Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

Скачати 179.36 Kb.

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Скачати 179.36 Kb.
Дата конвертації 28.03.2017
Розмір 179.36 Kb.
Тип Диплом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
міжнародний класичний університет

ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії,

ректор В.Г.В'юн

« » 2015 р.П р о г р а м афахових вступних випробувань

для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрям підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 123 Комп`ютерна інженерія

Миколаїв – 2015ВСТУП

Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитацій та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 123 Комп`ютерна інженерія і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Програма фахового вступного випробування базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Вона включає дисципліни,що входять до циклу професійної та практичної підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-професійним рівнем«молодший спеціаліст».

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом молодшого спеціаліста .

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п'ятибальною шкалою.

«Операційні системи»

1. Основні поняття ОС. Означення. Класифікація ОС. Завдання, котрі покладаються на ОС. Принципи побудови та організації ОС.

2. Планування процесів ОС. Базові дисципліни планування. Планування диспечирезації процесів та задач. Стратегії планування. Довгострокове та короткострокове планування. Оптимізація черги процесів.

3. Керування пам'яттю ОС. Віртуальна та реальна пам'ять. Моделі пам'яті ОС. Сегментна, сторінкова та сегментно-сторінкова організація пам'яті. Визначення активної адреси.

4. Породження програм та процесів. Компіляція, компоновка, завантаження. Етапи завантаження, налагодження та супроводу програм та програмних комплексів.

5. Керування вводом-виводом. Інтерфейси пристроїв, драйвери. Основні поняття та концепції при формуванні вводу/виводу.

6. Робота з командною оболонкою CMD (Windows). Команди для роботи з файловою системою та мережею.

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Командні bat-файли.


«Комп'ютерна електроніка та комп'ютерна схемотехніка»

1. Типи електронних компонентів. Резистори та потенціометри. Спеціальні

види резисторів. Предмет, мета та структура курсу "Комп'ютерна електроніка".

Призначення та основні технічні характеристики резисторів і потенціометрів: номінальне значення опору, ряди номінальних значень, допуск на відхилення, термічний коефіцієнт опору, допустима потужність. Маркування резисторів.

2. Конденсатори, котушки індуктивності, трансформатори.

Електро́нні компоне́нти - складові частини, елементи електронних приладів. Побутова назва електронних компонентів - радіодеталі.
Коту́шка індукти́вності або індукти́вна коту́шка - елемент електричного кола, що являє собою сукупність витків, призначений для використання його індуктивності. Котушка індуктивності має вигляд звернутого у спіраль ізольованого дроту, що має значну індуктивність при відносно великій електричній провідності та малому активному опорі.
Призначення та основні технічні характеристики конденсаторів: номінальне значення опору, ряди номінальних значень, допуск на відхилення, термічний коефіцієнт ємності, допустима робоча напруга. Маркування кондесаторів. Призначення та основні технічні характеристики котушок індуктивності та трансформаторів.

3. Різновидності та застосування. Типи напівпровідникових діодів: випрямляючі, високочастотні, імпульсні, діоди Шотки, світлодіоди і фотодіоди, стабілітрони та стабістори. Принцип дії, основні технічні параметри і характеристики. Застосування напівпровідникових діодів: схеми випрямлення, стабілізатори напруги.

4. Основи роботи біполярного транзистора.

Напівпровіднико́вий діо́д (англ. semiconductor (crystal) diode) - напівпровідниковий прилад з одним випрямним електричним переходом і двома зовнішніми виводами. На відміну від інших типів діодів, принцип дії напівпровідникового діода ґрунтується на явищі pn-переходу.
Біполярний транзистор - напівпровідниковий елемент електронних схем, із трьома електродами, один з яких служить для керування струмом між двома іншими. Термін «біполярний» підкреслює той факт, що принцип роботи приладу полягає у взаємодії з електричним полем частинок, що мають як позитивний, так і негативний електричний заряд.
Будова біполярного транзистора.

Фізичні процеси в транзисторах і схеми протікання струмів. Еквівалентні схеми транзисторів. Основні параметри біполярних транзисторів.

5. Використання біполярних транзисторів. Основні схеми включення транзисторів. Статичні вольтамперні характеристики. Поняття робочої точки транзистора. Вплив вибору робочої точки на розмах та форму підсилюваного сигналу та на струм споживання транзисторного каскаду.

6. Основи роботи польових транзисторів. Будова польових транзисторів із р- п переходом і з ізольованим затвором. Поняття каналу та канального ефекту.

Фізичні процеси у транзисторах і схеми протікання струмів. Основні параметри транзисторів.

7. Використання транзисторів. Основні схеми включення транзисторів.

Статичні вольтамперні характеристики. Відмінності у доборі та реалізації режимів роботи між польовими та біполярними транзиторами.

8. Підсилювачі електричних сигналів.

Польовий транзистор Польови́й транзи́стор, FET (англ. Field-effect transistor) - напівпровідниковий пристрій, переважно із трьома виводами, в якому сила струму, що протікає між двома електродами (витоком і стоком) регулюється напругою, прикладеною до третього електрода (затвора).
Сигна́л - зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію.
Загальні відомості про підсилювачі електричних сигналів, їх основні характеристики.
Електричний сигнал - сигнал у вигляді електричного діяння, дієвою величиною якого є сила струму або напруга;
Основні положення теорії зворотного зв'язку. Статичний і динамічний режими роботи підсилювальних каскадів на біполярних і польових транзисторах. Багатокаскадні підсилювачі.

9. Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах із загальним еміттером, із загальною базою і з загальним колектором. Вхідні і вихідні опори.

Коефіцієнти передачі по струму і по напрузі. Коефіцієнт підсилення потужності.

Еквівалентна схема каскаду із загальним еміттером. Стабілізація режимів роботи підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах.

10. Підсилювачі постійного струму та підсилювачі потужності. Підсилювачі постійного струму. Принципи побудови (підсилювачі прямого підсилення, з перетворенням у змінну напругу, диференціальні підсилювачі). Підсилювачі потужності (однотактні і двотактні). Режими роботи підсилювачів (класи А, В, С, В, АВ).

11. Основи будови операційних підсилювачів.

Передавальний коефіцієнт або Коефіцієнт передачі - відношення значення сигналу на виході деякої системи до відповідного вхідного сигналу.
Операці́йний підси́лювач, ОП (англ. operational amplifier) - підсилювач постійного струму з диференційним входом, що має високий коефіцієнт підсилення. Призначений для виконання різноманітних операцій над аналоговими сигналами, переважно, в схемах з негативним зворотним зв'язком (НЗЗ).
Узагальнені структурні схеми трикаскадного і двокаскадного ОП, логарифмічні ампулітудні і фазочастотні характеристики операційних підсилювачів. Основні параметри і характеристики операційних підсилювачів (ОП). Сфера застосування ОП.

12. Основні схеми включення ОП. Інвертуюче, неінвертуюче і диференціальне включення ОП. Суматори, інтегратори і диференціатори на ОП.

Основні розрахункові співвідношення для кіл зворотнього зв'язку даних пристроїв.

13. Транзисторні ключі та тригер. Ключі на біполярних транзисторах. Перехідні процеси при перемиканні. Транзисторний тригер. Етапи перемикання. Еквівалентна схема тригера.

Еквівалентна схема Еквівале́нтна схе́ма (схема заміщення, еквівалентна схема заміщення) - це спрощена модель електричного кола, у якій всі реальні елементи заміщені ідеальними.
Умови знаходження транзисторів тригера в режимах

насичення і відсічки. Способи запуску тригерів.

14. Мультивібратор на транзисторах. Мультивібратор із колекторно- базовими зв'язками. Режими роботи, часові діаграми напруги в мультивібраторі. Симетричний і несиметричний мультивібратори. Залежність параметрів генерованого сигналу (частота, скважність, амплітуда) від параметрів пассивних компонентів та напруги живлення.

15. Вступ. Основні поняття. Предмет, мета та структура курсу "Комп'ютерна схемотехніка". Інформаційні та арифметичні засади дисципліни. Інформація, основні поняття. Системи числення: десяткова, двійкова, шістнадцяткова. Двійкова арифметика для цілих чисел без знаку.

Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
Двійкова система числення - це позиційна система числення, база якої дорівнює двом та використовує для запису чисел тільки два символи: зазвичай 0 (нуль) та 1 (одиницю). Числа, представлені в цій системі часто називають двійковими або бінарними числами.
Числові коди. Способи представлення від'ємних чисел. Представлення двійкових чисел у формі з плаваючою комою. Формати двійкових чисел для процесора Pentium. Основні логічні поняття. Логічні стани. Діапазон напруги високого і низького рівнів. Вентилі та таблиці істиності. Комбінаційна та послідовна логіки.

16. Еволюція побудови логічних елементів.

Логічні елементи Логічний елемент - пристрій, призначений для обробки інформації в цифровій формі (послідовності сигналів високого - «1» і низького - «0» рівнів у двійковій логіці, послідовність «0», «1» та «2» в трійковій логіці, послідовності «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» та «9» в десятковій логіці).
Схеми вентилів на дискретних елементах. ДЛ, РТЛ, ДТЛ. Поняття транзисторно-транзисторної логіки, БЕТ.
Транзисторно-транзисторна логіка (ТТЛ, англ. transistor-transistor logic - транзистор-транзисторна логіка) - перша широко поширена технологія виготовлення напівпровідникових інтегральних схем. Свою назву технологія отримала через те, що транзистори використовуються як для виконання логічних функцій (наприклад, І, АБО), так і для інвертування та посилення вихідного сигналу (на відміну від резисторно-транзисторної і діод-транзисторної логіки).
Основні схеми логічних елементів (вентилів) ТТЛ.

17. Основи транзисторно-транзисторної логіки. Різновиди (серії) мікросхем ТТЛ та їх основні технічні характеристики. Елементи з трьома станами і відкритим колектором. Керування зовнішнім навантаженням. Поняття «монтажної» логіки.

18. Порівняльний аналіз цифрових мікросхем. Порівняльний аналіз вхідних, вихідних і перехідних характеристик мікросхем ТТЛ, ЕЗЛ та КМОН-логіки. Переваги та недоліки. Рекомендації щодо застосування.

19. Комбінаційні схеми. Комбінаційна логіка. Перетворювачі кодів, шифратори, дешифратори, мультиплексори, суматори, цифрові компаратори, вузли контролю парності.

20. Послідовні схеми. Тригери, регістри, лічильники. Синтез лічильників на JK-, D-, Т-тригерах. Дільники частоти зі змінним коефіцієнтом поділу.

21. Цифро-аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі. Основні поняття. ЦАП зі складанням струмів та на основі матриці R-2R. Помножуючі ЦАП. Характеристики ЦАП. Основні поняття. АЦП порозрядного врівноваження, з дво-тактним інтегруванням. Паралельні та паралельно-послідовні АЦП. Сигма-дельта

перетворення. Будова сигма-дельта АЦП. Технічні характеристики сучасних сигма-дельта АЦП.

22. Запам'ятовуючі елементи. Запам'ятовуючі елементи, узагальнені структурні схеми і часові діаграми роботи оперативних і постійних запам'ятовуючих пристроїв. Запам'ятовуючі пристрої (статичні і динамічні оперативні запам'ятовуючі пристрої, постійні запам'ятовуючі пристрої).

23. Регістри. Регістри (послідовні, паралельно-паралельні, паралельно-послідовні, універсальні). Об'єм. Структура. Статичні та динамічні регістри. Рекурсивні регістри зсуву. ЗУІТВ в якості регістрів зсуву.

24. Мікропроцесори. Поява і еволюція мікропроцесорів. Архітектура, розрядність, тактова частота і швидкодія, структура системи команд, конструкція, призначення.

Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)
Структура МП 18080 - приклад класичної архітектури. Принцип роботи, технічні характеристики, система команд. МП 18085, Zilog80,

мікроконтролери (MCU). Мікропроцесори сімейства х86.


«Комп'ютерні мережі»

1. Основи мереж передачі даних. Загальні принципи побудови мереж. Комутація пакетів і каналів.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Комутація пакетів - принцип комутації, при якому інформація розділяється на окремі пакети, які передаються в мережі незалежно один від одного. В таких мережах, по одній фізичній лінії зв'язку, можуть обмінюватися даними багато вузлів.
Архітектура та стандартизація мереж. Мережеві характеристики.

2. Технології фізичного рівня. Лінії зв'язку. Кодування та мультиплексування даних. Безпровідна передача даних. Типи кабелів. Модуляція.

3. Локальні мережі. Технологія Ethernet. Високошвідкісний стандарт Ethernet. Комутовані локальні мережі.

4. Мережі TCP/IP. Адресація в мережах TCP/IP. Протоколи міжмережевої взаємодії. Базові протоколи TCP/IP.

5. Технології глобальних мереж.

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
Віртуальні канали глобальних мереж. Технологія IP у глобальних мережах.

6. Безпровідна передача даних. Безпровідна передача даних. Безпровідні мережі. Технологія широкополосного сигналу.
«Організація баз даних»

1. Банк даних та СУБД. Основні поняття та визначення. Архітектура БД. Словник даних. МОД. ММД. Функції СУБД.

2. Ядро СУБД. Поняття про ядро СУБД, його функції та будову.

3. Компоненти системи бази даних. Розробники, користувачі, прикладні програми, СУБД і т.д.

4. Моделі даних. Класифікація моделей даних. Рівні представлення інформації та моделі даних.

5. Ієрархічна, мережна модель даних. їх особливості та структура, графічне зображення.

6. Реляційна модель даних.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Реляційна модель даних - логічна модель даних. Вперше була запропонована британським ученим співробітником компанії IBM Едгаром Франком Коддом (E. F. Codd) в 1970 році в статті «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks».
Елементи реляційної моделі. Реляційні ключі. Правила вилучення і оновлення в реляційній моделі.

7. Реляційна алгебра, основні операції.

Реляці́йна алгебра - відгалуження логіки першого порядку, множина відношень замкнених операторами. Оператори застосовуються до відношень, в результаті застосування отримується нове відношення.
Назва операції, позначення, зміст, приклад застосування.

8. Основні конструкції мови SQL. Засоби пошуку даних, виведення окремих стовпців, неповторювані рядки, перевизначення імен стовпців, умови вибирання.

9. Функції маніпулювання даними в SQL. Додавання, оновлення та видалення рядків таблиці.

10. Агрегатні функції в SQL. Агрегатні функції, що перелічені в стандарті ANSI. Особливості функції COUNT(*). Особливості використання агрегатних функцій. Фраза GROUP BY. Невизначені значення в агрегатних функціях. Групування та впорядкування.
11. Функції роботи зі стрічками в MySQL. Перетворення символів у верхній чи нижній реєстри, обрізання пробілів, визначення довжини стрічки, пошук однієї фрази в іншій.

12. Об'єкти СУБД Access. Таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси.

13. Типи полів у MySQL. Назви типів та особливості їх використання.

14. Типи полів у СУБД Access. Назви типів та особливості їх використання.

15. Ключові поля. Особливості та способи створення ключових полів у SQL та Access.

16. Запити в СУБД Access. Способи їх створення.

17. Звіти в СУБД Access. Способи їх створення.

18. Форми в СУБД Access. Способи їх створення та особливості використання.

19. Архітектурні рівні організації БД. Зовнішній, внутрішній, концептуальний.

20. Операції над схемою даних у MySQL. Створення бази даних або таблиці, їх видалення, модифікація. Індекси, транзакції.

21. Зв'язки між таблицями в СУБД Access. Способи їх створення. Забезпечення цілісності БД.
«Архітектура комп'ютерів»

1. Машинне представлення інформації та елементна база ЕОМ. Представлення біта. Елементна база.

2. Будова та організація обчислень процесора. Поняття процесора. Функціональні блоки процесора. Робота процесора.

3. Мікросхеми системної логіки (системний чіпсет) та організація вводу- виводу. Системний чіпсет. Організація вводу-виводу даних.

4. Системний таймер. Контролер переривань. Контролер прямого доступу до пам'яті.

5. Пам'ять. Запам'ятовуючий пристрій (ЗП). Системний чіпсет. Організація вводу-виводу даних.

6. Організація пам'яті. Будова та принцип функціонування статичної та динамічної пам'яті. Типи пам'яті. Кеш-пам'ять. Магнітна пам'ять HDD.

7. Архітектура системи команд. Архітектура повного набору команд. Архітектура скороченого набору команд. Набір команд, що реалізовує горизонтальний мікрокок. Класифікація Фліна. Організація обчислювальних систем.

Контро́лер перерива́нь (англ. Programmable Interrupt Controller, PIC) - мікросхема чи інтегрований блок процесора, що відповідає за послідовну обробку запитів на переривання від різних пристроїв.
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

8. Архітектура 80x86 і Pentium. Еволюція від 8086 до Pentium. Організація роботи Pentium.

9. Особливості будови та функціонування процессора Itanium. Огляд Itanium. Організація роботи Itanium.


«Інформатика»

1. Інтерфейс MS Word і його налагодження. Рядок меню. Панелі інструментів. Розмірні лінійки. Смуги прокрутки. Рядок стану.

2. Створення текстових документів у MS Word.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
Форматування розділу, абзацу та символів тексту. Збереження та друк документа. Редагування тексту.

3. Форматування документів MS Word. Колонки. Списки. Регістр. Автоформат. Табуляція.

4. Вставка об'єктів у текстові документи MS Word. Напис. Автофігури. Обєкти Word Art.

5. Робота з таблицями, колонками у MS Word. Вставка таблиць у документ. Робота з комірками таблиці. Автопідбір. Сортування. Обчислення у таблицях.

6. Робота з формулами у MS Word. Налаштування формульного редактора. Вставка та редагування формул. Зміна розміру шрифтів, індексів та символів у формулах.

7. Мова документа MS Word, перевірка правопису, перенос. Правопис. Параметри автозаміни. Налаштування мови перевірки правопису.

8. Укладання змісту у MS Word. Налаштування покажчиків, заголовків у змісті. Список ілюстрацій.

9. Робота з файлами і робочими книгами у MS Excel. Поняття аркуша, рядка, стовпця, клітинки. Збереження книг.

10. Дані в MS Excel: введення, форматування, заповнення. Введення і редагування даних.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Автозаповнення. Форматування даних. Копіювання даних і форматів.

11. Обчислення у MS Excel. Особливості обчислення. Уведення формул.

12. Вбудовані функції MS Excel. Функції. Майстер вставляння функції.

13. Діаграми і графіки в MS Excel. Майстер діаграм. Побудова графіків. Підписи осей, типи діаграм та графіків. Діапазон даних.

14. Робота з таблицями MS Excel як із базою даних. Упорядкування даних. Фільтрування даних. Визначення проміжних і кінцевих підсумків. Захист даних.
«Структури даних та алгоритми»

1. Означення та класифікація алгоритмів та структур. Означення алгоритму. Види алгоритмів. Способи представлення алгоритмів. Поняття про структури даних.

В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
Класифікація структур даних.

2. Лінійні та розгалужені алгоритми. Поняття лінійного алгоритму. Представлення лінійних алгоритмів. Поняття розгалуженого алгоритму. Графічне зображення алгоритмів. Приклади лінійного та розгалуженого алгоритмів.

Складання блок-схем.

3. Циклічні алгоритми. Означення циклу. Види циклів. Цикл із лічильником. Оператори мови C , що використовуються для побудови циклу з параметром. Цикли з передумовою та з післяумовою. їх графічне представлення та запис мовою C .

4. Статичні структури даних. Статичні структури даних. Послідовний перегляд вектора. Циклічні перестановки і кільцевий буфер. Прості обмінні сортування вектора. Двовимірні масиви.

5. Динамічні структури даних. Означення стеку. Операції зі стеком. Організація стеку в пам'яті комп'ютера. Черга. Основні операції з чергою. Реалізація черги. Черга з пріоритетами.

6. Поняття про запис (структуру). Структури в C . Використання структур. Типові помилки при розробці структур.


7. Робота з графами. Графи. Означення, структура та основні властивості.

8. Графічне зображення структур даних. Вказівники та динамічні змінні, зв'язані списки, їх схематичне представлення.

9. Графічне зображення алгоритмів. Правила побудови блок-схем.

10. Способи представлення алгоритмів. Словесний, формульний, графічний і т.д.

11. Поняття про масив. Одновимірні та багатовимірні масиви, їх організація в пам'яті ПК.

12. Дерева та піраміди. Визначення основних понять, подібність дерев. Поняття про вузол, листок, вершину дерева.

13. Бінарні дерева пошуку. Побудова бінарного дерева пошуку.

Двійкове (або Бінарне) дéрево пóшуку (англ. binary search tree, BST) в інформатиці - двійкове дерево, в якому кожній вершині x зіставлене певне значення val[x]. При цьому такі значення повинні задовольняти умові впорядкованості:[Джерело?]
Операції на деревах.

14. Алгоритми пошуку в графах. Алгоритми Дейкстри та Флойда. Пошук у ширину. Пошук у глибину.

15. Дерева відрізків. Дерево відрізків, його особливості. Алгоритми обходу дерева.

16. Списки. Графічна інтерпретація списку. Дії з елементами списку.

17. Системи числення. Переведення з однієї системи в іншу. Представлення цілих та дійсних чисел у пам'яті комп'ютера.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Мельник O.A. Архітектура комп'ютера : Підручник / Наукове видання. - Луцьк, 2008 - 470 с.

2. Тененбаум Э. Архитектура компьютера, 5 изд / Тененбаум Эндрю. - СПб, 2007.-844 с.

3. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC, 3-е изд. : Энциклопедия. - СПб.: Питер, 2006, - 1072 с.

4. Забара С.С. Вступ до спеціальності : Конспект лекцій (електронний варіант).

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.

5. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика, комп'ютерна техніка, комп'ютерні технології : Підручник. - К.: Каравела, 2003.

6. Симонович C.B. Информатика, базовый курс : Учебник. - СПб.: Питер, 2002.

7. Корнейчук В.І., Тарасенко В.Л. Основи комп'ютерної арифметики. - К.: "Корнейчук", 2002.

8. Степаненко О.С. Персональний компьютер. - Москва, 2000.

9. Ходаков В.Е. та ін. Вступ до комп'ютерних наук : Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 496 с.

10. Шеховцов В.А. Операційні системи. - К.: Видавнича група ВHV,2008.-576с.

11. Microsoft Corporation. Microsoft Windows XP Professional ( CD) : Учебний курс Microsoft / Пер.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
с англ. - 3-е изд., испр. - СПб.: Питер, 2007. - 704 с.

12. Симмонс К. Windows ХР / Курт Симмонс; пер. с англ. Е. А. Ежова. - М.: ACT: Астрель, 2007. - 439 с.

13. Экслер А.Б. Windows ХР, или Самий полный и понятный самоучитель по работе с Windows ХР / Алекс Экслер. - M.: HT «Пресс», 2007. - 320 с.

14. Аллен Р., Гралла П. Windows ХР. Сборник рецептов для профессионалов. - СПб.: Питер, 2007.-65 3 с.

15. Зозуля Ю. Windows ХР. Популярный самоучитель. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007.-336 с.

16. Бойс Д. От установки до оптимизации работы Windows ХР / Джим Бойс. - М.: НТ «Пресс», 2007. - 688 с.

17. П.Куприянова A.B. Реестр Windows ХР. Настройка, трюки, секреты. Настольная книга пользователя / Под. ред. М. В. Финкова. Серия «Просто о сложном». - СПб.: Наука и техника, 2006. - 192 с.

18. Вебер Р. Конфигурирование ПК на процессорах Pentium, ММХ, AMD. - М.: Мир, 1998.-416 с.

19. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С . - М.: Бином, 1999. - 560 с.

20. Крачтен Я. Введение в Rational Unified Process.

Rational Unified Process( RUP) є ітеративним процесом розробки програмного забезпечення створеним Rational Software - підрозділом IBM з 2003. RUP не є єдиним, конкретним розпорядчим процесом, а скоріше фреймворком процесу, що має бути адаптованим організаціями які займаються розробкою та командами розробників які оберуть елементи процесу, які підходять під їх потреби.
Пер. с англ. -М. : Издательский дом «Вильяме», 2002. - 240 е.: ил.

21. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е изд. Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. - 625 с.

22. Мацяшек JI.A. Анализ требований и проектирование систем.Разработка информационных систем с использованием UML. Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильяме», 2002. -432 с.

23. Шаллоуей А. Шаблоны проектирования. Новый подход к объектно- ориентированному анализу и проектированию. Пер. с англ. - М.: Изд. Дом «Вильяме», 2002. - 288 с.

24. Трофимов С.А. Case-технологии. Практическая работа в Rational Rose. - М.: Бином, 2001.

25. Дейт К. Введение в систему баз данных. - М.: Мир, 1998.

26. Бойко В., Савинков В. Проектирование баз данных информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 1989.

27. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных. - М.: Мир, 1991.

28. Фаронов В.В., Шумаков П.В. DELPHI 5. Руководство разработчика баз данных. - М.: Нолидж,2000. - 640 е.: ил.

29. Основи проектування та використання баз даних : Навч. поабник / В. Г. Слшченко, В. I. Гайдаржи, О. А. Дацюк. - I3MH, 2002. - 140с.

30. Горев А., Макашарипов С., Владимиров Ю. Microsoft SQL Server 6.5 для профессионалов. - СПб.: Питер, 1998. - 464 с.

31. Озкарахан Э. Машины баз данных и управление базами данных.

32. Кодд Е.Ф. Реляционная модель данных для больших совместно используемых банков данных.

33. Калинченко JI.A. Методы и средства интеграции неоднородных баз данных.

34. Цикритзис Д., Лоховски Ф. Модели данных. - М.: Финансы и статистика, 1985.

35. Наумов А.Н. и др. Системы управления базами данных и знаний. - М.: Финансы и статистика, 1991.

36. Object Management Group, UML 2.

Object Management Group (OMG) - некомерційна міжнародна організація у формі консорціуму, створена 1989 року. Відповідає за розробку та затвердження незалежних ІТ-стандартів об'єктно-орієнтованого програмування.
1 Superstructure Specification, OMG document ptc-06-04-02.pdf

37. UML. Классика CS. Буч Г., Якобсон А., Рамбо Дж., Орлов С.А. - 2-е изд., 2005. - ISBN 5-469-00599-2.

38. International Standard ISO/IEC 14482. Programming Languages - С .

39. Бьерн Страуструп. Язык программирования С . - М.: Издательство «Бином», 1999. - ISBN 5-7989-0127-0.

40. James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha. The Java™ Language Specification. - Third Edition. - ISBN 0-321-24678-0.

41. Брюс Эккель. Философия Java. - 3-е издание. - СПб.: Издательство "Питер", 2003.

42. Standard ЕСМА-334 3rd Edition / June 2005 С# Language Specification

43. Эндрю Троелсен. С# и платформа .NET. - СПб.: Издательство "Питер", 2002.

44. Гамма 3., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Д. Приемы объектно- ориентированного проектирования. - СПб.: Издательство "Питер", 2013.45. Хейлсберг А., Торгелсен М., Вилтамут С., Голд П. Язык программирования С#. - Четвертое издание. - СПб.: Издательство "Питер", 2012.
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Екзаменаційні завдання з дисциплін включають в себе 25 тестових завдань. Всі завдання мають приблизно однаковий рівень складності. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал. На виконання тестових завдань відводиться 45 хвилин.
Результати вирішення тестового екзаменаційного завдання оцінюються:


Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Кількість балів

Оцінка

12 бальна система

200 бальна система

0-4

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

1

106

Незадовільно

5-8

2

112

9-12

3

118

13-14

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

4

124

Задовільно


15-16

5

133,5

17-18

6

143

19-20

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

7

152,5

Добре

21

8

162

22

9

171,5

23

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

10

181

Відмінно

24

11

190,5

25

12

200

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст»

за напрямом 123 Комп’ютерна інженерія

з дисциплін фахового вступного випробування,

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,

яким таке право надано згідно з Правилами прийому

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високийрівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової

атестаційної комісії Ю.І. Русанов


Скачати 179.36 Kb.

2021