Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДеякі аспекти використання засобів гіс для автоматизації процесу оброблення картографічної інформації лісовпорядкування

Скачати 67.22 Kb.

Деякі аспекти використання засобів гіс для автоматизації процесу оброблення картографічної інформації лісовпорядкування
Скачати 67.22 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір67.22 Kb.


УДК 502

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ГІС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОБРОБЛЕННЯ КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ

Б.О.Білецький, В.П.БеспаловІнститут проблем математичних машин і систем НАН України, gis@immsp.kiev.ua
Забезпечення органів управління лісовим господарством країни актуальною, достовірною і комплексною інформацією є метою розроблення засобів Геоінформаційної системи (Гіс) Лісовпорядкування.
Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).
Спеціалізовані засоби Гіс розробляються для підвищення ефективності управління процесом лісогосподарського виробництва та якості лісовпорядного проектування і планування.
Управлі́ння проце́сом - це сукупність заходів з планування та моніторингу виконання процесу. Термін часто використовують описуючи управління бізнесовими та виробничими процесами.
Розвиток лісовпорядного проектування і планування проводиться на основі аналізу багатоаспектної різнорідної інформації. Але ця інформація має загальну ознаку: вона має координатну (просторову) прив’язку, і тому необхідно сформувати єдину топографо-геодезичну основу даних, що забезпечить взаємопов’язане, документально точне формування і представлення інформаційних моделей управління лісами та лісним господарством.

В останні роки в нашій країні та за кордоном швидкими темпами розвивається процес автоматизації картографічних робіт, пов’язаних з Гіс підтримкою процесу лісовпорядкування.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Процес лісовпорядкування умовно можна розбити на низку взаємопов’язаних етапів:


  1. Формування початкової семантичної та картографічної інформації на територію лісогосподарства, лісництва, тощо (проведення польових робіт, оброблення аерофотокосмознімків, з використанням даних раніш проведених робіт, тощо).

  2. Збереження поточної інформації в локальних базах даних (на рівні лісництв, лісгоспів, управлінь, тощо) та формування вихідних паперових документів

  3. Накопичення картографічних та семантичних (таксаційних) даних на серверах баз даних за часовими, територіальними та іншими характеристиками та на основі цих даних генерація різного роду вихідних документів (звітів, довідок, …).

Слід зауважити, що вищенаведені етапи - це досить умовне представлення процесу автоматизації робіт з лісовпорядкування. На кожному з цих етапів виконуються роботи та проходять процеси, які повністю або частково перекриваються різними етапами і мають деякі специфічні види робіт . Для автоматизації робіт на кожному етапі (або їх сукупності) розроблені або ще розробляються спеціалізовані програмні засоби, в яких засоби ГІС виконують провідну роль.

На даний час в органах управління лісогосподарством України найбільш широке використання отримали наступні програмні продукти Гіс: ArcGis, Smollword, Fild-map, MapInfo тощо.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Таке розмаїття програмних засобів Гіс в деякій мірі ускладнює обмін даними між системами та може призвести до зменшення ефективності використання засобів автоматизації в цілому.

Враховуючи багатолітній досвід розробки спеціалізованих ГІС – додатків [1-8] було запропоновано - в якості базових засобів для ГІС лісовпорядкування використовувати лінійку засобів Гіс фірми ESRI (США):

- ArcGis (ArcMap)- для оброблення цифрових карт лісовпорядкування;

- ArcGis-сервер - в якості сервера картографічної бази даних, в якому засоби SDE для збереження просторових та семантичних даних використовують СУБД SQL Server.

Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.

Такий підхід значною мірою спростить процес розроблення засобів Гіс, забезпечивши сумісне оброблення картографічних і таксаційних баз даних лісовпорядкування, а також дозволить створити корпоративне оброблення даних лісовпорядкування на робочих місцях підприємства.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
В майбутньому ж дасть можливість створити корпоративну базу даних на рівні галузі. На наступному рисунку наведена запропонована схема взаємодії компонент системи.
Ms SQL Server
Семантична БД

(Повидільна)
Зовнішні додатки та БД

Друкування

картографічних

матеріалів

Польова Гіс

Гіс Лісовпорядкування

ArcGis (ArcMap)

- бібліотека УЗ;

- ув’язка площ;

- макети картматеріалів ….


Фото-

граметричні

Станції “Delta”
Одним з вузлових моментів Лісовпорядкування є картматеріал «планшет». Нижче для прикладу наведено діалогові засоби, розроблені для середовища ArcMap, які автоматизують процес формування та друк зазначених картматеріалів.

В процесі розроблення був створений Класифікатор умовних знаків об’єктів лісовпорядкування (УЗОЛ), сумісний з державним класифікатором топографічної інформації, та програмні засоби використання об’єктів класифікації для середовища ArcGis (ArcMap).

Засоби Гіс Лісовпорядкування в частині автоматизованого формування «планшетів» складається з трьох частин:

- “Розбивка” картографічних матеріалів лісництва на сукупність планшетів стандартних розмірів;

- Формування макетів планшетів для виводу на друк, яка складається з двох компонент: Формування планшетів і Підпис планшетів.

- Вивід на друк.

За допомогою спеціалізованих кнопок цих панелей інструментів Користувач може провести весь процес отримання планшетів.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
При цьому Користувачу надаються наступні можливості :

- розбивки картографічних матеріалів лісництва на сукупність планшетів здійснюється за допомогою кнопок керування, представлених на додатково включеній в діалогові засоби ArcMap панелі;

- формування макетів планшетів для виводу на друк;

- автоматизоване формування точок розміщення підписів для об’єктів всіх планшетів лісництва (кварталів, виділів, геодезичних точок, суміжників та суміжних планшетів, ..) та підпис планшетів;

- вивід планшетів на друк стандартними засобами ArcGis(ArcMap).На даному рисунку наведено приклад автоматизованої розбивку лісництва на віртуальні планшети.
Після збереження всієї інформації в базі даних про розбивку даного лісництва запускається компонента “Формування планшетів”, яка виконує вивід легенди шарів лісництва у відповідності з Класифікатором УЗОЛ.Використовуючи компоненти

“Формування макетів планшетів для виводу на друк” та “Автоматизоване формування точок розміщення підписів” для об’єктів всіх планшетів лісництва, відбувається формування макету відповідного планшету. Якщо виникає необхідність користувач може в інтерактивному режимі змінити тип та положення підпису об’єктів планшету.

Слід зауважити, що в момент формування підписів значення площ кварталів та виділів вибирається з таксаційної бази даних (середовища Ms SQL Server).Після виконання цих дій формується закінчений образ планшету, який використовуючи, стандартні засоби ArcMap можна роздрукувати.

Таким чином, за невеликий проміжок часу Користувач може отримати, виконаний у відповідності з вимогами інструкцій Держлісгоспу, один з головних паперових документів лісовпорядкування . Аналогічним способом розроблено спеціалізовані засоби Гіс для інших типів картографічних матеріалів .

Висновки

При розробленні Гіс Лісовпорядкування був використаний метод, який забезпечує доповнення стандартних засобів ArcGis (ArcMap) спеціалізованими діалоговими засобами Користувача. Фактично, цей метод дозволяє розробляти нові додатки для ArcGis і тим самим розширювати його функціональні можливості. Такий підхід дасть можливість Користувачу, з одного боку, використовувати всі потужні засоби діалогу ArcGis (ArcMap), з іншого – користуватися спеціалізованими засобами, необхідними для потреб лісовпорядкування. Такий спосіб розробки спеціалізованих Гіс додатків дозволяє уникнути дублювання в розробленні значної кількості чисто функцій ГІС  (розрахунки довжин полігонів, площ площинних об’єктів, тощо), що, в свою чергу, зменшить час, необхідний для розроблення ГІС Лісовпорядкування. Наведений підхід може з успіхом бути використано при розробці Гіс додатків іншого призначення.


Література

1. Білецький Б.О.,.Гамбаль О.В, Кудря А.В. ГІС і аналітична підтримка роботи оперативних груп з ліквідації НС. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, /Зб. доповідей Системи підтримки прийняття рішень.

Оперативна група - тимчасове оперативне (оперативно-стратегічне) об'єднання збройних сил, що складається із з'єднань одного або декількох родів військ (іноді різних видів збройних сил), створюване для виконання окремих оперативних завдань самостійно або у складі вищого військового формування (фронту, групи армій) для дії на оперативному напрямку або ділянці.
Система підтримки прийняття рішень (СППР; англ. Decision Support System, DSS) - комп'ютеризована система, яка шляхом збору та аналізу великої кількості інформації може впливати на процес прийняття управлінських рішень в бізнесі та підприємництві.
Теорія і практика/, м. Київ,2008,117-118с.

2. Білецький Б.О., Качан Є.В. ГІС та корпоративні системи. Приклади розробки ГІС проектів. Всеукраїнська науково-практична конференція “Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку” - м.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Київ 12-14 березня 2003р.

3. Білецький Б.О., Беспалов В.П., Коваль Ю.Х., Сивенюк В.В.Оцінка характеру і наслідків надзвичайної події на хімічно небезпечних об’єктах стаціонарного типу. Всеукраїнська науково-практична конференція “Національне картографування: стан, проб-леми та перспективи розвитку”- м. Київ 12-14 березня 2003р.//Усім. Київ-2003.Стор.56-59.

4. Білецький Б.О., Беспалов В.П., Коваль Ю.Х., Система моделювання наслідків надзвичайної події на хімічно небезпечних об’єктах з використанням стандартних методик.IV міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” Київ, 30 березня – 1 квітня 2005р.

5. Білецький Б.О., Качан Гіс-технологія в системах оцінки характеру наслідків надзвичайної події на хімічно небезпечних об’єктах.IV міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” Київ, 30 березня – 1 квітня 2005р.

6. Білецький Б.О.Використання ГІС-технології для обробки графічних даних "паспортів" ПНО. Теоретичні та практичні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць. Київ-2005. Стор. 311-314.

7. Білецький Б.О., Качан Про створення програмних засобів для нанесення оперативної обстановки на цифрові карти. Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Збірник наукових праць.Київ,2005.


Скачати 67.22 Kb.

  • Геоінформаційної системи
  • Література
  • Системи підтримки прийняття рішень