Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДіхтяренко Ольга Сергіївна вчитель трудового навчання Освіта: вища Педагогічний стаж: 15 років Науково-методична проблема: Впровадження українських народних традицій та ремесел на уроках трудового навчання та в позаурочний час

Діхтяренко Ольга Сергіївна вчитель трудового навчання Освіта: вища Педагогічний стаж: 15 років Науково-методична проблема: Впровадження українських народних традицій та ремесел на уроках трудового навчання та в позаурочний час
Сторінка1/6
Дата конвертації12.05.2017
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Управління освіти і науки Криворізької міської ради

Відділ освіти виконкому Інгулецької у місті ради

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 101

домброван.jpg

Діхтяренко Ольга Сергіївна

вчитель трудового навчання

Освіта: вища

Педагогічний стаж: 15 років

Науково-методична проблема:Впровадження українських народних традицій та ремесел на уроках трудового навчання та в позаурочний час.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.
Трудове́ навча́ння - предмет технічного та профільного напряму у середніх загальноосвітніх школах. Трудове навчання - загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія».


Професійне кредо: Ціную працю я, що в творчість перейшла,

В ній бачу сенс свого життя.

Кривий Ріг

Управління освіти і науки Криворізької міської ради

Відділ освіти виконкому Інгулецької у місті ради

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 101Творча робота

Використання новітніх технологій при вивченні народних традицій та ремесел на уроках трудового навчання та в позаурочний часКривий Ріг

Зміст

Лист представлення з фотокарткою

1

Відгук про педагогічну діяльність

4

Опис власного педагогічного досвіду

6

Розробка циклу уроків


11

Дидактичні матеріали


33

Виховні заходи

48

Проект

58

Відгук

на педагогічну діяльність

вчителя трудового навчання

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 101

Діхтяренко Ольги Сергіївни

Діхтяренко Ольга Сергіївна має високий рівень професіоналізму, виявляє ініціативу, творчість, запроваджує досягнення науки та передового педагогічного досвіду в практику роботи, вдосконалює систему розвитку та форм творчих здібностей учнів.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Активно використовує в своїй роботі інтерактивні методи навчання, інновації, цікаві методичні знахідки щодо викладання певних тем.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Створює необхідні умови для розвитку та самореалізації особистості учня через формування позитивної мотивації навчання.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Самоактуалізація (від лат. actualis - дійсний, справжній), самореалізація - прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. У деяких напрямках сучасної західної психології самоактуалізація висувається на роль головного мотиваційного фактора, на противагу біхевіоризму і фрейдизму, за якими поведінкою особистості рухають біологічні сили.

Учитель має широку ерудицію, успішно вирішує проблеми формування духовно багатої особистості вільного громадянина, здатного розв’язувати завдання, що забезпечують поступ нації, розвиток духовності в учнів.

Виховує почуття патріотизму, національної гідності, дбайливе ставлення до природи та любов до рідного краю.

Особливу увагу приділяє впровадженню технологій, які розвивають мотивацію до навчання праці.

Активно займається самоосвітою, багато працює з електронними джерелами, інформацію яких використовує на уроках та в позаурочний час.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
Самоосвіта - самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла.
Нічого в світі вічного немає,

Усе колись з’являється й зникає,

Це знають всі, і це не зміниться ніколи.

Лише одне є вічне – шлях до школи.

У Державній національній програмі відродження освіти звертається увага на органічне поєднання освіти з національною культурою, історією, народними традиціями України.

Духовне відродження України немислиме без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді.

Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
З глибин людської пам’яті піднімається забута народна мудрість, яка розвивалась і вдосконалювалась віками. Треба допомогти цьому відродженню вийти на широку дорогу, заповнити ним наші душі, врятувати нас від виродження як нації. Найперше це потрібно дітям.

Тому я обрала для своєї роботи тему : «Використання новітніх технологій при вивчені народних традицій та ремесел на уроках трудового навчання та в позаурочний час»

Аналіз літературних джерел свідчить про наявність великої кількості методичних та психолого-педагогічних розробок, систем, концепцій щодо національного виховання. Проте власний досвід роботи в школі, бесіди з учителями, анкетування, які проводились не лише мною, переконують у тому, що ця справа є складною і актуальною на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства.

Проведене мною анкетування показало слабку поінформованість дітей про трудові та культурні традиції нашого народу. Так, на запитання «Які види народних ремесел та декоративного мистецтва поширені у вашій місцевості?

Анкетування (від фр. enquete) - процес збору первинних матеріалів у соціологічних, економічних, демографічних, маркетингових та інших дослідженнях. Анкетування організовується спеціальними службами, лабораторіями, науково-дослідними підрозділами.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Декоративно-ужиткове мистецтво - один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає «прикрашати». Ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди.
» більше половини опитуваних дітей дали відповідь: «Не знаю» (68 %). Лише 11 % від опитуваних на запитання «Які регіони можна виділити в Україні, і чим, на вашу думку, пояснюються відмінності між ними?» вказали на західну, східну та центральну частини України, зазначивши, що вони відрізняються мовою, звичками, заняттями. На запитання «Які ви знаєте традиційні господарські заняття населення окремих регіонів?» переважна більшість учнів (61 %) не змогли дати змістовної відповіді. Для невеликої групи дітей (17%) була характерною така відповідь: «На заході поширено лісництво, на сході — металургія, на півдні та на півночі — землеробство».
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Металу́ргія (англ. Metallurgy) - наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей. У прикладному плані - сукупність зв'язаних між собою галузей і стадій виробничого процесу від видобутку сировини до випуску готової продукції - чорних і кольорових металів та їх сплавів (стопів).
Решта учнів (26 %) вказували лише на існування таких господарських галузей, як землеробство, ремісництво, скотарство.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Ремесло́ (або ремество́)- у середньовічному місті дрібне промислове виробництво, що базувалося на ручній праці.
На запитання «Які зусилля ви докладаєте для того, щоб краще ознайомитися з традиціями, історією, культурним і суспільно-політичним життям свого народу?» старші підлітки найчастіше відповідають: «Не знаю» (43%).
Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).
Серед молодших школярів цього віку характерною є відповідь: «Не докладаю». Але на наступне запитання анкети «Чи вважаєте ви себе носієм української культури?» ці самі учні відповідають ствердно (59 %). Додаткове опитування дітей показало, що вони висловлюють готовність бачити себе носієм культури. При цьому учні не надавали великого значення, якої саме культури (української, європейської чи американської або будь-якої іншої). Отже, з одного боку, в учнів відсутнє усвідомлене переконання щодо своєї належності до культури свого народу, а з іншого — в них виявляється природна для цього віку потреба знайти своє місце у суспільно-культурному житті, бути носієм певних ідей, переконань тощо.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Перекона́ння - вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням; встановлена думка, прийняте вірування. Як об'єкт, переконання - доктрина чи твердження, в яке хтось твердо вірить.

Із великої кількості народних ремесел найбільш сприйнятливе для мене і моїх учнів є українська народна вишивка.

Вишивка (вишивання) - загальновідоме і поширене рукодільне мистецтво прикрашати різноманітними візерунками тканини і матеріали, від самих грубих і щільних, як, наприклад: сукно, шкіра, до найтонших матерій - батиста, серпанку, газу та інших.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Вишивка — найпоширеніший вид народної творчості в Україні. У виробах вишивальниць втілюється поетичне осмислення життя, навколишнього світу, краси і фантазії, звичаї та уявлення наших предків.

Теоретичне навчання передбачає ознайомлення учнів із загальною теорією української народної вишивки, еволюцією художніх засобів вишивок в історичному аспекті, з художніми відмінностями народної вишивки усіх етнографічних зон України.

Вишива́нка або виши́ванка - новітня назва народної русинської (української й білоруської) сорочки, прикрашеної орнаментованою вишивкою. Важлива складова українського національного вбрання. Поділяється на жіночі й чоловічі сорочки.
Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Вишивка - один із видів народного декоративного мистецтва українців; орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, шкірі, виконане різними ручними або машинними швами; один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок і, зокрема, дівчат.
Зміст необхідних технологічних відомостей погоджується з характером практичних робіт.

Реалізація загальноосвітніх завдань трудового навчання та його ефективність значною мірою залежить від умов, що створюється для пізнавальної діяльності учнів.

Розробка і впровадження у виробництво та навчальний процес сучасного обладнання, широке застосування комп‘ютерної техніки та нових інформаційних технологій зумовили розробку нової парадигми організації навчального процесу.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Сьогодення - частина лінії часу, що складається з подій, які відбуваються нині, тобто певна ділянка просторово-часового інтервалу. При певних умовах під теперішнім часом розуміються поточні дні, місяці та навіть роки.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Учень може отримати знання від учителя, книги, перегляду фільмів, а також від комп‘ютера. Кожному із цих способів передачі знань притаманні переваги і недоліки. Найбільш необхідний для кожного конкретного випадку спосіб залежить від виду навчального матеріалу, стилю навчання, обраного учнем, а також від уміння педагога і його методики викладання.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
Під час вивчення трудового навчання в школі необхідна велика матеріальна база, що не завжди присутня, а особливо наявність наочних посібників.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Тому, щоб вирішити цю проблему я застосовую під час навчання комп‘ютери, їх можна застосовувати на різних етапах уроку. Комп‘ютер враховує широкий діапазон особливостей учнів, сприяє формуванню в учнів рефлексії своєї діяльності.Комп'ютер є багатофункціональною навчальною машиною. Його дидактичні можливості дозволяють:

 • завдяки новизні і цінності залучити учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності;
  Особливість, або сингулярність в математиці - це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
  Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός - повчаючий) - один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу.


 • активізувати навчання шляхом використання привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації (мультиплікація, колір, музика), стимуляції пошуку відповідей , духу змагання ;
  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).


 • розвивати творче мислення шляхом експериментування, пошуку зв'язків між новою і старою інформацією, встановлення зв'язків і закономірностей в межах набору завчених фактів;

 • розвивати абстрактне мислення за допомогою заміни, демонстрації конкретних предметів схематичними чи символічними зображеннями (кресленнями, графіками, діаграмами, формулами), наочністю;
  Діагра́ма - (від грец. Διάγραμμα (diagramma) - зображення - малюнок , креслення) - графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються.
  У математиці та інших науках, формула (лат. formula - форма, правило) - коротка форма символічного запису інформації (як у математиці чи хімії), або загальне відношення між величинами. Одна з найпопулярніших формул належить Альберту Ейнштейну E = mc².
  Абстра́кція (лат. abstractio - відвернення, відволікання) - одна з основних операцій мислення, а також метод наукового дослідження, що полягає в тому, що суб'єкт, відокремлюючи які-небудь ознаки об'єкту, що вивчається, відволікається від інших, не враховуються його неістотні сторони і ознаки.
  Символізм (фр. symbolisme, з грец. симболон - знак, ознака, прикмета, символ) - літературно-мистецький напрям кінця ХІХ - початку XX ст., основоположники якого, базуючись на ідеалістичній філософії Шопенгауера, «теорії несвідомого» Едуарда Гартмана і поглядах Фрідріха Ніцше, проголосили основою мистецької творчості символ - таємну ідею, приховану у глибині всіх навколишніх, а також і потойбічних явищ, що її можливо розкрити, збагнути й відобразити тільки за допомогою мистецтва, зокрема музики й поезії. Зумовлена цією установою поетика символізму вирізнялася глибоким культом «слова, як такого» («світ слова»), великою увагою до музичності, формальних пошуків, ускладнених образів й асоціацій, нахилом до таємничості, а то й містичності, що виявлявся особливо у використанні натяків і недомовок, в уживанні великих літер у деяких словах для підкреслення їх особливого значення тощо.
  Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
  Абстра́ктне ми́слення - один з видів людського мислення, який полягає в утворенні абстрактних понять і оперуванні ними.


 • формувати уміння раціонально будувати розумові операції (точно визначати цілі діяльності, завдання, засоби досягнення завдань, цілей);

 • стимулювати рефлексію, аналіз учнями своєї діяльності шляхом отримання наочного зображення наслідків власних дій;
  Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.
  Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.


 • реалізувати індивідуалізацію навчання за послідовністю понять, що вивчаються;
  Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .
  за методом подачі навчального матеріалу; рівнем складності і кількості пред'явлених задач, часу навчання тощо;

 • керувати навчанням: комп'ютер визначає, які навчальні завдання (питання, задачі, вправи) будуть запропоновані учням, які пізнавальні дії (порівняння, зіставлення, абстрагування та ін.) вони мають виконати, до яких результатів і висновків дійти;

 • доступ до мережі Інтернет дозволяє взяти участь у міжнародних освітніх проектах (спільній навчально-пізнавальній творчій або ігровій діяльності учнів-партнерів, організованій на основі комп'ютерних телекомунікацій), яка має спільну мету - дослідження певної проблеми (дослідницької, літературно-творчої, пригодницької, інформаційної та інших);
  Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • організувати дистанційне навчання з використанням персональних комп'ютерів і мережі Інтернет;
  Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).


 • забезпечити об'єктивність контролю, можливість реалізації суб'єктивного стилю спілкування, що особливо важливо для учнів із сповільненим темпом сприймання і засвоєння навчального матеріалу.
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
  Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.


На своїх уроках я ефективно використовую комп'ютер . Завдяки чому в тому році учениця мого класу Шевикіна Юлія стала переможницею міського туру обласного конкурсу фоторобіт, малюнків та плакатів «Толерантність очима молоді»; учень Слісаренко Вадим став переможцем конкурсу юних фотоаматорів «Моє місто – мій рідний край»; були нагороджені грамотою за перемогу у міській виставці Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської та студентської молоді «Колосок пам’яті», в номінації «Кращий буклет», в цьому навчальному році Поварніцин Олександр зайняв ІІІ місце у міському дитячо-юнацькому фестивалі аматорського фільму, комп’ютерної графіки та анімації «Рідне Криворіжжя» в номінації «Фотоколаж» .
Фестиваль (фр. festival - свято, лат. festivus - святковий, веселий) - масове святкове дійство, що включає огляд чи демонстрацію досягнень у певних видах мистецтва (музика, театр, кіно, естрада); вид подієвих туристичних ресурсів.


d:\картинки\сканер\новый рисунок.png

Сьогодення викликало небувале зростання інтересу до проблем історії, витоків національної культури, непересічних досягнень минулого. Знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідні не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у навчально-виховній практиці сьогодення.

Я зацікавлена в тому, щоб уроки праці були не тільки корисними, а й цікавими, зробити так, щоб учні бажали навчитися робити різні цікаві речі: народну іграшку, посуд, прикраси для житла та багато іншого, тому на уроках трудового навчання я використовую прислів’я та приказки.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Орна́мент (від лат. ornamentum - прикраса) - візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів, стилізованих тваринних чи рослинних мотивів. Орнамент, як прикраса, відіграє функцію естетичного оздоблення тіла (ювелірні прикраси), приміщення, споруди (архітектурні прикраси), чи будь-якого іншого простору.
Фольклор на уроках створює позитивний настрій, викликає пожвавлення в класі. А під час постійного використання прислів’їв і приказок учні незабаром самі починають застосовувати їх у своїй мові, що збагачує їхнє спілкування.

З метою виховання молодого українського менталітету я спрямовую свою роботу на пошук та розвиток нових форм діяльності освіти та виховання, тому в свою практику виховної роботи широко впроваджую заходи на основі народних традицій, звичаїв та обрядів, символів українського народу, проводжу народні свята, екскурсії по історичним місцям, до майстерень художників і народних умільців.

Обря́д - традиційні символічні дії, що в образній формі виражають соціально визначні події в житті людини та соціуму.
Екску́рсія (від лат. excursio - прогулянка, поїздка, похід) - колективне відвідування музею, пам'ятного місця, виставки, підприємства тощо; поїздка, прогулянка з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою.
Менталіте́т (від лат. mental - розум, розумовий) - система переконань, уявлень і поглядів індивіда або суспільної групи, відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь. Ключовими словами в визначенні менталітету є картина світу, набір духовних цінностей, не завжди усвідомлена система життєвих координат та підсвідомих стереотипів.
Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
Крім цього проводжу пошукову роботу серед жителів села, району, фотографую будівлі в народному стилі, господарські споруди, меблі, з учнями робимо записи народних обрядів, легенд, казок, пісень, приказок з розповідей старожилів.

Зміна змісту освіти на сьогоднішньому етапі розвитку школи веде до зміни її технологій. Я, як учитель повинна бути не лише професіоналом, здатним навчити кожного на основі нових форм, прийомів і методів, але й психологом, який кожного разу повинен по-новому будувати стосунки з дитиною на основі взаємоповаги та взаєморозуміння;

Оповіда́ння - невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа.
Фахіве́ць, спеціаліст, професіонал, майстер (англ. master, foreman, expert, нім. Fachmann) - людина, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; людина, що добре знає будь-що, майстер своєї справи.
Психолог (др.-греч. ψυχή - душа; λόγος - знання) - це фахівець, який оцінює, діагностує і вивчає поведінку і розумові процеси (див. психологія). Деякі психологи, такі як клінічні та психологи-консультанти, піклуються про психічне здоров'я, соціальні або організаційні психологи проводять дослідження та надають психологічну допомогу.
старшим товаришем, порадником, добрим, об’єктивним, чесним, люблячим дітей, совісним, відповідальним, здатним на самопожертву. Робота над навчальним проектом – практика особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня на основі його вільного вибору з урахуванням його інтересів.

Зараз, разом з учнями, я працюю над проектом «Я візьму той рушник…»

Мета цього проекту:


 • Аналіз сучасного стану розвитку національної самосвідомості;
  Самосвідо́мість (англ. Self-consciousness, рос. Самосознание, нім. Selbstbewusstsein) - рефлекторна (відображувана) свідомість, за допомогою якої особа конкретно усвідомлює себе у своїх власних розумових діях і станах; самоусвідомлення.


- Розвивати уміння збирати, обробляти і аналізувати інформацію;

 • Усвідомлення взаємозв'язку між вивченням, впровадженням та збереження народних традицій;

 • Формування соціальної активності й вміння усвідомлювати свою роль у прогресивному розвитку суспільства ;

 • Створення умов кожному учаснику для реалізації проекту;

 • Виховування почуття гідності за свій народ, національну культуру;

 • Виховання та розвиток комунікативних здібностей учасників проекту;
  Комунікативність - сукупність істотних, відносно стійких властивостей особистості, що сприяють успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню інформації.
  Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
  Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.


 • Формування толерантності у взаємодіях та взаємозв'язках з іншими людьми;

 • Заохочувати до створення власних вишитих виробів;

 • Розвивати творчий підхід до практичних робіт;

 • Узагальнення наслідків проектної діяльності та розробка методичних рекомендацій щодо їх впровадження.

Як результат матеріальної й духовної культур багатьох поколінь, вишивка охоплює широку сферу знань, естетичних смаків, поглядів, звичаїв та обрядів українського народу. Через складну систему орнаменту й кольорів вишивка передає в закодованому вигляді важливі аспекти світосприймання українського народу.

Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, росту його національної самосвідомості, що в значній мірі залежить від відповідної системи навчання й виховання дітей та молоді, а саме через народне декоративно-ужиткове мистецтво, зокрема, українську народну вишивку.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Рефо́рма (лат. reform, фр. réforme - «перетворюю», «змінюю») - 1) В соціології Р. – комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства.
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Вічна пісня барв і кольорів,

Неповторна музика натхнення!

Шепіт трав і шелест яворів,

І дзвінкі турботи сьогодення.

Хрестиком покладено в рядки,

Поспліталось, блиснуло веселкою

Ніжність материнської руки

Пісні ще весільної, веселої.

Ма́ти, ма́тір, ма́ма, неня (ненька), матуся, матінка, мамця - жінка щодо своїх дітей.
Натхне́ння ( англ. inspiration) - особливий стан людини, типова для творчості риса, її складовий елемент, який характеризується, з одного боку, високою продуктивністю, з другого боку - величезним підйомом і напругою сил людини.
Весі́лля - комплекс церемоній і обрядів, часто народних традицій, пов'язаних з укладенням шлюбу; має етнічні, релігійні, географічні та інші особливості в різних народів і у різних країнах.

Дух народу в колір заплете,

Проросте і піснею, і цвітом.

А над світом, гляньте, а над світом

Українська вишивка цвіте!6 клас

  1   2   3   4   5   6