визначені тенденції розвитку і проблеми підвищення його ефективності, проаналізовані основні підходи до проведення діагностики фінансового стану страхових компаній.

Проведені дослідження літератури щодо методів як фундаментального, так і експрес-аналізу, дозволили зробити наступні висновки. Фундаментальна діагностика передбачає поглиблений аналіз фінансового стану і для її проведення розроблені комплексні моделі, які включають спектр аналітичних методів з різним ступенем деталізації.

Ана́ліз фіна́нсового ста́ну - комплекс дій щодо вивчення й аналізу результатів фінансово-господарської діяльності організацій, підприємств, фірм з метою визначення ступеня ефективності використання основних фондів і оборотних коштів для реалізації програм (статутних завдань) організацій, установ, виявлення можливих недоліків, порушень, невикористаних резервів підвищення результативності діяльності.
Цей процес є трудомістким і потребує значного часу і кваліфікованих кадрів. Головною метою експрес-діагностики є попередній аналіз фінансового стану, який фіксує можливу наявність відхилень показників фінансової діяльності компанії від нормативних чи запланованих значень. Вона проводиться регулярно з метою раннього виявлення ознак кризового стану компанії.

Новітні напрямки розвитку методів експрес-діагностики пов’язані з побудовою економіко-математичних моделей, які, зокрема, передбачають оцінку фінансового стану за допомогою інтегрального показника. Цей напрямок має широке застосування. Поява різноманітних моделей обумовлена використанням різного набору фінансових коефіцієнтів, їх вагових множників, та методів їх побудови, а також тим фактом, що моделі розроблялися для компаній різних галузей господарства, в різні часи та в різних ринкових умовах.

Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.
Загалом аналіз літератури щодо методів попередньої експрес-діагностики фінансового стану компаній дозволяє зробити такий основний висновок: методи інтегральної оцінки є перспективними, але беззастережне впровадження відомих моделей, розроблених для сталих економік, є непридатним для умов України. Відсутність економіко-математичних моделей фінансового експрес-аналізу страхових компаній для передбачення кризових явищ зумовило дослідження з побудови моделей, адекватних економічним умовам України.

  1   2   3


Скачати 362.27 Kb.

 • МОДЕЛЮВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
 • Київ – 2009
 • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Лук’яненко Ірина Григорівна
 • Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Єлейко Василь Іванович
 • Долінський Леонід Борисович
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ Актуальність теми.
 • Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
 • Мета і завдання дослідження.
 • Наукова новизна одержаних результатів
 • Практичне значення одержаних результатів.
 • Особистий внесок здобувача
 • Апробація результатів дисертації.
 • Публікації.
 • Структура і обсяг дисертації.
 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У вступі
 • У розділі 1 „Теоретичні основи розвитку страхового ринку та концептуальні підходи до діагностики фінансового стану страхових компаній”