Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДетальні правила виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів Загальні правила

Скачати 103.04 Kb.

Детальні правила виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів Загальні правила
Скачати 103.04 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації04.05.2017
Розмір103.04 Kb.
  1   2

Детальні правила

виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів
Загальні правила
1. Ці Детальні правила визначають вимоги виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, і є обов'язковими для виробників (фізичних або юридичних осіб), які займаються виробництвом непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, основою якого є виключення з технологічного процесу застосування хімічних добрив та пестицидів синтетичного походження, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, відповідно до діючого законодавства у цій сфері та агротехнологічні особливості при її виробництві.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Добрива - органічні й неорганічні речовини, які застосовують для поліпшення умов живлення культурних рослин з метою підвищення врожаю й поліпшення його якості.
Генетично модифікований організм (ГМО) - це організм, генотип якого було змінено за допомогою методів генної інженерії. Генетична модифікація відрізняється від природного та штучного мутагенезу саме направленою зміною генотипу.

Загальні вимоги виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів
2. При виробництві непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, застосовуються загальноприйняті технологічні операції вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням вимог встановленими цими Детальними правилами.
Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
Сільськогосподарські культури Сільськогосподарські культури - культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування, виробництва сировини для окремих галузей промисловості і кормів для сільськогосподарських тварин.

3. В процесі виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, її виробник повинен забезпечити:

а) всебічне запровадження режимів мінімізації обробітку ґрунту;

б) оптимізацію структури посівних площ сільськогосподарських культур у межах кожного виробника органічної продукції;

Посівна́ пло́ща - площа (в гектарах), зайнята посівами сільськогосподарських культур.

в) ефективне використання наявних ресурсів органічних добрив (гною, торфу та торфо - гноєвих компостів, сапропелю, органічних відходів переробки сільськогосподарської продукції та ін.

Органічні добрива - добрива, що містять елементи живлення рослин переважно у формі органічних сполук. До них відносять гній, компости, торф, тирса, солома, зелене добриво, мул (сапропель), промислові та господарські відходи та інші.
);

г) використання переваг біологізації землеробства завдяки розширенню посівів багаторічних трав і впровадженню бактеріальних препаратів, збільшення площ під посів на зелене добриво;

Багаторічні рослини (багаторічники) - рослини, що живуть більше двох років. Багаторічні рослини можуть бути як трав'янистими, так і дерев'янистими. Трав'янистими багаторічними рослинами називають багаторічні рослини, наземні частини яких не дерев'яніють, як це відбувається у дерев і кущів, а дерев'янистими;- решту багаторічних рослин.
Сидера́ти (зелені добрива) - рослини, які тимчасово вирощують на вільних ділянках ґрунту з метою поліпшення структури ґрунту, збагачення його азотом та пригнічення росту бур'янів. Зазвичай, сидерати вирощуються в окремий період часу, а потім проорюються та змішуються з ґрунтом у недозрілому виді, або незабаром після цвітіння.

ґ) проведення заходів з хімічної меліорації ґрунтів із застосуванням місцевих покладів вапняків, крейди і мергелів;

д) використання місцевих сировинних ресурсів для підвищення родючості ґрунтів (сапропелі, фосфорити, цеоліти, глауконіти, фосфатшлак, дефекат та ін.);

е) застосування контурної організації території землекористування, що забезпечує оптимізацію стану природного середовища;

є) всебічної реставрації та підтримки реставрації єдиної системи полезахисних лісосмуг як найважливішого засобу стабілізації агроландшафтів і закріплення меж полів, що забезпечує збереження екобалансу території та поліпшує продуктивність сільськогосподарських угідь.

Угі́ддя - частина землі, що відрізняється від сусідніх способами господарювання. З точки зору права, угіддя є обмеженням, формуються землевпорядною документацією і реєструються у Державному земельному кадастрі.

Вимоги щодо придатності земель (грунтів) для виробництва

непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів


4. Виробництво непереробленої органічної продукції (сировини) здійснюється у встановлених відповідно до діючого законодавства зонах, згідно з оцінкою придатності земель (грунтів) для ведення такої діяльності, критеріїв якості та придатності їх для виробництва окремих культур.
5. Відтворення родючості грунтів здійснюється за рахунок органічних добрив, пожнивних решток, а також посівів сидеральних культур.
6. Збереження та відтворення родючості ґрунтів, їх стійкості та біологічного різноманіття забезпечується методами, які оптимізують біологічну активність ґрунтів, збалансоване постачання поживних речовин рослинам за рахунок органічних добрив, пожнивних решток, посівів сидеральних культур, біопрепаратів, що відповідають вимогам виробництва органічної продукції (сировини), у тому числі грибів.
7. Виробники органічної продукції (сировини) рослинного походження повинні мати 7% площ сільськогосподарських угіль під луками, пасовищами, чистими та зайнятими парами.
8. Здійснення виробничої діяльності виробниками органічної продукції повинно попереджати або зводити до мінімуму будь-яке забруднення природного навколишнього середовища.
Поживна речовина - необхідна для життя і росту організму, хімічна речовина, яку організм отримує з навколишнього середовища. Тварини споживають поживні речовини з їжею, а рослини безпосередньо з ґрунту та повітря.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

9. Виробництво непереробної органічної продукції (сировини) передбачає впровадження ґрунтоохоронних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які запобігають виникненню у ґрунті ерозійних чи інших деградаційних процесів.
Вимоги щодо сівозмін при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів
10. Сівозміни при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) повинні забезпечити раціональне використання якісного стану земель (ґрунтів) та їх родючості.

Виробники непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження повинні мати площі сільськогосподарських угіль під луками, пасовищами, чистими та зайнятими парами відповідно до сівозміни.


11. Чергування культур в сівозміні повинно позитивно впливати на родючість ґрунтів, підтримувати необхідний баланс поживних речовин, знизити рівень забур'яненості, запобігати поширенню захворювань та шкідників, а також захищати грунт від ерозії.
12. Господарства, які здійснюють виробництво непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, повинні застосовувати спеціальні схеми чергування вирощування сільськогосподарських культур, в яких 20% площ повинні бути засіяні культурами, що відтворюють природну структуру ґрунту (бобові травосуміші, сидерати тощо). Структура посівних зернових культур повинна містити 60-65% зернових культур, з яких близько 50% площ належать озимим культурам.
Зернові́ культу́ри (також, хлібні рослини) - найважливіша група вирощуваних однорічних трав'янистих рослин, оброблюваних для отримання зерна - основного продукту харчування людини, сировини для багатьох галузей промисловості, та використовується для виробництва корму для тварин.

13. Чергування культур забезпечується таким чином, щоб якісний стан грунтів при вирощуванні попередника відповідав технологічним вимогам вирощування послідуючої культури та сприяв обмеженому розвитку бур'янів хвороб та шкідників.

Всі культури в сівозміні повинні сприяти збільшенню органічної частини ґрунту та сприяти біологічній активності ґрунту.


Вимоги щодо обробітку ґрунту при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів
14. Обробіток ґрунту при виробництві непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження повинен проводитись з урахуванням попередників, стану поля (земельної ділянки), наявності технічних ресурсів та погодних умов тощо та використовувати методи обробітку землі і культивації, які зберігають або покращують стабільність і біологічне різноманіття ґрунту, попереджають його ущільнення та ерозію.
Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.

15. При підготовці ґрунту для вирощування непереробленої органічної продукції (сировини) з метою збереження його агрофізичних властивостей та біоти, попередження ерозійних процесів та ущільнення її виробнику необхідно надавати перевагу ґрунтозахисним технологіям з мінімальним ресурсозберігаючим обробітком ґрунту із застосуванням високопродуктивних, чизельних, дискових та комбінованих знарядь на глибину посівного ложа, що забезпечує оптимальне проростання сільськогосподарських культур.
Еро́зія (від лат. виривати), (нім. Erosion; англ. Erosion; фр. Érosion; рос. Эрозия) - процеси руйнування: Руйнування ґрунту або гірських порід водним потоком (водна ерозія), вітром (вітрова ерозія, або дефляція), льодом.

16. При вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) виробники повинні застосовувати агротехнічні та біологічні методи боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами рослин.
Хвороби рослин - порушення нормальної життєдіяльності рослинного організму, яке проявляється в розладі його фізіологічних функцій і структури. X. р. призводять до ураження окремих органів або загибелі всієї рослини, отже - до зниження урожаю і якості рослинницької продукції.

17. Технічне забезпечення виробників непереробленої органічної продукції повинно базуватись на застосуванні енерго - та ресурсозберігаючої ґрунтообробної техніки, зернових пресових сівалок та сівалок прямої сівби.
Вимоги щодо відбору насіння та посадкового матеріалу при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження
18. У ході виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження використовується насіння та посадковий матеріал, отриманий від власного виробництва або з господарств, які включені до реєстру виробників органічної продукції.
19. Насіння та посадковий матеріал сільськогосподарських культур для виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження повинні бути стійкими по відношенню до хвороб та шкідників, а також бути рекомендованим для зони вирощування відповідно до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
20. Під час виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження забороняється використання генетично модифікованого, радіаційно опроміненого та протруєного синтетичними протруювачами насіння та посадкового матеріалу.

21. Система ведення насінництва та посадкового матеріалу, порядок використання насіння та посадкового матеріалу та його реалізації в процесі виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) визначається Мінагрополітики.


22. В разі відсутності на ринку України органічного насіння або посадкового матеріалу певних видів в період посіву або висадки за наявності документального підтвердження виробник за погодженням з Державною інспекцією сільського господарства може використовувати звичайне насіння та посадковий матеріал за умов дотримання вимог, викладених в пункті 20 цих Детальних правил, а також насіння і посадковий матеріал власного виробництва в перехідний період або від виробника, який знаходиться на етапі переходу до органічного виробництва.
Вимоги щодо удобрення сільськогосподарських культур при вирощуванні органічної продукції (сировини) рослинного походження
23. Система удобрення сільськогосподарських культур за вирощування органічної продукції повинна бути спрямована на оптимізацію мінерального живлення рослин і відтворення родючості ґрунту, забезпечення бездефіцитного балансу поживних речовин у ґрунті, підвищення врожаю і якості основної продукції рослинництва шляхом:

а) вирощування бобових культур, зелених добрив відповідно до встановленої виробниками органічної продукції системи сівозмін;

Органічне сільськогосподарське виробництво (англ. Organic_Farming) - цілісна багатофункціональна модель господарювання та виробництва органічної продукції, яка забезпечує збалансовану динамічну рівновагу між компонентами інтегрованої соціо-економіко-екологічної системи протягом визначеного проміжку часу з метою об'єднання економічного зростання та підвищення життєвого рівня з одночасним поліпшенням стану навколишнього середовища. Органічне землеробство належить до природного землеробства, яке включає багато різновидів (систем), між якими не завжди можна провести чітку межу.
Жи́влення росли́н - процес поглинання і засвоєння рослинами поживних речовин, необхідних для підтримання їх життєдіяльності. Живлення є частиною заг. обміну речовин рослинного організму.
Бобові культури - рослини порядку Бобові, які вирощуються як сільськогосподарські культури. Умовно виділяють овочеві і кормові бобові культури.

б) застосування органічних добрив тваринного походження;

в) застосування місцевих відновлюваних органічних ресурсів – побічної продукції рослинництва (соломи зернових, стебел кукурудзи і соняшника, гички буряків цукрових та ін.) і за їх поєднання із зеленою масою сидератів;

г) внесення мінеральних та місцевих добрив з природної сировини, що виготовляються без хімічної обробки та відповідають санітарно-гігієнічним нормативам;

ґ) широкого застосування бактеріальних препаратів, у тому числі бактеріальних добрив, виготовлених відповідно до умов застосування в органічному виробництві, визначених відповідно до діючого законодавства.


24. Забороняється застосування азотних мінеральних добрив. Кількість внесеного з органічними добривами загального азоту не повинна перевищувати 170 кг/га.
25. Застосування місцевих сировинних ресурсів без додаткової переробки дозволяється для підстилкового гною великої рогатої худоби і перегною.
Штучні (мінеральні) добрива, - вироби однієї з галузей хімічної промисловості, що містять поживні елементи, потрібні для сільського господарства. Застосування штучних добрив сприяє збільшенню врожайності сільсько-господарських культур, покращенню якості продукції та спричиняється до підвищення стійкості рослин у несприятливих кліматичних умовах.
Велика рогата худоба Велика рогата худоба - узагальнена назва всіх порід сільськогосподарських тварин виду Bos taurus (бик свійський) з родини бикових (Bovidae), найважливіші свійські тварини, що постачають молоко, м'ясо, шкіру, органічні добрива, а також робочу тяглову силу (перев. воли)
Тверді фракції безпідстилкового гною,
  1   2


Скачати 103.04 Kb.